Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
23

231Paulosi a tadimisisa lekgotla, a re: “Banna ba heso, ke nnile ka phela ka letswalo le kgutsitseng pela Modimo ho fihlela ka letsatsi lena.” 2Yaba Moprista e Moholo, Ananiase, o laela ba pela Paulosi ho mo wahlela molomong. 3Jwale Paulosi a re ho yena: “Moikaketsi towe! Modimo o tla o otla! O dutse mono hore o nkahlole ka Molao, empa o fapana le Molao, o laela hore ke otlwe.”Mat. 23:27,28

4Ba emeng haufi le Paulosi ba re: “O hlo hlapaole Moprista e Moholo wa Modimo?”

5Paulosi a re: “Bana beso, ke ne ke sa tsebe hore ke Moprista e Moholo, hobane ho ngotswe, ho thwe: ‘O se ke wa bua mmusi wa setjhaba sa heno hampe.’ ”Phal. 22:28

6Yare ha Paulosi a hlokomela hore karolo e nngwe ke Basaduke, e nngwe ke Bafarisi, a howa kahara lekgotla, a re: “Banna ba heso, nna ke Mofarisi, ke ngwana wa Mofarisi; ke qosetswa ho ba le tshepo ya hore bafu ba tla tsoha.”Dik. 26:5
Baf. 3:5
7Hoba a rialo phapang ya hlaha mahareng a Bafarisi le Basaduke, mme lekgotla la arohana. 8Basaduke ba ne ba re ha ho tsoho ya bafu, ha ho mangeloi, ha ho meya; athe Bafarisi ba ne ba lumela tsena tsohle.Mat. 22:23
Mar. 12:18
Luka 20:27

9Ha hlaha leratahadi, mme ba bang ba Ditsebi tsa Molao, ba mokga wa Bafarisi, ba hanyetsa ka matla, ba re: “Ha re fumane bobe ba letho ho motho enwa; mohlomong moya kapa lengeloi le buile le yena.” 10Ha kgang e kgolo e loela, molaodi wa ba sekete, ka ho tshaba hore ba se tshohe ba tsekolla Paulosi, a laela hore bahlabani ba theohe, ba mo ntshe kahara letshwele, ba mo ise qhobosheaneng.

11Ka bosiu bo hlahlamang, Morena a tla ho yena, a re: “Beta pelo, hobane jwalokaha o mpakile Jerusalema, eka kgona o mpake jwalo le Roma.”

Ho rerwa polao ya Paulosi

12Yare ha bo esa, Bajuda ba etsa mmomori, mme ba ikana hore ba ke ke ba eja, leha e le ho nwa letho, ba eso bolaye Paulosi. 13Ba entseng morero ona ba ne ba feta mashome a mane. 14Ba ya ho baprista ba baholo, le ho baholo ba setjhaba, ba re: “Re se re ikanne hore ha re ka ke ra latswa letho, re eso bolaye Paulosi. 15Ka baka lena lona, mmoho le lekgotla, bolellang molaodi wa ba sekete hore a mo theole, a mo tlise ho lona, e ke hoja le tlilo hlahlobisisa taba ya hae hantle; rona re se re itokiseditse ho mmolaya a eso fihle mona.”

16Empa motjhana wa Paulosi ha a utlwa tsa ho lallwa hoo, a ya, a kena qhobosheaneng, mme a tsebisa Paulosi.

17Yaba Paulosi o bitsa e mong wa balaodi ba ba lekgolo, mme a re ho yena: “Isa mohlankana enwa ho molaodi wa ba sekete, hobane o na le seo a ratang ho mo tsebisa sona.”

18Eo a mo nka, a mo isa ho molaodi wa ba sekete, a re: “Motshwaruwa Paulosi o ile a mpitsa, a nkopa ho tlisa mohlankana enwa ho wena, hobane o na le seo a ratang ho o bolella sona.”

19Molaodi a mo tshwara ka letsoho, a mo nkela thokwana, mme a mmotsa, a re: “Ke sefe seo o ratang ho mpolella sona?”

20A re: “Bajuda ba dumellane hore hosasane ba o kope ho theolela Paulosi kgotla, e ke hoja ba tlilo mmotsisisa hantle ka tsa hae. 21Empa o se ke wa ba mamela, hobane banna ba fetang mashome a mane ba bona ba mo laletse, kaha ba ikanne hore ba ke ke ba eja, leha e le ho nwa, ba eso mmolaye. Jwale ba itokisitse, ba se ba emetse qeto ya hao feela.”

22Yaba molaodi wa ba sekete o lokolla mohlankana hore a tsamaye, a mo laela, a re: “O se ke wa bolella motho hore o ntomme tsebe.”

Paulosi o romelwa ho mmusisi Felekise

23Jwale molaodi wa sekete a bitsa balaodi ba babedi ba mabotho a ba lekgolo, a re: “Ka hora ya borobong, bosiu, le hlophe bahlabani ba makgolo a mabedi, le bapalami ba dipere ba mashome a supileng, le ba hlometseng ka marumo ba makgolo a mabedi, ba tsamaye ho ya fihla Sesaria. 24Le dipere di be teng, ba tle ba palamise Paulosi, ba yo mo fihlisa ho mmusisi Felekise a sa hlahelwa ke kotsi.”

25Yaba o ngola lengolo le reng: 26“Nna, Tlelaudiose Losiase, ke dumedisa Mohlomphehi ya kgabane, mmusisi Felekise. 27Monna enwa o na tshwerwe ke Bajuda, mme ba le lekgatheng la ho mmolaya. Ha ke utlwa hore ke Moroma, ka fihla ka bahlabani, ka mo namolela. 28Kaha ke ne ke rata ho tseba ka ho tlala seo ba mo qosang ka sona, ke ile ka mo isa lekgotleng la bona. 29Ke fumane hore ha ho letho leo a qoswang ka lona le tshwanelwang ke lefu kapa tjhankana; o qoswa ka kgang e amanang le Molao wa bona. 30Eitse hoba ke longwe tsebe hore monna enwa o rerilwe, ka mo romela ho wena ka potlako, ka laela le baqosi ba hae hore ba tlo bolela kapele ho wena seo ba mo qosang ka sona.”

31Jwale bahlabani, kamoo ba laetsweng kateng, ba nka Paulosi le bosiu, ba mo isa Antipaterise. 32Ka la hosasane ba maoto ba kgutlela qhobosheaneng, ba siya bapalami ho tswela pele le yena. 33Ha ba fihla Sesaria ba neelana ka lengolo la mmusisi, mme ba siya Paulosi matleng a hae. 34Hoba mmusisi a bale lengolo, a mmotsa hore na ke wa hokae. Ha a utlwile hore o tswa Silesia, a re: 35“Ke tla o mamela ha baqosi ba hao le bona ba se ba fihlile.” Mmusisi a laela hore Paulosi a bolokwe tlung ya Heroda ya bokgosi.

24

Nyewe ya Paulosi

241Kamora matsatsi a mahlano Moprista e Moholo, Ananiase, a theoha le baholo ba bang, le mmuelli e mong ya bitswang Teretulose, ba qosa Paulosi kapele ho mmusisi. 2Hoba Paulosi a bitswe, Teretulose a qala nyewe, a re: “Mohlomphehi Felekise ya kgabane, ke ka wena re fumaneng kgotso e tiileng. Dintjhafatso di bile teng setjhabeng sena ka ho ba sedi ha hao. 3Kamehla, le kahohle, re di amohela ka teboho e kgolo. 4Empa, hore ke se o senyetse nako, ke rapela hore o ko be le mamello ho re utlwa ho se hokae.

5“Re fumana monna enwa a le kotsikotsi, a fehla moferefere hara Bajuda lefatsheng lohle, e bile e le moetapele wa mokga wa Banasaretha. 6O lekile le ho tlontlolla Tempele, ra ba ra rata ho mo ahlola ka Molao wa rona. 7Empa Losiase, molaodi wa ba sekete, o fihlile a mo nka matsohong a rona ka dikgoka. 8O bile o laetse baqosi ba hae ho tla kapele ho wena. Ha o se o mo hlahlobisisitse, o tla tseba ka ho tlala tsohle tseo re mo qosang ka tsona.”

9Bajuda le bona ba mo tlatsa, ba re tseo di jwalo.

Paulosi o ikarabella ka pele ho Felekise

10Hoba mmusisi a mo hwehle hore a bue, Paulosi a araba, a re: “Ka ho tseba hore o bile moahlodi wa setjhaba sena ka dilemo tse ngata, ke thabela haholo ho ikarabella hodima tseo ke qoswang ka tsona. 11Jwalokaha o ka tseba, ha ho eso fete matsatsi a leshome le metso e mmedi ho tloha ha ke nyolohela Jerusalema, ho ya kgumamela Modimo. 12Ha ba ya ka ba mphumana ka Tempeleng ke buisana le motho, kapa ke tsosa moferefere hara letshwele, leha e le ka tlung ya thapelo kapa hara motse. 13Le tseo ba nqosang ka tsona ha ba ka ke ba tseba ho di pakahatsa. 14Ke ipolela ho wena hore Tsela ena eo ba reng ke ya mokga osele, ke eo ke rapelang Modimo ka yona. Empa ke ntse ke dumela tsohle tse dumellanang le Molao le tse ngotsweng dibukeng tsa Baporofeta. 15Hape ke na le tshepo eo le bona ba nang le yona ho Modimo, ya hore ba lokileng le ba kgopo ba tla tsoha bafung. 16Kahona ke leka hore kamehla ke be le letswalo le kgutsitseng pela Modimo le batho.

17“Jwale kamora dilemo tse ngata, ke tlisitse dithuso ho setjhaba sa heso le ho tla etsa mahlabelo. 18Ba mphumane ke le ka Tempeleng, ke itlhwekisitse, ho se na letshwele kapa moferefere.Dik. 21:17-28
19Empa ho ne ho ena le Bajuda ba bang ba tswang Asia, bao haeba ba ne ba ena le qoso ho nna, ba ka beng ba le teng kapela hao ho nqosa. 20Kapa bona bana ba bolele molato oo ba o fumaneng ha ke ne ke eme kapele ho lekgotla; 21haese haeba ke ka baka la polelo ena e le nngwe, eo ke e buileng ke eme hara bona, ka re: ‘Kajeno ke ahlolwa kapele ho lona ka taba ya tsoho ya bafu.’ ”Dik. 23:6

22Jwale Felekise ka ho tsebisisa tse ngata tsa Tsela ena a thisisa nyewe, a re: “Ke tla etsa qeto tabeng ya lona ha molaodi wa ba sekete, Losiase, a se a fihlile.” 23A laela molaodi wa ba lekgolo hore a dise Paulosi, feela a be le bolokolohi bo itseng, mme a se thibele motho ofe kapa ofe wa ba habo ho mo thusa.

Paulosi o bolokwa tjhankaneng

24Kamora matsatsi a seng makae, Felekise a tla le mohatsa hae, Derusilla wa Mojuda, mme a bitsa Paulosi, a mo mamela ha a bolela tsa tumelo ho Jesu Kreste. 25Yare ha a ntse a bua ka ho loka, le boitshwaro, le kahlolo e tlang, Felekise a tshoha, a re: “Hajwale o ka tsamaya; ke tla o bitsa hamorao, ha ke ena le nako.” 26Ebile o ne a tshepile hore Paulosi o tla mo ntshetsa tjotjo, mme ka baka leo a nna a mmitsa kgafetsa, a buisana le yena.

27Kamora dilemo tse pedi Felekise a hlahlangwa ke Porokiose Fesetose, mme ka ho rata ho kgahlisa Bajuda, Felekise a siya Paulosi ditlamong.

25

Paulosi o ipiletsa ho Sesare

251Yare hoba Fesetose a fihle naheng eo, ha feta matsatsi a mararo, yaba o tloha Sesaria o nyolohela Jerusalema. 2Baprista ba baholo le baetapele ba Bajuda ba qosa Paulosi. Ba rapela Fesetose, 3ba mo kopa hore a ba tswele molemo wa hore Paulosi a romelwe Jerusalema, kaha ba ne ba rerile ho mo lalla tseleng, ba mmolaye. 4Empa Fesetose a araba ka ho re Paulosi o tla bolokwa Sesaria, mme le yena o rerile ho etela teng haufinyane. 5Hape a re: “Ba ka bang le hona hara lona ba theohe le nna, mme haeba ho ena le letho le phoso ho monna eo, ba mo qose.”

6Yare hoba a hlole le bona matsatsi a ka bang robedi, kapa a leshome, a theohela Sesaria. Ka le hlahlamang a dula setulong sa boahlodi, a laela hore Paulosi a tliswe. 7Ha a fihlile, Bajuda ba neng ba theoha Jerusalema ba mo teela hare, ba mo qosa ka diqoso tse ngata, tse boima, empa tseo ba neng ba sitwa ho di pakahatsa.

8Paulosi a ikarabella ka ho re: “Ha ke a sitelwa Molao wa Sejuda, kapa Tempele, esita le Sesare.”

9Empa Fesetose, ka ho rata ho kgahlisa Bajuda, a botsa Paulosi, a re: “Na o lakatsa ho nyolohela Jerusalema ho ya ahlolelwa diqoso tsee kapele ho nna na?”

10Paulosi a re: “Ke eme kapele ho lekgotla la Sesare la boahlodi, moo ke lokelang ho ahlolelwa teng. Ha ke a fosetsa Bajuda ka letho, jwalokaha le wena o tseba hantle. 11Haeba ke fositse, mme ke entse ho hong ho lokelwang ke lefu, ha ke hane ho shwa. Empa haeba ho se nnete tabeng tseo bana ba nqosang ka tsona, ha ho motho ya ka nneelang bona. Ke ipiletsa ho Sesare.”

12Hoba Fesetose a buisane le lekgotlana la hae, a re: “O ipileditse ho Sesare; o tla ya kapele ho Sesare.”

Paulosi o tliswa kapele ho Ageripa le Berenike

13Ha ho fetile matsatsi a seng makae, kgosi Ageripa le Berenike ba fihla Sesaria, ba ya boka dikgomo ho Fesetose. 14Ha ba qetile matsatsi a mangata ba le moo, Fesetose a bolella kgosi ditaba tse amanang le Paulosi, a re: “Ho na le monna e mong eo Felekise a mo siileng e le motshwaruwa. 15Ha ke le Jerusalema, baprista ba baholo le baholo ba Bajuda ba ile ba mo qosa, mme ba kopa hore a ahlolwe.

16“Ke ile ka ba araba ka ho re hase moetlo wa Baroma ho neelana ka moqosuwa a eso thulanngwe le baqosi ba hae, le ho newa sebaka sa ho ikarabella qosong ya hae. 17Ka le hlahlamang, ha ba se ba tlile kwano, ke ile ka dula setulong sa boahlodi ntle ho tikatiko, mme ka laela hore monna eo a tliswe. 18Ha baqosi ba ema ba sitwa ho hlahisa le e nngwe ya diqoso tse mpe, tseo ke neng ke di nahanne. 19Ba phehisana kgang le yena ka taba tse itseng tsa bodumedi ba bona, le ka e mong eo ho thweng ke Jesu, ya neng a shwe, empa eo Paulosi a tiisang hore o a phela. 20Ka ho tsietswa ke taba tsena, ka re na a ka rata ho ya Jerusalema, hore taba tsena di yo ahlolelwa teng. 21Empa Paulosi a ipiletsa hore a bolokwe tjhankaneng, a emele kahlolo ya Motlotlehi. Ke ile ka laela hore a bolokwe ho fihlela nka mo romela ho Sesare.”

22Ageripa a re ho Fesetose: “Le nna nka rata ho utlwa motho eo.”

Fesetose a re ho yena: “O tla mo utlwa hosasane.”

23Ka tsatsi le hlahlamang, Ageripa le Berenike ba fihla ba aperwe ke balaodi ba ba sekete, le banna ba motse ba ka sehloohong, ba kena ka tlung. Ka taelo ya Fesetose, Paulosi a tliswa. 24Fesetose a re: “Kgosi Ageripa, le lona banna bohle ba teng mona, le bona monna enwa, eo setjhaba sohle sa Bajuda se ipileditseng ho nna ka yena ke le Jerusalema leha ke le mona, sa howa, sa re ha a sa tshwanetse ho nna a phela. 25Empa ha ke a fumana a entse letho le lokelwang ke lefu. Eitse yena ha a ipiletsa ho Motlotlehi, ka rera ho mo romela teng. 26Ha ho letho le tiileng leo nka le ngollang kgosi ya ka. Ka baka leo, ke mo tlisitse kapele ho lona, haholoholo kapele ho wena, kgosi Ageripa, e le hore, ha ho se ho entswe hlahlobo ke tle ke be le seo nka se ngolang. 27Ho nna ho bonahala eka e ka ba ho hloka kelello ho romela motshwaruwa ke sa bontshe melato eo a qoswang ka yona.”