Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
14

Jesu ke tsela e isang ho Ntate

141“Pelo tsa lona di se ferekane. Dumelang ho Modimo; le ho nna le dumele. 2Ka tlung ya Ntate ho na le meaho e mengata; hoja ha ho jwalo, nka be ke le boleletse, hobane ke ya ho le lokisetsa bodulo. 3Ha ke se ke ile, ke le lokiseditse bodulo, ke tla boela ke tle ke le nkele ho nna, hore moo nna ke leng teng, le lona le be hona teng. 4Ebile moo ke yang, tsela ya teng le a e tseba.”

5Thomase a re ho yena: “Morena, ha re tsebe moo o yang teng; tsela re ka e tseba jwang na?”

6Jesu a re ho yena: “Ke nna tsela, le nnete, le bophelo; ha ho ya ka tlang ho Ntate haese ka nna. 7Ha le ntseba, le Ntate le a mo tseba. Ho tloha jwale le a mo tseba, le bile le mmone.”

8Filipi a re ho yena: “Morena, re bontshe Ntate, e be ho re lekane.”

9Jesu a re ho yena: “Ke bile le lona nako e kaakaale, empa ha o a ka wa ntseba, Filipi? Ya mponeng o bone Ntate; o bolela jwang ha o re: ‘Re bontshe Ntate’? 10Na ha o dumele hore ke ka ho Ntate, le Ntate o ka ho nna na? Dipolelo tseo ke le bolellang tsona, ha ke di bolele di etswa ho nna, empa Ntate ya dulang ka ho nna o etsa mesebetsi ya hae. 11Ntumeleng ha ke re ke ka ho Ntate, le Ntate o ka ho nna; ha le sa ntumele, dumelang ka baka la yona mesebetsi eo. 12Kannetenete, ke a le bolella, ya dumelang ho nna, le yena o tla etsa mesebetsi eo ke e etsang, a etse le e fetang ena, hobane ke ya ho Ntate. 13Eng le eng eo le e kopang ka lebitso la ka, ke tla e etsa, hore Ntate a tlotliswe ka Mora. 14Ha le kopa eng kapa eng ka lebitso la ka, ke tla e etsa.”

Jesu o ba tshepisa Moya o Halalelang

15“Haeba le a nthata, le tla boloka ditaelo tsa ka. 16Ke tla kopa Ntate, mme o tla le nea Mothusi e mong, hore a be le lona ka ho sa feleng, 17e leng Moya wa nnete, oo lefatshe le ke keng la o amohela, hobane ha le o bone leha e le ho o tseba; lona le a o tseba hobane o dula le lona, mme o ka ho lona. 18Ha ke na ho le siya le le dikgutsana, ke tla tla ho lona. 19Ho se ho se hokae, mme lefatshe ha le sa tla mpona, empa lona le a mpona, hobane ke a phela, le lona le tla phela. 20Mohlang oo le tla tseba hore ke ka ho Ntate, mme lona le ka ho nna, le nna ke ka ho lona. 21Ya nang le ditaelo tsa ka, mme a di boloka, ke yena ya nthatang; ya nthatang o tla ratwa ke Ntate, le nna ke tla mo rata, mme ke tla iponahatsa ho yena.”

22Judase, e seng Judase Isekariota, a re ho yena: “Morena, ho tla jwang hore ebe o se o tla iponahatsa ho rona, e seng ho lefatshe na?”

23Jesu a mo araba, a re: “Ha motho a nthata, o tla boloka lentswe la ka, mme Ntate o tla mo rata, re tla tla ho yena, mme re dule ka ho yena. 24Ya sa nthateng ha a boloke mantswe a ka, mme lentswe leo le le utlwang hase la ka, empa ke la Ntate ya nthomileng.

25“Ke buile tsena ho lona ke sa ntse ke ena le lona, 26empa Mothusi, Moya o Halalelang oo Ntate a tla o romela lebitsong la ka, yena o tla le ruta tsohle, a le hopotse tsohle tseo ke le boleletseng tsona. 27Ke le siela kgotso, ke le fa kgotso ya ka; ha ke le fe kamoo lefatshe le fanang kateng. Pelo tsa lona di se ferekane, leha e le ho ba boi.

28“Le utlwile hore ke le boleletse, ka re: ‘Ke a ya, mme ke tla kgutlela ho lona.’ Haeba le ne le nthata, le ka be le thabile, hobane ke ya ho Ntate, kaha Ntate o moholo ho nna. 29Ke le boleletse e sa le jwale, pele ho etsahala, hore ha ho etsahala le tle le dumele. 30Ha ke sa tla bua tse ngata le lona, hobane mmusi wa lefatshe o a tla. Ha a na matla hodima ka, 31empa lefatshe le tshwanetse ho tseba hore ke rata Ntate, mme ke etsa jwalokaha Ntate a ntaetse. Emang, a re tloheng mona.”

15

Jesu ke sefate sa nnete sa morara

151“Ke nna sefate sa nnete sa morara, mme Ntate ke molemi. 2Lekala le leng le le leng le ho nna le sa beheng ditholwana, o a le poma, mme le leng le le leng le behang ditholwana, o a le faola, hore le tle le behe ditholwana tse ngata ho feta. 3Lona le se le hlwekile ka baka la lentswe leo ke le buileng ho lona. 4Dulang ka ho nna, le nna ka ho lona. Jwalokaha lekala le ke ke la beha ditholwana ka bolona ha le se sefateng sa morara, ho jwalo le ho lona ha le sa dule ka ho nna.

5“Ke nna sefate sa morara, lona le makala. Ya dulang ka ho nna, le nna ka ho yena, o beha ditholwana tse ngata, hobane ntle ho nna le ke ke la etsa letho. 6Ha motho a sa dule ka ho nna, o lahlelwa kantle jwaloka lekala, mme a omelle. Makala a a bokellwa, a lahlelwe mollong, a tjhe. 7Ha le dula ka ho nna, le dipolelo tsa ka di dula ka ho lona, kopang seo le se batlang, mme le tla se newa. 8Ntate o tlotliswa ka hona: ha le beha ditholwana tse ngata, le tla ba barutuwa ba ka.

9“Jwalokaha Ntate a nthatile, le nna ke le ratile jwalo; dulang leratong la ka. 10Ha le boloka ditaelo tsa ka, le tla dula leratong la ka, jwalokaha ke bolokile ditaelo tsa Ntate, mme ke dula leratong la hae.

11“Ke buile ditaba tsena ho lona hore thabo ya ka e be ka ho lona, mme thabo ya lona e be e phethehileng. 12Ena ke taelo ya ka, hore le ratane jwalokaha ke le ratile.Joh. 13:34
15:17
1 Joh. 3:23
2 Joh. 5
13Ha ho ya nang le lerato le fetang lena, la hore motho a telle metswalle ya hae bophelo ba hae. 14Lona le metswalle ya ka, ha le etsa seo ke le laelang sona. 15Ha ke sa le bitsa bahlanka, hobane mohlanka ha a tsebe seo monga hae a se etsang, empa lona ke le bitsitse metswalle, hobane ke le tsebisitse tsohle tseo ke di utlwileng ho Ntate. 16Hase lona le nkgethileng, empa ke nna ke le kgethileng, mme ke le beile hore le ye, le behe ditholwana, mme ditholwana tsa lona di dulele ruri, hore eng le eng eo le e kopang Ntate ka lebitso la ka, a le fe yona. 17Seo ke le laelang sona, ke hore le ratane.”

Ho hlouwa ke lefatshe

18“Ha lefatshe le le hloya, tsebang hore le ile la ntlhoya pele ho lona. 19Ha le ne le le ba lefatshe, lefatshe le ka be le ratile seo e leng sa lona, empa kahobane le se ba lefatshe, ke mpa ke le kgethile ho ba lefatsheng, lefatshe le le hloile ke hona. 20Hopolang polelo eo ke le boleletseng yona: ‘Mohlanka ha a moholo ho monga hae.’ Ha ba ntlhorisitse, le lona ba tla le hlorisa; ha ba bolokile lentswe la ka, le la lona ba tla le boloka.Mat. 10:24
Luka 6:40
Joh. 13:16
21Empa ba tla le etsa tsena tsohle ka baka la lebitso la ka, hobane ba sa tsebe ya nthomileng. 22Ha ke ne ke sa ka ka tla ho bua le bona, ba ka be ba se na sebe, empa jwale ha ba na boitatolo ka sebe sa bona. 23Ya ntlhoileng, o hloile Ntate. 24Ha ke ne ke sa ka ka etsa mesebetsi hara bona, eo ho seng le ya mong ya e entseng, ba ka be ba se na sebe, empa jwale ba bone, mme ba hloile rona le Ntate. 25Empa lentswe le ngotsweng Molaong wa bona, le reng: ‘Ba ntlhoile ntle ho lebaka,’ le tshwanetse ho phethahala.Pes. 35:19
69:5

26“Ha Mothusi eo ke tla mo romela ho lona a tlile a etswa ho Ntate, Moya wa nnete o tswang ho Ntate, o tla mpaka, 27mme le lona le tla mpaka, hobane le bile le nna ho tloha qalong.

16

161“Tsena ke di buile ho lona hore le se ke la kweneha. 2Ba tla le tebela matlung a thapelo; etswe nako e a tla eo ka yona mang kapa mang ya le bolayang, a tla hopola hore o sebeletsa Modimo. 3Tsena tsohle ba tla di etsa hobane ba sa ka ba tseba Ntate leha e le nna. 4Empa ke le boleletse tsena, hore ha nako ya tsona e fihla, le hopole hore ke le boleletse tsona.”

Mosebetsi wa Moya o Halalelang

“Ha ke a ka ka le bolella tsena ho tloha qalong, hobane ke ne ke ena le lona.

5“Jwale ke ya ho ya nthomileng, mme ha ho le ya mong wa lona ya mpotsang, a re: ‘O ya kae?’ 6Kahobane ke le boleletse tsena, dipelo tsa lona di tletse maswabi. 7Empa ke le bolella nnete: Ho molemo ho lona hore ke ye, hobane ha ke sa ye, Mothusi a ke ke a tla ho lona; athe ha ke eya, ke tla mo romela ho lona. 8Ha eo a etla, o tla kgodisa lefatshe ka tsa sebe, le ka tsa toka, le ka tsa kahlolo; 9ka tsa sebe, hobane ba sa dumele ho nna; 10ka tsa toka, hobane ke ya ho Ntate, mme ha le sa tla hlola le mpona; 11ka tsa kahlolo, hobane mmusi wa lefatshe lena o se a ahlotswe.

12“Ke sa na le tse ngata tseo nka beng ke le bolella tsona, empa le ke ke la di kopa hajwale; 13athe ha eo, Moya wa nnete, a etla, o tla le tsamaisa nneteng yohle, hobane a ke ke a bua tsa hae, empa o tla bua tseo a di utlwang, mme o tla le tsebisa tse tlang. 14Yena o tla ntlotlisa, hobane o tla nka ho tsa ka, a le tsebise tsona. 15Tsohle tseo Ntate a nang le tsona ke tsa ka; ka baka leo, ke itse o nka ho tsa ka, a le phatlalletse tsona.”

Maswabi a tla fetoha thabo

16“Kamora nakwana ha le sa tla mpona, empa kamora nakwana, le tla boela le mpona.”

17Jwale ba bang ba barutuwa ba hae ba botsana, ba re: “Ke eng eo a re bolellang yona, ha a re: ‘Kamora nakwana ha le na ho mpona, empa kamora nakwana le tla boela le mpona?’ le ha a re: ‘Kahobane ke ya ho Ntate?’ ” 18Jwale ba re: “Ke ho reng ha a re: ‘Kamora nakwana’? Ha re tsebe seo a se bolelang.”

19Jesu a tseba hore ba rata ho mmotsa, mme a re ho bona: “Na le botsana ka taba ee, hobane ke itse: ‘Kamora nakwana, ha le na ho mpona, empa kamora nakwana le tla boela le mpona?’ 20Kannetenete ke a le bolella: Le tla lla, mme le tla hlomoha, athe lefatshe le tla thaba; le tla swaba, empa maswabi a lona a tla fetoha thabo. 21Mosadi ha a beleha o utlwa bohloko, hobane nako ya hae e fihlile, empa ha a se a belehile, ha a sa hlola a hopola bohloko ba pelehi, ka baka la thabo ya hore ho tswetswe motho lefatsheng. 22Efela le lona le swabile hajwale, empa ke tla boela ke le bona, mme pelo tsa lona di tla thaba; ha ho ya tla le amoha thabo ya lona. 23Mohlang oo ha le na ho mpotsa letho. Kannetenete, ke a le bolella hore eng kapa eng eo le e kopang ho Ntate ka lebitso la ka, o tla le nea yona. 24Ho fihlela jwale ha le eso kope letho ka lebitso la ka; kopang, mme le tla fuwa, hore thabo ya lona e be e phethehileng.”

Ke hlotse lefatshe

25“Ke buile ditaba tsena ho lona ka dipapiso; nako e a tla eo ka yona ke sa tlo hlola ke bua ho lona ka dipapiso, empa ke tla le tsebisa Ntate ka mokgwa o totobetseng. 26Mohlang oo le tla kopa ka lebitso la ka, empa ha ke re ho lona ke tla le rapella ho Ntate, 27hobane Ntate ka sebele sa hae o a le rata, kaha le nthatile, mme le dumetse hore ke tswa ho Modimo. 28Ke tswa ho Ntate, mme ke tlile lefatsheng; ke tloha lefatsheng hape, ke ya ho Ntate.”

29Barutuwa ba hae ba re: “Bona, jwale o bua ka mokgwa o totobetseng, e seng ka papiso. 30Jwale re a tseba hore o tseba tsohle, mme ha ho hlokahale hore mang kapa mang a o botse; ka hona re dumela hore o tswa ho Modimo.”

31Jesu a ba araba, a re: “Na jwale le a dumela? 32Bonang, nako e a tla, mme e se e fihlile, ya hore le qhalane, e mong le e mong a ye ha hae, mme le ntshiye ke le mong; feela ha ke mong, hobane Ntate o na le nna.

33“Ditaba tsena ke di buile ho lona hore le tle le fumane kgotso ho nna. Le tla ba le matshwenyeho lefatsheng, empa kgothalang, nna ke hlotse lefatshe.”