Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
28

Paulosi sehlekehlekeng sa Maleta

281Ha re se re phonyohile, ra utlwa hore sehlekehleke seo se bitswa Maleta. 2Baahi ba teng ba re bontsha mosa o moholo. Ka baka la pula e neng e ena, le ka baka la mohatsela, ba besa mollo, ba re amohela bohle. 3Yare hoba Paulosi a bokelle leqhawana la patsi, a le akgele mollong, noha e ntshwang ke mofuthu ya ithatela letsohong la hae. 4Ha baahi ba bona noha eo e leketla letsohong la hae, ba bolellana, ba re: “Ruri motho enwa ke mmolai, eo le hoja a phonyohile lewatleng, ka toka a ke keng a dumellwa ho phela.” 5Empa Paulosi a hlohlorela noha mollong, mme a se ke a tswa kotsi. 6Ba ne ba lebeletse hore o se a le lekgatheng la ho ruruha, kapa la ho otlana fatshe hanghang, mme a shwe. Empa hoba ba lebelle halelele, mme ba se ke ba bona letho le phoso le etsahalang ho yena, ba fetola maikutlo a bona, ba re: “Ke modimo!”

7Jwale, hona dikarolong tse haufi le sebaka seo, ho ne ho ena le masimo a morenana wa moo, ya bitswang Poboleose. A re amohela ka mosa, a re boloka matsatsi a mararo re le baeti ba hae. 8Jwale ha etsahala hore ntata Poboleose a robale fatshe, a tshwerwe ke feberu le letshollo le lefubedu. Paulosi a kena, a rapela, a mmea matsoho, mme a mo fodisa. 9Yare hoba hona ho etsahale, le bakudi ba bang ba sehlekehlekeng ba tla, mme ba fodiswa. 10Bao le bona ba re hlompha ka hlompho e kgolo, mme mohla re tsamayang ba re etsetsa mofao.

Paulosi o fihla Roma

11Kamora kgwedi tse tharo ra kena ka sekepeng se tswang Alekesanderia, se neng se ile sa tshabela mariha sehlekehlekeng seo. Sekepe seo se ne se ena le letshwao la medimo ya Bagerike ya Mafahla. 12Yare ha re fihla Sirakuse, ra hlola teng matsatsi a mararo. 13Ho tloha moo ra tswela pele, ra ya fihla Regione. Kamora letsatsi le le leng moya wa borwa wa foka, mme ka letsatsi la boraro ra fihla Poteole. 14Teng ra fumana badumedi. Ba re rapela hore re hlole matsatsi a supileng le bona. Qetellong ra fihla Roma. 15Kamorao ho moo, yare hoba badumedi ba leng Roma ba utlwele tsa rona, ba tla ho re kgahlanyetsa lebaleng la motse wa Apiuse, le moo ho thweng ke Dihoteleng tse Tharo, mme yare ha Paulosi a ba bona, a leboha Modimo, a kgoba matshwafo. 16Ha re fihla Roma, Paulosi a dumellwa ho dula a le mong le mohlabani ya mo lebelang.

Paulosi o ruta motseng wa Roma

17Ha etsahala hore kamora matsatsi a mararo, Paulosi a meme baetapele ba Bajuda. Ha ba se ba kopane a re ho bona: “Banna ba heso, le hoja ke sa etsa se hananang le setjhaba kapa le meetlo ya boholoholo, ke motshwaruwa ya tswang Jerusalema, ya neetsweng matsohong a Baroma. 18Hoba ba mpotsisise, Baroma ba ne ba rata ho ntokolla, hobane ho ne ho se lebaka la hore ke bolawe. 19Ha Bajuda ba hanyetsa taba ena, ke ile ka tlameha ho ipiletsa ho Sesare, feela e se hobane ke rata ho qosa setjhaba sa heso ka letho.Dik. 25:11
20Ka baka lena he, ke le bitsitse ho le bona le ho buisana le lona, hobane ke ka baka la tshepo ya Iseraele ke tlamilweng ka mahlaahlela ana.”

21Yaba ba re ho yena: “Ha re eso ka re amohela mangolo a tswang Judea a buang ka wena; hape ha ho eso be le ya mong wa badumedi ya kileng a fihla a bolela kapa a bua se sebe ka wena. 22Empa re fumana ho lokela ho utlwa tseo wena o di hopolang, hobane seo re se tsebang ke hore, ha e le mokga ona, o hanyetswa hohle.”

23Ha ba se ba mo kgethetse letsatsi, ba bangata ba tla ho yena, moo a dulang teng. A ba hlalosetsa, a paka tsa Mmuso wa Modimo. Ho tloha hoseng ho fihlela mantsiboya a leka ho ba kgodisa ka tsa Jesu, a ipapisitse le Molao wa Moshe le Baporofeta. 24Ba bang ba kgodiswa ke tseo a di buileng, empa ba bang ba se ke ba dumela. 25Yare ha ba sa dumellane, ba qhalana, kamora hoba Paulosi a bue hape, a re: “Moya o Halalelang o buile hantle ho bo-ntata lona, ka moporofeta Esaya, 26wa re:

“ ‘Tsamaya,

o yo bolella setjhaba sena: o re:

Ho utlwa le tla utlwa,

empa le ke ke la utlwisisa;

ho sheba le tla sheba,

empa le ke ke la bona;

27hobane pelo ya setjhaba sena

e thatafetse,

se thibane ditsebe,

se itutubaditse;

esere mohlomong

sa bona ka mahlo a sona,

sa utlwa ka ditsebe tsa sona,

sa utlwisisa ka pelo tsa sona,

sa sokoloha,

yaba ke a se fodisa.’ ”Esa. 6:9,10

28“Ka baka lena tsebang hore pholoho ena e tswang ho Modimo e fetiseditswe ho baditjhaba; bona ba tla mamela.”Pes. 67:2
98:3
Esa. 40:5
29Yare hoba a bue mantswe ana, Bajuda ba tsamaya ba phehisane kgang ya letwatwa.

30Paulosi a hlola moo lemo tse pedi tse tletseng, a le tlung eo a neng a e hirile, mme a amohela bohle ba tlang ho yena. 31A phatlalatsa tsa Mmuso wa Modimo, a ruta tsa Morena Jesu Kreste ka sebete, ho se na thibelo.