Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
6

61Ho na le bobe bo bong boo ke bo boneng mona lefatsheng, mme bo imela batho haholo. 2Modimo o fa motho leruo, matlotlo le tlotla, hoo a sa haellweng ke letho la tseo a di labalabelang, empa Modimo ha a ke a mo fa matla a hore tsena a di je, ebe di jewa ke motho e mong. Hona ke lefeela, ke bobe bo otlang pelo.

3Ha monna a ka tswala bana ba lekgolo, mme a phela dilemo tse ngata, ha ho tsotellehe hore na o phela halelele hakae, haeba a ke ke a ithabisa ka maruo ao a hae, le phupu ya hae ya eba e tlontlollang, nna ke re sefolotsana se lehlohonolo ho mo feta. 4Ho tswalwa ha sona ke lefeela, se shwella lefifing, lebitso la sona ha le tsejwe. 5Le hoja se sa ka sa bona letsatsi, leha e le ho le tseba, se phomotse hamonate ho feta motho eo. 6Leha a ka phela dilemo tse dikete tse pedi, mme a se ke a ithabisa ka maruo a hae, feela o ya sebakeng se le seng le sefolotsana seo.

7Tshebetso yohle ya motho

ke ho lemisetsa mmetso,

takatso tsa hae tsona

ha di ke di kgotsofala.

8Mohlalefi o feta

ya sethoto ka eng?

Mofutsana o fumanang

ka ho tseba ho phela le batho?

9Molemo ke ho kgotsofalla

seo o se bonang,

ho ena le hore

takatso ya hao e kgelekgethe.

Hona le hona

ke lefeela le mafeela,

ho tshwana

le ho lelekisa moya feela.

10Seo motho a leng sona

kgale se tsejwa,

kgale ho tsejwa

hore motho ke motho;

ha ho motho ya ka hwebeshanang,

le senatla se mo feta ka matla.

11Ho bebera haholo

ke ho bua mafeela;

jwale ebe motho

ho ka mo ruisa eng?

12Ke mang ya ka tsebang se molemo ho motho bophelong boo bo bokgutshwanyane, boo a fetang ho bona jwalokaha eka ke seriti? Ke mang ya ka mmolellang se tla etsahala moo lefatsheng ha yena a se a iketse?

7

Bohlale

71Bitso le letle

le feta menkwane ka ho rateha,

tsatsi la lefu

le molemo ho feta la tswalo.Mae. 28:1

2Ho molemo ho etela

lapa le aparetswe ke bofifi,

ho ena le ho etela

lapa la moketeko,

hoba lefu ke pheletso

ya motho ka mong;

ba phelang

hona ba ho nahane hantle.

3Maswabi a molemo ho feta ditsheho;

pelo e ka thaba

fahleho se ntse se swabile.

4Pelo tsa bahlalefi

di lapeng la bofifi,

pelo tsa dithoto

di lapeng la menyanyako.

5Ho molemo

ho mamela kgalemo ya mohlalefi,

ho ena le ho mamela

pina ya dithoto.

6Meutlwa ha e beseletsa

pitsa e a qhoma;

tsheho la dithoto le lona le jwalo.

Hona le hona

ke lefeela la mafeela.

7Mohlalefi wa mohatelli

o a thotofala,

tjotjo yona e senya pelo ya motho.

8Pheletso ya taba e molemo

ho feta qaleho ya yona,

momamelli o molemo

ho feta moikakasi.

9O se itlwaetse ho halefa kapele,

thoto di kwetlile kgalefo

ka difubeng tsa tsona.Jak. 1:19

10Se ke wa re:

“Ke hobaneng ha tshiu tsa kgale

di bile molemo ho feta tsa kajeno?”

Ho botsa potso ena

ke ho hloka bohlale.

11Bohlale bo molemo jwaloka lefa,

bo atlehisa batho

ba ntseng ba phela.

12Bohlale bo a sireletsa,

tjhelete e a sireletsa;

molemo o moholo wa tsebo ke ona:

Ba ruileng,

bohlale bo ba nea bophelo.

13Ako tadime mesebetsi ya Modimo:

Se kgopamisitsweng ke Modimo,

se ka kgopamollwa ke mang?

14Mohla tsatsi la thabo

nyakalla le wena,

mohla tsatsi la mahlonoko

ako hopole sena:

Matsatsi ana, bobedi,

a entswe ke Modimo;

kahoo tsa kamoso

motho a ke ke a di tseba.

15Bophelong bona ba ka ba lefeela ke bone dintho tsena:

Motho o a shwa

leha a ntsa lokile,

motho o a tsofala

leha a ntsa le kgopo.

16Se itokafatse

ho feta tekanyo,

kapa wa itlhalefisa

ho feta tekanyo;

ebe o ipolaelang

ka ho etsa jwalo?

17Se be kgopo ho tlola moedi,

le teng o se ke wa iketsa sethoto;

o tla bo shwellang

pele ho nako ya hao?

18Molemo ke ho itshwarella

ka polelo ya pele,

le ya bobedi o se ka e nyahlatsa;

ya tshabang Modimo

o phema tsietsi tsena bobedi!

19Bohlale bo matlafatsa motho,

motho wa mohlalefi,

a fete babusi ba motse

ba le leshome.

20Ha ho ya lokileng mona lefatsheng,

ya etsang ho molemo,

ya sa etseng sebe.

21Se mamele dipuo tsohle tsa batho,

esere wa utlwa mohlanka wa hao

a o rohaka.

22Le wena ka pelong o tseba hantle,

ke ka makgetlo

ba bang le wena o ba rohaka.

23Ka bohlale, tsena tsohle ke di lekile, ka re:

“Le nna ke sa tla be ke hlalefe!”

Empa bohlale ke sitwa ho bo fihlela.

24Seo se hole, se tebileng hakaalo,

ebe ya ka se sibollang ke mang?

25Ka pelong

ka labalabela ho batla tsebo,

ho fuputsa le ho sibolla bohlale,

ho fumana mabaka

a boleng ba dintho;

ho tseba ha bokgopo e le bothoto,

bothoto bona e le bohlanya.

26Mosadi ya tshwasang

ka maqiti a hae,

eo pelo ya hae e tshwanang le sefi,

matsoho a hae a kang mahlaahlela,

ka fumana a tshabeha ho feta le lefu.

Ya kgahlisang Modimo

o tla phonyoha atleng tsa hae,

athe moetsadibe yena o tla tshwaswa.

27“Ako bone mona,” ho rialo Moruti, “seo ke se sibolotseng ke sena:

“Ha ke ntse ke nahana taba ka nngwe,

ho fumana mabaka

a boleng ba dintho;

28ha ke ntse ke fuputsa,

ke sa fumane letho,

ka fumana monna wa banna

ho ba sekete,

hara basadi teng

ha ke a fumana le ya mong!

29Seo ke se fumaneng feela ke sena:

Modimo o bopile motho a lokile,

batho ba iqapetse

mamenemene a mangata.”

8

81Ya tshwanang le mohlalefi

ke mang?

Ya tsebang ho hlalosa dintho

ke mang?

Bohlale bo edisa fahleho sa motho,

ho tsunkana ha sona ebe ho a fetoha.

Hlomphang kgosi

2Ke re ho lona: Hlomphang taelo ya kgosi, hobane le entse kano kapele ho Modimo. 3Le se no potlakela ho tloha kapele ho kgosi, le se ke la ngangella tabeng e mpe, hobane kgosi e etsa seo e se ratang. 4Kaha lentswe la kgosi le ena le matla, ke mang ya ka reng ho yona: “Jwale o etsang?”

5Ya hlomphang taelo ya kgosi

a ke ke a tswa kotsi,

mohlalefi o tseba

hore nako ya kahlolo e teng.

6Ntho ka nngwe

e na le nako ya kahlolo ya yona,

empa bokgopo ba motho

bo mo imela haholo.

7Motho ha a na tsebo

ya tse tla etsahala;

tsa maisao

a ka di senolelwa ke mang?

8Motho ha a na matla

a ho busa moya wa hae,

kapa a ho laola

tsatsi la lefu la hae;

ha ntwa e kopane

ha ho bewe dihlomo fatshe,

bokgopo bo ke ke ba lokolla

ba bo etsang!

9Tsena tsohle ke ile ka di elellwa, ha ke ntse ke nahana dintho tsohle tse etswang mona lefatsheng. Ka hlokomela kamoo motho e mong a iketsang mmampodi kateng hodima ba bang, mme a ba hlokofatsa. 10Ka bona le ba kgopo ba epelwa, bona ba neng ba ye ba kene ba be ba tswe sebakeng se halalelang, mme baahi ba motse ba ba rorisetse tseo ba di entseng. Hona le hona ke lefeela.

11Ka baka la hobane ba kgopo ba dieha ho ahlolwa, batho ba ikemiseditse ho etsa bobe ka sebete. 12Leha moetsadibe a ka etsa bokgopo halekgolo, yaba o phela halele, feela ke tseba hantle hore ba tshabang Modimo, ba mo hlomphang, ke bona ba tla phela hamonate. 13Empa ya kgopo a ke ke a phela hamonate, le matsatsi a bophelo ba hae a ke ke a lelefala jwaloka seriti, hobane yena ha a tshabe Modimo.

14Ho na le mafeela a etsahalang mona lefatsheng. Batho ba lokileng ba fumana se lokelang ba kgopo, athe ba kgopo ba fumana se lokelang ba lokileng. Hona le hona ke lefeela. 15Ka baka lena ke thoholetsa boithabiso, hobane mona lefatsheng ha ho ntho e molemo ho motho, haese hore a je, a nwe, mme a nyakalle. O tla nne a nyakalle jwalo ha a le mosebetsing wa hae, ka matsatsi wohle a ho phela ha hae, ao Modimo a mo neileng wona mona lefatsheng.

16Ha ke ntse ke labalabela ho tseba bohlale le ho hlahloba mesebetsi e etswang mona lefatsheng, ka elellwa hore bosiu le motsheare motho ha a robale, 17mme ka bona le mesebetsi yohle ya Modimo. Ka elellwa hore ha ho motho ya utlwisisang se etsahalang mona lefatsheng. Le hoja motho a leka kahohle ho fuputsa mesebetsi ena, o sitwa ho e fihlela. Leha mohlalefi a ithetsa ka ho re yena o a tseba, empa a ke ke a ba a e utlwisisa.