Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
43

Modimo o tshepisa ho lopolla Iseraele

431Empa jwale, ke sena

seo Morena a se bolelang,

yena ya o bopileng, wena Jakobo,

yena ya o entseng, wena Iseraele:

“O se ke wa tshaba,

hobane ke o lopolotse;

ke o bitsitse ka lebitso,

ke o bitsitse, o wa ka.

2Ha o tshela hara madiba

ke tla ba le wena;

ha o tshela dinoka

ha di ka ke tsa o nka.

Ha o tsamaya hara mollo

ha o ka ke wa tjha,

malakabe ha a ka ke a o tjhesa.

3Ke nna Morena Modimo wa hao,

Ya Halalelang wa Iseraele,

Mopholosi wa hao;

ke fana ka Egepeta

hore ke o lopolle,

ke fana ka Kushe le Seba

bakeng sa hao.

4Kaha o bile ntho ya bohlokwa,

o hlompheha mahlong a ka,

hobane ke o rata,

ke tla fana ka batho

bakeng sa hao,

ke fane ka ditjhaba

bakeng sa bophelo ba hao.

5O se ke wa tshaba,

hobane ke na le wena;

ditloholo tsa hao

ke tla di lata botjhabela,

ke o bokelle o etswa bophirimela.

6Ho batho ba ka leboya ke tla re:

‘Neelanang ka bona!’

Ho ba ka borwa ke re:

‘Le se ke la hana ka bona!’

Kgutlisang bara ba ka

ba etswa hole,

le baradi ba ka

ba dipheletsong tsa lefatshe,

7e leng bohle ba ipitsang

ka lebitso la ka,

bao ke ba bopileng hore ba ntlotlise,

bao ke ba bopileng

ka ba ka ba etsa.”

Iseraele ke paki ya Morena

8Tlisang ba foufetseng

empa ba ena le mahlo,

bao e leng ditholo

empa ba ena le ditsebe.

9Matjhaba wohle

a phutheha hammoho,

ditjhaba le tsona di a kgobokana;

ke mang hara tsona

ya boletseng tsee,

a ba re bolella tsa kgalekgale?

A ba ke ba tlise

dipaki tsa bona mona,

di tle di pake hore ba nepile,

e le hore di ba utlwe,

di re: “Ke nnete!”

10“Wena Iseraele, o paki ya ka,”

ho rialo Morena,

“o mohlanka wa ka

eo ke mo kgethileng,

o tle o tsebe, o dumele ho nna,

mme o utlwisise

hore ke nna Modimo.

Ha ho modimo

o bopilweng pele ho nna,

kapa ha eba le o mong

kamorao ho nna.

11“Nna, nna ke inotshi, ke Morena,

kantle ho nna ha ho Mopholosi.

12Ke nna ya senotseng,

ka pholosa, ka phatlalatsa,

ke nna, e seng modimo o mong osele

o hara lona.

Lona le paki tsa ka

hore ke nna Modimo,”

ho rialo Morena.

13“E, haesale ke le yena

ho tloha mehleng ya kgale,

ha ho ya ka pholosang

se ka seatleng sa ka.

Seo ke se etsang

se ka etsollwa ke mang?”

Setjhaba se phonyoha Babilona

14Morena, Mopholosi wa hao,

Ya Halalelang wa Iseraele,

o bua tjena:

“Ka baka la lona

ke tla otla Babilona,

babalehi bohle ba Bakalatiya

ke ba theole,

ke ba theole ba balehele dikepeng,

dikepeng tseo

ba neng ba ikgantsha ka tsona.

15Ke nna Morena,

Ya Halalelang wa lona,

Mmopi wa Iseraele,

Kgosi ya lona.”

16Morena o bua tjena,

yena ya phuntseng tsela lewatleng,

a seha mmila

hara metsi a befileng;

17ya ntshitseng dipere

le kariki tsa ntwa,

a ntsha mabotho

le mekgahlelo ya wona,

mabotho a rapalla moo,

a rapallela ruri,

a fediswa seka lebone le tingwa:

18“Lebalang tsa kgalekgale,

tse fetileng le se ke la di nahana.

19Bonang, ke etsa ntho e ntjha!

Ke ena e mela, na ha le e bone?

Ke phunya tsela hara lehwatata,

le dinoka naheng e omeletseng.

20Phoofolo tse hlaha

di a ntlhompha,

diphokojwe le dimpshe

di a nthorisa,

hobane didiba

ke di tjheka lehwatateng,

dinoka di phalle

naheng e omeletseng,

ho nyorolla tjhaba sa ka,

bakgethwa ba ka.

21Setjhaba seo ke ipopetseng sona,

se tla ntumisa ka dithoko.”

Sebe sa Iseraele

22“Empa ha o a ipiletsa ho nna,

wena Jakobo,

ha o a ikgathatsa ka nna,

wena Iseraele.

23Ha o a ntlisetsa

konyana tsa setjheso,

leha e le ho ntlhompha

ka mahlabelo a hao.

Ha ke a ka ka o imetsa

ka ho batla nyehelo tsa dijo,

kapa ka o kgathatsa

ka ho o kopa mokubetso.

24Ha o a nthekela

hlaka le monko o monate,

kapa wa nthabisa

ka mafura a mahlabelo a hao.

Empa o nkimeditse ka dibe tsa hao,

wa ntena ka makgopo a hao.

25Nna, nna ke inotshi,

ke hlakola ditshito tsa hao,

ke di hlakola ka baka la ka,

ha ke sa hlola ke hopola

dibe tsa hao.

26“Ako nkgopotse tse fetileng,

re phehisane kgang ka tsona;

bolela kamoo o hlokang

molato kateng.

27Ntataomoholo o ne a etse sebe,

babuelli ba hao ba mphetohela,

28kahoo ke tla tlontlolla

baokamedi ba tempele ya hao,

Jakobo yena ke mo abele timelo,

Iseraele yena a nyedisehe.”

44

Iseraele o tshepiswa mahlohonolo

441“Jwale mamela, wena Jakobo,

mohlanka wa ka,

wena Iseraele eo ke mo kgethileng.

2Morena, yena ya o bopileng,

ya o entseng o sa le popelong,

ya tla o thusa, o bua tjena:

Se tshabe, wena Jakobo,

mohlanka wa ka,

le wena Jeshurune

eo ke mo kgethileng.

3“Ke tla nesetsa pula

naheng e omeletseng,

ke phallise melatswana

mobung o omeletseng;

ke tla theolela Moya wa ka

hodima ditloholo tsa hao,

ke theolele mahlohonolo a ka

hodima tsona.

4Di tla mela

hara jwang bo botalana,

jwaloka fate tsa moduwane

lebopong la noka.

5E mong o tla re:

‘Nna ke wa Morena;’

e mong yena a ipitse

ka lebitso la Jakobo,

wa boraro a ngole,

a ngole ka letsoho la hae

a re: ‘Nna ke wa Morena!’

ebe o ipitsa

ka lebitso la Iseraele.”

Morena ke yena Modimo a inotshi

6“Morena, Kgosi ya Iseraele

le Molopolli,

Morena wa mabotho o bua tjena:

‘Ke nna wa pele le wa ho qetela,

kantle ho nna ha ho na Modimo.Esa. 48:12
Tshen. 1:17
22:13

7Ya tshwanang le nna ke mang?

Ha a ke a phatlalatse!

A ke a bolele kapele ho nna

se etsahetseng haesale

ke thea tjhaba sa ka kgalekgale,

a bolele

le tse tlang ho etsahala.

E, a ke a senole tse tlang ho tla.

8O se ke wa thothomela,

o se ke wa tshaba.

Na ha ke a ka ka bolela hoo,

ka ho senola kgalekgale?

Lona le dipaki tsa ka;

na ho teng Modimo e mong

kantle ho nna?

Tjhe, ha ho Lefika le leng,

ha ke tsebe le le leng!’ ”

Medimo ya bohata e a songwa

9Bohle ba etsang medimo ya bohata

ke lefeela,

medimo eo ba e ratang

ke mafeelafeelane.

Ba ka e buellang ba foufetse;

ha ba bone, ha ba tsebe

hore ba tla tlontloloha.

10Ya etsang modimo wa bohata,

kapa ya bopang setshwantsho,

yena o sebeletsa lelea.

11Ba e kgumamelang

ba tla tlontloloha,

ba e etsang

hase letho ke batho feela.

A ba ke ba tle kaofela,

ba phehe kgang le nna;

ba tla kenwa ke tshabo,

ba tlontlolohe.

12Lelala le nka tshepe

le e bese mollong,

le e kgobe ka hamore,

le bope modimo wa bohata,

le e kgobe

ka tsoho la lona le sefutho,

ho fihlela le lapa,

le fellwa ke matla,

metsi le sa a nwe,

le be le kgathale.

13Sebetli sa lehong

se lekanya ka kgwele ya sona,

se tshwaye

moralo wa modingwana ka pene,

se sebedise phalo ho betla lehong,

ebe se le tshwaya ka ho methang.

Jwale ebe se a betla,

se etsa tshwantsho sa motho,

tshwantsho sa motho

ya kgahlehang haholo,

se tla bewa ka tlung.

14Motho o rema fate tsa dikedare,

kapa a reme tsa kiperese le tsa eike,

a reme le fate

tse teng kahara moru,

a hlome feiye,

pula e e nwesetse;

15ke patsi eo motho

a besang mollo ka yona;

e nngwe ya yona

o ikomosa ka yona,

a bese mollo ho pheha bohobe.

O betla le modingwana ka yona,

a o kgumamele,

a etse modimo wa bohata,

a o obamele.

16Ka patsi e nngwe o besa mollo,

a phehe dijo tsa hae ho wona,

a bese nama, a e je, a be a kgore.

Mollong oo o ye a ikomose, a re:

“A! ke futhumetse,

ke orile mollo!”

17Ka e setseng

o betla modimo wa bohata,

modingwana wa hae

a o obamele, a o kgumamele,

a o rapele, a re ho wona:

“Ako mpholose,

o modimo wa ka!”

18Medingwana ha e na tsebo,

ha e na kutlwisiso,

mahlo a yona a netilwe,

ha e bone letho,

kelello di kwalehile,

ha e utlwisise letho.

19Ha ho ya keng a inahane,

ha ho ya nang le tsebo

kapa kutlwisiso ya ho re:

“Ke besitse mollo ka patsi e nngwe,

ka pheha bohobe ka mashala a yona,

ka besa le nama ka ba ka e ja.

Na nka etsa modingwana

ka patsi e setseng?

Na nka obamela sekoqo sa patsi?”

20Kgopolo e jwalo

e ka ho itjella molora,

pelo e thetsehileng

e ya mo kgelosa,

a ke ke a ipholosa, kapa a re:

“Ho ka tsohong la ka le letona

na hase thetso?”

Morena ke Mmopi le Mopholosi

21“Hopola ntho tsena, wena Jakobo,

wena Iseraele,

hobane o mohlanka wa ka;

ke o bopile, o mohlanka wa ka,

wena Iseraele,

ha nka ke ka o lebala.

22Ke hlakotse tshito tsa hao

jwaloka leru,

ka hlakola dibe tsa hao

jwaloka mohodi,

kgutlela ho nna,

hobane ke o lopolotse.”

23Binang ka nyakallo, lona mahodimo,

hobane tsena Morena o di entse;

howeletsang

lona dikgohlo tsa lefatshe,

lona dithaba binang haholo,

le lona meru

le fate tsohle tse ho lona,

hobane Morena o lopolotse Jakobo,

o bonahaditse tlotla ya hae,

a e bonahatsa ka Iseraele.

24Morena, Molopolli wa hao,

yena ya o entseng o sa le popelong,

o bua tjena:

“Ke nna Morena

ya entseng dintho tsohle,

ya adileng mahodimo

ke le inotshi,

ya phutholotseng lefatshe

ke le inotshi.

25Ke nna ya nyopisang

dipontsho tsa baporofeta ba bohata,

ya fetolang dinohe e be dithoto,

ya nyopisang tsebo ya bahlalefi,

a e fetole lefeelafeelane.1 Bakr. 1:20

26Ke nna ya phethahatsang

polelo tsa mohlanka wa ka,

ya phethisang

merero ya baromuwa ba ka,

ya reng ho Jerusalema:

‘O tla ba le baahi!’

ya reng ho metse ya Juda:

‘Le tla hahuwa!’

ho dithako tsa yona:

‘Ke tla le tsosa!’

27Ke nna ya reng ho madiba:

‘Pshang!

Dinoka tsa lona ke tla di pshesa!’

28Ke nna ya reng ho Siruse:

‘O modisana wa ka,

o tla phetha tsohle

tseo ke di ratang;

o tla re thako tsa Jerusalema

di tsoswe,

o re metheo ya Tempele e ralwe.’ ”2 Dik. 36:23
Esr. 1:2

45

Morena o kgetha Siruse

451“Morena o bua tjena

ho motlotsuwa wa hae,

e leng Siruse eo ke utlileng

tsoho la hae le letona,

hore a kokobetse

tjhaba tse kapele ho yena.

Nna ke tla amoha dikgosi

matla a ho lwana,

ke bule mamati a kapele ho yena,

menyako ya wona

e se hlole e kwalwa.

2Ke tla o etella pele,

ke batalatse dithaba,

menyako ya lethose ke e thuake,

mekwallo ya tshepe ke e robake.

3Ke tla o nea matlotlo

a patilweng hara mafifi,

maruo a patilweng

dikgotjheletsaneng,

o tle o tsebe hore ke nna Morena,

Modimo wa Iseraele,

ya o bitsang ka lebitso.

4Ka baka la Jakobo,

mohlanka wa ka,

ka baka la Iseraele,

mokgethwa wa ka,

ke o bitsitse ka lebitso la hao,

ka o rea bitso le hlomphehang

leha o sa ka ntseba.

5“Ke nna Morena, ha ho na e mong,

kantle ho nna ha ho na Modimo.

Ke tla o matlafatsa,

le hoja o sa ntsebe,

6e le hore ho tloha botjhabela

ho ya bophirimela

tjhaba di tsebe

hore ha ho e mong kantle ho nna.

Ke nna Morena, ha ho na e mong.

7Ke etsa lesedi, ke etsa lefifi,

ke a pholosa ke be ke timetse,

nna Morena,

tsena tsohle ke a di etsa.

8“Lona mahodimo

theolelang toka lefatsheng,

maru a ke a nesetse lefatshe,

a le nesetse ho loka,

lefatshe le tle le itsibole,

ho tle ho hlahe

tholwana tsa pholoho,

toka e hole hammoho le tsona;

nna Morena, tsena di entswe ke nna.”

Morena ke Mmopi wa tsohle

9“Ho madimabe

ya tsekisanang le Mmopi wa hae,

yena e leng lengetana

hara mangetana!

Na letsopa

le ka re ho sebopi sa lona:

‘O etsang?’

Na mosebetsi wa hao o ka re:

‘Ha o na tsebo’?Bar. 9:20

10Ho madimabe ya reng ho ntatae:

‘O tswetseng?’

Kapa ya reng ho mmae:

‘O belehileng?’

11“Morena, Ya Halalelang wa Iseraele,

Mmopi wa hao o bua tjena:

Na o ka mpotsa tse tla etsahala

ho bana ba ka?

Kapa wa ntaela mabapa

le mosebetsi wa matsoho a ka?

12Ke entse lefatshe

ka ba ka le bopela motho,

esita le mahodimo

ka a ala ka matsoho a ka,

le dinaledi tsohle tsa lehodimo

di laelwa ke nna.

13Ka ho loka ha ka

ke susumeditse Siruse,

tsela tsa hae tsohle

di tla otlollwa ke nna.

O tla tsosa marako a motse wa ka,

a be a lokolle bathopuwa ba ka,

a ba lokolle

ntle ho theko kapa moputso,”

ho rialo Morena wa mabotho.

14Morena o bua tjena:

“Matlotlo a Egepeta

le thepa ya kgwebo ya Kushe,

le banna ba diqhobane

ba naha ya Sheba,

ba tla ineela ho wena

e be ba hao;

ba hulane kamora hao

ba tlanngwe ka mahlaahlela.

Ba tla o obamela,

ba o rapele, ba re:

‘Ruri Modimo o na le wena,

ha ho Modimo e mong

ntle ho yena.’ ”

15Ruri o Modimo ya ipatileng,

wena Mopholosi,

Modimo wa Iseraele.

16Bohle ba etsang medimo ya bohata

ba tla hlajwa ke dihlong,

ba tlontlolohe,

ba ferekane kaofela ha bona.

17Empa Iseraele

o tla pholoswa ke Morena,

a mo pholose

ka pholoho ya mehla yohle,

le ka mohla

a ke ke a hlajwa ke dihlong,

kapa a tlontloloha kamehla yohle.

18Morena, Mmopi wa mahodimo,

yena Modimo ya bopileng lefatshe,

a le etsa,

yena ya ileng a le tsitsisa,

yena ya sa kang

a le bopela lefeela,

ya le bopetseng

hore ho phelwe ho lona,

o bua tjena:

“Ke nna Morena, ha ho na e mong.

19Ha ke a bua sephiring,

kgotjheletsaneng tse lefifi,

ha ke a ka ka re

ho ditloholo tsa Jakobo:

‘Mpatleleng lelea.’

Nna Morena, ke bua ho lokileng,

nna ke bolela tse nepahetseng.”

Morena wa lefatshe

20“Kgobokanang, le tle,

le atameleng mmoho,

lona ba phonyohileng ho baditjhaba,

dithoto ting! le tsamayang le jere,

le jere medimo ya bohata, ya lehong,

lona ba rapelang medimo

e ke keng ya le pholosa.

21Atamelang

le bolele taba tsa lona,

tlisang medimo ya lona e eletsane.

Ke mang ya boletseng see

e sa le kgale?

Ke mang ya se phatlaladitseng

mehleng e fetileng?

Na e ne e se nna Morena?

Ha ho modimo e mong

kantle ho nna,

Modimo ya lokileng le Mopholosi;

ha ho e mong haese nna feela.

22“Sokolohelang ho nna,

le tle le pholohe,

lona dipheletso tsohle tsa lefatshe;

ke nna Modimo, ha ho na e mong.

23Ke hlapantse ka nna,

molomo wa ka o buile ka ho loka,

lentswe la ka le ke ke la fetohelwa.

Mangwele wohle a tla nkgumamela,

maleme wohle le wona

a ikane ka nna.Bar. 14:11
Baf. 2:10,11

24“Batho bohle ba tla bua ka nna,

ba re:

‘Ho loka le matla

di ho Morena a inotshi.’

Bohle ba ileng ba mo halefela,

ba tla tla ho yena,

ba hlabiswe dihlong.

25Empa ho Morena

ditloholo tsohle tsa Iseraele

di tla fumanwa di lokile,

mme di nyakalle.”