Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Baapostola ba tshepiswa Moya o Halalelang

11Theofile ya kgabane, bukeng ya ka ya pele ke ngotse tsohle tseo Jesu a ileng a di etsa le ho di ruta ho tloha qalong,Luka 1:1-4
2ho fihlela ka letsatsi leo a neng a nyollelwe lehodimong ka lona, kamora hoba, ka matla a Moya o Halalelang, a laele baapostola bao a neng a ba kgethe. 3Kamora tlhokofatso ya hae, o ile a iponahatsa ho bona a phela, ka bopaki bo bongata, ba nnete; ba mmona ka matsatsi a mashome a mane, a ntse a bua ka tsa Mmuso wa Modimo. 4Yare ha a ena le bona, a ba laela, a re: “Le se ke la ba la tloha Jerusalema, le mpe le emele seo le se tshepisitsweng ke Ntate, seo le se utlwileng ka nna.Luka 24:29
5Johanne o ne a kolobetsa ka metsi, empa lona le tla kolobetswa ka Moya o Halalelang ho eso fete matsatsi a mangata.”Mat. 3:11
Mar. 1:8
Luka 3:16
Joh. 1:33

Jesu o nyolohela lehodimong

6Yare ha ba phuthehile, ba mmotsa, ba re: “Morena, na ka nako ee o tla boela o tsosetsa Baiseraele borena?”

7A re ho bona: “Ha le a tshwanela ho tseba dinako kapa mehla e taolong ya Ntate, 8empa le tla amohela matla ha Moya o Halalelang o se o theohetse hodima lona. Le tla ba dipaki tsa ka Jerusalema, le Judea yohle, le Samaria, le ho ya fihla dipheletsong tsa lefatshe.”Mat. 28:19
Mar. 16:15
Luka 24:47,48

9Yare hoba a bue tsena, a nyollelwa hodimo ba ntse ba mo shebile, mme leru la mo tlosa mahlong a bona.Mar. 16:19
Luka 24:50,51

10Yare ba sa ntse ba tadimile lehodimong ha a ntse a nyoloha, bonang, banna ba babedi, ba diaparo di tshweu, ba ema pela bona. 11Yaba ba re: “Banna ba Galelea, le emetseng le shebile lehodimong? Jesu enwa ya nyolletsweng lehodimong, a tloha hara lona, o tla boela a kgutla ka mokgwa oo le mmoneng a nyolohela lehodimong ka wona.”

Ho kgethwa mohlahlami wa Judase

12Yaba ba theoha thabeng e bitswang Thaba ya Mehlwaare, e haufi le Jerusalema, ba kgutlela Jerusalema, e leng leeto le lekanang le la letsatsi la Sabatha. 13Ha ba se ba kene teng, ba nyolohela ka kamoreng e kahodimo, moo Petrose, le Johanne, le Jakobo, le Andrease, le Filipi, le Thomase, le Baretholome, le Matheu, le Jakobo mora wa Alefiose, le Simone Motjhesehi, le Judase mora wa Jakobo, ba neng ba emisitse teng.Mat. 10:2-4
Mar. 3:16-19
Luka 6:14-16
14Bana kaofela, ba ena le basadi, le Maria mma Jesu, le bana babo Jesu, ba tiisetsa thapelong ka maikutlo a le mang.

15Matsatsing ao Petrose a ema hara badumedi ba ka bang lekgolo le mashome a mabedi ka palo, a re: 16“Banna ba heso, e ne eka kgona ho phethahale Mangolo a neng a bolelwe e sa le pele ke Moya o Halalelang, ka molomo wa Davida, ha a ne a bua ka Judase ya neng a etelle pele ba neng ba tshware Jesu. 17E ne e le e mong wa rona, mme a ena le kabelo tshebeletsong ena.”

18Yaba Judase eo o reka tshimo ka moputso wa bokgopo ba hae, mme yare hoba a tabane fatshe moo, mpa ya hae ya phatloha ka lehare, mala a petletseha. 19Baahi bohle ba Jerusalema ba tseba taba ena, mme ka puo ya bona tshimo eo ba e bitsa Akeledama, e leng ho re: Tshimo ya Madi.Mat. 27:3-8

20“Bukeng ya Dipesalema, ho ngotswe ho thwe:

“ ‘Leaho la bona le ke le fetohe lesupi,

ho se be motho

metlotlwaneng ya bona.

“ ‘Hape ho thwe:

“ ‘E mong a nke mosebetsi wa hae.’Pes. 69:26
109:8

21“Ka baka lena eka kgona hore hara banna ba nnileng ba tsamaya le rona ka nako yohle, eo Morena Jesu a neng a ntse a ena le rona ka yona, 22ho tloha ha Johanne a kolobetsa, ho fihlela ka letsatsi leo Jesu a neng a tloswe ho rona, a nyollelwa lehodimong ka lona, e mong wa bona e be paki ya tsoho ya hae mmoho le rona.”Mat. 3:16
Mar. 1:9
16:19
Luka 3:21
24:51

23Ba thonya ba babedi: Josefa ya bitswang Barasabase kapa Jusetuse, le Matiase. 24Ba rapela, ba re: “Wena Morena, o tsebang dipelo tsa bohle, ako supe hore na ho ba babedi bana o kgethile ofe, 25hore e be mohlahlami tshebeletsong ena ya boapostola, eo Judase a e furaletseng, a ya sebakeng se mo lokelang.” 26Ba kgetha ka lotho, la ntsha Matiase, yaba o balellwa le baapostola ba leshome le motso o mong.

2

Ho tla ha Moya o Halalelang

21Ha letsatsi la Pentekonta le fihla, bohle ba ne ba phuthehetse sebakeng se le seng.Mee. 23:15-21
Dipo. 16:9-11
2Hanghang ha eba le modumo o tswang lehodimong, o kang wa moya o matla, mme wa tlala ntlo yohle eo ba neng ba dutse ka ho yona. 3Ba bona ho hlaha maleme a kang malakabe; a arohana, a dula ka bonngwe hodima e mong le e mong wa bona. 4Bohle ba tlala Moya o Halalelang, mme ba qala ho bua ka dipuo disele, kamoo Moya o neng o ba buisa kateng.

5Moo Jerusalema, ho ne ho ahile Bajuda, banna ba tshabang Modimo, ba tswang ditjhabeng tsohle tse teng tlasa letsatsi. 6Ha modumo ona o utlwahala, batho ba bangata ba phutheha, mme ba ferekana, hobane e mong le e mong o ne a utlwa ba bua ka puo ya habo. 7Ba hlollwa, mme ba tsota, ba re: “Helang! Na baa bohle ba buang hase Bagalelea? 8Ho tla jwang hore re ba utlwe ba bua puo eo e mong le e mong wa rona a tswaletsweng ho yona? 9Re le Baparathia, le Bamedia, le Baelame, le baahi ba Mesopotamia, le ba Judea, le ba Kapadokia, le ba Pontose, le ba Asia; 10re le le ba Firigia, le ba Pamfilea, le ba Egepeta, le dibaka tsa Lebia tse haufi le Sirene, le baeti ba tswang Roma; 11re le Bajuda le basokolohi, Bakerete le Maarabia, re ba utlwa ba bolela mesebetsi e meholo ya Modimo ka dipuo tsa habo rona!” 12Bohle ba hlollwa, ba tsieleha, mme ba botsana, ba re: “Hoo ho bolelang?”

13Empa ba bang ba ba soma, ba re: “Ba tahilwe ke veine.”

Puo ya Petrose mohla letsatsi la Pentekonta

14Yaba Petrose, a ena le ba leshome le motso o mong, o a ema, o phahamisa lentswe, o re ho bona: “Banna ba Judea, le lona baahi bohle ba Jerusalema, tsebang sena, mme le mamele mantswe a ka ka tsebe e lethwethwe. 15Banna bana ha ba a tahwa jwalokaha le hopola, hobane e sa le hora ya borobong, hoseng. 16Empa sena ke se boletsweng ke moporofeta Joele, ha a re:

17“ ‘Ha matsatsi a bofelo a fihla,

ho rialo Modimo,

ke tla theolela Moya wa ka

hodima batho bohle;

bara le baradi ba lona

ba tla porofeta,

bahlankana ba lona

ba tla bona dipono,

le bannabaholo ba lona

ba tla lora ditoro.

18Le hodima bahlanka ba ka

le makgabunyane a ka

ke tla theolela Moya wa ka

matsatsing ao,

mme ba tla porofeta.

19Ke tla etsa dimakatso

hodimo, lehodimong,

le mehlolo tlase, lefatsheng:

madi, le mollo,

le mouwane wa mosi.

20Letsatsi le tla fifala,

le kgwedi e tla ba kgubedu

jwaloka madi,

pele letsatsi le leholo la Morena,

le kgethehileng, le fihla;

21mme mang le mang

ya tla rapela Morena

o tla pholoswa!’Joe. 2:28-32

22“Lona banna ba Iseraele, utlwang mantswe ana: Jwalokaha le lona le tseba, Jesu wa Nasaretha e ne e le monna ya neng a pakwe ke Modimo ho lona, ka diketso tse matla, le ka dimakatso le ka mehlolo eo Modimo a e entseng ka yena hara lona. 23Ke yena ya neetsweng lefu ka thato le tsebo ya Modimo, mme lona le mo thakgisitse ka matsoho a banna ba kgopo, la mmolaya.Mat. 27:35
Mar. 15:24
Luka 23:33
Joh. 19:18
24Empa ke eo Modimo a mo tsositseng, a mo lokolla mahlokong a lefu, hobane ho ne ho ke ke ha etsahala hore lefu le mo tlamele ruri.Mat. 28:5,6
Mar. 16:6
Luka 24:5
25Davida o ne a bue ka yena, a re:

“ ‘Kamehla

ke ntse ke hopotse Morena,

kahobane

o ka tsohong la ka le letona,

nke ke ka sisinyeha.

26Kahoo pelo ya ka e nyakaletse,

leleme la ka le bina dithoko,

le mmele wa ka

o tla phomola ka tshepo;

27o ke ke wa ntlohela

Nqalong ya Bafu,

o ke ke wa lesella

Motshepuwa wa hao,

wa mo lesella ho bolla lebitleng.

28O mpontshitse ditsela tsa bophelo.

Ha o ena le nna ke tla nyakalla.’Pes. 16:8-11

29“Banna ba heso, ho a lokela hore ke bue le lona phatlalatsa ka moholoholo wa rona Davida: O ile a shwa, a epelwa, mme lebitla la hae le sa le teng hara rona le kajeno-ya-bokajeno. 30Empa kaha e ne e le moporofeta, mme a tseba hore Modimo o mo hlapanyeditse, hore ka peo ya letheka la hae, o tla hlahisa ya tla dula setulo sa hae sa borena,Pes. 132:11
2 Sam. 7:12,13
31o ile a bona hona e sa le pele, mme a bua ka tsoho ya Kreste,Kreste ke lentswe la Segerike. Ka Seheberu ke Mesia, ke ho re: Motlotsuwa. Sheba le 2:36 le 3:18, jwalojwalo. Pes. 16:10 a re:

“ ‘Ha a a ka a tlohelwa

Nqalong ya Bafu,

le mmele wa hae

ha o a ka wa bola.’

32“Jesu eo, Modimo o mo tsositse, mme bohle re dipaki. 33O phahamisitswe ka letsoho le letona la Modimo, a amohela Moya o Halalelang jwalokaha Ntatae a ne a tshepisitse. A o theola kamoo le bonang, mme le utlwang kateng. 34Davida ka boyena ha a a ka a nyolohela lehodimong, empa o re:

“ ‘Morena o itse ho Morena wa ka:

Dula ka letsohong la ka le letona,

35ho fihlela ke bea dira tsa hao

katlasa maoto a hao.’Pes. 110:1

36“Ka baka leo, ntlo yohle ya Iseraele e ke e tsebisise hore Jesu enwa, eo lona le mo thakgisitseng, Modimo o mo entse Morena le Mesia.”

37Yare ha ba utlwa ba ameha maikutlo, ba re ho Petrose le ho baapostola ba bang: “Re etse jwang, banna ba heso?”

38Petrose a re ho bona: “Bakang, mme e mong le e mong wa lona a kolobetswe ka lebitso la Jesu Kreste, le tle le tshwarelwe dibe tsa lona, mme le tla amohela mpho ya Moya o Halalelang. 39Tshepiso ena e etseditswe lona, le bana ba lona, le bohle ba hole, ho ya kamoo Morena Modimo wa rona a ka ba bitsang kateng.”

40A paka le ka mantswe a mang a mangata, a ba kgothatsa, a re: “Ipholoseng molokong ona o kgopo!” 41Ba ileng ba dumela molaetsa wa hae, ba kolobetswa, mme ka lona letsatsi leo badumedi ba eketseha ka ba ka bang dikete tse tharo.

42Ba nna ba tiisetsa thutong ya baapostola, le kopanong ya bodumedi, le ho ngwathweng ha bohobe, le dithapelong.

Bophelo hara badumedi

43Bohle ba tshoha, hobane baapostola ba ne ba etsa dimakatso le mehlolo e mengata. 44Bohle ba dumetseng ba ba mmoho, mme ba kopanela maruo a bona.Dik. 4:32-35
45Ba rekisa maruo a bona le dintho tseo ba neng ba ena le tsona, ba arolelana bohle kamoo e mong le e mong a hlokang kateng. 46Ka letsatsi le leng le le leng ba ba mmoho ka Tempeleng ba le maikutlo a le mang, ba kena ntlo ka nngwe ba ntse ba ngwatha bohobe; ba ja dijo ka thabo le ka pelo tse tshweu. 47Ba rorisa Modimo, ba ratwa ke batho bohle, mme ka letsatsi le letsatsi Morena a eketsa phutheho ka ba pholoswang.