Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
16

161“Tsena ke di buile ho lona hore le se ke la kweneha. 2Ba tla le tebela matlung a thapelo; etswe nako e a tla eo ka yona mang kapa mang ya le bolayang, a tla hopola hore o sebeletsa Modimo. 3Tsena tsohle ba tla di etsa hobane ba sa ka ba tseba Ntate leha e le nna. 4Empa ke le boleletse tsena, hore ha nako ya tsona e fihla, le hopole hore ke le boleletse tsona.”

Mosebetsi wa Moya o Halalelang

“Ha ke a ka ka le bolella tsena ho tloha qalong, hobane ke ne ke ena le lona.

5“Jwale ke ya ho ya nthomileng, mme ha ho le ya mong wa lona ya mpotsang, a re: ‘O ya kae?’ 6Kahobane ke le boleletse tsena, dipelo tsa lona di tletse maswabi. 7Empa ke le bolella nnete: Ho molemo ho lona hore ke ye, hobane ha ke sa ye, Mothusi a ke ke a tla ho lona; athe ha ke eya, ke tla mo romela ho lona. 8Ha eo a etla, o tla kgodisa lefatshe ka tsa sebe, le ka tsa toka, le ka tsa kahlolo; 9ka tsa sebe, hobane ba sa dumele ho nna; 10ka tsa toka, hobane ke ya ho Ntate, mme ha le sa tla hlola le mpona; 11ka tsa kahlolo, hobane mmusi wa lefatshe lena o se a ahlotswe.

12“Ke sa na le tse ngata tseo nka beng ke le bolella tsona, empa le ke ke la di kopa hajwale; 13athe ha eo, Moya wa nnete, a etla, o tla le tsamaisa nneteng yohle, hobane a ke ke a bua tsa hae, empa o tla bua tseo a di utlwang, mme o tla le tsebisa tse tlang. 14Yena o tla ntlotlisa, hobane o tla nka ho tsa ka, a le tsebise tsona. 15Tsohle tseo Ntate a nang le tsona ke tsa ka; ka baka leo, ke itse o nka ho tsa ka, a le phatlalletse tsona.”

Maswabi a tla fetoha thabo

16“Kamora nakwana ha le sa tla mpona, empa kamora nakwana, le tla boela le mpona.”

17Jwale ba bang ba barutuwa ba hae ba botsana, ba re: “Ke eng eo a re bolellang yona, ha a re: ‘Kamora nakwana ha le na ho mpona, empa kamora nakwana le tla boela le mpona?’ le ha a re: ‘Kahobane ke ya ho Ntate?’ ” 18Jwale ba re: “Ke ho reng ha a re: ‘Kamora nakwana’? Ha re tsebe seo a se bolelang.”

19Jesu a tseba hore ba rata ho mmotsa, mme a re ho bona: “Na le botsana ka taba ee, hobane ke itse: ‘Kamora nakwana, ha le na ho mpona, empa kamora nakwana le tla boela le mpona?’ 20Kannetenete ke a le bolella: Le tla lla, mme le tla hlomoha, athe lefatshe le tla thaba; le tla swaba, empa maswabi a lona a tla fetoha thabo. 21Mosadi ha a beleha o utlwa bohloko, hobane nako ya hae e fihlile, empa ha a se a belehile, ha a sa hlola a hopola bohloko ba pelehi, ka baka la thabo ya hore ho tswetswe motho lefatsheng. 22Efela le lona le swabile hajwale, empa ke tla boela ke le bona, mme pelo tsa lona di tla thaba; ha ho ya tla le amoha thabo ya lona. 23Mohlang oo ha le na ho mpotsa letho. Kannetenete, ke a le bolella hore eng kapa eng eo le e kopang ho Ntate ka lebitso la ka, o tla le nea yona. 24Ho fihlela jwale ha le eso kope letho ka lebitso la ka; kopang, mme le tla fuwa, hore thabo ya lona e be e phethehileng.”

Ke hlotse lefatshe

25“Ke buile ditaba tsena ho lona ka dipapiso; nako e a tla eo ka yona ke sa tlo hlola ke bua ho lona ka dipapiso, empa ke tla le tsebisa Ntate ka mokgwa o totobetseng. 26Mohlang oo le tla kopa ka lebitso la ka, empa ha ke re ho lona ke tla le rapella ho Ntate, 27hobane Ntate ka sebele sa hae o a le rata, kaha le nthatile, mme le dumetse hore ke tswa ho Modimo. 28Ke tswa ho Ntate, mme ke tlile lefatsheng; ke tloha lefatsheng hape, ke ya ho Ntate.”

29Barutuwa ba hae ba re: “Bona, jwale o bua ka mokgwa o totobetseng, e seng ka papiso. 30Jwale re a tseba hore o tseba tsohle, mme ha ho hlokahale hore mang kapa mang a o botse; ka hona re dumela hore o tswa ho Modimo.”

31Jesu a ba araba, a re: “Na jwale le a dumela? 32Bonang, nako e a tla, mme e se e fihlile, ya hore le qhalane, e mong le e mong a ye ha hae, mme le ntshiye ke le mong; feela ha ke mong, hobane Ntate o na le nna.

33“Ditaba tsena ke di buile ho lona hore le tle le fumane kgotso ho nna. Le tla ba le matshwenyeho lefatsheng, empa kgothalang, nna ke hlotse lefatshe.”