Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
3

Phodiso ya monna wa seritsa kgorong ya Tempele

31Petrose le Johanne ba nyolohela Tempeleng ho ya thapelong ya hora ya boraro, motsheare wa mantsiboya. 2Monna e mong ya tswetsweng e le seritsa, o ne a ye a nkwe ka matsatsi wohle, a bewe kgorong ya Tempele e bitswang Kgoro e Ntle, hore a kope dithuso ho ba kenang ka Tempeleng. 3Ha a bona Petrose le Johanne, ba le lekgatheng la ho kena ka Tempeleng, a kopa dithuso. 4Empa Petrose, a ena le Johanne, a mo tadimisisa, a re: “Re shebe!” 5Yaba o a ba sheba, a lebeletse ho fumana ho hong ho bona.

6Jwale Petrose a re: “Ha ke na silefera kapa kgauta, empa seo ke nang le sona ke o fa sona. Ka lebitso la Jesu Kreste wa Nasaretha ema, o tsamaye!” 7A mo tshwara ka letsoho le letona, a mo emisa; maoto a hae le maqaqailana a tiya hanghang. 8A raoha, a ema, a tsamaya, mme a kena le bona ka Tempeleng a ntse a tsamaya, a tlolaka, a rorisa Modimo. 9Batho bohle ba mmona a tsamaya, a ntsa rorisa Modimo. 10Ba tseba hore ke yena ya neng a dula kgorong ya Tempele, e bitswang Kgoro e Ntle, a kopa dithuso; ba makala haholo, mme ba hlollwa ke se etsahetseng ho yena.

Puo ya Petrose mathuleng a Solomone

11Ha monna eo a ntse a itshwareletse ka Petrose le Johanne, batho bohle ba mathela ho bona mathuleng a bitswang a Solomone, ba maketse haholo. 12Petrose ha a bona hoo, a re ho bona: “Banna ba Iseraele, keng ha le makalla taba ee? Le re tadimelang jwalokaha eka ke ka matla a rona, kapa ka borapedi ba rona, re entseng hore monna eo a tsamaye? 13Modimo wa Aborahama, le wa Isaka, le wa Jakobo, Modimo wa bo-ntata rona, o tlotlisitse mohlanka wa hae, Jesu, eo lona le neelaneng ka yena, la mo hana kapele ho Pilato, ha yena a ne a rerile ho mo lokolla.Phal. 3:6,15
14Empa lona le hanne Ya Halalelang, Ya Lokileng, la kopa hore le lokollelwe monna wa mmolai.Mat. 27:15-23
Mar. 15:6-14
Luka 23:13-23
Joh. 19:12-15
15Le bolaile Mohlodi wa bophelo, eo Modimo a mo tsositseng bafung, mme rona re dipaki. 16Ka ho dumela lebitsong la Jesu, lebitso leo le matlafaditse monna enwa, eo le mmonang, le mo tsebang, mme tumelo e tswang ho Jesu ya mo fodisa pontsheng ya lona bohle.

17“Jwale, bana beso, ke a tseba hore lona, jwaloka babusi ba lona, le entse hona ka baka la ho hloka tsebo. 18Empa tseo Modimo a di boletseng e sa le pele, ka melomo ya baporofeta bohle, hore Mesia wa hae o tla hlokofatswa, o di phethahaditse ka wona mokgwa ona. 19Ka baka leo, bakang, le sokolohe, dibe tsa lona di tle di hlakolwe, 20hore ho tle ho tle dinako tsa kgatholoho, tse tswang ho Morena, mme a tle a rome Jesu, eo a le kgethetseng yena e sa le pele ho ba Mesia. 21Ke yena eo lehodimo le tshwanetseng ho mo amohela ho fihlela mehla ya ha ho busetswa dintho tsohle madulong, mehla eo Modimo a buileng ka yona ka melomo ya baporofeta ba hae ba halalelang, ho tloha mehleng ya boholoholo. 22Moshe a na a re: ‘Hara bana babo lona, Morena, Modimo wa lona, o tla le hlahisetsa Moporofeta ya kang nna. Le tle le mo mamele dinthong tsohle tseo a tla di bua ho lona. 23Mang le mang ya sa tlo mamela Moporofeta eo, o tla timetswa ho hang setjhabeng.’Dipo. 18:15-19
Mee. 23:29

24“Le baporofeta bohle, ho qala ka Samuele le ba mo hlahlamileng, bohle ba buileng, le bona ba boletse matsatsi ana. 25Lona le bana ba baporofeta le majalefa a selekane seo Modimo a neng a se etse le bo-ntata rona, ha a re ho Aborahama: ‘Ditjhaba tsohle tsa lefatshe di tla hlohonolofala ka ditloholo tsa hao.’Tshim. 22:18
26:4
26Modimo o hlahisitse mohlanka wa hae, a mo roma ho lona pele, ho hlohonolofatsa e mong le e mong wa lona, ha a sokoloha bobeng ba hae.”

4

Petrose le Johanne kapele ho lekgotla

41Ha Petrose le Johanne ba sa ntse ba buisana le batho, baprista, le molaodi wa Tempele, le Basaduke, ba fihla ho bona. 2Ba ne ba tshwenyehile hobane baapostola bao ba ne ba ruta batho le ho phatlalatsa hore tsoho ya bafu e teng ka Jesu. 3Ba ba tshwara, mme kaha e ne e se e le mantsiboya, ba ba hlahlela tjhankaneng ho fihlela ka la hosasane. 4Empa ba bangata ba utlwileng lentswe la Modimo ba dumela, mme palo ya batho bao e ne e ka ba dikete tse hlano.

5Ka la hosasane babusi, le baholo ba Bajuda, le Ditsebi tsa bona tsa Molao, ba phuthehela Jerusalema, 6ba ena le Moprista e Moholo, Hannase, le Kaiafa, le Johanne, le Alekesandere, le bohle ba leloko la boprista bo boholo. 7Yare hoba ba emise baapostola kapele ho lekgotla, ba ba botsa, ba re: “Hoo le ho entse ka matla afe, kapa ka lebitso lefe?”

8Jwale Petrose, a tletse Moya o Halalelang, a ba araba, a re: “Babusi ba setjhaba le baholo, 9erekaha kajeno re botsisiswa hodima ketso e molemo e etseditsweng monna ya holofetseng, hore na o fodisitswe kang, 10ho ke ho tsejwe ke lona bohle, le ke setjhaba sohle sa Iseraele, hore ke ka lebitso la Jesu Kreste wa Nasaretha, eo lona le mo thakgisitseng, eo Modimo a mo tsositseng bafung. Ke ka lebitso lena monna enwa a emeng kapele ho lona, a fodile. 11Jesu ke yena eo e leng

“ ‘lejwe le lahlilweng ke lona, dihahi,

le fetohileng lejwe la mantlha.’Pes. 118:22

12“Ha ho e mong ya pholosang ntle ho yena, hobane ha ho na lebitso le leng lesele tlasa letsatsi, le neilweng batho, leo re tshwanelang ho pholoswa ka lona.”

13Yare ha ba bona sebete sa Petrose le Johanne, ba lemoha le hore ha ba a ruteha, ke batho feela, ba makala. Ba ba ba tseba hore ke ba bileng le Jesu. 14Ha ba bona monna ya fodisitsweng a eme le bona, ba hloka seo ba ka se hanyetsang. 15Ha ba se ba ba laetse ho tswela kantle ho lekgotla, ba buisana, 16ba re: “Banna baa re tla ba etsa jwang? Baahi bohle ba Jerusalema ba tseba hore mohlolo o tumileng o entswe ke bona, mme re ke ke ra o latola. 17Empa hore taba ena e tle se ke ya hasana haholo hara setjhaba, a re ba hlokomediseng ka ditshokelo, hore ba se hlole ba bua le motho le ya mong ka lebitso lena.”

18Yaba ba a ba bitsa, mme ba ba laela hore ho hang ba se hlole ba bua kapa ba ruta ka lebitso la Jesu. 19Empa Petrose le Johanne ba ba araba, ba re: “Ahlolang e le lona hore na ho nepahetse mahlong a Modimo ho mamela lona, ho ena le ho mamela Modimo. 20Rona ha re ka ke ra phetsa ho bua ka tseo re di boneng le tseo re di utlwileng.”

21Yare hoba ba eketse ho ba hlokomedisa ka ditshokelo, ba ba lokolla. Ka baka la setjhaba ba hloka seo ba ka ba ahlolelang sona, hobane setjhaba sohle se ne se tlotlisa Modimo ka se etsahetseng. 22Dilemo tsa monna eo mohlolo ona wa phodiso o neng o entswe ho yena, di ne di feta mashome a mane.

Badumedi ba rapella ho ba sebete

23Ha Petrose le Johanne ba se ba lokolotswe, ba ya ho ba sehlopha sa bona, ba se tsebisa tsohle tseo baprista ba baholo, le baholo ba setjhaba ba di buileng ho bona. 24Yare hoba ba utlwe, ba phahamisetsa mantswe ho Modimo ka maikutlo a le mang, ba re: “Monghadi, wena ya entseng lehodimo, le lefatshe, le lewatle, le dintho tsohle tse ho tsona;Phal. 20:11
Neh. 9:6
Pes. 146:6
25o ne o bue ka Moya o Halalelang, ka molomo wa mohlanka wa hao Davida, ntata rona, wa re:

“ ‘Moferefere ke wa eng

hara ditjhaba?

Matjhaba a rerelang

ntho tsa mafeela?

26Dikgosi tsa lefatshe di eme ka maoto,

le babusi ba kopane hammoho

ho lwantsha Morena

le Motlotsuwa wa hae.’Pes. 2:1,2

27“Ruri, motseng ona, Heroda le Pontiuse Pilato, le baditjhaba, le merabe ya Iseraele, ba kopane ho lwantsha Jesu, mohlanka wa hao ya halalelang, eo o mo tlotsitseng,Mat. 27:1,2
Mar. 15:1
Luka 23:1,7-11
Joh. 18:28,29
28ho etsa hore tsohle tseo o di laotseng e sa le pele, ka matla a hao le thato ya hao, di phethahale. 29Jwale, Morena, ako tadime ditshokelo tsa bona, mme o etse hore bahlanka ba hao ba bolele lentswe la hao ka sebete. 30Otlolla letsoho la hao ho fodisa, mme mehlolo le dimakatso di etswe ka lebitso la Jesu, mohlanka wa hao ya halalelang.”

31Ha ba qetile ho rapela, sebaka seo ba neng ba kopanetse ho sona sa reketla, mme bohle ba tlala Moya o Halalelang, ba bolela lentswe la Modimo ka sebete.

Kopanelo ya maruo

32Jwale bongata ba ba dumetseng ba eba pelonngwe le moyamong, mme ha se ke ha eba le ya mong ya reng tseo a nang le tsona ke tsa hae a le inotshi, empa tsohle ba di kopanela.Dik. 2:44,45

33Baapostola ba paka tsa tsoho ya Morena Jesu ka matla a maholo, mme bohle ba thahasellwa haholo. 34Ha se ke ha eba le ya hlokang, hobane bohle ba neng ba ena le masimo kapa matlo ba ne ba a rekisa, ba tlise tjhelete ya tse rekisitsweng, 35ba e bee maotong a baapostola, ebe e abelwa e mong le e mong ho ya kamoo a hlokang kateng.

36Josefa, eo baapostola ba neng ba mmitsa Baranabase, e leng ho re Tshediso, Molevi ya tswaletsweng Sipera, 37o ne a ena le tshimo; a e rekisa, a tlisa tjhelete, a e bea maotong a baapostola.

5

Ananiase le Safira

51Monna e mong ya bitswang Ananiase, le mosadi wa hae Safira, ba rekisa tshimo. 2Ka tumellano le mosadi wa hae a itshiela karolo ya tjhelete ya thekiso, mme a isa e nngwe, a e bea maotong a baapostola.

3Yaba Petrose o re: “Ananiase, ke ka baka lang Satane a keneng pelong ya hao hore o thetse Moya o Halalelang, mme o itshiele karolo ya tjhelete ya thekiso ya tshimo? 4Ha e eso rekiswe, na e ne e se ya hao na? Ha e se e rekisitswe, na tjhelete e ne e se matleng a hao na? Ke ka baka lang o ileng wa rera ka pelong ya hao ho etsa ketso ee? Ha o a thetsa batho, empa o thetsitse Modimo.”

5Yare ha Ananiase a utlwa mantswe ana, a re fatshe sihla! yaba o a shwa. Bohle ba utlwileng ba tlelwa ke tshabo. 6Bahlankana ba ema, ba mo phutha, ba mo nkela kantle, ba mo epela.

7Ha feta dihora tse ka bang tharo, mosadi wa hae a kena, a sa tsebe se etsahetseng. 8Petrose a re ho yena: “Ako mpolelle, na le fela le rekisitse tshimo hakaalo?”

Yena a re: “E, hakaalo.”

9Petrose a re ho yena: “Ke ka baka lang le dumellaneng ho leka Moya wa Morena? Utlwa diqi tsa ba tswa epela monna wa hao di monyako, le wena ba tla o nkela kantle.”

10Hanghang mosadi a wela maotong a hae, a shwa. Bahlankana ha ba kena ba fumana a shwele; ba mo nkela kantle, ba ya mo epela pela monna wa hae. 11Kereke yohle le bohle ba utlwileng tsena ba tshoha haholo.

Baapostola ba etsa mehlolo le dimakatso tse ngata

12Ka matsoho a baapostola ha etswa mehlolo le dimakatso tse ngata hara setjhaba. Badumedi bohle ba phuthehela lethuleng la Solomone ba le maikutlo a le mang. 13Empa ha e le ho ba bang, ho ne ho se le ya mong ya betang pelo ho ikopanya le bona, leha setjhaba se ne se ba rorisa. 14Leha ho le jwalo, ba dumelang ho Morena ba nna ba eketseha, e le palo e kgolo ya banna le basadi. 15Batho ba ne ba tlisa bakudi ditseleng, ba ba beile dibetheng, le diphateng, e le hore ha Petrose a feta, seriti sa hae bonyane se mpe se sire ba bang ba bona. 16Le bongata bo tswang metseng e kathoko ho Jerusalema ba kgobokana, ba tlisa bakudi le ba tshwenngwang ke meya e ditshila, mme bohle ba fodiswa.

Baapostola ba a hloriswa

17Moprista e Moholo le ba nang le yena, ba mokga wa Basaduke, ba ema lepaketla, ba tlala mohono, 18ba tshwara baapostola, ba ba hlahlela tjhankaneng ya setjhaba. 19Empa bosiu lengeloi la Morena la bula menyako ya tjhankana, la ba ntsha, la re: 20“Eyang, le eme ka Tempeleng, mme le bolelle setjhaba ditaba tsohle tsa bophelo bona.”

21Ha ba utlwile, ba kena ka Tempeleng e sa le hoseng, mme ba ruta.

Ha Moprista e Moholo le ba nang le yena ba fihla, ba bitsa lekgotla le baholo bohle ba bana ba Iseraele, mme ha romelwa tjhankaneng hore ho yo latwa baapostola. 22Empa bahlanka ha ba fihla, ba fumana ba le siyo ka tjhankaneng. Ha ba kgutlile ba bolela, 23ba re: “Re fumane tjhankana e ntse e kwetswe ka thata, le balebedi ba eme menyako, empa ha re bula ra fumana ho se motho kahare.” 24Ha molaodi wa Tempele, le baprista ba baholo ba utlwa mantswe ana, ba ipotsa hore na ntho ena ya baapostola e tla fella kae.

25Eaba e mong o fihla a re ho bona: “Helang! Banna bao le neng le ba kentse tjhankaneng, ba eme ka Tempeleng, ba ruta setjhaba.” 26Yaba molaodi o ya le bahlanka, mme ba ba tlisa, feela e se ka dikgoka, hobane ba ne ba tshaba setjhaba, esere sa ba tlepetsa ka majwe.

27Ha ba ba tlisitse, ba ba emisa ka kgotla, mme Moprista e Moholo a ba botsa, 28a re: “Re le laetse ka thata hore le se ke la ruta ka lebitso lena, empa bonang, le tlatsitse thuto ya lona Jerusalema, mme le batla ho re jarisa molato wa ho bolaya motho eo!”Mat. 27:25

29Yaba Petrose le baapostola ba a araba, ba re: “Eka kgona ho mamelwe Modimo ho ena le batho. 30Modimo wa bo-ntata rona o tsositse Jesu bafung, eo le mmolaileng ka ho mo thakgisa sefapanong. 31Monna enwa Modimo o mo phahamisitse ka letsoho la hae le letona hore e be Mmusi le Mopholosi, ya tla nea Iseraele pako le tshwarelo ya dibe. 32Rona le Moya o Halalelang, oo Modimo a o neileng ba mo mamelang, re dipaki tsa ditaba tsena.”

33Ha lekgotla le utlwa, la hlabeha haholo, mme la rera ho ba bolaya. 34Empa Mofarisi e mong ya bitswang Gamaleele, eo e neng e le moruti wa Molao, ya hlonetjhwang ke setjhaba sohle, a ema hara lekgotla, a laela hore banna bao ba ntshetswe kantle ho se hokae. 35A nto re ho lekgotla: “Banna ba Iseraele, hlokomelang seo le hopotseng ho se etsa ho banna bana. 36Pele ho matsatsi ana ho ile ha hlaha Theudase ya neng a re yena ke mangmang. Palo ya banna ba mo latelang e ne e ka ba makgolo a mane. A bolawa, mme bohle ba neng ba dumetse ho yena ba qhalana, ba fetoha lefeela. 37Kamorao ho mona ha hlaha Judase, Mogalelea, mehleng ya ha ho ne ho balwa batho, mme a kgelosa batho, ba mo latela. Le yena monna eo a timela, mme bohle ba neng ba dumetse ho yena ba qhalana. 38Jwale ke re ho lona: Kgaohanang le banna bana, le ba lese. Hobane haeba morero ona kapa mosebetsi ona ke wa batho, o tla senyeha, 39empa haeba ke wa Modimo, ha le ka ke la ba fedisa, esere la fumanwa le le ba lwantshang Modimo.” Yaba ba a mo mamela.

40Hoba ba bitse baapostola, ba ba shapa, ba ba laya hore ba se hlole ba bua ka lebitso la Jesu, ba nto ba lokolla.

41Ha e le baapostola, ba tloha kgotla ba nyakaletse, hobane ba fumanwe ba lokelwa ke ho tlontlollwa ka baka la lebitso la Jesu. 42Ka tsatsi le leng le le leng ha ba a ka ba phetsa ho ruta le ho kgothatsa ka Jesu Kreste, ka Tempeleng, le ka malapeng ka bonngwe.