Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
10

Setshwantsho sa modisa

101“Kannetenete, ke a le bolella, ya sa keneng lesakeng la dinku ka monyako, empa a tlolela le kahosele, ke leshodu le senokwane, 2empa ya kenang ka monyako ke modisa wa dinku. 3Molebedi wa monyako o a mmulela, mme dinku di utlwa lentswe la modisa, o di thobisa ka mabitso, ho ya kantle. 4Ha a ntshitse tsa hae kaofela, o di etella pele, mme dinku di a mo latela, kahobane di tseba lentswe la hae. 5Osele ha di ka ke tsa mo latela, empa di tla mmaleha, hobane ha di tsebe lentswe la basele.” 6Jesu o ile a ba bolella papiso ena, empa bona ha ba a ka ba utlwisisa hore na tseo a di buang ho bona ke dife.

Jesu, modisa ya molemo

7Jwale Jesu a boela a re ho bona: “Kannetenete, ke a le bolella hore ke nna monyako wa dinku. 8Bohle ba tlileng pele ho nna ke mashodu le dinokwane, mme dinku ha di a ka tsa ba utlwa. 9Ke nna monyako; ha motho a kena ka nna o tla pholoswa, mme o tla kena, a tswe, a fumane lekgulo. 10Leshodu le tlela feela ho utswa, le ho bolaya, le ho timetsa; nna ke tlile hore di be le bophelo, mme di be le bophelo ka ho tlala.

11“Ke nna modisa ya molemo. Modisa ya molemo o tella dinku tsa hae bophelo ba hae. 12Mohlanka, eo e seng modisa le monga dinku ka sebele, ha a bona phiri e etla, o tlohela dinku, a balehe, mme phiri e di tshware, e di qhalanye; 13ke hobane e le mohlanka, mme ha a tsotelle dinku.

14“Ke nna modisa ya molemo, mme ke tseba dinku tsa ka, le dinku tsa ka di a ntseba; 15jwalokaha Ntate a ntseba, le nna ke tseba Ntate, mme ke tella dinku tsa ka bophelo ba ka.Mat. 11:27
Luka 10:22
16Ke sa na le dinku tse ding, tseo e seng tsa lesaka lena. Le tsona eka kgona ke di tlise; di tla utlwa lentswe la ka, mme mohlape o tla ba mong, le modisa a be mong. 17Ke ka lebaka lena Ntate a nthatang, hobane ke tela bophelo ba ka, hore ke tle ke boele ke bo fumane. 18Ha ho ya nkamohang bona, empa ke bo tela ka ho rata. Ke na le tokelo ya ho bo tela, ke na le tokelo ya ho bo fumana hape; taelo ena ke e amohetse ho Ntate.”

19Karohano ya eba teng hape hara Bajuda ka baka la mantswe ana. 20Ba bangata ba re: “O na le modemona, o a hlanya; keng ha le mo mamela?”

21Ba bang ba re: “Mantswe ana hase a motho ya nang le modemona; na modemona o ka tutubolla difofu mahlo?”

Jesu o hanwa ke Bajuda

22Jwale mokete wa ho kgethela Modimo Tempele, wa eba teng Jerusalema. E ne e le mariha, 23mme Jesu o ne a tsamaya ka Tempeleng mathuleng a Solomone. 24Bajuda ba mo teela hare, mme ba re ho yena: “O tla re dikadikisa ho fihlela neneng? Ha o le Kreste, re bolelle phatlalatsa.”

25Jesu a ba araba, a re: “Ke le boleletse, mme ha le dumele; mesebetsi eo ke e etsang ka lebitso la Ntate, ke yona e mpakang, 26empa ha le dumele, hobane ha le ba mohlape wa ka. 27Dinku tsa ka di utlwa lentswe le ka, ke a di tseba, mme di a ntatela. 28Ke di fa bophelo bo sa feleng, mme ha di ka ke tsa timela le ka mohla. Ha ho ya tla di hlwibila matsohong a ka. 29Ntate ya nneileng tsona o moholo ho bohle, mme ha ho ya ka tsebang ho di hlwibila matsohong a Ntate. 30Rona le Ntate re ntho e le nngwe.”

31Bajuda ba boela ba thonaka majwe ho mo tlepetsa. 32Jesu a re ho bona: “Ke le bontshitse mesebetsi e mengata, e molemo, e tswang ho Ntate; le ntlepeletsa mosebetsi ofe wa yona?”

33Bajuda ba araba, ba re: “Ha re o tlepeletse mosebetsi o molemo, empa re o tlepeletsa nyefolo, le kahobane ere o le motho, o iketsa Modimo.”Mee. 24:16

34Jesu a araba, a re: “Na ha ho a ngolwa Molaong wa lona, ha thwe: ‘Ke itse, le medimo.’Pes. 82:6
35Bao lentswe la Modimo le tlileng ho bona, Molao o ba bitsa medimo, mme Mangolo ha a ka ke a etsollwa. 36Jwale ho ya kang ha le re: ‘O a nyefola,’ kahobane nna ya halaleditsweng, mme a romelwa lefatsheng ke Ntate, ke itse: ‘Ke Mora wa Modimo’? 37Haeba ke sa etse mesebetsi ya Ntate, le se ke la ntumela, 38empa ha ke e etsa, leha le sa ntumele, dumelang mesebetsi, hore le hlalohanye, mme le nne le tsebe hore Ntate o ka ho nna, le nna ke ka ho Ntate.” 39Jwale ba boela ba batla ho mo tshwara, empa a phonyoha matsohong a bona.

40A boela a tloha a ya mose ho Jorodane, sebakeng seo Johanne a neng a kolobeletsa ho sona pele, a hlola teng.Joh. 1:28
41Yaba ba bangata ba tla ho yena, ba re: “Johanne ha a a ka a etsa mohlolo leha o le mong, empa tsohle tseo Johanne a di boletseng ka monna enwa e ne e le nnete.” 42Hona moo ba bangata ba dumela ho yena.

11

Lefu la Lasaro

111Jwale ho ne ho ena le monna ya kulang, Lasaro wa Bethania, motseng wa habo Maria le ngwanabo, Maretha.Luka 10:38,39
2E ne e le Maria ya neng a tlotse Morena ka setlolo, mme a hlakola maoto a hae ka moriri wa hae, eo kgaitsedi ya hae, Lasaro, a neng a kula.Joh. 12:3
3Jwale bo-kgaitsedie ba romela ho Jesu, ba re: “Morena, tseba, eo o mo ratang o a kula.”

4Yare ha Jesu a utlwa, a re: “Ho kula hona ha ho ise lefung, empa ho isa tlotlisong ya Modimo, hore Mora wa Modimo a tlotliswe ka hona.” 5Jesu o ne a rata Maretha, le Maria, ngwanabo, le Lasaro. 6Ha a utlwa hore o a kula, a hlola matsatsi a mabedi sebakeng seo a neng a le ho sona.

7Kamorao ho moo, a re ho barutuwa ba hae: “A re yeng Judea hape.”

8Barutuwa ba re ho yena: “Rabbi, Bajuda ba sa tswa batla ba o tlepetsa ka majwe; na o sa ya teng hape?”

9Jesu a araba, a re: “Na hora tsa letsatsi ha di leshome le metso e mmedi na? Ha motho a tsamaya motsheare, ha a kgoptjwe, kahobane o bona lesedi la lefatshe lena, 10empa ha motho a tsamaya bosiu o a kgoptjwa, kahobane o hloka lesedi.”

11A bolela ditaba tsena, mme kamorao ho moo a re ho bona: “Lasaro, motswalle wa rona, o robetse, empa ke a ya, hore ke tle ke mo tsose.”

12Yaba barutuwa ba re ho yena: “Morena, ha a robetse, o tla fola.” 13Jesu o ne a bua ka ho shwa ha Lasaro, empa bona ba hopola hore o bua ka boroko ba mehla.

14Ya eba moo Jesu a ba bolellang phatlalatsa, a re: “Lasaro o shwele, 15mme ka baka la lona ke thabela hore ebe ke ne ke le siyo, le tle le dumele, empa a re yeng ho yena.”

16Jwale Thomase, ya bitswang Lefahla, a re ho barutuwa ba bang: “Le rona a re yeng, re tle re shwe le yena.”

Jesu ke tsoho le bophelo

17Ha Jesu a fihla, a fumana Lasaro a se a qetile matsatsi a mane lebitleng. 18Bethania e ne e le haufi le Jerusalema, sebaka se ka bang dikilomethara tse tharo. 19Bajuda ba bangata ba ne ba tlile ho Maretha le Maria, ho ba tshedisa ka kgaitsedi ya bona. 20Yare ha Maretha a utlwa hore Jesu o a tla, a ya mo kgahlanyetsa, empa Maria a sala a dutse ka tlung.

21Jwale Maretha a re ho Jesu: “Morena, hoja wa ba teng mona, kgaitsedi ya ka e ka be e sa shwa. 22Empa le jwale ke a tseba hore tsohle tseo o di kopang ho Modimo, Modimo o tla o nea tsona.”

23Jesu a re ho yena: “Kgaitsedi ya hao e tla tsoha.”

24Maretha a re ho yena: “Ke a tseba hore e tla tsoha mohla tsoho ya bafu, ka letsatsi la bofelo.”

25Jesu a re ho yena: “Ke nna tsoho le bophelo; ya dumelang ho nna leha a ka shwa o tla phela. 26Mang le mang ya phelang, mme a dumela ho nna, ha a ka ke a shwa le ka mohla o le mong; na o dumela hona na?”

27A re ho yena: “E, Morena; ke a dumela hore o Kreste, Mora wa Modimo, ya tlang lefatsheng.”

Jesu o a lla

28Hoba a rialo, a ya bitsa ngwanabo Maria ka lekunutu, a re: “Moruti o teng, mme o a o bitsa.” 29Yare eo ha a utlwa, a ema kapele, a tla ho yena. 30Jesu o ne a eso kene motseng, empa o ne a sa le moo Maretha a mo kgahlanyeditseng teng. 31Ha Bajuda ba neng ba ena le yena ka tlung, ba mo tshedisa, ba bona hore Maria o ema kapele, o a tswa, ba mo latela, ba hopola hore o ya lebitleng ho ya llela teng.

32Ha Maria a fihla moo Jesu a leng teng, mme a mmona, a itihela maotong a hae, a re ho yena: “Morena, hoja wa ba teng mona, kgaitsedi ya ka e ka be e sa shwa.”

33Jesu ha a bona Maria a ntse a lla, le Bajuda ba tlileng le yena ba ntse ba lla, a hlabeha moyeng, a ferekana, 34a re: “Le mmeile kae?”

Ba re ho yena: “Morena, tloo, o bone.”

35Jesu a keleketla dikeledi.

36Yaba Bajuda ba re: “Bonang kamoo a neng a mo rata kateng!”

37Ba bang ba bona ba re: “Na eo ya tutubolotseng mahlo a sefofu, a ka be a sa etsa hore le motho eo a se ka a shwa?”

Tsoso ya Lasaro

38Jwale Jesu a boela a hlabeha pelong, a ya lebitleng. E ne e le lehaha, mme le ne le kwetswe ka letlapa. 39Jesu a re: “Tlosang letlapa.”

Maretha, kgaitsedi ya ya shweleng, a re ho yena: “Morena, o se a nkga, hobane e se e le letsatsi la bone a shwele.”

40Jesu a re ho yena: “Na ha ke a o bolella hore, ha o dumela, o tla bona tlotla ya Modimo?”

41Yaba ba tlosa letlapa, mme Jesu a lelaletsa mahlo hodimo, a re: “Ntate, ke a o leboha ha o nkutlwile. 42Nna ke a tseba hore o nkutlwa kamehla, empa ke buile ka baka la letshwele le nteetseng hare, hore le tle le dumele hore o nthomile.”

43Hoba a rialo, a howa ke lentswe le phahameng, a re: “Lasaro, tswa!” 44Ya neng a shwele a tswa a thatilwe maoto le matsoho ka masela a bafu, sefahleho sa hae se thatilwe ka lesela.

Jesu a re ho bona: “Mo tlamolleng, le mo lese a ikele.”

Morero wa ho bolaya Jesu

(Mat. 26:1-5; Mar. 14:1,2; Luka 22:1,2)

45Jwale ba bangata ba Bajuda ba neng ba tlile ho Maria, mme ba bona seo Jesu a se entseng, ba dumela ho yena, 46empa ba bang ba ya ho Bafarisi, ba ba bolella tseo Jesu a di entseng.

47Jwale baprista ba baholo le Bafarisi ba bitsa lekgotla, ba re: “Re tla etsang ha e le moo monna eo a etsa mehlolo e mengata? 48Ha re ka mo lesa jwaana, bohle ba tla dumela ho yena, mme Baroma ba tla tla, ba ripitle Tempele le setjhaba sa rona.”

49Empa e mong wa bona, Kaiafa, eo e neng e le Moprista e Moholo ka selemo seo, a re ho bona: “Ha le tsebe letho, 50leha e le ho utlwisisa, hore ho molemo ho lona hore motho a le mong a shwele setjhaba, e seng hore setjhaba sohle se timele.”

51Hona ha a a ka a ho bolela ka boyena, empa kaha e ne e le Moprista e Moholo ka selemo seo, o ne a ile a porofeta hore Jesu o se a tla shwela setjhaba, 52e seng setjhaba feela, empa le hore bana ba Modimo ba qhalakaneng a tle a ba bokellele bonngweng. 53Ho tloha ka letsatsi leo ba rera ho mmolaya.

54Ka baka leo, Jesu ha a a ka a hlola a tsamaya pontsheng hara Bajuda, empa a tloha moo, a ya naheng e haufi le lefeella, motseng o bitswang Efraime, mme a hlola teng le barutuwa.

55Paseka ya Bajuda e ne e le haufi, mme ba bangata ba tswang ka mathoko ba nyolohela Jerusalema, e eso be Paseka, hore ba tle ba itlhwekise. 56Jwale ba batla Jesu, ba botsana ba eme ka Tempeleng, ba re: “Le hopola jwang? Ebe a ke ke a tla moketeng na?” 57Baprista ba baholo le Bafarisi ba ne ba laetse hore ha e mong a ka tseba moo a leng teng, a bolele, ba tle ba mo tshware.

12

Jesu o tshelwa ka setlolo Bethania

(Mat. 26:6-13; Mar. 14:3-9)

121Ha ho setse matsatsi a tsheletseng e eba Paseka, Jesu a ya Bethania, moo Lasaro, eo Jesu a neng a mo tsose bafung, a neng a le teng. 2Ba mo etsetsa dijo teng, Maretha a ba fepa, mme Lasaro e ne e le e mong wa ba nang le yena dijong. 3Maria a nka halofo ya lethara ya setlolo sa nareda ya sebele, ya bohlokwa, a tlotsa maoto a Jesu, a mo hlakola maoto ka moriri wa hae, mme ntlo ya tlala monko wa setlolo.Luka 7:37,38

4Judase Isekariota, e mong wa barutuwa ba Jesu, ya neng a tla mo eka, a re: 5“Ke hobaneng ha setlolo see se sa ka sa rekiswa didenare tse makgolo a mararo, tsa newa mafutsana?” 6O ile a rialo, e seng hobane a ne a tsotella mafutsana, empa hobane e ne e le leshodu, mme kaha a ne a tshwara mokotla wa tjhelete, o ne a utswa tse kentsweng kateng.

7Yaba Jesu o re: “Mo lese, a se bolokele letsatsi la kepelo ya ka, 8hobane mafutsana le na le wona kamehla, empa nna le ke ke la ba le nna kamehla.”Dipo. 15:11

Morero wa ho bolaya Lasaro

9Letshwelehadi la Bajuda la tseba hore o teng moo, mme la tla, e seng ka baka la Jesu feela, empa le hore le bone Lasaro eo a mo tsositseng bafung. 10Baprista ba baholo ba rera hore le yena Lasaro a bolawe, 11hobane ka baka la hae, Bajuda ba bangata ba ne ba ba kwenehela, ba dumela ho Jesu.

Jesu o kena Jerusalema

(Mat. 21:1-11; Mar. 11:1-11; Luka 19:28-40)

12Ka la hosasane, letshwelehadi le tlileng moketeng ha le utlwa hore Jesu o tla Jerusalema, 13la nka makala a dipalema, la tswa ho ya mo kgahlanyetsa, mme la howa, la re:

“Hosanna! Ho bokwe

ya tlang ka lebitso la Morena,

Kgosi ya Iseraele!”Pes. 118:25,26

14Yare ha Jesu a fumana petsana ya tonki, a e palama, jwalokaha ho ngotswe, ho thwe:

15“Se tshabe, moradi wa Sione:

bona, Kgosi ya hao e a tla,

e palame petsana ya tonki.”Sak. 9:9

16Ho qaleng barutuwa ba hae ha ba a ka ba utlwisisa ditaba tsena, empa yare ha Jesu a se a tlotlisitswe, ba hopola hore ditaba tsena di ne di ngotswe ka yena, mme tsena ba mo entse tsona.

17Jwale letshwele le neng le ena le yena ha a bitsa Lasaro lebitleng, a mo tsosa bafung, le ne le paka hoo. 18Ka baka leo, letshwele la mo kgahlanyetsa, hobane le utlwile hore o entse mohlolo ona. 19Jwale Bafarisi ba buisana, ba re: “Na le a bona hore ha le thuse letho? Bonang, lefatshe lohle le mo setse morao!”

Bagerike ba bang ba rata ho bona Jesu

20Ho ne ho ena le Bagerike ba bang hara ba nyolohang ho ya kgumamela Modimo moketeng. 21Ba tla ho Filipi wa Bethesaida e Galelea, ba kopa, ba re: “Monghadi, re rata ho bona Jesu.” 22Filipi a ya bolella Andrease; Andrease le Filipi ba ya bolella Jesu.

23Jesu a ba araba, a re: “Nako e fihlile ya hore Mora Motho a tlotliswe. 24Kannetenete, ke a le bolella, ha tlhaku ya koro e welang mobung, e sa shwe, e sala e le inotshi, empa ha e eshwa, e beha ditholwana tse ngata. 25Ya ratang bophelo ba hae, bo tla mo lahlehela, mme ya hloyang bophelo ba hae lefatsheng lena, o tla bo bolokela bophelo bo sa feleng.Mat. 10:39
16:25
Mar. 8:35
Luka 9:24
17:33
26Ha motho a ntshebeletsa, a ntatele, mme moo ke leng teng, le mosebeletsi wa ka o tla ba hona teng; ha motho a ntshebeletsa, Ntate o tla mo hlompha.”

Eka kgona Mora Motho o phahamiswe

27“Jwale moya wa ka o ferekane. Ke tla reng? Na ke tla re: ‘Ntate, o mpholose nakong ena?’ Empa ke ka lebaka lena ke fihletsweng ke nako ena. 28Ntate, tlotlisa lebitso la hao!”

Yaba ho tswa lentswe lehodimong, le re: “Ke le tlotlisitse, mme ke sa tla le tlotlisa hape.” 29Letshwele le neng le eme moo, ha le utlwa, la re ke letolo. Ba bang ba re: “Lengeloi le buile le yena.”

30Jesu a araba, a re: “Lentswe lena ha le a bua ka baka la ka, empa ke ka baka la lona. 31Jwale ke kahlolo ya lefatshe lena; jwale mmusi wa lefatshe lena o tla lahlelwa kantle, 32mme nna, ha ke se ke phahamisitswe, ke tlohile lefatsheng, ke tla hulela batho bohle ho nna.” 33A rialo ho supa hore na o tla shwa lefu le jwang.

34Yaba letshwele le a mo araba, le re: “Re utlwile Molaong hore Kreste o tla hlola ka ho sa feleng, empa wena o bolela jwang ha o re eka kgona Mora Motho a phahamiswe? Mora enwa wa motho ke mang?”Pes. 110:4
Esa. 9:5
Esk. 37:25
Dan. 7:14

35Jesu a re ho bona: “Lesedi le sa na le lona ka nakwana. Tsamayang ha le sa ntse le ena le lesedi, esere mohlomong lefifi la le tshwara. Ya tsamayang lefifing ha a tsebe moo a yang teng. 36Ha le sa ntse le ena le lesedi, dumelang ho lesedi, e le hore le tle le be bana ba lesedi.”

Jesu a bua ditaba tsena, mme a tloha a ipatela bona.

Ho se dumele ha Bajuda

37Le hoja a entse mehlolo e mengata hakaalo pela bona, ha ba a ka ba dumela ho yena, 38e le hore ho phethahale lentswe leo moporofeta Esaya a ileng a le bolela, a re:

“Morena, ke mang ya dumelang

seo re se bolelang?

Tsoho la Morena

le bonahaditswe ho mang?”Esa. 53:1

39Ka baka leo, ba ne ba ke ke ba dumela, kahobane Esaya a ile a boela a re:

40“O foufaditse mahlo a bona,

a thatafatsa dipelo tsa bona,

hore ba se ke ba bona ka mahlo,

ba utlwisisa ka pelo, ba sokoloha,

mme ka ba fodisa.”Esa. 6:10

41Esaya o ile a bolela tsena hobane a ne a bone tlotla ya Morena, mme a bua ka yena.

42Leha ho le jwalo, esita le ba bangata ba baokamedi ba ile ba dumela ho yena, empa ka baka la Bafarisi, ha ba a ka ba bolela, esere ba tebelwa tlung ya thapelo, 43hobane ba ne ba rata tlotla e tswang ho batho ho feta tlotla e tswang ho Modimo.

Kahlolo ya ba sa dumeleng

44Jwale Jesu a phahamisa lentswe, a re: “Ya dumelang ho nna ha a dumele ho nna, empa o dumela ho ya nthomileng, 45mme ya mponang o bona ya nthomileng. 46Nna ke tlile lefatsheng ke le lesedi, hore mang le mang ya dumelang ho nna a se ke a ba lefifing.

47“Ha motho a utlwa dipolelo tsa ka, a sa di boloke, ha ke mo ahlole, hobane ha ke a tlela ho ahlola lefatshe, empa ke tletse ho pholosa lefatshe. 48Ya nkganang, a sa amohele dipolelo tsa ka, o na le ya mo ahlolang: lentswe leo ke le buileng le tla mo ahlola ka tsatsi la bofelo, 49hobane ha ke a ka ka bua ka bonna, empa Ntate ya nthomileng o nneile taelo ya seo ke tla se bolela le ya seo ke tla se bua. 50Ke a tseba hore taelo ya hae ke bophelo bo sa feleng. Ka baka leo, tseo ke di buang ke di bua jwalokaha Ntate a mpoleletse tsona.”