Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
11

Petrose o behela kereke e Jerusalema

111Baapostola le badumedi ba neng ba le Judea ba utlwa hore le baditjhaba ba amohetse lentswe la Modimo. 2Yare ha Petrose a nyolohetse Jerusalema, ba bolotseng, e leng Bajuda, ba mo tsekisa, 3ba re: “O kene ha banna ba maqai, wa ja le bona!”

4Petrose a qala ho ba qaqisetsa tsohle ka ho hlahlamana, a re: 5“Ke ne ke rapela ke le motseng wa Jopo, mme ka bona pono. Ha theoha ntho e nngwe e kang lesela le leholo le tswang lehodimong, le lepeletswang, le tshwerwe ka diqola tse nne, mme ya tla ho nna. 6Ha ke tadimisisa ka ho yona, ka bona diphoofolo tsa lefatshe tse maotomane, le dibatana, le dihahabi, le dinonyana tse fofang. 7Ka utlwa le lentswe le re ho nna: ‘Petrose, ema, o hlabe, o je!’

8“Yaba ke re: ‘Tjhe, le kgale, Morena! Hobane ka hanong la ka ha ho eso ka ho kena letho le ilehang, kapa le sa hlwekang.’

9“Lentswe le tswang lehodimong la bua kgetlo la bobedi, la re: ‘Tseo Modimo a di hlwekisitseng, o se ke wa re di a ileha.’ 10Hona ha etsahala ka makgetlo a mararo, yaba tsohle di nkelwa hape lehodimong.

11“Bonang, hanghang ha fihla banna ba bararo tlung eo ke neng ke le ka ho yona, ba romilweng ho nna, ba etswa Sesaria. 12Moya wa re ho nna ke tsamaye le bona ke sa qeaqee ka letho. Le bana beso bana ba tsheletseng ba ya le nna, mme ra kena ka tlung ya monna eo. 13A re tsebisa kamoo a ileng a bona lengeloi le eme ka tlung ya hae kateng, le re: ‘Romela Jopo, o bitse Simone ya bitswang Petrose. 14O tla o bolella mantswe a tla o pholosa, wena le lelapa la hao lohle.’

15“Yare ke sa qala ho bua, Moya o Halalelang wa theohela hodima bona, jwaloka ho rona, qalehong. 16Jwale ka hopola polelo ya Morena, kamoo a itseng kateng: ‘Johanne o fela a kolobeditse ka metsi, empa lona le tla kolobetswa ka Moya o Halalelang.’Dik. 1:5
17Ka baka leo, ha Modimo a ba neile mpho e lekanang le eo a e neileng rona ba dumelang ho Morena Jesu Kreste, nna ke ne ke le mang nka thibelang Modimo?”

18Yare ha ba utlwa tsena, ba thola. Jwale ba tlotlisa Modimo, ba re: “Efela le baditjhaba Modimo o ba neile pako e isang bophelong.”

Kereke e Antiokia

19Badumedi ba neng ba qhalantswe ke tlhoriso e bileng teng ho Setefane, ba fetela Fenisia, le Sipera, le Antiokia, ba sa bolelle motho lentswe la Modimo, haese Bajuda feela.Dik. 8:1-4
20Empa ba bang ba bona e ne e le matswallwa a Sipera le ba Sirene, bao eitseng ha ba fihla Antiokia ba bua le bahedene, ba ba ruta molaetsa o molemo wa Jesu Kreste. 21Letsoho la Morena le ne le ena le bona, mme palo e kgolo ya ba dumelang ya sokolohela ho Morena.

22Jwale taba ena ya fihla tsebeng tsa kereke, Jerusalema, mme ba romela Baranabase, Antiokia. 23Ha a fihla, mme a bona mohau wa Modimo, a thaba, a kgothaletsa bohle hore ba kgomarele Morena ka pelo tse tiileng, 24kahobane e ne e le monna ya molemo, ya tletseng Moya o Halalelang le tumelo. Yaba letshwelehadi le sokolohela ho Morena.

25Jwale Baranabase a ya Tarasuse ho ya batla Saule, 26mme hoba a mo fumane, a mo tlisa Antiokia. Ha fela selemo se tletseng ba ntse ba phutheha le kereke, ba ruta letshwelehadi. Ke hona Antiokia moo barutuwa ba qadileng ho bitswa Bakreste teng.

27Matsatsing ao baporofeta ba bang ba theoha Jerusalema, ba ya Antiokia. 28E mong wa bona ya bitswang Agabuse, a ema, a dupa ka Moya o Halalelang hore ho se ho tla ba le tlala e kgolo lefatsheng lohle; ya fela ya eba teng mehleng ya ha ho ne ho busa Tlelaudiose.Dik. 21:10
29Yaba barutuwa ba rera ho romela dithuso ho badumedi ba ahileng Judea, ho ya kamoo e mong le e mong wa bona a ka kgonang kateng. 30Ba fela ba etsa jwalo, ba di romela ho baholo ka Baranabase le Saule.

12

Jakobo o a bolawa, Petrose o kenngwa tjhankaneng

121Ka nako eo, kgosi Heroda a tshwara batho ba bang ba kereke, ho ba hlokofatsa. 2A bolaya Jakobo ngwanabo Johanne ka sabole. 3Yare ha a bona hore taba eo e kgahlile Bajuda, a eketsa ka ho tshwara Petrose. E ne e le matsatsi a mokete wa bohobe bo sa lomoswang. 4Hoba a mo tshware, a mo kenya tjhankaneng, a mo neela dihlopha tse nne tsa bahlabani ba bane sehlopheng ka seng, hore ba mo lebele, a hopotse ho mo hlahisa kapele ho setjhaba kamora Paseka.Phal. 12:1-27

5Ka baka leo, Petrose a bolokwa tjhakaneng, empa kereke e ne e mo rapella ho Modimo e tiile.

Petrose o lopollwa tjhankaneng

6Bosiung boo Heroda a neng a tla tsoha a mo hlahisa ho setjhaba ka bona, Petrose o ne a robetse pakeng tsa bahlabani ba babedi, a tlamilwe ka mahlaahlela a mabedi, mme balebedi ba lebetse monyako wa tjhankana. 7Hanghang lengeloi la Morena la ema moo, mme lesedi la kganya ka tjhankaneng. Lengeloi la sisinya Petrose lehlakoreng, la mo tsosa, la re: “Tsoha kapele!” Mahlaahlela a matsohong a hae a wa.

8Lengeloi la re ho yena: “Tena, o rwale meqathatso ya hao.” A etsa jwalo. La re ho yena hape: “Apara seaparo sa hao, o ntatele.” 9A tswa, a le latela, a sa tsebe hore se etswang ke lengeloi ke nnete: A mpa a lekanya hore o bona pono. 10Yare hoba ba fete molebedi wa pele le wa bobedi, ba fihla monyakong wa tshepe o tswelang motseng; wa ipula, yaba ba a tswa, ba theosa ka seterata se le seng, mme hanghang lengeloi la tloha ho yena.

11Petrose ha a re qwatsi! Yaba o re: “Jwale ke tseba kannete hore Morena o romile lengeloi la hae, mme o nnamoletse matsohong a Heroda le ho tsohle tse neng di lebeletswe ke setjhaba sa Bajuda.”

12Hoba a elellwe jwalo, a ya tlung ya Maria, mma Johanne ya bitswang Mareka, moo ba bangata ba neng ba phuthehetse teng, ba rapela. 13Ha a kokota lemating la mathule, lekgabunyane le bitswang Roda la atamela, ho tla mamela. 14La tseba lentswe la Petrose, mme ka baka la thabo, la se ke la bula lemati, la mpa la mathela ka tlung, la ba tsebisa hore Petrose o eme mathuleng.

15Empa ba re ho yena: “O a hlanya!” Yena a tiisa ka matla hore ho jwalo. Yaba ba re: “Ke lengeloi la hae.”

16Empa Petrose a nna a kokota; ha ba bula, ba mmona, mme ba makala. 17A ba phoka ka letsoho hore ba kgutse, a ba phetela kamoo Morena a mo ntshitseng tjhankaneng kateng, a ba a re: “Tsebisang Jakobo le badumedi ditaba tsena.” A tswa, a ya sebakeng se seng.

18Yare ha bo esa, ha eba le moferefere o se kaa ka letho hara bahlabani, ba re na hantlentle ho etsahetseng ka Petrose. 19Ha Heroda a mmatla, mme a sa mo fumane, a botsisisa balebedi, a nto laela hore ba bolawe. Yaba Heroda o theoha Judea, o ya Sesaria, mme a dula teng.

Lefu la Heroda

20Jwale Heroda o ne a halefetse ba Tire le Sidone haholo. Ba tla ho yena ba le ntsweleng, mme hoba ba qekise Belasetose, modisa wa ntlo ya kgosi ya ho robala, ba kopa kgotso, hobane naha ya bona e ne e phediswa ke ya kgosi.

21Ka letsatsi le kgethilweng, Heroda a apara seaparo sa hae sa bokgosi, a dula setulong sa hae, a bua le batho. 22Letshwele la howa, la re: “Lentswe lena ke la modimo, e seng la motho!” 23Hanghang lengeloi la Morena la mo otla, kahobane a sa ka a hlompha Modimo, mme a jewa ke diboko, a shwa.

24Empa lentswe la Modimo la ata, la anafala.

25Ha Baranabase le Saule ba se ba phethile mosebetsi wa bona, ba kgutla Jerusalema, ba tla le Johanne ya bitswang Mareka.

13

Kgetho le thomo ya Baranabase le Saule

131Kerekeng ya Antiokia ho ne ho ena le baporofeta le baruti, e leng Baranabase le Simeone, ya neng a bitswa Botsho, le Losaniase wa Sirene, le Manaene, ya hodisitsweng le kgosi Heroda, le Saule. 2Ha ba ntse ba phetha tshebeletso ya Morena Jesu, mme ba itima dijo, Moya o Halalelang wa re: “Nkgetheleng Baranabase le Saule bakeng sa mosebetsi oo ke ba bitseditseng wona.” 3Yare hoba ba itime dijo, mme ba rapele, ba ba bea matsoho, ba re ba tsamaye.

Baapostola ba ruta sehlekehlekeng sa Sipera

4Kaha ba ne ba romilwe ke Moya o Halalelang, ba theohela Selekose; ho tloha moo ba tshelela Sipera ka sekepe. 5Yare ha ba fihla Salamise, ba phatlalatsa lentswe la Modimo matlung a thapelo a Bajuda. Ba ne ba ena le Johanne, e le mothusi wa bona.

6Ha ba se ba tsamaile le sehlekehleke sohle ho ya fihla Pafose, ba fumana monna e mong wa senohe, e le moporofeta wa bohata, wa Mojuda, ya bitswang Barejesu. 7E ne e le lehlahana la mmusisi Seregiose Paulosi, monna ya sedi. Mmusisi enwa a bitsa Baranabase le Saule, hobane a ne a rata ho utlwa lentswe la Modimo. 8Empa Elemase wa senohe, kaha lebitso la hae le hlaloswa jwalo, a ba hanyetsa, a batla ho kgelosa mmusisi tumelong. 9Jwale Saule, ya bileng a bitswang Paulosi, a tletse Moya o Halalelang, a mo tadimisisa, a re: 10“Ngwana Diabolosi! Wena ya tletseng thetso le bokgopo bohle! Sera sa toka yohle! Na ha o sa tla kgaotsa ho kgopamisa ditsela tse lokileng tsa Morena? 11Jwale, bona, letsoho la Morena le a o otla: o tla foufala, o se ke wa bona letsatsi ka nako e itseng.”

Hanghang mohodi le lefifi tsa mo aparela, mme a nna a phopholetsa ho batla ya ka mo tataisang ka letsoho. 12Yare ha mmusisi a bona se etsahetseng, a dumela, a makalla thuto ya Morena.

Paulosi le Baranabase ba ya Antiokia e Pisidia

13Paulosi le ba nang le yena ba tloha Pafose ka sekepe, ba ya fihla Perege e Pamfilea. Johanne a kgaohana le bona, a kgutlela Jerusalema. 14Bona ba phunyeletsa ho tloha Perege, ho ya fihla Antiokia e Pisidia. Ba kena ka tlung ya thapelo ka letsatsi la Sabatha, ba dula fatshe. 15Yare hoba ba bale Molao le Baporofeta, baokamedi ba ntlo ya thapelo ba romela ho bona, ba re: “Banna ba heso, haeba le ena le lentswe le leng la ho kgothatsa batho bana, buang.”

16Paulosi a ema, a phoka ka letsoho, a re: “Banna ba Iseraele, le lona ba tshabang Modimo, mamelang! 17Modimo wa setjhaba sena sa Iseraele a na a kgetha bo-ntata rona moholo, a ba etsa setjhaba se seholo ha ba ntse ba jakile naheng ya Egepeta, mme a ba ntsha teng ka letsoho le matla.Phal. 1:7
12:51
18Ka dilemo tse ka bang mashome a mane a mamella mekgwa ya bona ha ba le lehwatateng.Dipa. 14:34
Dipo. 1:31
19Ha a se a timeditse ditjhaba tse supileng naheng ya Kanana, a ba nea naha eo hore e be lefa la bonaDipo. 7:1
Josh. 14:1
20ka dilemo tse ka bang makgolo a mane le mashome a mahlano.

“Kamora tsena a ba nea baahlodi, ho fihlela mehleng ya moporofeta Samuele.Baa. 2:16
1 Sam. 3:20
21Ho tloha moo ba ikopela ho fuwa kgosi, mme Modimo a ba nea Saule, mora wa Kishe, wa leloko la Benjamine, ya ileng a busa ka dilemo tse mashome a mane.1 Sam. 8:5
10:21
22Ha Modimo a se a mo tlositse, a bea Davida ho ba kgosi ya bona, eo a bileng a mo paka, a re: ‘Ke fumane Davida, mora wa Jese, e le monna eo ke mo ratang, ya tla phetha thato ya ka yohle.’1 Sam. 13:14
16:12
Pes. 89:21

23“Ke ka ditloholo tsa monna enwa Modimo a ileng a tlisetsa Iseraele Mopholosi, e leng Jesu, ho ya ka tshepiso ya hae. 24Jesu a eso tle, Johanne o ne a ile a ruta batho bohle ba Iseraele hore ba bake, ba kolobetswe.Mar. 1:4
Luka 3:3
25Ha Johanne a qetile tsa thomo ya hae, a re: ‘Le lekanya hore nna ke mang? Ha ke Yena, empa bonang, kamora ka ho tla eo ke sa tshwanelang ho lokolla meqathatso maotong a hae.’Mat. 3:11
Mar. 1:7
Luka 3:16
Joh. 1:20,27

26“Banna ba heso, bana ba Aborahama, le lona ba tshabang Modimo, lentswe lena la pholoho le rometswe ho rona, 27hobane ba ahileng Jerusalema le babusi ba bona ba ne ba sa tsebe monna enwa le mantswe a baporofeta, a neng a balwa ka Sabatha se seng le se seng, empa ba a phethahaditse ka ho mo ahlola. 28Leha ba sa ka ba fumana a ena le molato o lokelang lefu, ba kopa Pilato hore a bolawe.Mat. 27:22,23
Mar. 15:13,14
Luka 23:21-23
Joh. 19:15
29Ha ba se ba phethile tsohle tse ngotsweng ka yena, ba mo theola sefapanong, ba mmea ka lebitleng.Mat. 27:57-61
Mar. 15:42-47
Luka 23:50-56
Joh. 19:38-42
30Empa Modimo a mo tsosa bafung. 31Ka matsatsi a mangata a iponahatsa ho ba neng ba nyolohile le yena ho tloha Galelea ho tla Jerusalema, bao jwale e leng dipaki tsa hae ho batho.Dik. 1:3

32“Rona re le bolella molaetsa o molemo: Seo Modimo a neng a se tshepisitse bo-ntata rona, 33o se phethahaditse ho rona, bana ba bona, ka ho tsosa Jesu bafung, jwalokaha ho ngotswe Pesalemeng ya bobedi, ho thwe:

“ ‘O Mora wa ka,

kajeno ke o tswetse;’Pes. 2:7

34“le hore Modimo o mo tsositse bafung, hore a se ke a hlola a boela ho boleng, ke seo a se boletseng ha a re:

“ ‘Ke tla le nea mahlohonolo

a halalelang a sebele,

a tiisitsweng a Davida.’Esa. 55:3

35“Hape sebakeng se seng o re:

“ ‘Ha o ka ke

wa tlohella Ya Halalelang wa hao

hore a bole.’Pes. 16:10

36“Efela Davida hoba a sebeletse moloko wa hae, a phethe thato ya Modimo bophelong ba hae, o ile a ithoballa, a epelwa pela bo-ntatae, a bola. 37Athe ya tsositsweng bafung ke Modimo ha a ka a bola.

38“Ka baka leo, tsebang he, bana beso, hore ka Jesu le phatlalletswa tshwarelo ya dibe. Le dinthong tsohle tseo le neng le sitwa ho fumanwa le se molato ho tsona ka Molao wa Moshe, 39mang le mang ya dumelang ho Jesu o fumanwa a se molato ho tsona. 40Ka baka leo, hlokomelang, esere la hlahelwa ke se neng se bolelwe ke baporofeta:

41“ ‘Tadimang, lona banyedisi ting!

Makalang, le be le timele!

Ke etsa ho hong

mehleng ena ya hao;

ke etsa hoo o neng

o ke ke wa ho dumela,

leha o ne o ka ba

wa ho bolellwa.’ ”Hab. 1:5

42Yare ha ba etswa, batho ba ba kopa hore ba tle ba ba bolelle ditaba tseo le ka Sabatha se latelang. 43Jwale ha phutheho e se e qhalane, Bajuda ba bangata le basokolohi ba hlomphang Modimo, ba sala Paulosi le Baranabase morao. Bona ba bua le bona, ba ba kgothaletsa ho tiisetsa mohaung wa Modimo.

44Ka Sabatha se hlahlamang motse wa batla o phutheha kaofela ho tla utlwa lentswe la Modimo. 45Empa Bajuda ha ba bona matshwele, ba kenwa ke mona, ba hanyetsa tse builweng ke Paulosi, ba mo nyefola.

46Yaba Paulosi le Baranabase ba bua ka sebete, ba re: “Ho ne ho tshwanetse hore lentswe la Modimo le bolelwe ho lona pele, empa erekaha le le hana, le ikahlola hore ha le lokelwe ke bophelo bo sa feleng; bonang, re ya ho baditjhaba. 47Morena o re laetse tjena:

“ ‘Ke o entse lesedi la ditjhaba,

hore o ise pholoho

le dipheletsong tsa lefatshe!’ ”Esa. 42:6
49:6

48Yare ha baditjhaba ba utlwa ba thaba, mme ba tlotlisa lentswe la Morena. Bohle ba kgethetsweng bophelo bo sa feleng ba dumela.

49Lentswe la Modimo la anetswa sebakeng seo. 50Empa Bajuda ba kenya moya ho basadi ba hlomphehang, ba hlomphang Modimo, le ho banna ba ka sehloohong ba motse, hore ba hlorise Paulosi le Baranabase, mme ba ba leleka naheng ya bona. 51Yaba bona ba ba hlohlorela lerole le maotong a bona, ba ya Ikonione.Mat. 10:14
Mar. 6:11
Luka 9:5
10:11
52Ha e le barutuwa bona ba tlala thabo le Moya o Halalelang.