Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
10

101Jwalokaha ntsintsi tse shweleng

di nkgisa menkwane,

bothotwana le bona

bo senya bohlale le botumo.

2Pelo ya ya bohlale

e sekamela ho lokeng,

pelo ya ya sethoto

e sekamela bokgopong.

3Sethoto se tsamaya tseleng

se se na kelello,

bohle se ba bolella

hore dithoto ke bona.

4Haeba kgalefo ya mmusi e o tlokela,

tulo tsa hao o se ka sutha ho tsona,

hoba boikokobetso

bo fedisa diphoso tse kgolo.

5Ho na le bokgopo

boo ke bo boneng mona lefatsheng,

phoso eo sesosa sa yona

e leng mmusi:

6Thoto di bewa ditulong

tse phahameng haholo,

barui bona

ba bewe ho tse tlasetlase.

7Ke bone makgoba a kaletse dipere,

mahosana wona

a tasola seka makgoba.

8Ya tjhekang lemena

a ka nna wela ho lona,

ya heletsang lerako

a ka nna longwa ke noha.Pes. 7:16
Mae. 26:27

9Ya thuang majwe

a ka nna pitlwa ke wona,

ya rathang patsi

a ka nna hlajwa ke phatsa.

10Ha selepe se le nthithi,

se sa leotswe,

eka kgona moratha-patsi a be sefea;

athe setsebi

se thuswa ke bohlale ba sona.

11Ha noha e ka loma

pele e khwefuwa,

mokhwefi wa dinoha

a ke ke a putswa.

12Polelo tsa ya bohlale di a kgahleha,

athe tsa sethoto tsona

di a se timetsa;

13ha se bua se ye se qale

ka ho phorohla,

se qetelle ka ho pota

sa motho wa mapokaetsi.

14Sethoto ha se hehla ha se kgaotse!

Motho a ke ke a tseba

tse tla etsahala;

tse tla hlaha hoba a fete

di ka senolwa ke mang?

15Thoto se tepeletswa

ke mosebetsi wa sona,

le tsela e yang motseng

ha se e tsebe.

16Ho madimabe naha

e buswang ke kgosi ya moshanyana,

eo mahosana a vona

a ketekang e sa le hoseng!

17Ho lehlohonolo naha

e buswang ke kgosi e tswalehileng,

eo mahosana a yona

a ketekang ka nako ya teng,

a jelang ho matlafala,

e seng hore a tahwe.

18Bokgoba bo etsa

hore maballo a ntlo a kobehe,

ha matsoho a sa tshware,

ntlo eo e ye e nele.

19Mokete o etsetswa boithabiso,

veine yona e natefisa bophelo,

empa ka tjhelete

o ka fumana tsohle.

20Se rohake kgosi,

leha e le ka mehopolong ya hao,

kapa morui ha o le ka kamoreng

ya ho robala,

hoba nonyana e fofang

e ka utlwa polelo tsa hao,

tlhatsinyane ha e rura

ya tsamaya e di bolela.

11

Se etswang ke mohlalefi

111Lahlela bohobe ba hao

hodima metsi,

hobane kamoso o tla bo fumana.

2Bo abele ba supileng kapa ba robedi

kaha tsietsi tsa lefatshe

o ke ke be wa di tseba.

3Haeba maru a dusa pula

a tla e nesetsa hodima lefatshe;

fate se ka wela ka borwa

kapa ka leboya,

moo se welang teng

ke moo se tla rapalla teng.

4Ya lebeletseng moya a ke ke a jala,

ya tadimileng maru a ke ke a kotula.

5Jwalokaha tsela ya moya

o sa e tsebe,

kapa popeho ya ngwana

ka popelong,

o ke ke wa tseba

mesebetsi ya Modimo,

e leng yena ya entseng tsohle.

6Peo ya hao o e jale e sa le hoseng,

ho fihlela mantsiboya

matsoho a hao o se a phuthe,

hobane ha o tsebe e tla atleha,

kapa bobedi di tla mela hantle.

7Ruri lesedi le molemo,

le mahlo a thabela ho bona letsatsi.

8Leha motho a ka phela

lemo tse ngata,

a ithabisa ka tsona tsohle,

feela a hopole matsatsi a lefifi,

hobane a tla ba mangata haholo;

tsohle tse tla tla ke lefeela.

Keletso ho batjha

9Wena mohlankana,

ithabise o sa le motjha,

o nyakallele matsatsi

a botjha ba hao;

o latele thato ya pelo ya hao,

o tsamaye ho ya ka tjhadimo ya hao;

feela o tsebe Modimo o tla o ahlola,

a o ahlolele ketso tsohle tsa hao.

10Kahoo fedisa matshwenyeho

a pelo ya hao,

o hlohlolle tsietsi tsa mmele wa hao,

hoba bongwana le botjha

ke mafeelafeelane.

12

121Hopola Mmopi wa hao

o sa le motjha,

matsatsi a ditsietsi a eso ka a fihla,

ho eso tle dilemo

tseo ka tsona o tla re:

“Ha ke sa thabiswa

ke letho ho tsona!”

2Mo hopole tsatsi le eso fifale,

le lesedi le kgwedi le tsona dinaledi,

maru a pula a eso aparele hape;

3matsoho a hao a eso rerekele,

meno a hao a eso ka a kgenoha,

mahlo a hao a eso ho fifale,

4tsebe di sa utlwa marata diterateng,

lerata la ho sila le sa utlwahala;

melodi ya dinonyana

e eso be mowewetso,

dipina tsohle di sa utlwahala;

5batho ba eso tshabe

ho hlwa mekwalaba,

ho tsamaya ditseleng ho so be kotsi;

moriri wa hlooho o eso pudufale,

o eso tsamaye o kokoroha,

o kokoroha sa tsienyane,

takatso tsa hao tsohle di eso fele;

hobane motho o ya boyabatho,

mahahabo a mo hlabele

sa mmokotsane.

6Mo hopole

kgwele ya silefera e eso kgaohe,

jana sa kgauta se eso pshatlehe,

nkgo e eso bjaratsehe sedibeng,

kgwele ya sekgello

e eso kgaohele ka sedibeng;

7lerole le eso busetswe leroleng,

moya o kgutlela ho Modimo,

Mofani wa wona.

8“Lefeela la mafeela,”

ho rialo Moruti,

“tsohle ke lefeela!”

Qetello ya ditaba

9Moruti o ne a sa hlalefa feela, empa o ne a bile a ruta batho tseo a di tsebang. O ile a nahana, a fuputsa, mme a hlophisa maele a mangata. 10A batlisisa mantswe a nepahetseng, mme dipolelo tseo a di ngotseng tsa nepahala, ya eba tsa nnete.

11Dipolelo tsa bahlalefi di tshwana le ditsenene; maele a bokeletsweng a tshwana le dithakgisa tse kgokgothetsweng fatshe, mme kaofela a tswa ho Modisa a le mong.

12Jwale itlhokomele, ngwana ka! Ho ngolwa ha dibuka ha ho fele; ho ithuta haholo le hona ho tepeletsa mmele.

13Tsohle jwale di utlwahetse,

mme qetello ya taba ke ena:

Tshaba Modimo,

o boloke melao ya hae,

hoba hona

ke tshwanelo yohle ya motho.

14Diketso tsohle

Modimo o tla di ahlola,

esita le tsona tsohle

tse entsweng bofihla,

ebang di ntle kapa di mpe.