Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
26

Paulosi o ikarabella kapele ho Ageripa

261Ageripa a re ho Paulosi: “O dumeletswe hore o ipuelle.”

Yaba Paulosi o otlolla letsoho, mme a ikarabella, a re: 2“Kgosi Ageripa, ke iphumana ke le lehlohonolo ha e le mona kajeno ke tla ikarabella kapele ho wena, hodima tseo ke qoswang ka tsona ke Bajuda; 3haholo ha o bile o le setsebi sa meetlo yohle le dikgang tsohle tsa Bajuda. Ke ka hona ke kopang hore o be pelonolo ho mmamela.

4“Bajuda bohle ba tseba kamoo ke phetseng kateng ho tloha botjheng ba ka. Ba tseba hore ho tloha kgale ke phetse hara setjhaba sa heso le mona Jerusalema. 5Kaha ba ntsebile ho tloha kgale, haeba ba rata ba ka paka hore ke ile ka phela ke le Mofarisi, ke le wa mokga wa tumelo ya rona, o ditaelo di thata. 6Jwale ka baka la ho tshepa tshepiso eo Modimo a e etseditseng bo-ntata rona, ke eme mona ho ahlolwa. 7Meloko ya rona e leshome le metso e mmedi, ha e ntse e pheella ho sebeletsa Modimo motsheare le bosiu, e tshepile hore tshepiso eo e tla phethahatswa, mme ke ka baka la yona tshepiso eo, kgosi, ke qoswang ke Bajuda. 8Ke ka baka lang lona le lekanyang hore ke ntho e ke keng ya dumelwa ya hore Modimo a ka tsosa bafu na?

9“Jwale le nna ke ne ke hopotse hore ke tshwanetse ho etsa dintho tse ngata tse lwantshanang le lebitso la Jesu wa Nasaretha. 10Ka fela ka di etsa Jerusalema. Ka matla ao ke a neilweng ke baprista ba baholo, ka kwalla ba bangata ba badumedi ditjhankaneng. Leha ba ne ba bolawa, ke ne ke ananela. 11Hangata, ka ho ba otla ka matlung wohle a thapelo, ka leka ho ba tlamella hore ba nyefole. Kaha ke ne ke ba halefetse ka ho fetisisa, ka ba hlorisa ho ya fihla le metseng e ka mathoko.”

Paulosi o bolela tsa tshokoloho ya hae

(Dik. 9:1-19; 22:6-16)

12“Yaba ke ya Damaseka ke neilwe matla le thomo ke baprista ba baholo. 13Jwale, kgosi, hara mpa ya motsheare, ha ke le tseleng, ka bona kganya e fetang ya letsatsi e tswang lehodimong; ya nteela hare le bao ke neng ke tsamaya le bona. 14Yare hoba bohle re wele fatshe, ka utlwa lentswe le re ho nna, ka Seheberu: ‘Saule! Saule! O ntlhorisetsang na? Ho thata ho wena ho raha ditsenene!’

15“Yaba ke re: ‘O mang, Morena?’

“Morena a re: ‘Ke nna Jesu, eo o mo hlorisang.’ 16Empa tsoha, o eme, hobane ke iponahaditse ho wena, hore ke o kgethe ho ba mosebeletsi le paki ya tseo o di boneng ka nna, le tseo ke tla iponahatsa ho wena ka tsona. 17Ke tla o namolela ho Bajuda le ho baditjhaba, bao nna ke o romang ho bona. 18O tla ba tutubolla, ba tswe lefifing ba ye leseding; ba tswe matleng a Satane, ba ineele ho Modimo, mme ka ho dumela ho nna ba tle ba fumane tshwarelo ya dibe tsa bona, ba be le kabelo hara ba halaleditsweng!”

Bopaki ba Paulosi ho Bajuda le baditjhaba

19“Ke ka hona, kgosi Ageripa, ke sa kang ka hana ho mamela pono eo ya lehodimo. 20Empa ke qadile pele ka ba leng Damaseka le Jerusalema, le ba naheng yohle ya Judea, hamorao ka ya ho baditjhaba, ka ba phatlalletsa hore ba bake, ba sokolohele ho Modimo, ba etse mesebetsi e lokelang pako. 21Ke ka lebaka la tsena Bajuda ba ileng ba ntshwara ke le ka Tempeleng, mme ba leka ho mpolaya. 22Ka fumana thuso ya Modimo, ho fihlela ka letsatsi lena ke ntse ke eme ho paka ho ba baholo le ba banyenyane, ho se letho leo ke le bolelang ntle ho tseo baporofeta le Moshe ba itseng di tla etsahala; 23e leng hore Mesia o tla hlokofatswa, e be wa pele ho tsoha bafung, a tle a bontshe setjhaba sa Bajuda le baditjhaba lesedi.”

Paulosi o kgothaletsa Ageripa ho sokoloha

24Yare a sa ntsane a ikarabella, Fesetose a bua ka lentswe le phahameng, a re: “O a lora, Paulosi! Tsebohadi ena ya hao e a o hlantsha!”

25Empa Paulosi a re: “Fesetose ya kgabane, ha ke hlanye, ke bua mantswe a nnete, a nang le kelello. 26Kgosi e tseba tsena tsohle; ke ka baka leo ke buang ka sebete, hobane ke kgolwa hore ha ho letho le patilweng ho yona, hobane ha di a etsetswa sephiring. 27Kgosi Ageripa, na o dumela baporofeta? Ke a tseba hore o a dumela.”

28Yaba Ageripa o re ho Paulosi: “O hloma eka o ka ntshokolla habonolo hakaalo hore ke be Mokreste!”

29Paulosi a re: “Leha e ka ba habonolo kapa hathata, ke rapela Modimo hore e se be wena feela, empa le bohle ba nkutlwang kajeno ba be seo ke leng sona, re fapane feela ka mahlaahlela ana.”

30Ke ha kgosi le mmusisi le Berenike le ba neng ba dutse le bona, ba ema. 31Hoba ba tswe, ba buisana, ba re: “Motho enwa ha a ya etsa letho le lokelwang ke lefu kapa ke tjhankana.”

32Yaba Ageripa o re ho Fesetose: “Motho enwa a ka be a lokolotswe, hoja ha a a ka a ipiletsa ho Sesare.”

27

Paulosi o ya Roma ka sekepe

271Ha ho se ho rerilwe hore re tshele ka sekepe ho ya Italia, Paulosi le batshwaruwa ba bang ba neelwa molaodi e mong wa ba lekgolo, ya bitswang Juliase, wa lebotho le bitswang la Motlotlehi. 2Ra kena ka sekepeng se tswang Adaramutinose, se neng se eya metseng e lebopong la Asia, re ena le Arisetarekose, wa Thesalonika, motse wa Masedonia, yaba re a tloha.

3Ka le hlahlamang ra fihla Sidone. Juliase a ba mosa ho dumella Paulosi ho ikela ho metswalle ya hae, ho ya hlokomelwa. 4Ho tloha moo ra ikgohla ka sehlekehleke sa Sipera ka baka la meya e neng e re tobile. 5Eitse hoba re tshele lewatle la Silesia le la Pamfilea, ra fihla Mira e Lokia. 6Hona moo molaodi wa ba lekgolo a fumana sekepe se tswang Alekesanderia se yang Italia; a re palamisa ho sona. 7Ra tsamaya butle ka matsatsi a seng makae, mme ra fihla Kenidose ka bothata. Erekaha moya o no re thibela, ra tsamaya re ikgohlile ka Kerete, re tobane le hlwahlwa ya Salemone. 8Ra tsamaya ka bothata, re sikile le lebopo, ra ya fihla sebakeng se bitswang Kou tse Ntle, se haufi le motse wa Lasia.

9Ho ne ho se ho fetile nako e telele, letsatsi la mokete wa Boinyatso le lona le se le fetile; kahoo le leeto la sekepe le ne le se le le kotsi. Paulosi a ba eletsa, 10a re: “Banna, ke hlokomela hore leeto lena le tla ba le kotsi le tshenyehelo e kgolo; e seng feela ya thepa le sekepe, empa le ya bophelo ba rona.” 11Empa molaodi wa ba lekgolo a kgolwa motsamaisi wa sekepe le monga sona ho feta se neng se bolelwa ke Paulosi. 12Kaha kou ya dikepe e ne e sa lokela ho emisa dikepe nakong ya mariha, ba bangata ba dumellana ka hore ho tlohuwe moo, ka tshepo ya ho ya finyella le ho qeta mariha Foinikese, e leng kou ya Kerete e tobaneng le borwa-bophirima le leboya-bophirima.

Sefefo lewatleng

13Yare ha moya wa borwa o foka butle, mme ba hopola hore ba fihletse morero wa bona, yaba ba kgokgotholla sekepe, ba tsamaya ba sikile le lebopo, haufi le Kerete. 14Empa kamora nakwana e se kae, ha theoha moya wa sefefo o matla, o tswang leboya-botjhabela. 15Yare ha sekepe se tshwarwa ke sefefo, sa hlolwa ke moya, yaba re a se tlohela, sa fefoha. 16Ra tsamaya re itshireleditse ka sehlekehlekenyana se bitswang Kauda, empa ra batla re thatafallwa ke ho pholosa seketswana sa sekepe. 17Ba se hulela ka sekepeng. Ba tlama sekepe ka mehala, mme ka baka la ho tshaba ho qahwa lehlabatheng la Siretise, ba diha seile, ba lesa sekepe ho ya moo se ratang. 18Kaha re ne re patisitswe ke sefefo, ka le hlahlamang ba lahlela thoto lewatleng. 19Ka tsatsi la boraro, ka matsoho a bona, ba qhaqholla tse tsamaisang sekepe, ba di lahlela lewatleng. 20Ha ho sa bonahale letsatsi kapa dinaledi ka matsatsi a mangata, empa sefefo sona se ntse se befile haholo, jwale tshepo ya hore re tla pholoha ya fela tu!

21Erekaha ba ne ba qetile nako e telele ba sa je, Paulosi a ema hara bona, a re: “Banna, hojane le kile la mmamela, la se ke la tloha Kerete, le ka be le sa hlahelwa ke kotsi le tahlehelo ena. 22Empa le jwale ke sa le kgothaletsa ho kgoba matshwafo, hobane ha ho ya tla timela, haese sekepe feela. 23Lengeloi la Modimo wa ka, eo ke mo sebeletsang, le ile la fihla ho nna bosiung bona, 24la re: ‘Paulosi, o se ke wa tshaba; o loketse ho ya hlaha kapele ho Sesare, mme ka baka la hao, Modimo o tla pholosa bohle ba tsamayang le wena ka sekepe.’ 25Ka baka leo, banna, kgobang matshwafo, hobane ke tshepile Modimo hore ho tla ba jwalokaha ke boleletswe. 26Empa eka kgona re hlatsetswe sehlekehlekeng se seng.”

27Ha re ntse re fefoha lewatleng la Adariya, ha e batla e eba hara mpa ya bosiu, bosiung ba leshome le metso e mene, batsamaisi ba sekepe ba bona eka ba atamela ho kang lebopo. 28Yaba ba qhoqhotsa botebo ba metsi, mme ba fumana bo etsa dimethara tse mashome a mane. Hoba ba tsamatsamaye, ba qhoqhotsa hape, ba fumana bo se bo etsa dimethara tse mashome a mararo. 29Ka ho tshaba ho thulana le mafika, ba akgela dingaparela tse nne, tse tswang ka setonong sa sekepe, ba lakatsa eka bosiu bo ka sa. 30Yare ha batsamaisi ba sekepe ba rata ho baleha, ba se ba theoletse seketswana sa sekepe lewatleng, ba etsa eka ba akgela dingaparela tse tswang ka hloohong ya sona, 31Paulosi a bua le molaodi wa ba lekgolo le bahlabani, a re: “Ha banna bao ba sa dule ka sekepeng, le ke ke la pholoha.” 32Yaba bahlabani ba kgaola mehala ya seketswana, ba a se tlohela, sa wela.

33Yare ha bo tla sa, Paulosi a kgothaletsa bohle hore ba je, a re: “Kajeno ke letsatsi la leshome le metso e mene le ntse le lebeletse, le sa je letho; 34kahona ke le kgothaletsa hore le je, le tsebe ho phela, hobane ha ho le ya mong wa lona ya tla lahlehelwa le ke qoba ya moriri wa hae.” 35Hoba a rialo, a nka bohobe, a boka Modimo pela bohle, a bo ngwatha, a qala ho ja. 36Bohle ba kgothala, le bona ba eja. 37Ka sekepeng re ne re le batho ba makgolo a mabedi le mashome a supileng a metso e tsheletseng. 38Ha ba se ba kgotshe, ba imolla sekepe ka ho lahlela koro lewatleng.

Ho pshatleha ha sekepe

39Ha bosiu bo esa, ba se ke ba tseba hore na ba lebopong lefe, empa ba bona kou e nang le lehlabathe, mme ba rera ho sesisetsa sekepe hona teng, haeba ho ka etsahala. 40Ba kgaola dingaparela, ba di tlohela lewatleng, mme ka yona nako eo ba lokolla le mehala ya masokwana a sekepe. Ba nto phahamisa seile e kapele hore e kge moya, ba lebisa sekepe lebopong. 41Yare ha ba fihla hlwahleweng e mateanong a maqhubu, ba lelemisetsa sekepe ho yona. Sefuba sa sona sa kgitla lehlabatheng, sa qawa, empa setono sona sa qala ho pshatlwa ke sefutho sa maqhubu.

42Maikutlo a bahlabani e ne e le hore ba bolaye batshwaruwa, esere e mong wa bona a sesetsa lebopong, a phonyoha. 43Empa molaodi wa ba lekgolo, ka ho rata ho pholosa Paulosi, a ba thibela morerong oo wa bona. A laela ba tsebang ho sesa hore ba itihele metsing pele, ba yo fihla lebopong, 44mme ho ba setseng, ba bang ba itshwarelle mapolankeng, ba bang mafatseng a tswang sekepeng. Ka mokgwa o jwalo, bohle ba fihla lebopong, mme ba pholoha.

28

Paulosi sehlekehlekeng sa Maleta

281Ha re se re phonyohile, ra utlwa hore sehlekehleke seo se bitswa Maleta. 2Baahi ba teng ba re bontsha mosa o moholo. Ka baka la pula e neng e ena, le ka baka la mohatsela, ba besa mollo, ba re amohela bohle. 3Yare hoba Paulosi a bokelle leqhawana la patsi, a le akgele mollong, noha e ntshwang ke mofuthu ya ithatela letsohong la hae. 4Ha baahi ba bona noha eo e leketla letsohong la hae, ba bolellana, ba re: “Ruri motho enwa ke mmolai, eo le hoja a phonyohile lewatleng, ka toka a ke keng a dumellwa ho phela.” 5Empa Paulosi a hlohlorela noha mollong, mme a se ke a tswa kotsi. 6Ba ne ba lebeletse hore o se a le lekgatheng la ho ruruha, kapa la ho otlana fatshe hanghang, mme a shwe. Empa hoba ba lebelle halelele, mme ba se ke ba bona letho le phoso le etsahalang ho yena, ba fetola maikutlo a bona, ba re: “Ke modimo!”

7Jwale, hona dikarolong tse haufi le sebaka seo, ho ne ho ena le masimo a morenana wa moo, ya bitswang Poboleose. A re amohela ka mosa, a re boloka matsatsi a mararo re le baeti ba hae. 8Jwale ha etsahala hore ntata Poboleose a robale fatshe, a tshwerwe ke feberu le letshollo le lefubedu. Paulosi a kena, a rapela, a mmea matsoho, mme a mo fodisa. 9Yare hoba hona ho etsahale, le bakudi ba bang ba sehlekehlekeng ba tla, mme ba fodiswa. 10Bao le bona ba re hlompha ka hlompho e kgolo, mme mohla re tsamayang ba re etsetsa mofao.

Paulosi o fihla Roma

11Kamora kgwedi tse tharo ra kena ka sekepeng se tswang Alekesanderia, se neng se ile sa tshabela mariha sehlekehlekeng seo. Sekepe seo se ne se ena le letshwao la medimo ya Bagerike ya Mafahla. 12Yare ha re fihla Sirakuse, ra hlola teng matsatsi a mararo. 13Ho tloha moo ra tswela pele, ra ya fihla Regione. Kamora letsatsi le le leng moya wa borwa wa foka, mme ka letsatsi la boraro ra fihla Poteole. 14Teng ra fumana badumedi. Ba re rapela hore re hlole matsatsi a supileng le bona. Qetellong ra fihla Roma. 15Kamorao ho moo, yare hoba badumedi ba leng Roma ba utlwele tsa rona, ba tla ho re kgahlanyetsa lebaleng la motse wa Apiuse, le moo ho thweng ke Dihoteleng tse Tharo, mme yare ha Paulosi a ba bona, a leboha Modimo, a kgoba matshwafo. 16Ha re fihla Roma, Paulosi a dumellwa ho dula a le mong le mohlabani ya mo lebelang.

Paulosi o ruta motseng wa Roma

17Ha etsahala hore kamora matsatsi a mararo, Paulosi a meme baetapele ba Bajuda. Ha ba se ba kopane a re ho bona: “Banna ba heso, le hoja ke sa etsa se hananang le setjhaba kapa le meetlo ya boholoholo, ke motshwaruwa ya tswang Jerusalema, ya neetsweng matsohong a Baroma. 18Hoba ba mpotsisise, Baroma ba ne ba rata ho ntokolla, hobane ho ne ho se lebaka la hore ke bolawe. 19Ha Bajuda ba hanyetsa taba ena, ke ile ka tlameha ho ipiletsa ho Sesare, feela e se hobane ke rata ho qosa setjhaba sa heso ka letho. 20Ka baka lena he, ke le bitsitse ho le bona le ho buisana le lona, hobane ke ka baka la tshepo ya Iseraele ke tlamilweng ka mahlaahlela ana.”

21Yaba ba re ho yena: “Ha re eso ka re amohela mangolo a tswang Judea a buang ka wena; hape ha ho eso be le ya mong wa badumedi ya kileng a fihla a bolela kapa a bua se sebe ka wena. 22Empa re fumana ho lokela ho utlwa tseo wena o di hopolang, hobane seo re se tsebang ke hore, ha e le mokga ona, o hanyetswa hohle.”

23Ha ba se ba mo kgethetse letsatsi, ba bangata ba tla ho yena, moo a dulang teng. A ba hlalosetsa, a paka tsa Mmuso wa Modimo. Ho tloha hoseng ho fihlela mantsiboya a leka ho ba kgodisa ka tsa Jesu, a ipapisitse le Molao wa Moshe le Baporofeta. 24Ba bang ba kgodiswa ke tseo a di buileng, empa ba bang ba se ke ba dumela. 25Yare ha ba sa dumellane, ba qhalana, kamora hoba Paulosi a bue hape, a re: “Moya o Halalelang o buile hantle ho bo-ntata lona, ka moporofeta Esaya, 26wa re:

“ ‘Tsamaya,

o yo bolella setjhaba sena: o re:

Ho utlwa le tla utlwa,

empa le ke ke la utlwisisa;

ho sheba le tla sheba,

empa le ke ke la bona;

27hobane pelo ya setjhaba sena

e thatafetse,

se thibane ditsebe,

se itutubaditse;

esere mohlomong

sa bona ka mahlo a sona,

sa utlwa ka ditsebe tsa sona,

sa utlwisisa ka pelo tsa sona,

sa sokoloha,

yaba ke a se fodisa.’ ”

28“Ka baka lena tsebang hore pholoho ena e tswang ho Modimo e fetiseditswe ho baditjhaba; bona ba tla mamela.” 29Yare hoba a bue mantswe ana, Bajuda ba tsamaya ba phehisane kgang ya letwatwa.

30Paulosi a hlola moo lemo tse pedi tse tletseng, a le tlung eo a neng a e hirile, mme a amohela bohle ba tlang ho yena. 31A phatlalatsa tsa Mmuso wa Modimo, a ruta tsa Morena Jesu Kreste ka sebete, ho se na thibelo.