Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
4

Bonngwe ba mmele

41Jwale nna, ke le motshwaruwa ka baka la Morena, ke le rapela hore le phele ka mokgwa o tshwanelang pitso eo le bitsitsweng ka yona: 2ka boikokobetso bohle, le bonolo, le boiphapanyo, le ka ho mamellana ka lerato.Bakl. 3:12,13
3Le thahaselle ho boloka bonngwe ba Moya ka ho tlamahana ka kgotso. 4Mmele o mong le Moya o mong, jwalokaha ho ena le tshepo e le nngwe eo le e bitseditsweng. 5Morena o mong, tumelo e nngwe, kolobetso e nngwe. 6Modimo eo e leng Ntata rona bohle o mong, o okametse bohle, o sebetsa ka bohle, o kahara bohle.

7Empa e mong le e mong wa rona o neilwe mohau ho ya kamoo Kreste a mo lekanyeditseng mpho ya hae kateng. 8Ke ka baka leo ho thweng:

“O ile a nyolohela hodimo,

a thopile batshwaruwa;

a nea batho dineo.”Pes. 68:19

9Jwale ho re “o ile a nyolohela” ke ho reng, haese ho bolela hore o ile a qala ka ho theohela tlasetlase lefatsheng? 10Ya ileng a theohela tlase, ke yena ya nyolohetseng hodimodimo ho mahodimo wohle, hore tsohle di tlale boyena. 11Ke yena ya ileng “a nea” ba bang ho ba baapostola, ba bang baporofeta, ba bang baboledi ba molaetsa o molemo, ba bang badisa, ba bang baruti, 12hore ba lokisetse badumedi tshebeletso ya Modimo, mmele wa Kreste o tle o matlafale. 13Ka mokgwa ona bohle re tla fihlela bonngwe ba tumelo le ba ho tseba Mora wa Modimo; re tle re be batho ba phethehileng ha re lekanngwa le boleng bo tletseng ba Kreste.

14Ka hona ha re sa tla hlola re eba masea a tsokoletswang kwana le kwana, a fefolwang ke moya ofe le ofe wa dithuto tsa batho ba mano, ba kgelosang ka maqiti a bona. 15Empa ha re bolela nnete ka lerato, re tla hola ka mekgwa yohle, ho ba ba Kreste, eo e leng hlooho. 16Mmele wohle o kopanngwa ke yena, o tlamahanngwa manonyeletsong wohle ao o nang le wona. Ha setho ka seng se sebetsa kamoo se lokelang kateng, mmele o a hola, o imatlafatsa ka lerato.Bakl. 2:19

Bophelo ba kgale le bo botjha

17Ka lebitso la Morena ke le bolella sena, mme ke a se tiisa, ke re: Le se hlole le phela jwaloka bahedene, ba tsamaiswang ke maikutlo a bona a lefeela. 18Dikelello tsa bona di fifetse, ba fapohile bophelo ba Modimo, ka baka la bothoto ba bona, le ka baka la bothata ba dipelo tsa bona. 19Kahobane ba shwele moya, ba ineeletse bokgopo, tsohle tse ditshila ba di tswetse pelo.

20Empa lona ha le a ka la ithuta Kreste ka tsela e jwalo, 21haeba ruri le utlwile tsa hae, mme le rutilwe nnete kamoo e leng kateng ho Jesu. 22Tlohelang metsamao ya lona ya pele, le fedise botho ba lona ba kgale, bo senyehileng ka baka la ditakatso tse thetsang.Bakl. 3:9
23Le lokela ho ntjhafala dikelellong le moyeng, 24mme le apare botho bo botjha, bo bopilweng ka ho tshwana le Modimo ka ho loka le ka kgalalelo ya nnete.Tshim. 1:26
Bakl. 3:10

Melao ya bophelo bo botjha

25Ka baka leo, tlohelang leshano, motho ka mong a bue nnete le wa bo, hobane re ditho tsa mmele o le mong.Sak. 8:16
26Ha le halefile le se ke la etsa sebe; letsatsi le se ke la le dikella le ntse le halefile.Pes. 4:5
27Le se ke la fa Diabolosi monyetla. 28Ya utswang a se hlole a utswa, a mpe a tshware ka thata, a sebeletse tse molemo ka matsoho a hae, a tle a tsebe ho fa ya hlokang.

29Mahlapa a se ke a tswa melomong ya lona, ho mpe ho tswe dipolelo tse molemo, tse ka thusang ho matlafatsa ba di utlwang, le ho ba tlisetsa lehlohonolo. 30Le se ke la swabisa Moya o Halalelang wa Modimo, oo ka wona le tshwaetsweng letsatsi la topollo. 31Fedisang boswele bohle, le bohale, le kgalefo, le lerata, le bonyefodi, le bobe bohle. 32Rekolohelanang, le hauhelane, le tshwarelane, jwalokaha le Modimo a le tshwaretse ka Kreste.Bakl. 3:13

5

51Etsisang Modimo, kaha le le bana ba hae ba ratehang. 2Phelang ka lerato, jwalokaha le Kreste a le ratile, mme a tela bophelo ba hae ka baka la lona, hore e be nyehelo le sehlabelo se monko o monate ho Modimo.Phal. 29:18
Pes. 40:7

3Empa ha e le bohlola, le tsohle tse ditshila, le meharo, di se ke tsa bolelwa le ho bolelwa hara lona, jwalokaha ho loketse bahalaledi. 4Ho se be dipolelo tse manyala, tsa bothoto, kapa tsa meswaso e mebe, e leng tse ronehang; ho mpe ho iswe diteboho ho Modimo. 5Tsebang hore bohle bao e leng dihlola, kapa ba ditshila, kapa ba meharo, hobane meharo ke ho sebeletsa modimo wa bohata, ha ba na ho ja lefa Mmusong wa Kreste le wa Modimo.

Phelang jwaloka bana ba lesedi

6Ho se be motho ya le thetsang ka dipolelo tsa lefeela, hobane ka baka la tse jwalo kgalefo ya Modimo e tlela ba sa mo mameleng. 7Le se sebedisane le batho ba jwalo.

8Pele le ne le le lefifing, empa kajeno le leseding, hobane le ba Morena. Phelang jwaloka bana ba lesedi. 9Ditholwana tsa lesedi ke tsohle tse molemo, tse lokileng le tsa nnete. 10Kgethang tse kgahlisang Morena. 11Le se ke la ikamahanya le mesebetsi e nyopang ya lefifi, le mpe le e nyatse. 12Tseo ba di etsang sephiring, le ho di bolela ho dihlong, 13empa tsohle di totobatswa ke lesedi. 14Tsohle tse bonahatswang ke lesedi di fetoha lesedi. Ke ka baka leo ho thweng:

“Tsoha, wena morabadi,

tsoha bafung,

mme Kreste o tla o bonesetsa.”

15Hlokomelang metsamao ya lona haholo; le se be dithoto, le mpe le be ba bohlale, 16le sebedise monyetla oo le o fumanang, hobane mehla ena e mebe.Bakl. 4:5
17Ka baka leo, se fetoheng mawatla, le mpe le utlwisise seo e leng thato ya Morena. 18Se tahweng ke jwala bo le isang boitahlong, le mpe le tlale Moya o Halalelang. 19Kgothatsanang ka dipesalema, difela le dipina tse halalelang; rokang Morena, mme le mminele dipesalema ka dipelong tsa lona. 20Kamehla lebohang Modimo Ntate ka baka la tsohle, ka lebitso la Morena wa rona Jesu Kreste.Bakl. 3:16,17

21E mong a ikokobeletse e mong ka ho hlompha Kreste.

Banna le basadi ba bona

22Lona basadi, ikokobeletseng banna ba lona, jwalokaha le ikokobeletsa Morena,Bakl. 3:18
1 Pet. 3:1
23hobane monna ke hlooho ya mosadi, jwalokaha le Kreste e le hlooho ya Kereke. Ke yena mopholosi wa mmele, e leng kereke. 24Jwalokaha kereke e ikokobeletsa Kreste, ka mokgwa o jwalo basadi le bona ba ikokobeletse banna ba bona nthong tsohle.

25Le lona banna, ratang basadi ba lona, jwalokaha le Kreste a ratile kereke, mme a e teletse bophelo ba hae.Bakl. 3:19
1 Pet. 3:7
26O ratile ho e halaletsa, ka ho e hlwekisa ka tlhatsuo ya metsi, le ka lentswe, 27hore a tle a itlhophele kereke e kgabane, e se nang letheba, leha e le maswebe, leha e le tse ding tsa tse jwalo, e mpe e be e halalelang, e hlokang sekodi.

28Le banna ba tshwanetse ho rata basadi ba bona jwalo, jwaloka mmele ya bona hantle. Ya ratang mosadi wa hae o a ithata. 29Ha ho eso be motho ya kileng a hloya mmele wa hae, empa o ye a o fepe, a o baballe. Sena ke sona seo Kreste a se etsetsang kereke ya hae, 30e leng mmele wa hae oo re leng ditho tsa wona. 31Ka baka lena, monna o tla tlohela ntatae le mmae, a matahane le mosadi wa hae, mme ba babedi bao ba tla fetoha ntho e le nngwe.Tshim. 2:24
32Polelo ena ke sephiri se seholo, mme nna ke re e lekanya Kreste le kereke. 33Ha ho le jwalo, e mong le e mong wa lona a rate mosadi wa hae jwalokaha a ithata; mosadi le yena a homphe monna wa hae.

6

Bana le batswadi ba bona

61Lona bana, mamelang batswadi ba lona ka baka la Morena, hobane hona ke tshwanelo ya lona.Bakl. 3:20
2“Hlompha ntatao le mmao.” Ona ke molao wa pele o nang le tshepiso e reng: 3“O tla atleha, mme o phele halelele lefatsheng.”Phal. 20:12
Dipo. 5:16

4Le lona bo-ntata bana, le se ke la kgentsha bana ba lona, empa le ba hodisetse Morena ka ho ba kgalemela le ho ba ruta hantle.

Makgoba le beng ba wona

5Lona makgoba, mamelang beng ba lona ba lefatshe ka tshabo, le ka thothomelo, le ka botshepehi, jwaloka hoja le sebeletsa Kreste. 6Hona le se ke la ho etsa feela ha ba le teng, jwaloka ba ratang ho kgahlisa batho, empa jwaloka makgoba a Kreste a etsang thato ya Modimo ka pelo yohle. 7Le ba sebeletse ka moya o motle, jwaloka hoja le sebeletsa Morena, e seng batho. 8Tsebang hore motho ka mong o tla fumana moputso ho Morena, ka baka la tsohle tse lokileng tseo a di etsang, le haeba motho eo e le lekgoba kapa molokolohi.Bakl. 3:21-25

9Le lona beng ba makgoba, le a etse jwalo, le sa a sokele. Tsebang hore lona le wona le na le Morena a le mong mahodimong, ya sa yeng ka tshobotsi.Dipo. 10:17
Bakl. 3:25
4:1

Twantsho ya bokgopo

10Ke qetella ka ho re: Imatlafatseng ka matla a maholo a Morena. 11Hlomelang ka dihlomo tsohle tsa Modimo, hore le tle le tsebe ho qhela maraba a Diabolosi. 12Ha re lwane le motho wa nama le madi, empa re lwana le meya e busang, le e laolang, le e renang hodima lefatshe lena la lefifi, e leng meya e kgopo, e sebakeng. 13Ka baka leo, nkang dihlomo tsohle tsa Modimo, e le hore, mohla ho leng hobe, le tle le tsebe ho ema senna ho isa qetellong. 14Kahoo ebang malalaalaotswe, nnete e be leqhama la lona, ho loka ho sireletse difuba tsa lona,Esa. 11:5
59:17
15mafolofolo a ho bolela molaetsa o molemo wa kgotso, e be meqathatso ya lona.Esa. 52:7
Nah. 1:15
16Haholoholo tshwarang thebe ya tumelo eo ka yona le ka tsebang ho tima malakabe a metsu yohle e tukang ya E Mobe. 17Rwalang katiba ya tshepe ya pholoho, le tshware sabole ya Moya, e leng lentswe la Modimo.Esa. 11:4
49:2
59:17
Hos. 6:5
18Dithapelong le dikopong tsohle, le nne le rapele ka Moya ka nako tsohle. Le fadimehele ho rapella badumedi bohle ka tiisetso.

19Le nna le nthapelle hore ke newe ho bolela molaetsa o molemo, ke phatlalatse sephiri sa wona ka sebete. 20Leha ke le ditlamong, ke ntse ke le leqosa la wona. Nthapelleng hore ke tle ke bue ka molaetsa ona ka sebete, jwalokaha ke tlamehile.

Ditumediso tsa ho qetela

21Jwale, hore le tle le tsebe tsa ka, tseo ke di etsang, Tikikose ngwaneso ya ratehang, mosebeletsi ya tshepahalang wa Morena o tla le bolella tsona.Dik. 20:4
2 Tim. 4:12
22Ke mo rometse hona hoo ho lona, hore le tle le tsebe tsa rona, mme a kgothatse dipelo tsa lona.Bakl. 4:7,8

23Kgotso, le lerato, le tumelo, tse tswang ho Modimo Ntate le ho Morena Jesu Kreste, di ke di be le bana babo rona bohle. 24Mohau o ke o be le bohle ba ratang Morena wa rona Jesu Kreste ka lerato le sa feleng.