Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2

Mohlabani wa sebele wa Jesu Kreste

21Jwale wena ngwanaka, o matlafale ka mohau wa Kreste Jesu. 2Tseo o di utlwileng ho nna pela dipaki tse ngata, o di bee matsohong a batho ba tshepahalang, ba ka tsebang ho di ruta ba bang. 3O mamelle mahloko le nna jwaloka mohlabani wa sebele wa Kreste Jesu. 4Ha ho ya hlabanang ya ka itshitisang ka ditaba tsa bophelo bona, haeba a rata ho kgahlisa molaodi ya mo thotseng. 5Ya kenelang phehisano ya dipapadi le yena a ke ke a fumana moqhaka wa tlholo, haeba a sa bapale ho ya ka melao ya teng. 6Sehwai ke sona se lokelang ho shwama pele. 7Nahana ka seo ke se bolelang, mme Morena o tla o fa kutlwisiso ya tsena tsohle.

8Hopola Jesu Kreste, setloholo sa Davida, ya tsohileng bafung, ho ya ka molaetsa o molemo wa ka 9oo ke hlokofatswang ka baka la wona, ke bileng ke leng ditlamong jwaloka sesenyi. Empa lentswe la Modimo lona ha le a tlangwa. 10Kahoo ke mamella tseo tsohle ka baka la bakgethwa, hore le bona ba tle ba fumane pholoho mmoho le tlotla e sa feleng ka Kreste Jesu.

11Lentswe lena ke la nnete, le reng:

“Haeba re shwele le yena,

re tla phela le yena;

12haeba re mamella,

re tla busa le yena;

haeba re mo latola,

le yena o tla re latola;Mat. 10:33
Luka 12:9

13haeba re sa tshepahale,

yena o tla nne a tshepahale

hobane ha a ka ke a fetoha.”Dipa. 23:19

Mosebeletsi ya amohelehang

14O nne o ba hopotse tsena, mme pela Modimo o ipiletse ho bona hore ba se ke ba ngangisana ka mantswe, e leng ho sa thuseng letho, haese ho timetsa ba mametseng. 15Etsa ka matla ho ba ya amohelehang ho Modimo, mosebeletsi ya ke keng a hlajwa ke dihlong, ya rutang lentswe la nnete ka ho otloloha. 16Sesefa dipolelo tse sa hlompheng, tsa lefeela, hobane di kgelosa batho bodumeding le ho feta. 17Dipolelo tsa bona di tla keka jwaloka mofetshe. Hara bona ho na le Hemenaiose le Filetose, 18ba kgelohileng nnete, ba ferekanyang tumelo ya ba bang, ka ho re tsoho ya bafu e se e ile ya eba teng. 19Leha ho le jwalo, motheo o tiileng, oo Modimo a o entseng, o ntse o tsitsitse, o ngotswe mantswe ana: “Morena o tseba bao e leng ba hae,” le ana: “Bohle ba rapelang Morena ba hlobohe bokgopo.”Dipa. 16:5

20Ka tlung e kgolo ha ho fumanwe dipitsa tsa kgauta le tsa silefera feela, empa le tsona tsa lehong le tsa letsopa; tse ding ke tsa mesebetsi e kgethehileng, tse ding ke tsa mesebetsi ya kamehla. 21Ekare ha motho a itlhwekisa ho tsena, e tla ba pitsa ya mesebetsi e kgethehileng, e halaleditsweng, e nang le thuso ho monga yona, e lokiseditsweng mesebetsi yohle e molemo.

22Phema ditakatso tsa botjha, o habe ho loka, tumelo, lerato le kgotso, mmoho le bohle ba rapelang Morena ka dipelo tse hlwekileng. 23Hana dikgang tsa bothoto, tse se nang kelello, etswe o tseba hore di tswala dintwa. 24Mohlanka wa Morena ha a tshwanele ho lwana, empa eka kgona a be mosa ho bohle, a tsebe ho ruta, a be le mamello. 25A rute bahanyetsi ka bonolo. Mohlomong Modimo a ka ba fa hore ba bake, ba tsebe nnete, 26ba hlaphohelwe, mme ba phonyohe lerabeng la Diabolosi ya ba tshwasitseng hore ba etse thato ya hae.

3

Sebopeho sa batho ba mehleng ya bofelo

31Tseba hona: Mehleng ya bofelo ho tla ba le dinako tsa bothata. 2Batho e tla ba baithati, ba ratang tjhelete, baithorisi, baikgantshi, banyefodi, ba sa utlweng batswadi, ba hlokang teboho, ba sa halaleleng. 3E tla ba batho ba se nang lerato, ba hanang ho boelanngwa le ba bang, ba buang batho hampe, ba hlokang boitshwaro, ba hlaha, ba hloileng tsohle tse lokileng, 4mahlabaphiyo, ba soro, baikgohomosi. Ba tla rata menate ya lefatshe, ho ena le Modimo; 5ba tla bonahala e ka ba na le bodumedi, athe ba lahlile matla a bodumedi. Ba jwalo o ba furalle.

6Ba bang ba bona ba kgukgunela malapa a batho, ba ikgapela basatsana ba sesang hara dibe, ba kgannwang ke ditakatso tsa mefutafuta, 7ba batlang ho ithuta kamehla, empa ba ke keng ba tseba nnete le kgale. 8Jwalokaha Jannese le Jamberese ba ile ba hanyetsa Moshe, le batho bao ba hanyetsa nnete. Ke bao dikelello tsa bona di sa sebetseng, bao tumelo ya bona e seng ya sebele.Phal. 7:11
9Empa ba ke ke ba atleha hoyahoile, hobane bothoto ba bona bo tla pepeseha ho bohle, jwaloka bothoto ba bao ba babedi.

Ditaelo tsa ho qetela ho Timothea

10Ha e le wena, o ntatetse ka hloko thutong, metsamaong, mererong, tumelong, mamellong, leratong, tiisetsong, 11ditlhorisong le ditlhokofatsong tse ileng tsa ntlhahela Antiokia, Ikonione le Lesitera. Ditlhoriso tseo ke ileng ka di mamella ke tse kaakang! Empa Morena o ile a ntopolla ho tsona kaofela.Dik. 13:14-52
14:1-20
12Efela bohle ba ratang ho phela ho Kreste Jesu ka borapedi, ba tla hloriswa. 13Ha e le batho bao ba kgopo, ba mamenemene, bobe ba bona bo tla nne bo tote, ba thetse ba bang, le bona ba thetsehe. 14Empa wena, kgomarela tseo o di rutilweng ka mokgwa o kgodisang, o ntse o tseba hore na o di rutilwe ke mang. 15Ho tloha bonyenyaneng ba hao o tsebile Mangolo a Halalelang, a nang le matla a ho o hlalefisa, o tle o pholoswe ka ho dumela ho Kreste Jesu. 16Mangolo wohle a ngotswe ka tshusumetso ya Moya wa Modimo, mme a na le thuso ya ho ruta, ya ho nyatsa, ya ho busetsa batho tseleng ya ho loka le ho ba tsamaisa ho yona, 17hore motho wa Modimo a tle a phethehe, a kwetlisetswe mesebetsi yohle e lokileng.

4

41Pela Modimo le Kreste Jesu, yena ya tla ahlola ba phelang le ba shweleng, le ka baka la boiponahatso ba hae le ka Mmuso wa hae, ke ipiletsa ho wena, ke re: 2Phatlalatsa lentswe, o pheelle ho le bolela, ebang le a amohelwa kapa ha le amohelwe; nyatsa, kgalemela, kgothatsa, o ntse o ruta ka mamello yohle. 3Nako e a tla eo ka yona ba sa tlong ho mamella thuto ya nnete, empa ho ya ka ditakatso tsa bona ba tla ipokellela baruti ba bangata, ba tlang ho ba bolella tse natefelang ditsebe tsa bona. 4Ba tla ithiba ditsebe hore ba se ke ba mamela nnete, ba mamele ditshomo. 5Empa wena o itshware dinthong tsohle, u tiisetse matshwenyeho, o etse mosebetsi wa ho phatlalatsa molaetsa o molemo, o phethe tshebetso ya hao hantle.

6Ha e le nna ke se ke le lekgatheng la ho etswa sehlabelo, mme nako ya ho shwa ha ka e fihlile. 7Ke lwanetse tsa Modimo senna, ke qetile thota ya peiso, ke bolokile tumelo. 8Jwale ke se ke beetswe mofapahlooho wa ho loka, oo Morena, moahlodi ya lokileng, a tlang ho mputsa ka wona ka Letsatsi lela; e seng nna feela, empa le bohle ba lebeletseng boiponahatso ba hae.

Ditaelo tse newang Timothea

9Potlakela ho tla ho nna kapele, 10hobane Demase o ntahlile ka ho rata lefatshe lena, mme o iketse Thesalonika; Keresekese o ile Galatia; Tite o ile Dalamatia.Bakl. 4:14
Fil. 24
2 Bakr. 8:23
Tite 1:4
11Ke Luka feela ya setseng le nna. Tloo le Mareka, hobane o nthusa haholo mosebetsing.Bakl. 4:14
Fil. 24
Dik. 12:12,25
13:13
15:37-39
Bakl. 4:10
12Tikikose yena ke mo romile Efese.Dik. 20:4
Bae. 6:21,22
Bakl. 4:7,8
13Ha o etla o ntlele le kobo eo ke e siileng Terowase, ha Karapose; le dibuka, haholoholo tsa matlalo.Dik. 20:6

14Aleksandere, eo e leng lelala la lethose, o nkentse hampe haholo. Morena o tla mo nea moputso o lokelang diketso tsa hae.1 Tim. 1:20
Pes. 62:13
Bar. 2:6
15Le wena o itlhokomele, hobane o ile a hanyetsa dipolelo tsa rona ka matla.

16Ha ke ne ke qala ho ikarabella kgotla, ha ho ya kileng a nkemela, empa bohle ba ile ba ntshabella. E se e ka ba ke ke ba ahlolelwa hoo. 17Empa Morena o ile a ba le nna, a mmatlafatsa, hore ke tle ke phatlalatse molaetsa o molemo ka ho tlala, baditjhaba bohle ba tle ba o utlwe. Ka lopollwa tleneng tsa tau. 18Morena o tla nne a ntopolle mesebetsing yohle e kgopo, a mpholose, a nkise Mmusong wa hae wa lehodimo. Tlotla e ke e be ho yena kamehla le mehla. A ho be jwalo!

Ditumediso tsa ho qetela

19Dumedisa Priseka le Akulase, le ba lelapa la Onesiforose.Dik. 18:2
2 Tim. 1:16,17
20Erasetuse o ile a sala Korinthe, athe Terofimose yena ke mo siile Mileta a kula.Dik. 19:22
Bar. 16:23
Dik. 20:4
21:29
21Potlakela ho tla e eso be mariha. Eubulose, le Pudese, le Lenose, le Tlelaudia le bana babo rona bohle ba a o dumedisa.

22Morena a ke a be le moya wa hao. Mohau o ke o be le lona.