Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
30

Baiseraele ba tla kgutlela naheng ya bona

301Lena ke lentswe la Morena le ileng la tla ho Jeremia, le re: 2“Morena Modimo wa Iseraele, o bua tjena: ‘Ngola mantswe wohle ao ke o boleletseng wona bukeng.’ 3Bonang, matsatsi a a tla, ho rialo Morena, ao ka wona setjhaba sa ka sa Iseraele le sa Juda se bothopuweng, ke tla se kgutlisetsa naheng eo ke neng ke e nee bo-ntata sona, hore e be ya bona,” ho rialo Morena.

4Ana ke mantswe ao Morena a neng a a bue malebana le setjhaba sa Iseraele le sa Juda.

5Morena o bua tjena:

“Re utlwile seboko

se bakwang ke tshabo,

seboko sa tshabo e seng sa kgotso.

6Inahaneng ke hona,

le be le botse:

Na monna a ka beleha ngwana?

Ke hobaneng ha banna

ba itshwere matheka,

ba itshwere sa mosadi a kena tlung?

Ke hobaneng

ha fahleho tsohle di pudufetse?

7Jo, tsatsi leo le leholo haholo!

Ha ho na le ka tshwanang le lona:

Ke tsatsi la tlokotsi ya tjhaba sa ka,

empa tjhaba seo

se tla phonyoha ho yona.

8“Ka tsatsi leo,

ho rialo Morena mabotho,

ke tla roba joko e molaleng wa sona,

marapo a se tlammeng ke a kgaole,

se se hlole se sebeletsa baditjhaba.

9Se tla sebeletsa Morena,

Modimo wa sona,

se sebeletse Davida, kgosi ya sona,

yena eo ke tla mmea

ho ba kgosi ya sona.

10“Ka baka leo, se tshabe letho,

wena mohlanka wa ka Jakobo,”

ho rialo Morena.

“Se tsielehe, wena Iseraele,

ke tla o pholosa

o le bakeng se hole,

ke lopolle tloholo tsa hao

naheng ya bothopuwa;

tjhaba sa ka se tla kgutla,

se phele ka kgotso,

se phele ka boiketlo,

ho se ya se tshosang.

11Ke na le wena, ke tla o pholosa,”

ho rialo Morena.

“Le hoja ka tla timetsa

ditjhaba tsohle,

tjhaba tseo le tletsatletseng

hara tsona,

wena ha nka ke ka o timeletsa ruri.

Leha ke o kgalemela

e tla ba ka toka,

nke ke ka o tlohela ke sa o otla.”

30:10,11 —
Jer. 46:27,28

12Morena o bua tjena:

“Maqeba a hao ke a sa foleng,

kotsi tsa hao ke tse sa phekoleheng.

13Ha ho ya o buellang nyeweng,

diso tsa hao ha di na pheko,

ha ho na tshepo ya hore o tla fola.

14Bohle ba o ratang ba o lebetse,

ha ba sa re letho ka wena;

ke o otlile sa sera se o otla,

ka o tuba sa ya sehloho a o tuba,

ka baka la bongata

ba makgopo a hao,

hoba dibe tsa hao

di ile tsa eketseha.

15O llisetswang

ke matshwenyeho a hao?

Bohloko ba hao

ke bo sa phekoleheng!

Ka baka la bongata

ba makgopo a hao,

le ka baka la bongata

ba dibe tsa hao,

tsena ke entse hore di o hlahele.

16Bohle ba o timetsang

le bona ba tla timetswa,

dira tsa hao tsohle

di tla thopuwa.

Ba o hanyapetsang

ba tla hanyapetswa,

ba o hapelang

le bona ba tla hapelwa.

17Ke tla o phekola,

ke fodise maqeba a hao,”

ho rialo Morena,

“hoba ba ile ba o bitsa Molahluwa,

ba re: Ena ke Sione

e sa natsweng ke motho.”

18Morena o bua tjena:

“Ke tla kgutlisa tjhaba sa ka,

ke se kgutlisetse naheng ya sona,

lelapa ka leng ke le hauhele.

Masupi a Jerusalema a tla tsoswa,

le yona ntlo ya bokgosi

e be e tsoswe.

19Baahi ba yona

ba tla bina dithoko,

mehoo ya thabo

le yona e utlwahale.

Palo ya bona ke tla e eketsa,

mme ha ba ka ke ba fokotseha.

Ke tla be ke ba tlisetse tlotla,

ba ke ke ba hlola ba nyediseha.

20Bana ba bona ba tla tshwana

le mehleng ya kgale,

tjhaba sa bona se tsitse

ke ntse ke se bona;

bahatelli ba bona bohle

ke tla ba otla.

21Kgosi ya bona

e tla hlaha hara bona,

kgosana ya bona

e be e mong wa bona;

ke tla e atametsa,

e be haufi le nna.

Ya tla ba le sebete

sa ho nkatamela ke mang?”

ho rialo Morena.

22“Lona le tla ba setjhaba sa ka

nna ke be Modimo wa lona.”

23Setsokotsane sa Morena

se ferella se halefile,

ke tsokotsane se puputlang

se sa kgaotse;

se tla theohela

hodima hlooho tsa ba kgopo.

24Kgalefo e tlokomang ya Morena

ha e na ho kgaotsa

ho fihlela Morena

a phethile morero wa hae;

mehleng e tlang

le tla ultwisisa tsena hantle.

31

Baiseraele ba kgutlela hae

311“Ka nako eo ke tla ba Modimo, Modimo wa merabe yohle, merabe ya Iseraele, yona e be setjhaba sa ka,” ho rialo Morena.

2Morena o bua tjena:

“Setjhaba se ileng

sa phonyoha sabole

se ile sa fumana mohau,

sa o fumana lehwatateng,

ha ke ne ke eya

ho phomotsa Iseraele.”

3Morena a na iponahatsa ho nna,

a iponahatsa ho nna

mehleng ya kgale, a re:

“Ke o ratile ka lerato

la mehla yohle,

ka o atametsa ho nna

ka kutlwelobohloko.

4Ke tla boela ke tsosa

dithako tsa hao,

mme o tla tsoha

wena morwetsana, Jerusalema.

O tla boela o kgaba

ka meropa ya hao,

o kene motjekong

wa ba tjekang ba thabile.

5Thabeng tsa Samaria

o tla boela o lema morara,

balemi ba o leme,

ba je tholwana tsa wona.

6Tsatsi le a tla la hore

balebedi ba hlabe mokgosi,

ba o hlabe

ba le thabeng ya Efraime,

ba re: ‘Emang lona,

re nyoloheleng Sione,

re nyoloheleng ho Morena,

Morena Modimo wa rona.’ ”

7Morena o bua tjena:

“Binelang Jokobo ka thabo,

le mminele,

binelang tjhaba se seholo

hara ditjhaba.

Utlwahatsang dithoko tsa lona,

le re: ‘Oho, Morena,

namolela setjhaba sa hao,

masalla a tjhaba sa hao,

tjhaba sa Iseraele.’

8Ke tla a tlisa

a etswa naheng e ka leboya,

ke a phuthe

ho tloha pheletsong tsa lefatshe,

ke phuthe difofu

ke be ke phuthe dihlotsa,

le basadi ba baimana

ba kgatheng la ho beleha,

ba kgutlele kwano

e le letshwelehadi.

9Ba tla kgutla

ba itshela ka dikgapha,

ke ba etelle pele,

bona ba ntse ba rapela.

Ke tla ba tsamaisa

pela melatswana e phallang,

tseleng e bataletseng,

moo ba ke keng ba kgoptjwa,

hobane nna ke ntata Iseraele,

Efraime ke mora wa ka,

mora wa matsibolo.

10“Lona ditjhaba,

utlwang lentswe la Morena,

le le phatlalatse

ho ya fihla mabopong a hole,

le re:

‘Ya qhalantseng Baiseraele

o tla boela a ba phutha,

a ba alose sa modisa

a alositse mohlape.’

11Morena o pholositse

bana ba Jakobo,

a ba lopolla matsohong

a ba matla ho ba feta.

12Ba tla tla ba bine

ba le hodima Sione,

ba thabele bongata

ba dimpho tsa Morena,

e leng koro le veine le ole,

le dikonyana, le dipotsanyane

le manamane.

Ba tla tshwana le serapa

se nwesetswang hantle,

ba ke ke ba hlola

ba eba le mahlomola.

13Barwetsana ba tla etsa motjeko,

ba nyakalle,

ba nyakalle ba ena le bahlankana

le wona maqheku.

Bofifi ba bona

bo tla fetoha e be thabo,

ke ba tshedise,

maswabi a bona e be nyakallo.

14Baprista ke tla ba fepa,

ke ba fepe ka tse manoni,

tjhaba sa ka se atelwe

ke dimpho tsa ka tse ngata,”

ho rialo Morena.

Mohau wa Morena ho Baiseraele

15Morena o bua tjena:

“Mohoo o utlwahetse Rama,

seboko le sello sa mmokotsane;

Ragele o llela bana ba hae,

Ragele o hana ho tshediseha,

hobane bana ba hae

ha ba sa le yo.”Tshim. 35:16-19
Mat. 2:18

16Morena o bua tjena:

“Kgaotsa ho lla,

o hlakole meokgo mahlong,

hoba mosebetsi wa hao

o tla fumana moputso,”

ho rialo Morena.

“Ba tla boela ba kgutla

kwana naheng ya dira.

17Tshepo ya hore

o tla ba le ditloholo e teng,

bana ba hao ba tla kgutlela

naheng ya habo bona,”

ho rialo Morena.

18“Ruri ke utlwile

Efraime a itelela, a re:

‘Wena o ile wa nkotla,

wa nkotla sa pohwana,

pohwana ya lethapisana;

nkgutlise ke hona,

mme ke tla kgutla,

hobane wena o Morena,

Modimo wa ka.

19Ruri hoba ke kgelohe

ke ile ka ikwahlaya,

yare hoba ke rutwe

ka kebisa hlooho ke ho swaba.

Ka hlajwa ke dihlong,

pelo ya ka ya nyahama,

ka inyatsetsa dibe

tsa botjha ba ka.’

20Na ebe Efraime ke mora ka

eo ke mo ratang?

Na ebe ke yena ngwana ka

ya nkgahlang?

Leha ke ye ke mo nyatse,

ke ntse ke mo hopola,

pelo ya ka e mo hlolohelwa haholo,

ke mo utlwela bohloko haholo,”

ho rialo Morena.

21“Iketsetseng matshwao a tsela,

le itlhomele mekolokotwane,

le hlokomele mmila

oo le tsamayang ho wona.

Kgutla, wena morwetsana, Iseraele,

kgutlela metseng eo e leng ya heno.

22O tla phaila ho le hokae,

wena moradi ya hlokang botshepehi?

Morena o etseditse lefatshe

ntho e ntjha:

Mosadi o tla sireletsa monna!”

Katleho ya setjhaba sa Modimo

23Morena wa mabotho, Modimo wa Iseraele, o bua tjena: “Ha ke se ke kgutlisitse setjhaba sena bothopuweng, baahi ba Juda le ba metsana ya yona ba tla boela ba bua tjena:

“ ‘Morena a o hlohonolofatse,

wena leaho la toka,

wena o leng thaba e halalelang.’

24“Naheng ya Juda le metseng yohle ya yona ho tla aha balemi le badisana ba mehlape. 25Ba kgathetseng ke tla ba kgatholla, ba lapileng ke tla ba fepa.”

26Yaba jwale ke a phaphama, ke a hlaphohelwa, ka fumana hore ke ne ke robetse hamonate.

27“Matsatsi a a tla,” ho rialo Morena, “ao ka wona ke tla atisa batho ba ntlo ya Iseraele, le ba ntlo ya Juda, ke be ke atise le tsona diphoofolo. 28Jwalokaha ke ile ka hlokomela hore ke ba falatse, ke ba dihe, ke ba lahlele fatshe, ke ba ripitle, ke ba hlokofatse, ka mokgwa o jwalo ke tla hlokomela hore ke ba tsitsise, ke ba hodise,” ho rialo Morena. 29“Ha nako eo e fihla ha ba sa tla hlola ba re:

“ ‘Bo-ntata ba jele morara o bodila,

meno a bana ba bona a a thella.’Esk. 18:2

30“Motho ka mong o tla shwa ka baka la bokgopo ba hae, e mong le e mong ya jang morara o bodila meno a hae a tla thella.”

Selekane se setjha

31“Bonang, matsatsi a a tla,”

ho rialo Morena,

“ao ka wona

ke tla etsa selekane se setjha,

ke se etse le ba ntlo ya Iseraele,

le ba ntlo ya Juda.Mat. 26:28
Mar. 14:24
Dik. 22:20
1 Bakr. 11:25
2 Bakr. 3:6

32“Ha se na ho tshwana

le selekane seo ke neng ke se etse

le baholoholo ba bona

ha ke ne ke ba tshwere ka letsoho,

ke ba ntsha naheng ya Egepeta.

Le hoja ba ile ba senya

selekane sa ka,

ke ile ka ba Morena wa bona,”

ho rialo Morena.

33“Selekane seo ke tla se etsa

le ba ntlo ya Iseraele,

hoba matsatsi ao a fete,

ke sena,”

ho rialo Morena.

“Ke tla kenya molao wa ka

maikutlong a bona,

ke o ngole

kahara dipelo tsa bona;

ke be Modimo wa bona,

bona e be setjhaba sa ka.Bah. 10:16

34Motho ha a sa tla hlola

a ruta ya ahisaneng le yena,

leha e le ngwanabo,

a re: ‘Tseba Morena,’

hobane ba tla ntseba bohle,

ho tloha ho ya eisehang

ho isa ho ya hlomphehang,”

ho rialo Morena.

“Ke tla ba tshwarela

makgopo a bona,

ha ke sa tla hlola

ke hopola dibe tsa bona.”

31:31-34 —
Bah. 8:8-12
10:17

35Morena ya re fileng letsatsi

ho bonesa motsheare,

a ba a beela kgwedi le dinaledi

molao o sa fetoheng,

wa hore bosiu di bonese,

e be masedi,

yena ya tuduanyang lewatle

hore le hwase,

eo bitso la hae

e leng Morena wa mabotho,

o bua tjena:

36“Haeba melao ena e ka fediswa,”

ho rialo Morena,

“mahlong a ka ditloholo tsa Iseraele,

ha e ka ke ya hlola e eba setjhaba!”

37Morena o bua tjena:

“Haeba mahodimo a hodimo

a ka lekanngwa,

le metheo ya lefatshe e ka fihlelwa,

ke tla furalla

ditloholo tsohle tsa Iseraele,

ka baka la tsohle,

tseo di di entseng,”

ho rialo Morena.

38“Matsatsi a a tla,” ho rialo Morena, “ao ka wona motse ona o tla tsoswa ho tloha Toreng ya Hananele ho ya fihla Kgorong e Hukung. 39Moedi o tla tloha moo, o be o yo fihla leralleng la Garebe, o nto thinya o lebe Gowata. 40Kgohlo yohle eo ho lahlelwang ditopo le molora ka ho yona, le naha yohle ho ya fihla molatswaneng wa Kiderone, le ho ya fihla sekgutlong se ka botjhabela, se bitswang Kgoro ya Dipere, naha eo yohle ho Morena e tla halalela. Motse oo o ke ke wa hlola o sa ripitlwa, leha e le ho timetswa le ka mohla.”

32

Jeremia o reka tshimo

321Ka selemo sa leshome sa puso ya Sedekiya, kgosi ya Juda, e leng selemo sa leshome le metso e robedi sa puso ya Nebukadenesare, lentswe la Morena la fihla ho Jeremia.2 Dikg. 25:1-7
2Ka nako eo mabotho a kgosi ya Babilona a ne a etseditse Jerusalema thibella, mme moporofeta Jeremia o na kwaletswe ka lebaleng la tjhankana e neng e le ka tlung ya kgosi ya Juda.

3Sedekiya, kgosi ya Juda, o na mo kwaletse, a re: “Ke ka baka lang ha o porofeta, o re: ‘Morena o bua tjena: Bona, ke tla neelana ka motse ona matsohong a kgosi ya Babilona, mme e tla o hapa? 4Sedekiya, kgosi ya Juda, a ke ke a phonyoha matsohong a Bakalatiya, empa ho tla neelanwa ka yena matsohong a kgosi ya Babilona. O tla buisana le yona ba tadimane. 5E tla isa Sedekiya kwana Babilona, mme o tla hlola moo ho fihlela ke mo etela,’ ho rialo Morena. ‘Leha o ka lwana le Bakalatiya ha o ka ke wa atleha.’ ”

6Jeremia a re: “Lentswe la Morena le ile la fihla ho nna, la re: 7‘Bona, Hanamele, mora wa rangwanao Shalome, o tla fihla ho wena, a re: Ithekele tshimo ya ka e Anatote, hobane o na le tokelo ya ho ithekela yona.’

8“Yaba Hanamele, mora wa rangwane, o fihla ho nna ka lebaleng la tjhankana, ho ya ka polelo ya Morena, o re ho nna: ‘Ako reke tshimo ya ka e Anatote, naheng ya Benjamine hle, hobane o na le tokelo ya bojalefa le ya ho lopolla. Ithekele yona.’

“Yaba ke a tseba, he, hore lena ke lona lentswe la Morena. 9Ka reka tshimo ya Hanamele, mora wa rangwane, e neng e le Anatote, mme ka mo lefa ka silefera e etsang boima ba dikeramo tse makgolo a mabedi. 10Ka ngola lengolo la theko, ka le tiisa, ka bitsa le dipaki, yaba ke bea tjhelete sekaleng. 11Yaba ke nka lengolo leo la theko, le neng le tiisitswe ho ya ka molao le ka moetlo, hammoho le lengolo le neng le sa kwalwa. 12Ka nea Baruke, morwa wa Neriya, setloholo sa Maasiya, lengolo la theko moo mora wa rangwane, Hanamele, a leng teng, le moo dipaki tse ingotseng mabitso a tsona lengolong la theko di leng teng, le moo Bajuda bohle ba neng ba dutse ka lebaleng la tjhankana ba ntseng ba bona.

13“Yaba ke laela Baruke moo ba ntseng ba utlwa, ke re: 14‘Morena wa mabotho, Modimo wa Iseraele, o bua tjena: Nka mangolo ana a mabedi a theko, e leng le tiisitsweng le le sa kwalwang, o a boloke ka nkgong ya letsopa, hore a tle a bolokehe nako e telele. 15Morena wa mabotho, Modimo wa Iseraele, o bua tjena: Matlo le masimo le dirapa tsa morara, tsena di tla boela di rekwa naheng ena.’ ”

Thapelo ya Jeremia

16“Yare hoba ke neelane ka lengolo la theko matsohong a Baruke, mora wa Neriya, ka rapela Morena, ka re:

17“Oho, Morena Modimo, o entse lehodimo le lefatshe ka matla a hao a maholo, le ka letsoho la hao le otlolohileng, mme ha ho letho le ka o sitang. 18O bontshitse lerato ho batho ba diketekete, empa o otla bana ka baka la bokgopo ba bo-ntata bona. O Modimo e moholo, ya matla, Morena wa mabotho; leo ke lona lebitso la hao. 19Merero ya hao e meholo, diketso tsa hao di matla. Mahlo a hao a bona diketso tsohle tsa batho, mme o putsa e mong le e mong ho ya ka diketso tsa hae, le ho ya ka ditholwana tsa mesebetsi ya hae. 20O entse dipontsho le mehlolo naheng ya Egepeta, le kajeno tsena o ntse o di etsa naheng ya Iseraele le hara ditjhaba tse ding, mme o tumisitse lebitso la hao ho fihlela kajeno. 21O ile wa ntsha setjhaba sa hao sa Iseraele naheng ya Egepeta ka dipontsho le ka mehlolo, le ka letsoho le matla le otlolohileng le ka ho tshabeha ho hoholo, 22wa se nea naha ena, eo o neng o hlapanyetse bo-ntata sona hore o tla ba nea yona, e leng naha e phallang lebese le mahe a dinotshi. 23Ba ile ba fihla naheng ena, ba e hapa, empa ha ba a ka ba hlompha lentswe la hao, leha e le ho tsamaya ho ya ka molao wa hao. Ha ba a ka ba etsa letho la tsohle tseo o neng o ba laetse hore ba di etse; ka baka lena, o entse hore bobe bona bohle bo ba wele hodimo.

24“Bonang, ho se ho hahilwe marako a etsetsang motse ona thibella, hore o tle o haptjwe. Ho se ho neelanwe ka motse ona matsohong a Bakalatiya ba o futuhetseng, mme ka baka la sabole sekoboto le lefu la sewa, o tla wela matsohong a bona. Seo o ileng wa se bolela se phethahetse, mme le wena o a se bona. 25Empa wena Morena Modimo, o itse ho nna: ‘Ithekele tshimo ena ka tjhelete, o bitse le dipaki,’ feela ke mona ho neelanwe ka motse ona matsohong a Bakalatiya.”

26Jwale lentswe la Morena la fihla ho Jeremia, la re: 27“Bona mona, ke nna Morena Modimo wa batho bohle; na ho teng se ka ntshitang? 28Ka lebaka lena, Morena o bua tjena: Ke tla neelana ka motse ona matsohong a Bakalatiya, le matsohong a Nebukadenesare, kgosi ya Babilona, mme o tla o hapa.2 Dikg. 25:1-11
2 Dik. 36:17-21
29Bakalatiya ba futuhetseng motse ona, ba tla fihla ba o tjhese ka mollo, hammoho le matlo ao beng ba wona ba nkgalefisitseng ka ho tjhesetsa Baale mokubetso hodima marulelo a matlo ao a bona, le ka ho etsetsa medimo esele nyehelo ya dino.

30“Bana ba Iseraele le bana ba Juda ba entse bobe feela mahlong a ka ho tloha botjheng ba bona. Bana ba Iseraele ba nkgalefisitse ka mosebetsi wa matsoho a bona,” ho rialo Morena. 31“Ho tloha mohla ba hahang motse ona ho fihlela kajeno, haesale motse ona o mphephetsa hore ke halefe, ke lolome ke bohale, mme jwale ke rerile ho o timetsa; 32ka baka la bokgopo ba bana ba Iseraele le ba bana ba Juda, boo ba bo entseng hore ba nkgalefise, bona le dikgosi tsa bona, le babusi ba bona, le baprista ba bona, le baporofeta ba bona, le banna ba Juda le baahi ba Jerusalema. 33Ba mphuraletse, fahleho tsa bona ha di a sheba ka ho nna. Le hoja ke nnile ka ba ruta ka makgetlokgetlo, ha ba a ka ba mamela ditaelo tsa ka. 34Ba ile ba bea medimo ya bona e nyonyehang ka Tempeleng e bitswang ka lebitso la ka, mme ba e silafatsa.2 Dikg. 23:10
Jer. 7:30,31
19:1-6
35Hape ba ile ba hahela Baale dibaka tsa borapedi ka Kgohlong ya Mora wa Hinome, moo ba tla etsetsa Moloke sehlabelo sa setjheso ka bara le baradi ba bona, e leng ntho eo ke sa kang ka ba laela yona, kapa hona ho e nahana, ya ho etsa manyala ana, hore Bajuda ba etse sebe.”Mee. 18:21
2 Dikg. 23:10
Jer. 7:31

Baiseraele ba tshepiswa tse molemo

36“Ka baka lena, Morena Modimo wa Iseraele, o bua tjena ka motse ona, oo ha o bua ka wona o reng: ‘Motse ona o tla newa kgosi ya Babilona ka sabole, le ka sekoboto, le ka lefu la sewa.’ 37Empa bona, ke tla phutha setjhaba sena dinaheng tsohle tseo ke neng ke se lelekele ho tsona, ha ke ne ke halefile, ke loloma ke bohale, kgalefo ya ka e tlokoma. Ke tla se kgutlisetsa hape sebakeng sena, ke etse hore se phele ho sona ka kgotso. 38E tla ba setjhaba sa ka, nna ke be Modimo wa sona. 39Ke tla se nea pelo e leng nngwe le sepheo se le seng, hore se tle se ntshabe kamehla yohle, mme sona, mmoho le ditloholo tsa sona, se fumane tse molemo. 40Ke tla etsa selekane sa kamehla yohle le setjhaba sena, e leng selekane sa hore ha nka ke ka kgaotsa ho se etsetsa tse molemo. Ke tla etsa hore se ntshabe ka dipelo tsa sona tsohle, e le hore se se hlole se mphuralla. 41Ke tla thabiswa ke ho se etsetsa tse molemo. Ke tla se tsitsisa naheng ena ka pelo ya ka yohle le ka moya wa ka wohle.

42“Morena o bua tjena: Jwalokaha ke ile ka dihela setjhaba sena koduwa ena yohle, ka mokgwa o jwalo ke tla se tlisetsa tsohle tse molemo, tseo ke se tshepisitseng tsona. 43Naheng ena eo lona le reng ‘ke nanaola, ha ho na batho kapa diphoofolo, ho se ho neelanwe ka yona matsohong a Bakalatiya,’ ho tla rekwa masimo. 44Batho ba tla reka masimo ka tjhelete, ho ngolwe ho be ho tiiswe mangolo a theko, ho bitswe dipaki tse tswang naheng ya Benjamine le dibakeng tse haufi le Jerusalema, le metseng ya Juda, le metseng e dithabeng, le metseng e ka dikgohlong, le metseng e ka Borwa. Ke tla etsa hore bathopuwa ba kgutle, ho rialo Morena.”