Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
9

Dithuso tse etsetswang badumedi

91Tabeng ya dithuso tse etsetswang badumedi, ha ho hlokahale hore ke le ngolle letho. 2Ke tseba hore le thahasella ho thusa, mme ke ithorisitse ka hona ho ba Masedonia, ka bolela hore ba Akaya ba se ba itokiseditse ho thusa ho tloha ngwahola. Mafolofolo a lona a phaphamisitse batho ba bangata. 3Jwale ke roma bana babo rona ho lona, e le hore boithoriso boo ba rona tabeng ena bo se ke ba fetoha lefeela, lona le mpe le fumanwe le itokiseditse ho thusa jwalokaha ke boletse. 4Ho seng jwalo, ha ba bang ba Masedonia ba ka tla le nna, mme ba fumana hore ha le a itokisa, tshepo e kaalo eo re e beileng ho lona e tla re fetohela dihlong, ke se ke sa re letho ka lona. 5Ka hona ke ile ka hopola hore ke tshwanela ho kopa bana bana babo rona ho nketella pele, ba tle ba lokise dimpho tseo le ntshepisitseng tsona. Ha di se di lokisitswe, e tla ba dimpho tsa sebele, e seng tsa bokgonatha.

6Tsebang hona: Ya jalang hanyenyane o tla kotula hanyenyane; athe ya jalang haholo o tla kotula haholo. 7Motho ka mong a ke a fane ho ya kamoo a rerileng kateng ka pelong ya hae, e seng ka ho kganana kapa ka ho qobellwa. Modimo o rata ya fanang a thabile. 8Modimo o na le matla a ho le atisetsa dineo tsohle tsa hae, e le hore, kamehla, le tle le be le ho lekaneng dinthong tsohle, le be le ngatafallwe haholo, hoo le ka tsebang ho etsa mesebetsi yohle e molemo. 9Ke sona se ngotsweng, ha ho thwe:

“O fana ka matsoho a mabedi

ho mafutsana,

ho loka ha hae

ho hlola kamehla yohle.”Pes. 112:9

10Ya sitsang mojadi ka peo, le ka bohobe boo a ka bo jang, le lona o tla le sitsa ka peo, a be a e ngatafatse, mme a le atisetse ditholwana tsa ho loka ha lona.Esa. 55:10
11O tla le ruisa kahohlehohle, hoo le ka tsebang ho fana ka matsoho a mabedi. Ka rona, hona ho tla tswala teboho e iswang ho Modimo.

12Efela tshebetso ena ya ho thusa, hase feela e tla fokotsa bohloki ba badumedi, empa e tshwanetse ho ba mohlodi wa diteboho tse kgaphatsehang tse iswang ho Modimo. 13Ka ho ananela tshebetso eo, ba bangata ba tla tlotlisa Modimo ka baka la hobane le ikokobeletsa molaetsa o molemo wa Kreste oo le o pakang, le ka baka la hobane ka ho fana le arolelana le bona, esita le ba bang bohle. 14Ba tla le rapella, hobane ba le rata ka baka la mohau o moholo oo Modimo a le etseditseng wona. 15A re leboheng Modimo ka mpho ya hae e ke keng ya lekanngwa!

10

Paulosi o sireletsa tshebetso ya hae

101Nna Paulosi, eo ho thweng ke konyana ha ke le hara lona, empa ke tau ha ke le hole le lona, ka bonna ke ipiletsa ho lona ka mosa le ka bopelonolo ba Kreste. 2Jwale ke le kopa hore, ha ke le teng hara lona, ke se ke ka ba tau eo ke ikemiseditseng ho ba yona ka sebete, ho ba reng re laolwa ke botho. 3Le hoja re le batho, ha re lwanele tsa botho. 4Dihlomo tseo re lwanang ka tsona hase tsa botho, ke tse matla, tsa Modimo, tse heletsang diqhobosheane. Re shanofatsa dipolelo tsa bohata, 5le tsohle tsa boikgantsho tse lwantshang ho tseba Modimo, mme re tlamella merero yohle hore e ikokobeletse Kreste. 6Mohla lona le seng le mamela ka mokgwa o phethehileng, re ikemiseditse ho kgalemela ho se mamele hohle.

7Tadimang ditaba ho ya kamoo di leng kateng. Haeba e mong a ikgodisitse hore ke wa Kreste, a ke a nahane le hore le rona re ba Kreste jwaloka yena. 8Leha nka ithorisetsa matla a rona haholwanyane, ao Morena a re neileng wona ho le matlafatsa, e seng ho le fedisa, ha nka ke ka hlajwa ke dihlong. 9Ha ke rate ho bonahala eka ke le tshosa ka mangolo, 10hobane e mong o re: “Ruri mangolo a hae a boima, a matla, empa ha a le teng ka seqo ke dikobo feela, le puo ya hae e a nyediseha.” 11Ya jwalo a ke a hopole hore seo re leng sona mangolong ka dipolelo ha re le siyo, leha re le teng re ntse re le sona ka mosebetsi.

12Ho hang ha re a lokela ho ikopanya kapa ho itshwantsha le ba bang ba ikemelang. Empa ke dithoto, hobane tekanyo eo motho wa bona a itekanyang ka yona ke yena ka boyena, o ipapisa le yena ka boyena. 13Rona ha re ka ke ra ithorisa ho feta tekanyo, haese ka ho ya ka tekanyetso ya mosebetsi oo Modimo a re abetseng wona, esita le ho tla fihla mona ho lona. 14Ha re a tlola moedi wa rona, e leng se ka beng se etsahetse haeba a ne a sa akareletsa le lona, hobane re bile re fihlile le ho lona mona ho bolela molaetsa o molemo wa Kreste. 15Ha re ithorise ho feta tekanyo ka mosebetsi o entsweng ke ba bang, empa tshepo ya rona ke hore ha tumelo ya lona e hola hara lona, le mosebetsi wa rona o tla hola, feela re sa tlole moedi wa rona. 16Re tla bolela molaetsa o molemo le dinaheng tse ka nqane ho lona, re sa ithorise ka mosebetsi o seng o entswe dibakeng tsa ba bang. 17Empa ya ithorisang a ke a ithorise ka Morena,Jer. 9:24
18hobane ya amohelehang hase ya ikemelang, empa ke ya emelwang ke Morena.

11

Paulosi o nyatsa baapostola ba bohata

111Hoja la ka la mamella bothotonyana ba ka! Etsang jwalo hle! 2Ke le boulela jwalokaha Modimo a le boulela, hobane ke le kgethetse ho nyalwa ke monna a le mong, e leng Kreste, hore ke tle ke le ise ho yena, le le jwaloka morwetsana ya hlwekileng. 3Empa ke a tshaba, esere mohlomong maikutlo a lona a senyeha, la kgeloswa botshepehing ba lona ba nnete ho Kreste, jwalokaha noha e ne e thetse Eva ka mano a yona.Tshim. 3:1-5,13
4Le fela le mamella ka thabo ha e mong a etla ho lona, a le tsebisa Jesu osele, eo re sa kang ra le tsebisa yena; kapa ha le amohela moya osele, ho fapana le oo le seng le o amohetse; kapa molaetsa o molemo osele, ho fapana le oo le seng le o amohetse. 5Empa ha ke kgolwe hore baapostolahadi bao ba mpheta ka letho. 6Leha ke se kgeleke, tsebo ke na le yona, mme re le bontshitse hona ka dinako tsohle le ka mekgwa yohle.

7Na ke ile ka etsa phoso ha ke ikokobetsa hore lona le phahamiswe, mme ke le boleletse molaetsa o molemo wa Modimo, ke sa le lefise? 8Ke hanyapeditse dikereke tse ding ka ho amohela moputso, hore ke tle ke le sebeletse. 9Nakong eo ke neng ke ena le lona, ha ke a ka ka kgoka motho ha ke ne ke hloka, hobane bana babo rona ba tswang Masedonia ba nnile ba mphallela ka tsohle tseo ke neng ke di hloka. Jwaloka nakong e fetileng, esita le ka nako e tlang, nke ke ka ba ka le imetsa.Baf. 4:15-18
10Ke ikana ka nnete ya Kreste e ka ho nna, hore boithoriso bona ba ka bo ke ke ba kgaotsa dibakeng tsa Akaya. 11Hobaneng? Hobane ke sa le rate? Tjhe, Modimo o a tseba, ke a le rata.

12Jwale seo ke se etsang ke tla nne ke se etse, e le hore ba ipatlelang sebaka sa ho ithorisa ka ho re ba jwaloka rona, ke tle ke ba hlokise sona. 13Bao ke baapostola ba bohata, basebetsi ba mano, ba iketsang e ka ke baapostola ba Kreste. 14Hoo ha ho makatse, hobane le Satane o iketsa e ka ke lengeloi la lesedi. 15Ka hona hase mohlolo ha basebeletsi ba hae ba iketsa e ka ke basebeletsi ba ho loka. Bana he, qetello ya bona e tla tshwana le diketso tsa bona.

Matshwenyeho a Paulosi boapostoleng

16Ke sa bua hape, ke re: Ho se be ya hopolang hore ke sethoto. Empa haeba ho jwalo, nkukeng ke le sethoto he, e le hore ke tle ke be le boithorisonyana! 17Tabeng ena ya ho itshepa le ho ithorisa, ha ke bue ka ho ya ka thato ya Morena, empa ke bua ka bothoto. 18Erekaha ba bangata ba ithorisa ho ya ka botho, le nna ke tla ithorisa jwalo. 19Lona le bohlale, empa le mamella dithoto ka thabo, 20hobane le mamella motho ha a le etsa makgoba, ha a le ja, kapa ha a le qhekella, kapa a ikgohomosetsa lona, kapa a le wahlela sefahlehong. 21Ke hlajwa ke dihlong ho dumela hore re ile ra fokola tabeng ena, empa moo motho a sa tshabeng ho ithorisa, le nna ha ke tshabe. Feela ke bua ka bothoto. 22Na ke Baheberu? Le nna ke yena. Na ke Baiseraele? Le nna ke yena. Na ke ditloholo tsa Aborahama? Le nna ke sona. 23Na ke bahlanka ba Kreste? Ke bua jwaloka lehlanya, ke re: Ke a ba feta! Ke sebeditse ka thata ho ba feta, ke bile tjhankaneng hangata ho ba feta, ka shapuwa haholo ho ba feta, mme ka makgetlokgetlo ke bile ntshing tsa lefu.Dik. 16:23
24Ka makgetlo a mahlano Bajuda ba ile ba ntjhapa dithupa tse mashome a mararo a metso e robong.Dipo. 25:3
25Ka makgetlo a mararo ka shapuwa ka kgotla, ka tlepetswa ka majwe hanngwe; ka tlepetswa ka majwe hanngwe; ka makgetlo a mararo ke bile dikepeng tse pshatlehang, ka qeta letsatsi le bosiu ke fefoha hodima bodiba.Dik. 16:22
14:19
26Maetong a ka a mangata ke bile dikotsing tsa dinoka, dikotsing tsa dinokwane, dikotsing tsa ba heso, dikotsing tsa baditjhaba, dikotsing metseng, dikotsing mafeelleng, dikotsing lewatleng, dikotsing tsa badumedi ba bohata.Dik. 9:23
14:15
27Ka ba mesebetsing le makaqabetsing; ka hloka boroko ka makgetlo, ka lapa, ka nyorwa, ka bolawa ke tlala, ka hatsela, ka hlobola. 28Kantle ho tsena tse ntlhahetseng, ka letsatsi le letsatsi ke ntse ke imelwa ke ho hlokomela dikereke tsohle. 29Ha e mong a fokola, le nna ke a fokola; ha e mong a kgopiswa, le nna ke a kgopeha.

30Haeba ke tshwanela ho ithorisa, ke tla ithorisa ka bofokodi ba ka. 31Modimo, Ntata Morena wa rona Jesu Kreste, ya bokwang kamehla yohle, o a tseba hore ha ke bue leshano. 32Ha ke ne ke le Damaseka, mmusisi, leqosa la kgosi Aretase, o ne a beile balebedi motseng ho ntshwara, 33empa ke ile ka ntshwa ka fesetere, ka theolwa lerakong ke le ka sesiung, mme ka phonyoha matsohong a hae.Dik. 9:23-25