Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
6

61Jwale a re tloheleng thuto eo ho qalwang ka yona ya Kreste, re fetele pele ho tse phethehileng, tsa batho ba baholo. Re se ke ra boela ra kgutlela motheong: E leng ho furalla mesebetsi e isang timelong, ho dumela ho Modimo, 2ho rutwa tsa dikolobetso, peo ya matsoho, tsoho ya bafu le kahlolo e sa feleng. 3Ha Modimo a re dumella, re tla etsa jwalo.

4Ba kileng ba bontshwa lesedi, ba latswa neo ya lehodimo, ba abelwa Moya o Halalelang, 5ba latswa lentswe le monate la Modimo, le matla a lefatshe le tlang ho tla, 6ho ke ke ha etsahala hore bao, ha ba ka kweneha, ba boele ba ntjhafatswe ka pako. Ke ba boetseng ba thakgisa Mora wa Modimo ka bobona, mme ba mo etsa sekgobo.

7Tshimo e montseng pula e atisang ho e nela, e medisetsang ba e lemang tse molemo, e hlohonolofatswa ke Modimo. 8Empa e medisang meutlwa le tshehlo ha e na thuso, e se e atametse thohako, mme e tla qetella e tjhesitswe.Tshim. 3:17,18

9Baratuwa, leha re bua jwalo, re kgodisehile hore lona le boemong bo botle ba ho pholoswa. 10Modimo ha a hloke toka hoo a ka lebalang mosebetsi wa lona, le lerato leo le le bontshitseng ho yena ka ho sebeletsa badumedi, bao le sa ntseng le ba sebeletsa le jwale. 11Re lakatsa ha e mong le e mong wa lona a ka bontsha mafolofolo wona ao, a etsang hore tshepo ya lona e phethehe ho fihlela qetellong. 12Le se ke la tepella, le mpe le etsise bao, bao ka tumelo le mamello, ba jang lefa la tseo ba di tshepisitsweng.

Tshepiso e tiileng ya Modimo

13Modimo, kaha ho se e mong e moholo ho mo feta hore a hlapanye ka yena, o ile a ikana ka boyena mohla a etsetsang Aborahama tshepiso, 14a re: “Ruri ke tla o hlohonolofatsa haholo, le ditloholo tsa hao ke di ngatafatse.”Tshim. 22:16,17
15Aborahama o ile a tiisetsa, mme ka hona a fumana seo a se tshepisitsweng.

16Etswe batho ba hlapanya ka e moholo ho ba feta, mme dikgang tsohle tsa bona di fediswa ka ho ikana. 17Ke moo Modimo a tiisitseng ka kano, kaha a ne a rata ho bontsha kahohlehohle majalefa a ditshepiso hore morero wa hae ha o fetohe. 18E bile hore ka ketso tseo tse pedi, tse ke keng tsa fetoha, tseo ka tsona Modimo a ke keng a thetsa, rona ba tshabetseng ho yena re kgothale ka matla, ho itshwarella tshepong eo re e neilweng. 19Tshepo eo re na le yona jwaloka sengaparela sa moya, se tiileng e le kannete. Tshepo eo e kenella kahare ho lesira,Mee. 16:2
20moo Jesu, moetellipele wa rona, a keneng teng e le Moprista e Moholo ka ho sa feleng jwaloka Meleki-Sedeke.Pes. 110:4

7

Boprista bo jwaloka ba Meleki-Sedeke

71Meleki-Sedeke eo e ne e le kgosi ya Salema le moprista wa Modimo ya hodimodimo. Ha Aborahama a kgutla ntweng eo a neng a hlotse dikgosi ho yona, Meleki-Sedeke o ile a mo kgahlanyetsa, mme a mo hlohonolofatsa. 2A ba a arolelwa karolo e le nngwe ho tse leshome ya kgapo yohle ke Aborahama. Lebitso la Meleki-Sedeke ke ho re: “Kgosi ya toka”. Hape e ne e le kgosi ya Salema, e leng ho re: “Kgosi ya kgotso”.Tshim. 14:17-20
3Yena, ya se nang ntatae, ya se nang mmae, ya se nang leloko, ya se nang leha e le qalo ya ditshiu tsa bophelo ba hae leha e le qetello ya tsona, ya tshwanang le Mora wa Modimo, o sala e le moprista ka ho sa feleng.

4Lemohang boholo ba motho eo moholoholo wa rona Aborahama a ileng a mo nea karolo e le nngwe ho tse leshome, e leng tsa bohlokwa tse hapilweng. 5Jwale, hara ditloholo tsa Levi, ba amohelang boprista ba laelwa ke Molao ho nka karolo e le nngwe ho tse leshome ho setjhaba, ke hore ho bana babo bona, leha e le ba tswileng lethekeng la Aborahama.Dipa. 18:21
6Athe Meleki-Sedeke ya sa balweng melokong ya bona, o ile a nka karolo e le nngwe ho tse leshome ho Aborahama, mme a hlohonolofatsa ya neng a etseditswe ditshepiso. 7Ha ho ya ka hanyetsang hore e monyenyane o ye a hlohonolofatswe ke e moholo. 8Hape ha e le baprista bao ba nkang karolo e le nngwe ho tse leshome, ke batho ba shwang; athe, ha e le Meleki-Sedeke, ke ya pakilweng hore o a phela. 9Ho ka thwe esita le Levi ya nkang karolo e le nngwe ho tse leshome o ne a e ntshisitswe ka Aborahama, 10hobane o ne a sa le lethekeng la moholoholo wa hae, mohla Meleki-Sedeke a mo kgahlanyetsang.

11Setjhaba sa Iseraele se ile sa amohela Molao tlasa boprista ba Levi. Jwale, hoja boprista boo e ne e le bo phethehileng, na ho ne ho sa ntse ho hlokahala hore ho hlahe moprista e mong, eo e leng yena jwaloka Meleki-Sedeke, e seng jwaloka Arone? 12Ha boprista bo fetoha, molao le wona eka kgona o fetohe. 13Jwale eo ho buuwang ka yena tabeng tsena ke wa leloko lesele, leo ho seng setho le se seng sa lona se kileng sa sebeletsa aletareng. 14Efela ho tsejwa hantle hore Morena wa rona o tswile lelokong la Juda, leo Moshe a sa kang a bolela letho ka lona, ha a bua ka tsa boprista. 15Hona ho totobetse le ho feta, ha moprista e mong ya hlahang a tshwana le Meleki-Sedeke, 16ya sa kang a bewa ka mokgwa o dumellanang le melao le meetlo ya botho, empa ya beilweng ka matla a bophelo bo ke keng ba fediswa, 17hobane ho pakilwe ka yena, ha thwe:

“O moprista ka ho sa feleng

jwaloka Meleki-Sedeke.”Pes. 110:4

18Ka nqe nngwe Molao wa pele o ile wa fediswa ka baka la ho fokola le ho hloka thuso ha wona, 19hobane ha ho letho leo Molao oo o neng o ka etsa hore le phethehe. Empa ka nqe nngwe ho ile ha tliswa tshepo e fetisang ka molemo, eo re ka atamelang pela Modimo ka yona.

20Ha e le hoo, ho entswe ka kano; athe ba bang e bile baprista kantle ho kano. 21Jesu yena o etseditswe kano ke ya itseng ka yena:

“Morena o ikanne,

mme ha a ka ke a kweneha:

‘O moprista ka ho sa feleng.’ ”Pes. 110:4

22Ka baka leo, Jesu e bile motiisi wa selekane se molemo ka ho fetisa.

23Hape ba bang ba bangata e nnile ya eba baprista, hobane ba ne ba eshwa, mme ba sitwa ho tswela pele bopristeng. 24Empa boprista ba Jesu ke bo se nang bofelo, hobane yena o teng kamehla le mehla. 25Ka hona o na le matla a ho pholosa ka ho tlala bohle ba tlang ho Modimo ka yena, kaha a phela kamehla ho ba buella.

26Re lokelwa ke Moprista e Moholo ya jwalo, ya halalelang, ya se nang bobe leha e le sekodi, ya sa amaneng le baetsadibe, ya phahamiseditsweng kahodimo ho mahodimo. 27O ne a se jwaloka Baprista ba bang ba Baholo, ba neng ba hloka ho nyehela ka mahlabelo ka matsatsi wohle, pele e le ka baka la dibe tsa bona, e ntano ba tsa setjhaba. Jesu o ile a nyehela ka sehlabelo se le seng, hanngwe feela, ha a inyehela ka boyena.Mee. 9:7
28Molao wa Moshe o beile batho ba nang le mefokolo hore e be Baprista ba Baholo; athe mantswe a kano, a builweng kamorao ho Molao wa Moshe, a beile Mora ya phethehileng ka ho sa feleng.

8

Moprista e Moholo wa selekane se setjha

81Tabataba ya tseo ke di boletseng ke ena: Re na le Moprista e Moholo ya jwalo, ya dutseng ka letsohong le letona la terone ya Ya Hodimodimo, mahodimong.Pes. 110:1
2Ke mosebeletsi wa Sehalalelo, le wa tente ya nnete e hlomilweng ke Morena, e seng ke motho.

3Moprista e mong le e mong e Moholo o beetswe ho nyehela ka dimpho le ka mahlabelo; ka baka leo, Moprista wa rona e Moholo le yena o tlameha ho ba le ho hong hoo a ka nyehelang ka hona. 4Hoja o ne a le lefatsheng, e ne e ke ke ya eba moprista, kaha ho na le baprista ba bang ba nyehelang ka dimpho, ho ya ka Molao wa Moshe. 5Feela bosebeletsi ba bona ke mohlala le setshwantsho sa tse mahodimong, jwalokaha Modimo a ile a lemosa Moshe, ha a le lekgatheng la ho hloma Tente, a re: “Bona, o tla etsa tsohle ho latela seo o neng o se bontshwe ha o le thabeng.”Phal. 25:40
6Jwale Jesu o neilwe bosebeletsi bo fetang ba bona, kaha e le mmoelanyi wa Modimo le batho ka selekane se theilweng hodima ditshepiso tse ntle ho feta tsa pele.

7Ha e ne e ba selekane sane sa pele se ne se sa nyatsehe, ho ka be ho sa ka ha hlokahala hore ho be le selekane sa bobedi. 8Empa jwale Modimo o nyatsa setjhaba sa hae, ha a re:

“Bonang, matsatsi a a tla,

ho rialo Morena,

ao ka wona

ke tla etsa selekane se setjha,

ke se etse le ba ntlo ya Iseraele,

le ba ntlo ya Juda.

9Ha se na ho tshwana

le selekane seo ke neng ke se etse

le baholoholo ba bona,

ha ke ne ke ba tshwere ka letsoho,

ke ba ntsha naheng ya Egepeta.

Kahobane ha ba a ka ba tiisetsa

selekaneng sa ka,

le nna ha ke a ka ka ba natsa,

ho rialo Morena.

10Selekane seo ke tla se etsa

le ba ntlo ya Iseraele,

hoba matsatsi ao a fete,

ho rialo Morena, ke sena:

Ke tla kenya molao wa ka

maikutlong a bona,

ke o ngole

kahara dipelo tsa bona;

ke be Modimo wa bona,

bona e be setjhaba sa ka.

11Motho ha a sa tla hlola

a ruta ya ahisaneng le yena,

leha e le ngwanabo,

a re: ‘Tseba Morena!’

hobane ba tla ntseba bohle,

ho tloha ho ya eisehang

ho isa ho ya hlomphehang.

12Ke tla ba tshwarela

makgopo a bona,

ha ke sa tla hlola

ke hopola dibe tsa bona.”Jer. 31:31-34

13Ha e le moo a bua ka selekane se setjha, ke hobane sa pele o se tsofaditse, mme ntho e tsofalang, e onelang, eba e haufi le ho fela.