Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
29

Jakobo o fihla Harane

291Jakobo a tswela pele leetong la hae, a ya fihla naheng ya baahi ba ka botjhabela. 2Ha a tadima, a bona sediba hara thota, a bona mehlape e meraro ya dinku e bothile pela sona, hobane mehlape eo e ne e nweswa sedibeng seo. Lejwe le kwahelang molomo wa sediba le ne le le leholo. 3Ha mehlape e bokane moo, badisana ba ne ba ye ba le phikolose, le tlohe molomong wa sediba, ba nwese dinku, ba boele ba le busetse ditulong tsa lona, molomong wa sediba.

4Jakobo a re ho bona: “Bana beso, le tswa kae?”

Bona ba araba, ba re: “Re tswa Harane.”

5A re ho bona: “Na le tseba Labane, mora wa Nakore?”

Badisana ba re: “Re a mo tseba.”

6A re ho bona: “Na o ntse a phela hantle?”

Ba re: “O ntse a phela hantle. Bona, moradi wa hae Ragele ke eo a etla le dinku.”

7Jakobo a re: “Bonang mona, e sa le motsheare o moholo, ha e eso be nako ya ho orosa mehlape; nwesang dinku, le tsamaye le yo di fudisa.”

8Empa bona ba re: “Re sitwa ho etsa jwalo, ho fihlela mehlape yohle e bokellana mona, ho phikoloswa lejwe, le tloswa molomong wa sediba, ebe jwale re tseba ho nwesa dinku.”

9Yare a sa ntsane a bua le bona, Ragele a fihla le dinku tsa ntatae, hobane e ne e le modisana wa tsona. 10Ha Jakobo a bona Ragele, moradi wa malomae Labane, le dinku tsa malomae Labane, Jakobo a atamela, a phikolosa lejwe, a le tlosa molomong wa sediba, mme a nwesa dinku tsa malomae Labane. 11Jwale Jakobo a aka Ragele, a ba a lla. 12Jakobo a bolella Ragele hore ke seng le ntatae, le hore yena ke mora wa Rebeka. Ragele a matha, a ya tsebisa ntatae.

13Yare ha Labane a utlwa ditaba tsa Jakobo motjhana hae, a matha ho ya mo kgahlanyetsa, a mo kopa molaleng, a mo aka, a mo isa ka tlung ya hae. Jakobo a bolella Labane tsena tsohle, 14mme Labane a re ho yena: “Ruri o lesapo la ka le nama ya ka!” Jakobo a hlola le yena kgwedi kaofela.

15Yaba Labane o re ho Jakobo: “Kaha o motjhana wa ka, na o ka ntshebeletsa feela? Mpolelle: ke o lefe bokae?” 16Jwale Labane o ne a ena le baradi ba babedi; lebitso la e moholo e ne e le Lea, mme lebitso la e monyenyane e le Ragele. 17Mahlo a Lea a ne a le bolea, empa Ragele o ne a bopehile hantle, a le motle haholo.

18Jakobo o ne a rata Ragele, mme a re: “Ke tla o sebeletsa ka dilemo tse supileng, ke sebeletsa ho fumana Ragele, moradi wa hao e monyenyane.”

19Yaba Labane o re: “Ho molemo hore ke mo nee wena, ho ena le ho mo nea monna osele. Dula le nna he.” 20Jakobo a sebeletsa bohadi ba Ragele ka dilemo tse supileng, empa ka baka la lerato leo a neng a rata Ragele ka lona, dilemo tseo tsa ka ditshiu tse seng kae.

Jakobo o a nyala

21Jwale Jakobo a re ho Labane: “Nnee mosadi wa ka, ke kene dikobong tsa hae, hobane nako ya ka e phethehile.”

22Yaba Labane o mema banna bohle ba sebaka seo, o etsa mokete wa lenyalo. 23Ka phirimana Labane a nka moradi wa hae Lea, a mo isa ho Jakobo, mme yena a kena dikobong tsa hae. 24Labane a nka lekgabunyane la hae Silepa, a le nea moradi wa hae Lea, hore e be lekgabunyane la hae.

25Yare ha bo esa, bo bonahala hore ke Lea, Jakobo a re ho Labane: “Ke eng ee, eo o nketseditseng yona? Na ha ke o sebeletsa, ke ne ke sa sebeletse hore o nnee Ragele? Jwale o nthetseditseng?”

26Labane a re: “Mona haeso hase moetlo hore e monyenyane a nyalwe pele ho e moholo. 27Qeta beke le enwa, mme o tla newa le eno e mong, feela o ntshebeletse hae ka dilemo tse ding tse supileng, tseo o tla ntshebeletsa ka tsona.”

28Jakobo a dumela, a qeta beke ya enwa, Labane a nto mo nea moradi wa hae Ragele, hore e be mosadi wa hae. 29Labane a nka lekgabunyane la hae Bileha, a le nea moradi wa hae Ragele, hore e be lekgabunyane la hae. 30Jakobo a kena dikobong tsa Ragele, mme a rata Ragele ho feta Lea. A boela a sebeletsa Labane ka dilemo tse ding tse supileng.

Bana ba Jakobo

31Ha Morena a bona hore Lea ha a ratwe, a mo fa thari, empa Ragele ya eba nyopa. 32Lea ya eba moimana, a tswala mora, mme a mo rea lebitso la Rubene, hobane o ne a re: “Ruri Morena o bone matshwenyeho a ka, mme jwale monna wa ka o tla nthata.”

33Ya eba moimane hape, a tswala mora, mme a re: “Ruri Morena o utlwile hore ha ke ratwe, mme o mphile mora enwa hape.” Yaba o mo rea lebitso la Simeone.

34Ya boela ya eba moimana, a tswala mora, mme a re: “Jwale monna wa ka o tla nkgomarela, hobane ke mo tswaletse bara ba bararo.” Ka baka lena, enwa a mo rea lebitso la Levi.

35Ya boela ya eba moimana hape, a tswala mora, mme a re: “Jwale ke tla boka Morena.” Ka baka lena, a mo rea lebitso la Juda; yaba o kgaotsa ho beleha.

30

301Yare ha Ragele a bona hore ha a tswalle Jakobo bana, a honohela ngwanabo, mme a re ho Jakobo: “Mphe bana, ho seng jwalo ke tla shwa!”

2Jakobo a halefela Ragele haholo, mme a re: “Na nna ke Modimo, yena ya o entseng nyopa?”

3Ragele a re: “Bileha, lekgabunyane la ka, ke enwa. Kena dikobong tsa hae, e le hore a tle a ntswalle bana ba lengwele, hore ke be le bana ka yena.”

4Yaba o nea Jakobo lekgabunyane la hae Bileha hore e be mosadi wa hae. 5Bileha ya eba moimana, a tswalla Jakobo mora. 6Jwale Ragele a re: “Modimo o nkahloletse, ebile o utlwile thapelo ya ka, mme o mphile mora.” Ka baka leo, a mo rea lebitso la Dane.

7Bileha, lekgabunyane la Ragele, ya boela ya eba moimana, mme a tswalla Jakobo mora wa bobedi. 8Jwale Ragele a re: “Ke lwanne dintwa tse matla le ngwaneso, mme ke hlotse.” Yaba o mo rea lebitso la Nafthali.

9Ha Lea a bona hore a ke ke a hlola a beleha, a nka lekgabunyane la hae Silepa, mme a le nea Jakobo hore e be mosadi wa hae. 10Jwale Silepa, lekgabunyane la Lea, a tswalla Jakobo mora. 11Lea a re: “Hona ke lehlohonolo!” Yaba o mo rea lebitso la Gade.

12Silepa, lekgabunyane la Lea, a tswalla Jakobo mora wa bobedi. 13Lea a re: “Nna ke lehlohonolo. Basadi ba tla mpitsa ya lehlohonolo!” Yaba o mo rea lebitso la Ashere.

14Ka nako eo ho kotulwang koro ka yona, Rubene a fumana ditholwana tsa moratiso masimong, mme a di tlisetsa mmae Lea. Jwale Ragele a re ho Lea: “Ako mphe hle, tse ding tsa ditholwana tsa moratiso tsa mora wa hao.”

15Empa Lea a re ho yena: “Na ke ntho e nyenyane ha o nkile monna wa ka, mme jwale o rata ho nka le ditholwana tsa moratiso tsa mora wa ka?”

Ragele a araba, a re: “E, a ka nna a robala le wena bosiung bona, ha o ka mpha ditholwana tsa moratiso tsa mora wa hao.”

16Mantsiboya, ha Jakobo a kgutla masimong, Lea a tswa ho ya mo kgahlanyetsa, mme a re ho yena: “O tshwanetse ho tla robala le nna bosiung bona, hobane ke o rekile ka ditholwana tsa moratiso, tsa mora wa ka.” Yaba o robala le yena bosiung boo.

17Modimo a mamela Lea, ya eba moimana, mme a tswalla Jakobo mora wa bohlano. 18Lea a re: “Modimo o mphile moputso wa ka, hobane ke ile ka nea monna wa ka lekgabunyane la ka.” A mo rea lebitso la Isakare.

19Lea ya eba moimana hape, mme a tswalla Jakobo mora wa botshelela. 20Jwale Lea a re: “Modimo o mphile mpho e ntle, mme kajeno monna wa ka o tla dula ha ka, hobane ke mo tswaletse bara ba tsheletseng.” Yaba o rea mora eo lebitso la Sebulone. 21Kamora mona a tswala moradi, a mo rea lebitso la Dina.

22Modimo a hopola Ragele, a mo mamela, a mo fa thari. 23Ragele ya eba moimana, a tswala mora, mme a re: “Modimo o tlositse sekgobo sa ka.” 24A rea mora enwa lebitso la Josefa, a re: “Morena a ke a nkekeletse mora e mong!”

Leruo la Jakobo

25Ragele ha a se a tswetse Josefa, Jakobo a re ho Labane: “Ntokolle, ke ye haeso, naheng ya heso. 26Nnee basadi ba ka le bana ba ka, bao ke o sebeleditseng ho ba fumana, mme o ntokolle ke tsamaye, hobane o tseba kamoo ke ileng ka o sebeletsa kateng.”

27Empa Labane a re ho yena: “Ako nkgauhele, hobane ke lemohile hore Morena o ntlhohonolofaditse ka baka la hao.” 28A ba a re: “Bolela moputso oo o o batlang, mme ke tla o nea wona.”

29Jakobo a re ho Labane: “Wena o tseba kamoo ke ileng ka o sebeletsa kateng, le kamoo ke atlehisitseng mehlape ya hao kateng. 30Pele ke fihla o ne o ena le dintho tse seng kae, empa jwale di eketsehile, ke mehlapehadi, mme Morena o o hlohonolofaditse ka tsohle, hohle moo ke neng ke eya teng. Jwale nna ke tla sebeletsa lelapa la ka neng?”

31Labane a re: “Ke o nee eng?”

Jakobo a re: “O se ke wa nnea letho; haeba o ka nketsetsa ntho ena, ke tla boela ke dise mohlape wa hao hape, ke o baballe. 32Ke tla hlahloba mohlape wohle wa hao kajeno, ke kgethe dinku tsohle tse tshasana, le tse thoboshana, le dikonyana tsohle tse ntsho, le dipodi tse rolo le tse pudutswana. Tseo he, e tla ba tsona moputso wa ka. 33Ho tshepahala ha ka ho tla bonahala kamoso, ha o etla hore re hlahlobisane tsa moputso wa ka. Dipodi tsohle tse seng rolo, le dikonyana tse seng ntsho, ha di ka fumanwa mohlapeng wa ka, e tla ba ke di utswitse.”

34Yaba Labane o re: “Ke hantle! Ha ho be jwalokaha o bolela.”

35Ka lona letsatsi leo Labane a kgetha diphooko tsohle tse rolo le tse putswa, le dipodi tsohle tse rolwana le tse pudutswana le tsohle tse phatshwana, le dikonyana tsohle tse ntsho, a di siya matsohong a bara ba Jakobo. 36Tsa kgannwa ho iswa sebakeng se lekanang le leeto la matsatsi a mararo, ho tloha moo yena le Jakobo ba neng ba le hona teng, mme Jakobo a disa mehlape ya Labane e setseng.

37Jakobo a nka dithutswana tse tala tsa difate tsa popoliri, le tsa perekisi, le tsa sefate sa hoki, a di ebola, a di etsa metaka e mesweu, mme a hlahisa bosweu bo ho tsona. 38A bea dithutswana tseo a di ebotseng kapele ho mehlape ka dinwellong tsa metsi, moo mehlape e palesitseng e nwelang teng. 39Mehlape ya emara ha e le pela dithutswana, ya tswala tse mebalabala: tse rolo, le tse pudutswana, le tse tshasana, le tse thoboshana.

40Jakobo a kgetha dikonyana, empa a etsa hore diphatla tsa mohlape wa Labane, wa tse ntsho, di tadimane le mohlape wa tse tshasana. Yaba o kgethela mohlape wa hae kathoko, a se ke a o kopanya le mohlape wa Labane.

41Jakobo o ne a ye nehele ha mohlape o kgotshe, a bee dithutswana kapele ho mohlape, ka dinwellong, hore di tle di emare di le kapele ho dithutswana. 42Empa ha mehlape e fokotse, o ne a sa bee dithutswana, mme tse tswalwang di fokotse e ne e eba tsa Labane, athe tse matlafetseng e ne e eba tsa Jakobo. 43Ka mokgwa o jwalo Jakobo a rua ka ho fetisisa, mme a ba le mehlape e mengata, le makgabunyane, le bahlanka, le dikamele, le ditonki.

31

311Jakobo a utlwa dipuo tsa bara ba Labane, tse reng: “Jakobo o nkile tsohle tseo e neng e le tsa ntata rona, mme leruo lena lohle o le fumane ka tse tswang ho ntata rona.” 2Jakobo a tadima sefahleho sa Labane, mme a bona hore ha se sa le jwaloka maoba le maobane.

3Yaba Morena o re ho Jakobo: “Kgutlela naheng ya bo-ntatao le ho bang ka wena, mme ke tla ba le wena.”

4Jwale Jakobo a romela hore a bitsetswe Ragele le Lea, ba tle naheng, mohlapeng wa hae, 5mme a re ho bona: “Ke bona hore sefahleho sa ntata lona ha se sa le jwaloka maoba le maobane. Empa Modimo wa ntate o nnile a ba le nna. 6Le a tseba hore ke sebeleditse ntata lona ka matla a ka wohle; 7feela ntata lona o nqhekanyeditse, mme ka makgetlo a leshome a fetola moputso wa ka. Empa Modimo ha a a ka a mo dumella ho nketsetsa bokgopo. 8Ha a ne a re: ‘Moputso wa hao e tla ba tse rolo, le tse tshasana’; mohlape wohle o ne o ye o tswale tse rolo, le tse tshasana, mme ha a ne a re: ‘Moputso wa hao e tla ba tse phatshwana, le tse thoboshana’; mohlape wohle o ne o ye o tswale tse phatshwana, le tse thoboshana. 9Modimo o amohile ntata lona diphoofolo tsa hae, mme a nnea tsona.

10“Ka nako eo mohlape o nehelwang ka yona, eitse ha ke phahamisa mahlo, ka bona torong hore diphooko tse neng di tlolela mohlape e ne e le tse rolo le tse phatshwa, le tse putswa.

11“Lengeloi la Morena la re ho nna torong: ‘Jakobo!’

“Ka re: ‘Ke nna enwa!’

12“Yaba le re: ‘Phahamisa mahlo, o bone; diphooko tsohle tse tlolelang mohlape ke tse rolo, le tse phatshwa, le tse putswa, hobane ke bone tsohle tseo Labane a di etsang ho wena. 13Ke nna Modimo wa Bethele, mane moo o neng o tshele mokolokotwane ka ole, mme wa nketsetsa kano teng. Jwale tsamaya, o tlohe naheng ena, mme o kgutlele naheng eo o tswaletsweng ho yona.’ ”Tshim. 28:18-22

14Yaba bo-Ragele le Lea ba arabela, ba re: “Na re sa na le seabo le lefa tlung ya ntata rona? 15Na ha a ya re nka re se re le baditjhaba? O re rekisitse, mme o jele dikgomo tsa bohadi ba rona! 16Maruo wohle ao Modimo a a amohileng ntata rona, ke a rona le a bana ba rona. Jwale etsa tsohle tseo Modimo a o boleletseng tsona.”

17Yaba Jakobo o a ema, o palamisa bana ba hae, le basadi ba hae dikameleng. 18A kganna diphoofolo tsa hae kaofela, a nka le thepa ya hae yohle, eo a e sebeleditseng, le leruo la diphoofolo leo a le fumaneng Padane-Arame, a kgutlela ho ntatae Isaka, naheng ya Kanana.

19Ha Labane a ilo kuta dinku tsa hae, Ragele a utswa medimo ya lelapa la ntatae. 20Jakobo a thobela Labane wa Moarame, hobane o ne a sa ka a mmolella hore o lekgatheng la ho tsamaya. 21A baleha le tsohle tsa hae, mme ha a tloha a tshela noka ya Euferatese, a leba thabeng ya Gileade.

Labane o lelekisa Jakobo

22Ka letsatsi la boraro Labane a tsebiswa hore Jakobo o balehile. 23Yaba o nka bana babo, o lelekisa Jakobo ka matsatsi a supileng, mme a fihla ho yena thabeng ya Gileade. 24Empa Modimo a fihla ho Labane wa Moarame ka toro, bosiu, a re ho yena: “Hlokomela, o se ke wa buisa Jakobo hantle kapa hampe.”

25Labane a fihla ho Jakobo, moo Jakobo o hlomileng tente ya hae thabeng, mme Labane le bana babo le bona ba hloma ditente tsa bona thabeng ya Gileade. 26Yaba Labane o re ho Jakobo: “O entseng, ha o nthobetse tjee, mme o nkile baradi ba ka jwalokaha eka ba hapilwe ntweng? 27Ke hobaneng ha o balehile ka lenyele, o nthobetse, mme o sa ka wa ntsebisa, athe nka be ke o feleheditse ka thabo le ka dipina, le ka meropa le ka harepa? 28Ke hobaneng o sa mphang sebaka sa hore nke ke ake bara ba ka le baradi ba ka? Ruri o sebeditse ka bothoto. 29Ke na le matla a ho o etsa hampe, empa ka bosiu bo fetileng Modimo wa ntatao o ile a bua le nna, a re: ‘Hlokomela, o se ke wa buisa Jakobo hantle kapa hampe.’ 30Jwale ha o tsamaile, hobane o ne o se o hlolohetswe lelapa leno, medimo ya ka yona o e utsweditseng?”

31Jakobo a araba, a re ho Labane: “Ke hobane ke ne ke tshaba, ke hopola hore o tla nkamoha baradi ba hao ka dikgoka. 32Mang kapa mang eo medimo ya hao e tla fumanwa ho yena, a ke ke a phela. Batla seng seo sa hao, moo bana babo rona ba ntseng ba bona, o se nke!” Jakobo o ne a sa tsebe hore Ragele o utswitse medimo eo.

33Labane a kena ka tenteng ya Jakobo, le ka tenteng ya Lea, le ka tenteng ya makgabunyane a mabedi, empa a se ke a fumana medimo eo. A tswa ka tenteng ya Lea, a kena ka tenteng ya Ragele. 34Ragele o ne a nkile medimo ya ntatae, a e beile katlasa qhana ya kamele mme a dutse hodima yona. Labane a phenya hohle ka tenteng, empa a se ke a e fumana.

35Yaba Ragele o re ho ntatae: “Morena ka, o se ke wa nkgalefela, ha e le mona ke sitwa ho ema kapele ho wena, hobane ke ile dinakong tsa ka.” Labane a batla, empa a se ke a fumana medimo ya lelapa la hae.

36Jwale Jakobo a halefa, a omanya Labane. Jakobo a re ho Labane: “Molato wa ka ke ofe? Sebe sa ka ke sefe, ha e le moo o ntelekisa ka matla tjee? 37Ha e le moo o phentse diphahlong tsa ka tsohle, o fumane eng ya diphahlo tsa hao? E bee mona, kapele ho bana beso le bana beno, e le hore ba tle ba re ahlolele.

38“Ka dilemo tsena tse mashome a mabedi tseo ke bileng le wena ka tsona, dinku tsa hao le dipodi tsa hao ha di a ka tsa folotsa, mme ha ke eso ka ke itjella dipheleu tsa mohlape wa hao. 39Ha ke a ka ka o tlitsetsa tse harotsweng ke dibatana; tseo e ile ya eba tse senyehetseng nna, hobane o ile wa di batla matsohong a ka, ebang di ne di utswitswe motsheare kapa bosiu. 40Motsheare letsatsi le ne le ntjhesa, bosiu ke hatsela, mme ke hlobaela. Ke seo ke neng ke le sona. 41Ka lemo tsena tse mashome a mabedi ke bile ka tlung ya hao; ka tse leshome le metso e mene tsa tsona ka sebeletsa ho fumana baradi ba hao ba babedi, mme ka lemo tse tsheletseng ka sebeletsa mehlape ya hao. Ka makgetlo a leshome o ile wa fetola moputso wa ka. 42Hoja Modimo wa ntate, Modimo wa Aborahama, ya tshajwang ke Isaka, ha a a ka a ba lehlakoreng la ka, ruri jwale o ka be o ntokolotse ke itlhophere! Modimo o ile a bona matshwenyeho a ka, le mosebetsi wa diatla tsa ka, mme a o kgalemela bosiung bo fetileng.”

43Yaba Labane o a araba, o re ho Jakobo: “Baradi bana ke baradi ba ka, bana bana ke bana ba ka, le mohlape ona ke mohlape wa ka, mme le tsohle tseo o di bonang ke tsa ka. Empa kajeno nka etsang ho baradi ba ka, le ho bana bao ba ba tswetseng? 44Tloo jwale, re etse selekane le wena, mme e be bopaki pakeng tsa rona le wena.”

45Jakobo a nka lejwe, a hloma mokolokotwane. 46Yaba Jakobo o re ho bana babo: “Bokellang majwe!” Ba nka majwe ba etsa qubu, mme ba jella qubung eo. 47Labane a re qubu eo ke Jegare-Sahaduta, empa Jakobo yena a e bitsa Galede.

48Labane a re: “Qubu ena ke paki pakeng tsa rona le wena kajeno.” Ka lebaka leo a e bitsa Galede, 49mme mokolokotwane a o bitsa Misepa, hobane o ile a re: “Morena a lebele pakeng tsa rona le wena, ha re se re arohane. 50Haeba o ka hlorisa baradi ba ka, kapa haeba o ka inkela basadi ba bang kantle ho baradi ba ka, le hoja ho se na motho ya nang le rona, bona, Modimo ke paki pakeng tsa rona le wena.”

51Yaba Labane o re ho Jakobo: “Bona qubu ena le mokolokotwane ona, oo ke o beileng pakeng tsa rona le wena. 52Qubu ena ke paki, le mokolokotwane ona ke paki ya hore nke ke ka feta mokolokotwane ona, le wena o ke ke wa feta mokolokotwane ona ho tla ntwantsha. 53Modimo wa Aborahama, le Modimo wa Nakore, le Modimo wa bo-ntata bona, a re ahlolele.”

Jwale, Jakobo a hlapanya ka Ya Tshajwang ke ntatae Isaka. 54Jakobo a etsa sehlabelo thabeng, a bitsa bana babo ho tla ja; yaba ba ja, ba robala thabeng.

55Labane a tsoha ka madungwadungwana, a aka ditloholo tsa hae, le baradi ba hae, a ba hlohonolofatsa, yaba o a tsamaya, o kgutlela ha hae.