Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
3

Jesu le Nikodema

31Ho ne ho ena le monna wa Mofarisi, lebitso la hae e le Nikodema, e le mmusi wa Bajuda. 2A tla ho Jesu bosiu, a re ho yena: “Rabbi, re a tseba hore o moruti ya tswang ho Modimo, hobane ha ho ya ka etsang mehlolo ena eo o e etsang, ha Modimo a se na le yena.”

3Jesu a araba, a re ho yena: “Kannetenete, ke a o bolella, ha motho a sa tswalwe botjha, a ke ke a bona Mmuso wa Modimo.”

4Nikodema a re ho yena: “Motho a ka tswalwa jwang a se a tsofetse na? Na a ka kena ka popelong ya mmae kgetlo la bobedi, mme a tswalwa?”

5Jesu a araba, a re: “Kannetenete, ke a o bolella, ha motho a sa tswalwe ka metsi le ka Moya, a ke ke a kena Mmusong wa Modimo. 6Se tswetsweng ke nama ke nama, se tswetsweng ke Moya ke moya. 7O se ke wa makala ha ke itse ho wena: Eka kgona le tswalwe botjha. 8Moya o fokela moo o ratang teng, mme o utlwa modumo wa wona, empa ha o tsebe moo o tswang teng le moo o yang teng; e mong le e mong ya tswetsweng ke Moya o jwalo.”

9Nikodema a mo araba, a re: “Tsee di ka etsahala jwang?”

10Jesu a mo araba, a re: “O moruti wa Iseraele, empa ha o utlwisise ditaba tsee? 11Kannetenete ke a o bolella: Re bua seo re se tsebang, mme re paka seo re se boneng, empa ha le amohele bopaki ba rona. 12Haeba le sa dumele ha ke le bolella tsa lefatshe, le tla dumela jwang ha ke le bolella tsa lehodimo na? 13Ha ho ya kileng a nyolohela lehodimong, haese ya theohileng lehodimong, e leng Mora Motho. 14Jwalokaha Moshe a ne a phahamise noha feelleng, eka kgona Mora Motho a phahamiswe jwalo,Dipa. 21:9
15hore e mong le e mong ya dumelang ho yena a be le bophelo bo sa feleng.

16“Modimo o ratile lefatshe hoo a le neileng Mora wa hae ya tswetsweng a inotshi, hore e mong le e mong ya dumelang ho yena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng. 17Modimo ha a a ka a roma Mora wa hae lefatsheng ho ahlola lefatshe, empa e le hore lefatshe le pholoswe ka yena. 18Ya dumelang ho yena ha a ahlolwe; athe ya sa dumeleng o se a ahlotswe, kahobane a sa dumele ho Mora wa Modimo ya tswetsweng a inotshi. 19Kahlolo ke ena: Lesedi le tlile lefatsheng, empa batho ba ratile lefifi ho ena le lesedi, hobane mesebetsi ya bona e ne e le mebe. 20E mong le e mong ya etsang tse kgopo o hloile lesedi, mme ha a tle leseding, esere mesebetsi ya hae ya hlahatswa. 21Empa ya etsang seo e leng nnete o tla leseding, hore mesebetsi ya hae e bonahale hore o e entse a ena le Modimo.”

Jesu le Johanne Mokolobetsi

22Kamorao ho tsena Jesu le barutuwa ba hae ba ya naheng ya Judea; a hlola le bona teng, a kolobetsa. 23Johanne o ne a kolobeletsa Enone, haufi le Saleme, kaha metsi a ne a le mangata teng, mme batho ba ne ba etla, ba kolobetswa, 24hobane Johanne o ne a eso kenngwe tjhankaneng.Mat. 14:3
Mar. 6:17
Luka 3:19,20

25Ha hlaha kgang pakeng tsa barutuwa ba Johanne le Mojuda e mong ka tsa moetlo wa tlhwekiso. 26Ba tla ho Johanne, ba re ho yena: “Rabbi, ya bileng le wena mose ho Jorodane, eo o mo pakileng, bona, o a kolobetsa, mme bohle ba ya ho yena.”

27Johanne a araba, a re: “Motho a ke ke a amohela letho haese ha a le newa le etswa lehodimong. 28Lona ka sebele le ka mpakela hore ke itse: ‘Nna ha ke Kreste, empa ke romilwe ho mo etella pele.’Joh. 1:20
29Ya nang le monyaduwa ke monyadi, empa motswalle wa monyadi, ya emeng pela hae, mme a mo utlwa, o ye a thabe haholo ka baka la lentswe la monyadi. Ha ho le jwalo, thabo ena ya ka e phethahetse. 30Eka kgona yena a hole, empa nna ke nyenyefale.”

Ya tswang lehodimong

31“Ya tswang hodimo o kahodimo ho bohle; ya tswang lefatsheng ke wa lefatshe, mme o bua tsa lefatshe. Ya tswang lehodimong o kahodimo ho bohle; 32seo a se boneng, a se utlwa, o a se paka, empa ha ho ya amohelang bopaki ba hae. 33Ya amohetseng bopaki ba hae, o tiisitse hore Modimo ke nnete. 34Eo Modimo a mo romileng o bolela dipolelo tsa Modimo, hobane Modimo o fana ka Moya ho se tekanyetso. 35Ntate o rata Mora, mme o beile tsohle matsohong a hae.Mat. 11:27
Luka 10:22
36Ya dumelang ho Mora o na le bophelo bo sa feleng, empa ya sa mameleng Mora a ke ke a bona bophelo, mme kgalefo ya Modimo e tla ba hodima hae kamehla.”

4

Jesu le mosadi wa Samaria

41Jesu a tseba hore Bafarisi ba utlwile hore o a hapa, mme o kolobetsa barutuwa ba bangata ho feta Johanne. 2Feela Jesu ka sebele sa hae o ne a sa kolobetse, empa ho kolobetsa barutuwa ba hae. 3Jesu a tloha Judea, a boela a ya Galelea.

4O ne a tshwanetse ho haola ka la Samaria. 5A fihla motseng wa Samaria o bitswang Sikare, haufi le tshimo eo Jakobo a neng a e nee mora wa hae Josefa.Tshim. 33:19
Josh. 24:32
6Sediba sa Jakobo se ne se le hona moo. Kaha Jesu a ne a kgathetse ke leeto, a dula sedibeng; e ne e ka ba hara mpa ya motsheare.

7Mosadi wa Mosamaria a tla ho kga metsi. Jesu a re ho yena: “Ako mphe, ke nwe.” 8Barutuwa ba hae ba ne ba ile motseng ho reka dijo.

9Mosadi wa Mosamaria a re ho yena: “O ka nkopa ho nwa jwang o le Mojuda, nna ke le mosadi wa Mosamaria?” Bajuda ha ba na taba le Basamaria.Esr. 4:1-5
Neh. 4:1,2

10Jesu a mo araba, a re: “Hoja o tsebile mpho ya Modimo, le hore na ke mang ya reng ho wena: ‘Ako mphe, ke nwe,’ wena, o ka be o mo kopile, mme a ka be a o file metsi a kollang.”

11Mosadi a re ho yena: “Monghadi, ha o na sekgello, le sediba se tebile; jwale metsi a kollang o a nka kae? 12Na o moholo ho feta ntata rona Jakobo ya re neileng sediba see, le yena a nwa ho sona, le bara ba hae, le diphoofolo tsa hae?”

13Jesu a mo araba, a re: “E mong le e mong ya nwang metsi ana, o tla nyorwa hape; 14athe mang le mang ya nwang metsi ao ke tla mo fa wona, a ke ke a hlola a nyorwa le ka mohla, empa metsi ao ke tla mo fa wona a tla fetoha ka ho yena sediba sa metsi a kopoletsang bophelong bo sa feleng.”

15Mosadi a re ho yena: “Monghadi, ako mphe metsi ao, hore ke se ke ka hlola ke nyorwa, leha e le ho tla kga mona.”

16Jesu a re ho yena: “Eya, o bitse monna wa hao, le tle kwano.”

17Mosadi a mo araba, a re: “Ha ke na monna.”

Jesu a re ho yena: “O nepile ha o re: ‘Ha ke na monna,’ 18hobane o bile le banna ba bahlano, mme eo o nang le yena hona jwale hase monna wa hao; moo o buile nnete.”

19Mosadi a re ho yena: “Monghadi, ke lemoha hore o moporofeta. 20Bo-ntata rona ba ile ba kgumamela Modimo thabeng ena, empa lona le re Jerusalema ke sona sebaka seo eka kgonang ho khumamellwe ho sona.”

21Jesu a re ho yena: “Mosadi, ntumele hore nako e a tla eo ka yona le sa tlo kgumamella Ntate thabeng ena, leha e le Jerusalema. 22Lona le kgumamela seo le sa se tsebeng; rona re kgumamela seo re se tsebang, hobane pholoho e tswa ho Bajuda. 23Empa nako e a tla, mme e se e fihlile, eo ka yona bakgumamedi ba nnete ba tla kgumamela Ntate ka moya le ka nnete, hobane Ntate o fela a batla ba jwalo ho mo khumamela. 24Modimo ke moya, mme ba mo kgumamelang eka kgona ba mo kgumamele ka moya le ka nnete.”

25Mosadi a re ho yena: “Ke a tseba hore Mesia, ya bitswang Kreste, o a tla; mohla a tlang, o tla re bolella dintho tsohle.”

26Jesu a re ho yena: “Ke nna ya buang le wena.”

27Ka nako eo barutuwa ba hae ba fihla, mme ba makala ha a bua le mosadi, leha empa ho ne ho se ya reng: “O batla eng, kapa o buelang le yena?”

28Yaba mosadi o siya nkgo ya hae, o ya motseng, o re ho batho: 29“Tloong, le bone motho ya mpoleletseng tsohle tseo ke di entseng; na ekaba hase yena Kreste?” 30Ba tswa motseng, ba tla ho yena.

31Barutuwa ba sala ba mo kopa, ba re: “Rabbi, ako je.”

32Empa a re ho bona: “Ke na le sejo seo ke se jang, seo le sa se tsebeng.”

33Barutuwa ba botsana, ba re: “Na ebe e mong o mo tliseditse dijo?”

34Jesu a re ho bona: “Sejo sa ka ke ho etsa thato ya ya nthomileng, le ho phetha mosebetsi wa hae. 35Ha ke re le ye le re: ‘Kgwedi di sa le nne, mme e nto ba kotulo?’ Bonang, ke a le bolella, phahamisang mahlo, le bone hore masimo a sweufaletse kotulo. 36Mokotudi o se a amohela moputso, mme dijo o di bokellela bophelo bo sa feleng, hore mojadi a thabe hammoho le mokotudi. 37Ke moo polelo ena e tla netefala: E mong o a jala, e mong o a kotula. 38Ke le romile ho kotula seo le sa kang la se sebetsa; ba bang ba sebeditse, mme lona le ja mofufutso wa bona.”

39Ba bangata ba Basamaria ba motse oo ba dumela ho yena ka baka la polelo ya mosadi ya ileng a paka, a re: “O mpoleletse tsohle tseo ke di entseng.” 40Ha Basamaria ba fihla ho yena, ba mo kopa hore a hlole le bona; a hlola teng matsatsi a mabedi. 41Ba bangata ho feta ba dumela ka baka la polelo ya hae.

42Ba re ho mosadi: “Ha e sa le ka baka la puo ya hao feela re dumelang; re ikutlwetse ka borona, mme re a tseba hore ruri monna enwa ke Mopholosi wa lefatshe.”

Jesu o fodisa mora wa letona

(Mat. 8:5-13; Luka 7:1-10)

43Kamora matsatsi ao a mabedi a tloha teng, a ya Galelea, 44hobane Jesu ka sebele sa hae o ile a bolela hore moporofeta ha a hlomphuwe ha habo.Mat. 13:57
Mar. 6:4
Luka 4:24
45Ha a fihla Galelea, Bagalelea ba mo amohela, hobane ba ne ba bone tsohle tseo a di entseng moketeng, Jerusalema; kaha le bona ba ne ba ile moketeng.Joh. 2:23

46A boela a ya Kana e Galelea, moo a neng a fetole metsi veine teng. Hona moo ho ne ho ena le letona le leng, leo mora wa lona a neng a kula, Kaperenauma.Joh. 2:1-11
47Ha le utlwa hore Jesu o fihlile Galelea a etswa Judea, la tla ho yena, la mo kopa hore a theohe, a yo fodisa mora wa lona, hobane o ne a le makgatheng a ho shwa.

48Jesu a re ho lona: “Ha le sa bone dipontsho le mehlolo ha le ka ke la dumela.”

49Letona la re ho yena: “Monghadi, ako theohe hle, ngwana wa ka a eso shwe.”

50Jesu a re ho lona: “Eya, mora wa hao o phetse.”

Monna eo a dumela polelo eo Jesu a mmoleletseng eona, mme a ikela. 51Ha a ntse a theoha, bahlanka ba hae ba mo kgahlanyetsa, ba re: “Mora wa hao o phetse.” 52A ba botsa nako eo a qadileng ho thuseha ka yona; ba re ho yena: “Maobane, ka hora ya pele motsheare, feberu e ile ya mo tlohela.”

53Jwale ntata ngwana a tseba hore ke ka yona nako eo Jesu a itseng ho yena: “Mora wa hao o phetse,” mme a dumela, le ba ntlo ya hae kaofela.

54Mohlolo ona wa bobedi Jesu o o entse Galelea a etswa Judea.

5

Phodiso letshaneng

51Kamora tsena ha eba le mokete wa Bajuda, mme Jesu a nyolohela Jerusalema. 2Moo Jerusalema, haufi le Kgoro ya Dinku, ho na le letshana, le bitswang Bethestha ka Seheberu, le nang le mathule a mahlano. 3Tlasa wona ho ne ho paqama bakudi ba bangata: difofu, le diritsa, le ba shweleng ditho, ba lebeletse ho fuduhuwa ha metsi, 4hobane ka nako tse ding lengeloi la Morena le ne le ye le theohele letshaneng, le fuduhe metsi, mme ya kenang pele kamora ho fuduhuwa ha metsi, o ne a fodiswa bohlokong bofe le bofe boo a ka bang le bona. 5Monna e mong o ne a le teng ya kutseng dilemo tse mashome a mararo a metso e robedi. 6Ha Jesu a mmona a paqame moo, mme a tseba hore e se e le nako e telele a kula, a re ho yena: “Na o rata ho fola?”

7Mokudi a mo araba, a re: “Monghadi, ha ke na motho ya nkenyang letshaneng ha metsi a fuduhuwa; e ye ere ke sa ya, e mong a theohele pele ho nna.”

8Jesu a re ho yena: “Tsoha, nka diphate tsa hae, o tsamaye.” 9Motho eo a fola hanghang, a nka diphate tsa hae, mme a tsamaya.

Letsatsi leo e ne e le la Sabatha. 10Ka hona Bajuda ba re ho ya fodisitsweng: “Ke Sabatha, mme ha ho dumellehe hore o nke diphate tsa hao.”Neh. 13:19
Jer. 17:21

11Empa a ba araba, a re: “Ya mphodisitseng, ke yena ya itseng ho nna: ‘Nka diphate tsa hao, o tsamaye.’ ”

12Ba mmotsa, ba re: “Motho ya itseng ho wena: ‘Nka diphate o tsamaye,’ ke mang?”

13Empa ya fodisitsweng o ne a sa tsebe hore na ke mang, hobane Jesu o ne a tlohile, kaha ho ne ho ena le letshwele sebakeng seo.

14Kamora tsena Jesu a mo fumana ka Tempeleng, mme a re ho yena: “Bona, o fodile; o se ke wa hlola o etsa sebe, esere mohlomong wa hlahelwa ke ho hobe ho feta.” 15Monna eo a tloha, mme a bolella Bajuda hore ke Jesu ya mo fodisitseng.

16Ka baka leo, Bajuda ba hlorisa Jesu kahobane a entse tsena ka Sabatha. 17Empa Jesu a ba araba, a re: “Ntate o ntse a sebetsa ho fihlela jwale, mme le nna ke a sebetsa.” 18Ka baka lena, Bajuda ba eketsa ho batla ho mmolaya, e seng feela hobane a tlola molao wa Sabatha, empa a bile a itse, Modimo ke Ntatae ka sebele, a iketsa ya lekanang le Modimo.

Matla a Mora

19Jesu a boela a re ho bona: “Kannetenete, ke a le bolella, Mora a ke ke a etsa letho ka boyena, haese seo a bonang Ntatae a se etsa, hobane eng le eng eo Ntatae a e etsang, le Mora o a e etsa. 20Ntate o rata Mora, o mmontsha tsohle tseo a di etsang, mme o tla mmontsha mesebetsi e meholo ho feta ena, hore le tle le makale. 21Jwalokaha Ntate a tsosa bafu, a ba phedisa, le Mora o phedisa jwalo bao a ratang ho ba phedisa. 22Ntate ha a ahlole motho, empa o neile Mora tokelo yohle ya ho ahlola, 23hore bohle ba hlomphe Mora jwalokaha ba hlompha Ntatae. Ya sa hlompheng Mora ha a hlomphe Ntatae ya mo romileng.

24“Kannetenete, ke a le bolella hore ya utlwang lentswe la ka, a dumela ho ya nthomileng, o na le bophelo bo sa feleng. Ha a ahlolwe, empa o tswile lefung, a kena bophelong. 25Kannetenete, ke a le bolella: Nako e a tla, mme e se e fihlile, eo ka yona bafu ba tla utlwa lentswe la Mora wa Modimo, mme ba le utlwang ba tla phela. 26Jwalokaha Ntate a ena le bophelo ka ho yena, o neile le Mora ho ba le bophelo ka ho yena. 27O mo neile matla a ho ahlola, hobane ke Mora Motho.

28“Se makalleng hona, hobane nako e a tla, eo ka yona bohle ba ka mabitleng ba tla utlwa lentswe la hae, 29mme ba tla tswa, ba entseng tse molemo ba tsohele bophelo, ba entseng tse kgopo ba tsohele kahlolo.”Dan. 12:2

Dipaki tsa Jesu

30“Nke ke ka etsa letho ka bonna; ke ahlola kamoo ke utlwang kateng, mme kahlolo ya ka e lokile, hobane ha ke batle ho etsa thato ya ka, empa thato ya ya nthomileng.

31“Ha ke ipakela, bopaki ba ka hase ba nnete; 32e mong o teng ya mpakelang, mme ke tseba hore bopaki boo a mpakelang ka bona ke ba nnete.

33“Le rometse ho Johanne, mme o pakile nnete;Joh. 1:19-27
3:27-30
34nna ha ke amohele bopaki ba motho, empa ke bolela tsena hore le pholoswe. 35Yena e ne e le lebone le tukang, le kganyang, mme lona le ile la rata ho nyakalla leseding la hae nakwana.

36“Empa nna ke na le bopaki bo fetang ba Johanne, hobane mesebetsi eo Ntate a nneileng yona hore ke e phethe, yona mesebetsi eo ke e etsang, e a mpakela hore Ntate o nthomile; 37le Ntate ya nthomileng o mpaketse. Ha le eso ka le utlwa lentswe la hae, leha e le ho bona hore na o jwang,Mat. 3:17
Mar. 1:11
Luka 3:22
38mme lentswe la hae ha le dule ka ho lona, kahobane ha le dumele eo a mo romileng. 39Le fuputsa Mangolong, hobane le hakanya hore ka wona le na le bophelo bo sa feleng, athe ke wona a mpakang, 40empa ha le rate ho tla ho nna hore le be le bophelo.

41“Ha ke amohele tlotla ho batho, 42empa ke a le tseba: Ha le na lerato la Modimo ka ho lona. 43Ke tlile ka lebitso la Ntate, mme ha le nkamohele; ha e mong a ka itlela ka lebitso la hae, le tla mo amohela. 44Le ka dumela jwang, lona ba tlotlisanang, empa le sa batle tlotla e tswang ho Modimo ya inotshi?

45“Le se ke la hopola hore ke tla le qosa ho Ntate; ya le qosang ke Moshe, eo le mo tshepileng. 46Hoja le dumetse Moshe, le ka be le ntumetse, hobane o buile ka nna. 47Empa ha le sa dumele seo a se ngotseng, dipolelo tsa ka le tla di dumela jwang?”