Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
26

Paulosi o ikarabella kapele ho Ageripa

261Ageripa a re ho Paulosi: “O dumeletswe hore o ipuelle.”

Yaba Paulosi o otlolla letsoho, mme a ikarabella, a re: 2“Kgosi Ageripa, ke iphumana ke le lehlohonolo ha e le mona kajeno ke tla ikarabella kapele ho wena, hodima tseo ke qoswang ka tsona ke Bajuda; 3haholo ha o bile o le setsebi sa meetlo yohle le dikgang tsohle tsa Bajuda. Ke ka hona ke kopang hore o be pelonolo ho mmamela.

4“Bajuda bohle ba tseba kamoo ke phetseng kateng ho tloha botjheng ba ka. Ba tseba hore ho tloha kgale ke phetse hara setjhaba sa heso le mona Jerusalema. 5Kaha ba ntsebile ho tloha kgale, haeba ba rata ba ka paka hore ke ile ka phela ke le Mofarisi, ke le wa mokga wa tumelo ya rona, o ditaelo di thata.Dik. 23:6
Baf. 3:5
6Jwale ka baka la ho tshepa tshepiso eo Modimo a e etseditseng bo-ntata rona, ke eme mona ho ahlolwa. 7Meloko ya rona e leshome le metso e mmedi, ha e ntse e pheella ho sebeletsa Modimo motsheare le bosiu, e tshepile hore tshepiso eo e tla phethahatswa, mme ke ka baka la yona tshepiso eo, kgosi, ke qoswang ke Bajuda. 8Ke ka baka lang lona le lekanyang hore ke ntho e ke keng ya dumelwa ya hore Modimo a ka tsosa bafu na?

9“Jwale le nna ke ne ke hopotse hore ke tshwanetse ho etsa dintho tse ngata tse lwantshanang le lebitso la Jesu wa Nasaretha. 10Ka fela ka di etsa Jerusalema. Ka matla ao ke a neilweng ke baprista ba baholo, ka kwalla ba bangata ba badumedi ditjhankaneng. Leha ba ne ba bolawa, ke ne ke ananela. 11Hangata, ka ho ba otla ka matlung wohle a thapelo, ka leka ho ba tlamella hore ba nyefole. Kaha ke ne ke ba halefetse ka ho fetisisa, ka ba hlorisa ho ya fihla le metseng e ka mathoko.”Dik. 8:3
22:4,5

Paulosi o bolela tsa tshokoloho ya hae

(Dik. 9:1-19; 22:6-16)

12“Yaba ke ya Damaseka ke neilwe matla le thomo ke baprista ba baholo. 13Jwale, kgosi, hara mpa ya motsheare, ha ke le tseleng, ka bona kganya e fetang ya letsatsi e tswang lehodimong; ya nteela hare le bao ke neng ke tsamaya le bona. 14Yare hoba bohle re wele fatshe, ka utlwa lentswe le re ho nna, ka Seheberu: ‘Saule! Saule! O ntlhorisetsang na? Ho thata ho wena ho raha ditsenene!’

15“Yaba ke re: ‘O mang, Morena?’

“Morena a re: ‘Ke nna Jesu, eo o mo hlorisang.’ 16Empa tsoha, o eme, hobane ke iponahaditse ho wena, hore ke o kgethe ho ba mosebeletsi le paki ya tseo o di boneng ka nna, le tseo ke tla iponahatsa ho wena ka tsona. 17Ke tla o namolela ho Bajuda le ho baditjhaba, bao nna ke o romang ho bona. 18O tla ba tutubolla, ba tswe lefifing ba ye leseding; ba tswe matleng a Satane, ba ineele ho Modimo, mme ka ho dumela ho nna ba tle ba fumane tshwarelo ya dibe tsa bona, ba be le kabelo hara ba halaleditsweng!”

Bopaki ba Paulosi ho Bajuda le baditjhaba

19“Ke ka hona, kgosi Ageripa, ke sa kang ka hana ho mamela pono eo ya lehodimo. 20Empa ke qadile pele ka ba leng Damaseka le Jerusalema, le ba naheng yohle ya Judea, hamorao ka ya ho baditjhaba, ka ba phatlalletsa hore ba bake, ba sokolohele ho Modimo, ba etse mesebetsi e lokelang pako.Dik. 9:20,28,29
21Ke ka lebaka la tsena Bajuda ba ileng ba ntshwara ke le ka Tempeleng, mme ba leka ho mpolaya. 22Ka fumana thuso ya Modimo, ho fihlela ka letsatsi lena ke ntse ke eme ho paka ho ba baholo le ba banyenyane, ho se letho leo ke le bolelang ntle ho tseo baporofeta le Moshe ba itseng di tla etsahala; 23e leng hore Mesia o tla hlokofatswa, e be wa pele ho tsoha bafung, a tle a bontshe setjhaba sa Bajuda le baditjhaba lesedi.”Esa. 42:6
49:6
1 Bakr. 15:20

Paulosi o kgothaletsa Ageripa ho sokoloha

24Yare a sa ntsane a ikarabella, Fesetose a bua ka lentswe le phahameng, a re: “O a lora, Paulosi! Tsebohadi ena ya hao e a o hlantsha!”

25Empa Paulosi a re: “Fesetose ya kgabane, ha ke hlanye, ke bua mantswe a nnete, a nang le kelello. 26Kgosi e tseba tsena tsohle; ke ka baka leo ke buang ka sebete, hobane ke kgolwa hore ha ho letho le patilweng ho yona, hobane ha di a etsetswa sephiring. 27Kgosi Ageripa, na o dumela baporofeta? Ke a tseba hore o a dumela.”

28Yaba Ageripa o re ho Paulosi: “O hloma eka o ka ntshokolla habonolo hakaalo hore ke be Mokreste!”

29Paulosi a re: “Leha e ka ba habonolo kapa hathata, ke rapela Modimo hore e se be wena feela, empa le bohle ba nkutlwang kajeno ba be seo ke leng sona, re fapane feela ka mahlaahlela ana.”

30Ke ha kgosi le mmusisi le Berenike le ba neng ba dutse le bona, ba ema. 31Hoba ba tswe, ba buisana, ba re: “Motho enwa ha a ya etsa letho le lokelwang ke lefu kapa ke tjhankana.”

32Yaba Ageripa o re ho Fesetose: “Motho enwa a ka be a lokolotswe, hoja ha a a ka a ipiletsa ho Sesare.”