Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2

Lejwe le phelang, le setjhaba se halalelang

21Ka baka leo, lahlang bobe bohle, le mano wohle, le boikaketsi, le mohono, le diketseletso tsohle. 2Jwaloka masea a sa tswa hlaha, lakatsang lebese le hlwekileng la lentswe la Modimo, e le hore ka lona le tle le hodisetswe pholohong, 3ha feela le latswitse molemo wa Morena.Pes. 34:9

4Tloong ho eo e leng lejwe le phelang, le lahlilweng ke batho, empa le kgethilweng ke Modimo, e le la bohlokwa. 5Tloong le le majwe a phelang, a sebediswang ho haha tempele ya moya. Le be baprista ba halalelang, ba nyehellang Modimo ka mahlabelo a moya, a amohelehang ho yena ka Jesu Kreste; 6etswe Mangolo a re:

“Sione ke bea lejwe la mantlha,

le kgethehileng, la bohlokwa,

mme ya dumelang ho lona

ha a ka ke a hlajwa ke dihlong.”Esa. 28:16

7Ka baka leo, ho lona ba dumelang ke la bohlokwa, empa ho ba sa dumelang, ho thwe:

“Lejwe le lahlilweng ke dihahi,

le fetohileng lejwe la mantlha,Pes. 118:22

8ke lejwe le tla ba kgopa,

lefika le tla ba thula.”Esa. 8:14,15

Ba sa dumeleng lentswe la Modimo ba a kgoptjwa: hona ke kabelo ya bona.

9Empa lona le moloko o kgethehileng, le baprista ba Morena, le mofuta o halalelang, le setjhaba seo a se ruileng. Le kgethetswe ho bolela dintle tsa ya le ntshitseng lefifing, a le bitsetsa leseding la hae le hlollang.Phal. 19:5,6
Esa. 43:20,21
9:2
61:6
Dipo. 4:20
7:6
14:2
Tite 2:14
10Pele le ne le se setjhaba, empa jwale le setjhaba sa Modimo; le ne le sa hauhelwa, empa jwale le hauhetswe.Hos. 2:23

Phelang le le bahlanka ba Modimo

11Baratuwa, le le baeti le bajaki, ke le kgothaletsa hore le lahle ditakatso tsa botho, tse lwantshanang le moya. 12Le be le metsamao e metle hara bahedene, e tle ere ha ba bona mesebetsi ya lona e metle, ba tlotlise Modimo mohla letsatsi la kahlolo, le hoja jwale ba ntse ba le bua hampe, ba re le etsa tse mpe.

13Ka baka la Morena, ikokobeletseng ditaelo tsohle tsa batho: e ka ba tsa kgosi e phahametseng bohle, 14kapa tsa babusisi ba beilweng ke kgosi ho otla ba etsang tse mpe, le ho rorisa ba etsang tse ntle. 15Ke thato ya Modimo hore, ka ho etsa tse ntle, le fedise dipuo tsa bowatla, tsa dithoto. 16Le phele ka bolokolohi; feela le se ke la bo sebedisa e le lesira le patang bobe, le mpe le phele le le bahlanka ba Modimo. 17Hlomphang batho bohle, ratang badumedi, tshabang Modimo, hlomphang kgosi.

Ho hlokofatswa ha Kreste ke mohlala

18Lona bahlanka, ikokobeletseng beng ba lona ka tshabo yohle; e seng ba lokileng le ba mosa feela, empa le bona ba kgopo. 19Ke ntho e ntle ha motho, ka baka la ho tshaba Modimo, a ka mamella mahlomola, a se na molato. 20Le ka ithorisa jwang ha le mamella dikotlo hobane le entse dibe? Empa ha le mamella mahloko, leha le ntse le etsa tse ntle, hona ho hotle mahlong a Modimo. 21Ke seo le se bitseditsweng, hobane Kreste le yena o ile a hlokofatswa ka baka la lona, mme a le siela mohlala, hore le tle le hate mehatong ya hae.

22Ha a a ka a etsa sebe,

le thetso ha e a ka ya tswa

molomong wa hae.Esa. 53:9

23Ha a hlapaolwa, ha a a ka a busetsa; ha a hlokofatswa, ha a a ka a sokela motho, empa o ile a ipea matsohong a Moahlodi ya lokileng.Esa. 53:7
24Yena, ka mmele wa hae, o ile a isa dibe tsa rona sefapanong, hore re tle re shwe ka nqeng ya sebe, mme re phele ka nqeng ya ho loka. Ke yena eo le fodisitsweng ke maqeba a hae.Esa. 53:5
25Le ne le lahlehile jwaloka dinku, empa jwale le kgutletse ho Modisa le Mookamedi wa meya ya lona.Esa. 53:6

3

Banna le basadi ba bona

31Le lona basadi, le ikokobeletse banna ba lona, e le hore ha ho le teng ba bang ba banna ba lona ba sa dumeleng lentswe la Modimo, ba tle ba sokolohe ka baka la metsamao ya lona feela, le ntse le itholetse,Bae. 5:22
Bakl. 3:18
2ka ho hlokomela metsamao ya lona e hlwekileng, e hlomphehang. 3Mokgabo wa lona e se ke ya eba o bonwang, jwaloka meriri e lohilweng, mekgabiso ya kgauta le diaparo tse ntlehadi.1 Tim. 2:9
4Mokgabo wa lona o sa senyeheng o tswe botebong ba dipelo tsa lona, e leng moya wa mosa le kgutso, oo e leng ntho ya bohlokwa ho Modimo. 5Mehleng ya kgale basadi ba halalelang, ba neng ba tshepile Modimo, ba ne ba ikgabisa ka ho ikokobeletsa banna ba bona. 6Mohlala ke Sara ya neng a mamela Aborahama, mme a mmitsa “Monga ka”. Lona le fetohile baradi ba hae ka ho etsa tse ntle, le se na tshabo efe kapa efe.Tshim. 18:12

7Le lona banna, le phedisane le basadi ba lona, le ntse le tseba hore ba fokola ho le feta. Le ba hlomphe hobane le bona, hammoho le lona, ke majalefa a bophelo boo Modimo a le neang bona. Etsang hona e le hore dithapelo tsa lona di tle di se ke tsa sitiswa.Bae. 5:25
Bakl. 3:19

Ho hlokofaletswa ho loka

8Ke qetella ka ho re lona bohle le be pelonngwe, le utlwelane bohloko, le ratane jwaloka bana ba motho, le be mosa, le ikokobetse. 9Se busetseng bobe ka bobe, kapa tlhapa ka tlhapa, empa le hlohonolofatse, hobane Modimo o le bitseditse ho ja lefa la mahlohonolo, hobane ho thwe:

10“Ya ratang ho phela,

le ho bona matsatsi a thabo,

a tshware leleme la hae

ho bua tse mpe,

le molomo wa hae

ho bua thetso.

11A furalle bobe, a etse botle,

a batle kgotso, a e pheelle,

12hobane mahlo a Morena

a tadima ba lokileng,

le ditsebe tsa hae

di mamela thapelo tsa bona;

sefahleho sa hae se sosobane

se sosobanetse ba etsang bobe.”Pes. 34:12-16

13Haeba le thahasella nnete, ke mang ya ka le etsang hampe? 14Empa haeba batho ba le hlokofaletsa ho loka ha lona, le lehlohonolo. Le se ke la ba tshaba, mme le se ke la ferekana, 15empa dipelong tsa lona le hlomphe Kreste, eo e leng Morena. Kamehla le itokisetse ho ikarabella ho bohle ba le botsang tsa tshepo eo le nang le yona.Mat. 5:10
Esa. 8:12,13
16Empa etsang hona ka mosa le ka hlompho, matswalo a lona a kgutsitse, e le hore ba buang hampe ka metsamao ya lona e metle, ya Bokreste, ba tle ba hlajwe ke dihlong ke diketseletso tseo tsa bona. 17Ho molemo ho hlokofaletswa ho etsa tse ntle, haeba e le thato ya Modimo, ho ena le ho hlokofaletswa ho etsa tse mpe. 18Kreste le yena o shwetse dibe tsa lona hanngwe, ya lokileng a shwela ba sa lokang, e le hore a tle a le tlise ho Modimo. O ile a bolawa ka nqeng ya mmele, empa a kgutlisetswa bophelong ka Moya; 19a ba a ya phatlalletsa meya e tjhankaneng molaetsa o molemo. 20Ke meya e neng e sa ka ya mamela Modimo, ha yena a ne a e mameletse halelele mehleng eo Nowe a neng a haha areka ka yona. Ka areka, ba seng bakae feela, e leng ba robedi, ba ile ba pholoswa metsing.Tshim. 6:1 — 7:24
21Metsi ana ke setshwantsho sa kolobetso e re pholosang jwale. Kolobetso hase ho hlatsuwa ditshila tsa mmele, empa ke ho itlama ho Modimo ka letswalo le kgutsitseng. E le pholosa ka tsoho ya Jesu Kreste, 22ya nyolohetseng lehodimong, ya leng ka letsohong le letona la Modimo, mme ya busang mangeloi, le bookamedi bohle, le matla wohle.

4

Baabi ba kgabane ba mohau wa Modimo

41Erekaha Kreste a ile a mamella mahloko mmeleng, le lona imatlafatseng ka maikutlo a tshwanang le a hae, hobane ya mameletseng mahloko mmeleng o kgaohane le sebe, 2e le hore ditshiung tse mo saletseng lefatsheng a se hlole a phelela ditakatso tsa botho, empa a phelele thato ya Modimo. 3Le bile le nako e lekaneng le ntse le phetha tse ratwang ke bahedene, ka ho phela ka bokgopo, ditakatso tse mpe, botahwa, botlofa dijong le dinong, le ka ditshebeletso tsa medimo ya bohata, tse sa dumeleheng. 4Ba a makala, ebile ba a le nyefola, ha le se le sa kgeme le bona bophelong boo bo hlaha ka ho fetisisa. 5Ba tla ikarabella ho ya seng a loketse ho ahlola ba phelang le ba shweleng. 6Ke kahoo le bona bafu ba ileng ba phatlalletswa molaetsa o molemo, e le hore, leha ka nqeng ya botho ba se ba ahlotswe jwaloka batho bohle, ka nqeng ya moya ba tle ba phelele Modimo.

7Qetello ya dintho tsohle e atametse. Ebang le boitshwaro, mme le fadimehele ho rapela. 8Ho feta tsohle le ratane ka lerato le mofuthu, hobane lerato le tlosa dibe tse ngata.Mae. 10:12
9E mong le e mong a amohele baeti a sa kganane. 10Ka ho ya ka neo eo a e filweng ke Modimo, motho ka mong a ke a sebeletse ba bang jwaloka moabi ya kgabane wa mohau wa Modimo, o iponahatsang ka mekgwa e mengata. 11Ya buang a bue tsa Modimo; ya sebeletsang a sebeletse ka matla ao a a filweng ke Modimo; e le hore Modimo a tle a tlotliswe dinthong tsohle ka Jesu Kreste, eo tlotla le matla e leng tsa hae kamehla le mehla. A ho be jwalo!

Ho hlokofatswa jwaloka Kreste

12Baratuwa, le se ke la makala ha le le hara mollo wa teko, jwalokaha eka ke mohlolo. 13Thabo ya lona e ke e lekane le kabelo eo le nang le yona mahlokong a Kreste, e le hore le tle le thabe, le nyakalle, mohla tlotla ya hae e bonahatswang. 14Ha le hlapaolwa ka baka la lebitso la Kreste, le lehlohonolo, hobane Moya o tlotlehang, Moya wa Modimo, o ho lona. 15Ho se be teng hara lona ya hlokofatswang kahobane e le mmolai, kapa leshodu, kapa sesenyi, kapa ya itshunyakang ditabeng tsa ba bang. 16Empa ya hlokofatswang kahobane e le Mokreste, a se ke a ba dihlong, a mpe a tlotlise Modimo ka baka la lebitso leo. 17E se e le nako ya hore kahlolo e qale, mme e qale ka ba ntlo ya Modimo. Jwale ha e le moo e qala ka rona, qetello ya ba sa dumeleng molaetsa o molemo wa Modimo yona e tla ba jwang?

18“Haesita le ya lokileng

a pholoha ka thata,

monyefodi le moetsadibe

ba tla fella kae?”Mae. 11:31

19Ha ho le jwalo he, ba hlokofatswang ho ya ka thato ya Modimo ba ipee paballong ya Mmopi ya tshepahalang, ka ho etsa tse ntle.