Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
20

Tsoho ya Jesu

(Mat. 28:1-10; Mar. 16:1-8; Luka 24:1-12)

201Ka letsatsi le qalang beke, Maria wa Magadala a ya lebitleng kameso, ho sa le lefifi, mme a bona lejwe le tlositswe lebitleng. 2Jwale a matha, a tla ho Simone Petrose le ho morutuwa e mong eo Jesu a neng a mo rata, a re ho bona: “Ba tlositse Morena lebitleng, mme ha re tsebe moo ba mmeileng teng!”

3Petrose le morutuwa eo e mong ba tloha, ba ya lebitleng. 4Bobedi ba bona ba matha hammoho, empa morutuwa eo e mong a siya Petrose ka lebelo, a fihla pele lebitleng. 5Ha a nyarela, a bona masela a beilwe fatshe, empa a se ke a kena. 6Simone Petrose a tla a mo setse morao, a kena ka lebitleng, mme a bona masela a le fatshe. 7Lesela le neng le le hloohong ya hae le ne le se maseleng a mang, empa le ne le phuthilwe le le leng sebakeng se kathoko. 8Yaba morutuwa eo e mong ya fihlileng pele lebitleng, le yena o a kena, a bona, mme a dumela, 9hobane ba ne ba eso utlwisise Mangolo a reng eka kgona a tsohe bafung. 10Jwale barutuwa ba kgutlela hae.

Jesu o iponahatsa ho Maria wa Magadala

(Mar. 16:9-11)

11Maria wa Magadala o ne a eme kantle, pela lebitla, a ntse a lla. Ha a ntse a lla, a nyarela ka lebitleng. 12Yaba o bona mangeloi a mabedi a apereng diaparo tse tshweu a dutse, le leng ka hloohong, le leng ka maotong, moo setopo sa Jesu se neng se beilwe teng.

13A re ho yena: “Mosadi, o llelang?”

A re ho wona: “Ba tlositse Morena wa ka, mme ha ke tsebe moo ba mmeileng teng.” 14Yare ha a rialo, a reteleha, mme a bona Jesu a eme, feela a se ke a tseba hore ke Jesu.

15Jesu a re ho yena: “Mosadi, o llelang? O batla mang?”

Yena, ka ho hopola hore ke molemi wa serapa, a re ho yena: “Monghadi, haeba ke wena ya mo tlositseng, mpolelle moo o mmeileng teng, mme ke tla ya mo nka.”

16Jesu a re ho yena: “Maria!”

A reteleha, a re ho Jesu ka Seheberu: “Rabbuni!” ke ho re: Moruti!

17Jesu a re ho yena: “O se ke wa ntshwara, hobane ha ke eso nyolohele ho Ntate, empa eya ho bana beso, mme o ba bolelle, o re: ‘Ke nyolohela ho Ntate, le Ntata lona, Modimo wa ka, le Modimo wa lona!’ ”

18Maria wa Magadala a ya behela barutuwa, a re: “Ke bone Morena!” A bolela le tseo Jesu a mmoleletseng tsona.

Jesu o iponahatsa ho barutuwa ba hae

(Mat. 28:16-20; Mar. 16:14-18; Luka 24:36-49)

19Mantsiboyeng a letsatsi leo le qalang beke, ha menyako ya moo barutuwa ba neng ba le teng e notletswe ka baka la ho tshaba Bajuda, Jesu a tla, a ema hara bona, a re ho bona: “Kgotso e be le lona!” 20Hoba a rialo, a ba bontsha matsoho a hae le lehlakore. Barutuwa ba thaba ha ba bona Morena.

21Jesu a re ho bona hape: “Kgotso e be le lona; jwalokaha Ntate a nthomile, le nna ke a le roma.” 22Hoba a rialo, a budulela moya ho bona, a re: “Amohelang Moya o Halalelang! 23Bao le ba tshwarelang dibe, ba di tshwaretswe; bao le ba ballang tsona, ba di baletswe.”Mat. 16:19
18:18

Jesu le Thomase

24Thomase, e mong wa ba leshome le metso e mmedi, ya bitswang Lefahla, o ne a le siyo hara bona ha Jesu a fihla. 25Barutuwa ba bang ba re ho yena: “Re bone Morena.”

Empa a re ho bona: “Ha ke sa bone maqeba a dithakgisa matsohong a hae, ka kenya monwana wa ka masobeng a dithakgisa, mme ka kenya letsoho la ka lehlakoreng la hae, ha nka ke ka dumela.”

26Kamora matsatsi a robedi, barutuwa ba hae ba ne ba le ka tlung hape, Thomase a ena le bona. Jesu a kena, menyako e ntse e notletswe, a ema hare, a re: “Kgotso e be le lona!” 27Yaba o re ho Thomase: “Tlisa monwana wa hao mona, o bone matsoho a ka; o tlise le letsoho la hao, o le kenye lehlakoreng la ka, mme o se ke wa hloka tumelo, o mpe o be le tumelo.”

28Thomase a araba, a re ho yena: “Morena wa ka le Modimo wa ka!”

29Jesu a re ho yena: “Na o dumetse kahobane o mpone? Ho lehlohonolo ba dumelang leha ba sa ka ba bona.”

Sepheo sa buka ena

30Jesu o ile a etsa mehlolo e meng e mengata moo barutuwa ba hae ba ntseng ba bona, e sa ngolwang bukeng ena. 31Empa tsena di ngotswe hore le tle le dumele hore Jesu ke Kreste, Mora wa Modimo, le hore ka ho dumela le tle le be le bophelo ka lebitso la hae.

21

Jesu o iponahatsa ho barutuwa ba supileng

211Kamora ditaba tsena Jesu a iponahatsa hape ho barutuwa a le lebopong la letsha la Tiberiase. A iponahatsa ka mokgwa ona: 2Simone Petrose, le Thomase ya bitswang Lefahla, le Nathanaele wa Kana e Galelea, le bara ba Sebedea, le barutuwa ba bang ba babedi, ba ne ba le hammoho. 3Simone Petrose a re ho bona: “Ke sa ilo tshwasa ditlhapi.”

Ba re ho yena: “Le rona re ya le wena.” Ba tloha, ba kena ka sekepeng, empa bosiung boo ba se ke ba tshwasa letho.Luka 5:5

4Kameso, Jesu a ema lebopong, feela barutuwa ba sa tsebe hore ke Jesu.

5Jesu a re ho bona: “Bana ba ka, na le na le tlhapi?”

Ba mo araba, ba re: “Tjhe.”

6A re ho bona: “Akgelang letlowa lehlakoreng le letona la sekepe, mme le tla tshwasa.” Yaba ba a le akgela, mme ba sitwa ho le hula ka baka la bongata ba ditlhapi.Luka 5:6

7Jwale morutuwa eo Jesu a mo ratang a re ho Petrose: “Ke Morena!” Simone Petrose, ha a utlwa hore ke Morena, a apara, hobane o ne a hlobotse, mme a itihela letsheng. 8Barutuwa ba bang ba tla ka sekepe, ba hula letlowa la ditlhapi, hobane ba ne ba se hole le lebopo, ba ne ba ka ba dimethara tse lekgolo. 9Jwale ha ba etswa ka sekepeng ba fihla lebopong, ba bona mollo wa mashala, le tlhapi e besitsweng hodima wona, le bohobe.

10Jesu a re ho bona: “Tlisang tse ding tsa ditlhapi tseo le tswa di tshwasa.”

11Simone Petrose a hlwella ka sekepeng, a hulela lebopong letlowa le tletseng ditlhapi tse kgolo, tse lekgolo le mashome a mahlano a metso e meraro, empa leha di ne di le ngata hakaalo, letlowa ha le a ka la taboha. 12Jesu a re ho bona: “Tloong le je!” Ka ho tseba hore ke Morena, ha se ke ha eba le ya mong wa barutuwa ya betang pelo ho mmotsa, ho re: “O mang?” 13Jesu a tla, a nka bohobe, a ba nea bona; le ka tlhapi a etsa jwalo. 14E ne e se e le kgetlo la boraro Jesu a iponahatsa ho barutuwa, hoba a tsohe bafung.

Jesu le Petrose

15Jwale ha ba se ba jele, Jesu a re ho Simone Petrose: “Simone, mora Johanne, na o nthata ho feta baa na?”

A re ho yena: “E, Morena, o a tseba hore ke a o rata.”

Jesu a re ho yena: “Alosa dikonyana tsa ka!”

16A boela a re ho yena kgetlo la bobedi: “Simone, mora Johanne, na o a nthata na?”

A re ho yena: “E, Morena, o a tseba hore ke a o rata.”

A re ho yena: “Disa dinku tsa ka!”

17A re ho yena kgetlo la boraro: “Simone, mora Johanne, na o a nthata na?”

Petrose a swaba hobane a itse ho yena kgetlo la boraro: “Na o a nthata na,” mme a re ho yena: “Morena, o tseba tsohle, o a tseba hore ke a o rata.” Jesu a re ho yena: “Alosa dinku tsa ka! 18Kannetenete, ke a o bolella, ha o ne o sa le motjha o ne o ikapesa, o tsamaya moo o ratang teng, empa ha o se o tsofetse, o tla otlolla matsoho a hao, mme e mong o tla o apesa, a o ise moo o sa rateng teng.” 19O ne a bolela hona ho supa hore na o tla tlotlisa Modimo ka lefu le jwang. Hoba a rialo, a re ho yena: “Ntatele!”

Jesu le morutuwa ya ratwang

20Petrose ha a reteleha, a bona morutuwa eo Jesu a mo ratang a ba latetse. Ke yena ya neng a itshetlehile sefubeng sa Jesu ha ba le dijong tsa mantsiboya, ya neng a re: “Morena, ya o ekang ke mang?” 21Petrose ha a bona eo, a re ho Jesu: “Morena, eo o tla fella kae?”

22Jesu a re ho yena: “Ha ke rata hore a phele ho fihlela ke kgutla, o tshwenngwa keng? Wena, ntatele!” 23Jwale taba ena ya hore morutuwa eo ha a na ho shwa, ya anela hara badumedi. Empa Jesu o ne a sa ka a re ho yena ha a na ho shwa, a mpa a itse: “Ha ke rata hore a phele ho fihlela ke kgutla, o tshwenngwa keng?”

24Ke yena morutuwa enwa ya pakang ditaba tsena, ya di ngotseng, mme re tseba hore bopaki ba hae ke nnete.

25Ho sa na le tse ding tse ngata, tseo Jesu a di entseng, tseo ha di ka ngolwa ka bonngwe, ke hopolang hore le lefatshe le ke ke la ba le sebaka se lekanang ho boloka dibuka tse ka ngolwang.