Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
4

Bophelo bo kgahlisang Modimo

41Jwale he, bana beso, le utlwile ka rona mokgwa oo le tshwanetseng ho phela le ho kgahlisa Modimo ka wona. Ka Morena Jesu, re a le kopa, mme re a le rapela hore le phele jwalo, le nne le atlehe le ho feta. 2Le tseba hore na re le file ditaelo dife lebitsong la Morena Jesu.

3Thato ya Modimo ke hore le halalele, le pheme bohlola, 4e mong le e mong wa lona a ithute ho inkela mosadi eo a tla phela le yena ka mokgwa o halalelang, o hlomphehang. 5A se ke a nkuwa ke ditakatso tsa bokgopo, jwaloka bahedene ba sa tsebeng Modimo. 6Tabeng ena, ho se be ya senyetsang ngwanabo, mme a mo jella ditokelo tsa hae, hobane jwalokaha re se re boletse pele, ra ba ra tiisa, Morena ke yena ya ahlolang tsohle tse jwalo. 7Modimo ha a a ka a re bitsetsa mekgweng e ditshila, empa o re bitseditse kgalalelong. 8Ka baka leo, ya hanang ditaelo tsena ha a hane motho, empa o hana Modimo, yena ya le neang Moya wa hae o Halalelang.

9Ha e le ka lerato la boena, ha le hloke hore le ngollwe ka lona, hobane ka bolona le rutilwe ke Modimo ho ratana; 10etswe le etsa jwalo ho bana babo lona kaofela ba hohle Masedonia. Feela re a le rapela, bana beso: Atlehang le ho feta.

11Ikitlaeletseng ho phela ka kgotso, ho hlokomela ditaba tsa lona le ho sebetsa ka matsoho a lona, jwalokaha re le laetse. 12Ka tsela ena bophelo ba lona e be bo tshwanelehang mahlong a ba kantle, mme le se ke la hloka letho ho motho.

Ho tla ha Morena

13Bana beso, re rata ha le tseba tsa ba ithobaletseng, hore le tle le se ke la lla jwaloka ba bang, ba se nang tshepo. 14Haeba re dumela hore Jesu o ile a shwa, a ba a tsoha bafung, le ba ithobaletseng ho Jesu, Modimo o tla ba tsosa bafung jwaloka Jesu.

15Sena re le bolella sona e le thuto ya Morena: Rona ba tla beng ba ntse ba phela mohla Morena a tlang, ha re na ho etella pele ba ithobaletseng. 16Mohla ho hlahang taelo, ka lentswe la lengeloileholo, ka terompeta ya Modimo, Morena ka sebele o tla theoha lehodimong, mme ba shwetseng ho Kreste ba tla tsoha pele. 17Jwale rona ba tla beng ba ntse ba phela re tla nkelwa marung hammoho le bona, ho ya kgahlanyetsa Morena sebakeng, mme ka mokgwa o jwalo re tla ba le Morena kamehla.1 Bakr. 15:51,52
18Ka hona tshedisanang ka thuto eo.

5

51Bana beso, ha e le dinako le metsotso ha le hloke hore le ngollwe ka tsona. 2Le lona le tseba hantle hore Letsatsi la Morena le tla tla jwaloka leshodu le tlang bosiu.Mat. 24:43
Luka 12:39
2 Pet. 3:10
3Mohla batho ba reng: “Ke kgotso, ha ho kotsi,” ke mohla timelo e tla ba tsometsa jwalokaha bohloko ba pelehi bo tsometsa moimana, mme ba ke ke ba phonyoha.

4Empa lona, bana beso, ha le lefifing, hoo Letsatsi leo le ka le tsometsang jwaloka leshodu. 5Lona bohle, le leng bana ba lesedi, le rata motsheare. Ha re ba bosiu, ha re rate lefifi. 6Ha ho le jwalo, re se ke ra robala jwaloka ba bang bohle, re mpe re fadimehe, mme re be le boitshwaro. 7Ba robalang ba robala bosiu, le ba tahwang ba tahwa bosiu. 8Ha e le rona ba ratang motsheare, a re beng le boitshwaro, re apare tshireletso ya sefuba, e leng tumelo le lerato, re rwale katiba ya tshepe ya pholoho.Esa. 59:17
Bae. 6:13-17
9Modimo ha a a re bopela ho re halefela, empa o re bopetse ho rua pholoho ka Morena Jesu Kreste, 10ya re shwetseng, e le hore, leha re fadimehile kapa re robetse, re tle re phele mmoho le yena. 11Ka baka leo, le ke le tshedisane, mme le matlafatsane, jwalokaha le fela le etsa.

Dikgothatso le ditumediso tsa ho qetela

12Bana beso, re a le kopa: Hlomphang ba sebetsang ka thata hara lona ho le disa le ho le eletsa lebitsong la Morena. 13Ka baka la mosebetsi wa bona, le ba hlomphe haholo, le ba rate. Phedisanang ka kgotso. 14Bana beso, re a le rapela hore le kgalemele dikgoba, le kgothatse ba nyahameng dipelo, le thuse ba fokolang, le mamelle bohle. 15Hlokomelang hore ho se be ya busetsang bobe ka bobe, mme kamehla le pheelle ho etsetsana tse molemo, le ho di etsetsa bohle.

16Thabang kamehla, 17se phetseng ho rapela, 18lebohang dinthong tsohle, hobane tsena ke tsona tseo Modimo a ratang hore le di etse ka Kreste Jesu.

19Se sitiseng Moya o Halalelang, 20se nyediseng dineo tsa boporofeta. 21Hlahlobang tsohle, le boloke tse ntle, 22mme le sesefe bobe ba mofuta ofe kapa ofe.

23E ka Modimo ya fanang ka kgotso, yena ka sebele a ka le halaletsa ka ho tlala, e le hore ka mokgwa o phethehileng le bolokehe moyeng, pelong le mmeleng, le tle le se ke la nyatseha mohla Morena wa rona Jesu Kreste a tlang. 24Ya le bitsang o a tshepahala, mme hona o tla ho etsa.

25Bana beso, re rapelleng le rona.

26Dumedisang bana babo rona bohle ka kako e halalelang. 27Ka Morena, ke ipiletsa ho lona, ke re: Lengolo lena le ballwe bana babo rona bohle.

28Mohau wa Morena wa rona Jesu Kreste o ke o be le lona.