Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Lentswe la fetoha motho

11Tshimolohong Lentswe le ne le le teng. Lentswe le ne le le ho Modimo, mme Lentswe e ne e le Modimo. 2Le ne le le ho Modimo tshimolohong.

3Dintho tsohle di bile teng ka lona, mme ha ho letho le bileng teng haese ka lona. 4Bophelo bo ne bo le ka ho lona, mme bophelo e ne e le lesedi la batho; 5lesedi le kganya lefifing, empa lefifi ha le a ka la le hlola.

6Monna o ne a le teng, ya romilweng ke Modimo, lebitso la hae e le Johanne.Mat. 3:1
Mar. 1:4
Luka 3:1,2
7Monna enwa a tlela ho paka tsa lesedi, e le hore bohle ba dumele ka yena. 8Yena e ne e se lesedi leo, empa o ne a tlile hore a pake tsa lesedi. 9Lesedi la nnete le bonesetsang motho e mong le e mong, le ne le etla lefatsheng.

10Lentswe le ne le le lefatsheng, mme lefatshe le bile teng ka lona, empa lefatshe ha le a ka la le tseba. 11Le ne le tlile hahabo lona, empa ba habo lona ha ba a ka ba le amohela. 12Empa bohle ba le amohetseng, e leng ba dumelang ho lona, le ba neile tokelo ya ho fetoha bana ba Modimo, 13ba sa kang ba tswalwa ka madi, kapa ka thato ya nama, kapa ka thato ya monna, empa ba tswetswe ke Modimo.

14Lentswe ya eba motho, la aha hara rona, mme ra bona tlotla ya lona, e tletseng mohau le nnete, tlotla e kang eo Mora ya tswetsweng a nnotshi a e fumaneng ho Ntate.

15Johanne o mo pakile, mme a howa, a re: “Enwa ke yena, eo ke neng ke mmolela, ha ke re: ‘Ya tlang kamorao ho nna o mpheta ka boholo, hobane o bile teng pele ho nna.’ ” 16Mohaung wa hae o kgaphatsehang, rona bohle re amohetse mohau hodima mohau, 17hobane Molao o neilwe batho ka Moshe, empa mohau le nnete di bile teng ka Jesu Kreste. 18Ha ho ya kileng a bona Modimo le ka mohla; Mora ya tswetsweng a nnotshi, eo e leng Modimo, ya leng sefubeng sa Ntate, ke yena ya re tsebisitseng Modimo.

Bopaki ba Johanne Mokolobetsi

(Mat. 3:1-12; Mar. 1:2-8; Luka 3:15-17)

19Bopaki ba Johanne ke bona, mohla Bajuda ba romileng baprista le Balevi ho yena ba etswa Jerusalema, hore ba mmotse: “O mang?” 20A bolela, a sa latole, a re: “Nna ha ke Kreste.”

21Ba mmotsa, ba re: “Ha ho le jwalo o mang? Na o Elia?”

A re: “Ha ke yena.”

“Na o Moporofeta?”

A araba, a re: “Tjhe.”

22Jwale ba re ho yena: “O mang he? Re tshwanetse ho ya nea ba re romileng karabo. O reng ha o ipolela?”

23A re:

“Nna ke lentswe

la ya howang feelleng, le reng:

‘Otlollang mmila wa Morena!’

“jwalokaha moporofeta Esaya a ne a bolele.”Esa. 40:3

24Ba neng ba romilwe e ne e le ba Bafarisi. 25Ba mmotsa, ba re: “Ha o se Kreste, o se Elia, o se Moporofeta, keng ha o kolobetsa?”Moporofeta ke ho re Mesia. Dipo. 18:15,18; Mal. 4:5Lentswe la Segerike la “baptizo” le thata ho fetolelwa Sesothong. Le fetolelwa ka ditsela tsena: Ho baptisa, ho kolobetsa, ho hlatswa.

26Johanne a ba araba, a re: “Nna ke kolobetsa ka metsi; hara lona ho eme eo le sa mo tsebeng, 27ya tlang kamorao ho nna, eo nna ke sa lokelang ho lokolla leqhwele la moqathatso wa hae.”

28Tsena di ile tsa etsahala Bethania, mose ho Jorodane, moo Johanne a neng a kolobeletsa teng.

Konyana ya Modimo

29Ka la hosasane Johanne a bona Jesu a etla ho yena, mme a re: “Bonang Konyana ya Modimo e tlosang sebe sa lefatshe! 30Enwa ke yena eo ke neng ke bua ka yena, ha ke re: ‘Kamorao ho nna ho tla monna ya mphetang ka boholo, hobane o bile teng pele ho nna.’ 31Ha ke a ka ka mo tseba, empa ke tlile ke kolobetsa ka metsi hore a senolelwe Iseraele.”

32Johanne a paka, a re: “Ke bone Moya o theoha lehodimong o ka leeba, mme o dula hodima hae. 33Ha ke a ka ka mo tseba, empa ya nthomileng ho kolobetsa ka metsi, o itse ho nna: ‘Eo o bonang Moya o theohela, mme o dula hodima hae, ke yena ya kolobetsang ka Moya o Halalelang.’ 34Ke bone, mme ke a paka hore ke yena Mora wa Modimo.”

Barutuwa ba pele

35Ka la hosasane hape, Johanne o ne a eme le barutuwa ba hae ba babedi. 36Yare ha a bona Jesu a feta, a re: “Bonang Konyana ya Modimo!”

37Barutuwa ba hae ba babedi ba utlwa ha a bua, mme ba latela Jesu. 38Jesu ha a reteleha, mme a ba bona ba mo latetse, a re ho bona: “Le batlang?”

Ba re ho yena: “Rabbi,” ke ho re: Moruti: “o dula kae?”

39A re ho bona: “Tloong, le bone.”

Ba ya, ba bona moo a dulang teng, mme ba hlola le yena letsatsi leo; e ne e ka ba hora ya bone mantsiboya.

40Andrease, ngwanabo Simone Petrose, e ne e le e mong wa ba babedi ba utlwileng Johanne, ba latetseng Jesu. 41Andrease a qala ka ho batla ngwanabo, Simone, a re ho yena: “Re fumane Mesia,” ke ho re: Kreste.

42A mo isa ho Jesu. Jesu a mo tadima, a re: “O Simone, mora Johanne; o tla bitswa Kefase,” ke ho re: Petrose.

Jesu o bitsa Filipi le Nathanaele

43Ka la hosasane Jesu a rera ho ya Galelea, mme a fumana Filipi. A re ho yena: “Ntatele!”

44Filipi e ne e le wa Bethesaida, e leng motse wa habo Andrease le Petrose. 45Filipi a fumana Nathanaele, mme a re ho yena: “Re fumane eo Moshe a ngotseng ka yena Molaong, le baporofeta ba ngotseng ka yena, e leng Jesu, mora Josefa wa Nasaretha.”

46Nathanaele a re ho yena: “Na ho na le ho molemo ho ka tswang Nasaretha?”

Filipi a re ho yena: “Tloo, o bone.”

47Jesu a bona Nathanaele a etla ho yena, a bua ka yena: “Bonang Moiseraele wa nnete, eo ho se nang mano ho yena!”

48Nathanaele a mmotsa, a re: “O ntsebella kae?”

Jesu a mo araba, a re: “Ke o bone pele Filipi a o bitsa o le katlasa sefate sa feiye.”

49Nathanaele a mo araba, a re: “Rabbi, o Mora wa Modimo, o Kgosi ya Iseraele.”

50Jesu a mo araba, a re: “Na o dumela kahobane ke o boleletse hore ke o bone tlasa sefate sa feiye? O tla bona tse kgolo ho feta tsena.” 51A re ho yena: “Kannetenete, ke a le bolella, le tla bona lehodimo le bulehile, mme mangeloi a Modimo a nyoloha, a theohela hodima Mora Motho.”Tshim. 28:12

2

Mokete wa lenyalo, Kana

21Ka tsatsi la boraro ho ne ho ena le mokete wa lenyalo Kana e Galelea, mme mma Jesu o ne a le teng. 2Jesu le barutuwa ba hae le bona ba ne ba memetswe lenyalong. 3Ha veine e fedile, mma Jesu a re ho yena: “Ha ba na veine.”

4Jesu a re ho yena: “Mme, hoo ho re ama kang, rona le wena? Nako ya ka ha e eso fihle.”

5Mmae a re ho basebeletsi: “Eng le eng eo a le bolellang yona, le e etse.”

6Jwale dinkgo tse tsheletseng, tsa lejwe, tseo e nngwe le e nngwe ya tsona e neng e tlatswa ka dilethara tse ka bang lekgolo, di ne di beilwe moo ho ya ka moetlo wa tlhwekiso wa Bajuda.

7Jesu a re ho bona: “Tlatsang dinkgo ka metsi.” Ba di tlatsa tswete!

8A re ho bona: “Kgang jwale, mme le isetse motsamaisi wa mokete.”

Ba mo isetsa. 9Ha motsamaisi wa mokete a latswa metsi a fetohileng veine, a sa tsebe moo e tswang teng, ho mpa ho tseba basebeletsi ba kgileng metsi, motsamaisi a bitsa monyadi, 10a re ho yena: “Batho bohle ba ye ba qale ka veine e monate pele, mme ha bamemuwa ba se ba nwele, ba tlise e mpe; wena o bolokile veine e monate ho fihlela jwale.”

11MohloloMohlolo, kapa pontsho. Mehlolo eo Jesu a e etsang e bitswa “dipontsho” mona bukeng ya molaetsa o molemo e ngotsweng ke Johanne. ona wa pele Jesu o o entse Kana e Galelea, a bonahatsa tlotla ya hae, mme barutuwa ba hae ba dumela ho yena.

12Kamora moo, yena le mmae le bana babo le barutuwa ba hae, ba theohela Kaperenauma, ba hlola teng matsatsi a se makae.Mat. 4:13

Tlhwekiso ya Tempele

(Mat. 21:12,13; Mar. 11:15-17; Luka 19:45,46)

13Paseka ya Bajuda e ne e le haufi, mme Jesu a nyolohela Jerusalema.Phal. 12:1-27
14Ka Tempeleng a fumana ba rekisang dikgomo, le dinku, le maeba, le baananyi ba ditjhelete ba dutse. 15Hoba a etse sephadi ka dikgwele, a ba phahla bohle ka Tempeleng, le dinku, le dikgomo; a qhala ditjhelete tsa baananyi, mme a phethola ditafole tsa bona, 16a re ho ba rekisang maeba: “Tlosang ntho tsena mona; le se ke la etsa ntlo ya Ntate ntlo ya kgwebo!”

17Barutuwa ba hae ba hopola hore ho ngotswe, ho thwe: “Ho tjhesehela ntlo ya hao ho ntjele.”Pes. 69:10

18Jwale Bajuda ba re ho yena: “O re bontsha mohlolo ofe, ha e le moo o etsa tsee?”

19Jesu a ba araba, a re: “Qhaqhang tempele ena, mme ke tla e tsosa ka matsatsi a mararo.”Mat. 26:61
27:40
Mar. 14:58
15:29

20Yaba Bajuda ba re: “Tempele ena e ile ya hahuwa ka dilemo tse mashome a mane a metso e tsheletseng, empa wena o re o tla e tsosa ka matsatsi a mararo?” 21Feela yena o ne a bua ka tempele eo e leng mmele wa hae. 22Jwale ha a tsohile bafung, barutuwa ba hae ba hopola hore o ne a rialo, mme ba dumela Mangolo le boporofeta boo Jesu a bo boletseng.

Jesu o tseba batho bohle

23Ha a le Jerusalema moketeng wa Paseka, ba bangata ba dumela ho yena, ha ba bona mehlolo eo a e etsang. 24Empa Jesu o ne a sa ba tshepe, hobane a tseba batho bohle, 25le kahobane a ne a sa hloke ho bolellwa letho ka motho; kaha a ne a tseba se ka ho motho.

3

Jesu le Nikodema

31Ho ne ho ena le monna wa Mofarisi, lebitso la hae e le Nikodema, e le mmusi wa Bajuda. 2A tla ho Jesu bosiu, a re ho yena: “Rabbi, re a tseba hore o moruti ya tswang ho Modimo, hobane ha ho ya ka etsang mehlolo ena eo o e etsang, ha Modimo a se na le yena.”

3Jesu a araba, a re ho yena: “Kannetenete, ke a o bolella, ha motho a sa tswalwe botjha, a ke ke a bona Mmuso wa Modimo.”

4Nikodema a re ho yena: “Motho a ka tswalwa jwang a se a tsofetse na? Na a ka kena ka popelong ya mmae kgetlo la bobedi, mme a tswalwa?”

5Jesu a araba, a re: “Kannetenete, ke a o bolella, ha motho a sa tswalwe ka metsi le ka Moya, a ke ke a kena Mmusong wa Modimo. 6Se tswetsweng ke nama ke nama, se tswetsweng ke Moya ke moya. 7O se ke wa makala ha ke itse ho wena: Eka kgona le tswalwe botjha. 8Moya o fokela moo o ratang teng, mme o utlwa modumo wa wona, empa ha o tsebe moo o tswang teng le moo o yang teng; e mong le e mong ya tswetsweng ke Moya o jwalo.”

9Nikodema a mo araba, a re: “Tsee di ka etsahala jwang?”

10Jesu a mo araba, a re: “O moruti wa Iseraele, empa ha o utlwisise ditaba tsee? 11Kannetenete ke a o bolella: Re bua seo re se tsebang, mme re paka seo re se boneng, empa ha le amohele bopaki ba rona. 12Haeba le sa dumele ha ke le bolella tsa lefatshe, le tla dumela jwang ha ke le bolella tsa lehodimo na? 13Ha ho ya kileng a nyolohela lehodimong, haese ya theohileng lehodimong, e leng Mora Motho. 14Jwalokaha Moshe a ne a phahamise noha feelleng, eka kgona Mora Motho a phahamiswe jwalo,Dipa. 21:9
15hore e mong le e mong ya dumelang ho yena a be le bophelo bo sa feleng.

16“Modimo o ratile lefatshe hoo a le neileng Mora wa hae ya tswetsweng a inotshi, hore e mong le e mong ya dumelang ho yena, a se ke a timela, a mpe a be le bophelo bo sa feleng. 17Modimo ha a a ka a roma Mora wa hae lefatsheng ho ahlola lefatshe, empa e le hore lefatshe le pholoswe ka yena. 18Ya dumelang ho yena ha a ahlolwe; athe ya sa dumeleng o se a ahlotswe, kahobane a sa dumele ho Mora wa Modimo ya tswetsweng a inotshi. 19Kahlolo ke ena: Lesedi le tlile lefatsheng, empa batho ba ratile lefifi ho ena le lesedi, hobane mesebetsi ya bona e ne e le mebe. 20E mong le e mong ya etsang tse kgopo o hloile lesedi, mme ha a tle leseding, esere mesebetsi ya hae ya hlahatswa. 21Empa ya etsang seo e leng nnete o tla leseding, hore mesebetsi ya hae e bonahale hore o e entse a ena le Modimo.”

Jesu le Johanne Mokolobetsi

22Kamorao ho tsena Jesu le barutuwa ba hae ba ya naheng ya Judea; a hlola le bona teng, a kolobetsa. 23Johanne o ne a kolobeletsa Enone, haufi le Saleme, kaha metsi a ne a le mangata teng, mme batho ba ne ba etla, ba kolobetswa, 24hobane Johanne o ne a eso kenngwe tjhankaneng.Mat. 14:3
Mar. 6:17
Luka 3:19,20

25Ha hlaha kgang pakeng tsa barutuwa ba Johanne le Mojuda e mong ka tsa moetlo wa tlhwekiso. 26Ba tla ho Johanne, ba re ho yena: “Rabbi, ya bileng le wena mose ho Jorodane, eo o mo pakileng, bona, o a kolobetsa, mme bohle ba ya ho yena.”

27Johanne a araba, a re: “Motho a ke ke a amohela letho haese ha a le newa le etswa lehodimong. 28Lona ka sebele le ka mpakela hore ke itse: ‘Nna ha ke Kreste, empa ke romilwe ho mo etella pele.’Joh. 1:20
29Ya nang le monyaduwa ke monyadi, empa motswalle wa monyadi, ya emeng pela hae, mme a mo utlwa, o ye a thabe haholo ka baka la lentswe la monyadi. Ha ho le jwalo, thabo ena ya ka e phethahetse. 30Eka kgona yena a hole, empa nna ke nyenyefale.”

Ya tswang lehodimong

31“Ya tswang hodimo o kahodimo ho bohle; ya tswang lefatsheng ke wa lefatshe, mme o bua tsa lefatshe. Ya tswang lehodimong o kahodimo ho bohle; 32seo a se boneng, a se utlwa, o a se paka, empa ha ho ya amohelang bopaki ba hae. 33Ya amohetseng bopaki ba hae, o tiisitse hore Modimo ke nnete. 34Eo Modimo a mo romileng o bolela dipolelo tsa Modimo, hobane Modimo o fana ka Moya ho se tekanyetso. 35Ntate o rata Mora, mme o beile tsohle matsohong a hae.Mat. 11:27
Luka 10:22
36Ya dumelang ho Mora o na le bophelo bo sa feleng, empa ya sa mameleng Mora a ke ke a bona bophelo, mme kgalefo ya Modimo e tla ba hodima hae kamehla.”