Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Tumediso ho kereke le teboho ho Modimo

11Nna Paulosi, ya bitseditsweng ho ba moapostola wa Jesu Kreste ka thato ya Modimo, le Sosethenese, ngwanabo rona, 2re dumedisa kereke ya Modimo e Korinthe, e leng batho ba halaleditsweng ho Kreste Jesu, ba bitseditsweng hore e be bahalaledi, mmoho le bohle ba rapelang Morena wa rona Jesu Kreste kae kapa kae, yena eo e leng Morena wa rona le wa bona, re re:Dik. 18:1
3Mohau le kgotso ya Modimo Ntata rona le ya Morena Jesu Kreste di ke di be le lona.

4Kamehla ke leboha Modimo wa ka, ka baka la mohau wa hae, oo le o filweng ka Kreste Jesu, 5hobane ka yena le ruisitswe ka mekgwa yohle, dipolelong tsohle le tsebong yohle. 6Kamoo bopaki bo pakang Kreste bo seng bo tiisitswe kateng ka ho lona, 7ha le sa haellwa ke neo efe kapa efe, ha le ntse le lebeletse hore Morena wa rona Jesu Kreste a bonahatswe. 8Yena o tla nne a le tiise ho isa qetellong, le tle le se ke la nyatswa Letsatsing la ho tla ha Morena wa rona Jesu Kreste. 9Modimo ya le bitseditseng ho ba le kabelo bophelong ba Mora wa hae, Jesu Kreste, Morena wa rona, o a tshepahala.

Dikarohano kerekeng

10Bana beso, ka lebitso la Morena wa rona Jesu Kreste ke ipiletsa ho lona hore bohle le be ntsweleng, dikarohano di be siyo hara lona, le mpe le utlwane, le be le maikutlo a le mang le kgopolo e le nngwe. 11Bana beso, ke fela ke ile ka tsebiswa ka lona ke ba ha Kolowe hore le a tsekisana. 12Seo ke se bolelang ke hore e mong wa lona o re: “Nna ke wa Paulosi,” e mong: “Nna ke wa Apolosi,” e mong: “Nna ke wa Kefase,” e mong hape: “Nna ke wa Kreste.”Dik. 18:24

13Na Kreste o arotswe dikoto na? Na Paulosi o thakgiseditswe lona na? Kapa le kolobeditswe ka lebitso la Paulosi na? 14Ke leboha Modimo ha e le mona ke sa kolobetsa le ya mong wa lona, haese Kerisepose le Gaiose.Dik. 18:8
19:29
Bar. 16:23
15Ka tsela ena, ha ho ya ka reng o kolobeditswe ka lebitso la ka. 16Hape ke bile ke kolobeditse ba lelapa la Setefanase. Ntle ho bona, ha ke hopole hore nkile ka kolobetsa e mong.1 Bakr. 16:15
17Kreste ha a ya nthomela ho kolobetsa, empa ho bolela molaetsa o molemo, e seng ka bokgeleke, esere sefapano sa Kreste sa fetolwa lefeela.

Kreste ke matla le bohlale ba Modimo

18Ho bua ka sefapano ke bothoto ho ba yang timelong; athe ho rona ba yang pholohong ke matla a Modimo, 19hobane ho ngotswe, ho thwe:

“Ke tla timetsa bohlale ba bahlalefi,

ke fedise kelello ya ba masene.”Esa. 29:14

20Jwale mohlalefi o tla fella kae? Morutehi yena? Sengangele sa tsa lefatshe sona? Ana Modimo ha a ka a bontsha hore bohlale ba lefatshe ke bothoto?Jobo 12:17
Esa. 19:12
33:18
44:25
21Erekaha lefatshe, ka bohlale ba lona, le sitilwe ho tseba Modimo ka mesebetsi ya bohlale ba hae, ka hona ba dumelang, Modimo o kgahlilwe ke ho ba pholosa ka bothoto ba molaetsa ona oo re o phatlalatsang. 22Bajuda ba ikopela sesupo, Bagerike bona ba batla bohlale; 23ha e le rona, re phatlalatsa tsa Kreste ya thakgisitsweng sefapanong, e leng kgopiso ho Bajuda le bothoto ho baditjhaba. 24Empa ho ba bitsitsweng ke Modimo, e ka ba Bajuda kapa Bagerike, Kreste eo ke matla a Modimo le bohlale ba Modimo. 25Seo e kang ke bothoto ba Modimo, ke bohlale bo fetang ba motho, mme seo e kang ke bofokodi ba Modimo, ke matla a fetang a motho.

26Jwale, bana beso, hopolang hore na le ne le le jwang mohla Modimo a le bitsang. Ho ya ka botho feela, ho ne ho se ba bangata ba lona ba bohlale, ba matla kapa ba madi a borena. 27Empa bao e leng dithoto ho lefatshe, Modimo o ba kgethile ho swabisa ba bohlale. Ba fokolang ho lefatshe, Modimo o ba kgethile ho swabisa ba matla; 28ba eisehang le ba nyedisehang ho lefatshe, Modimo o ba kgethile: o kgethile tseo e seng letho ho fedisa tse leng teng, 29e le hore ho se be mang kapa mang ya ka ithorisang pela Modimo. 30Ke ka Modimo le leng ho Kreste Jesu, eo Modimo a mo entseng bohlale ba lona, le ho loka ha lona, le kgalalelo ya lona, le topollo ya lona. 31Ka tsela ena, ho ya kamoo ho ngotsweng kateng: “Ya ithorisang a ithorise ka Morena.”Jer. 9:24

2

Ho phatlalatswa Kreste ya thakgisitsweng

21Bana beso, nna ha ke etla ho lona, ho le phatlalletsa sephiri sa Modimo, ke ne ke sa tlisa bokgelekehadi kapa bohlale bo boholo. 2Ha ke ne ke ena le lona, ke ne ke ikemiseditse ho lebala tsohle, haese tsa Jesu Kreste feela, yena ya thakgisitsweng. 3Ke fihlile ho lona ke fokola, ke tshaba, mme ke thothomela haholo.Dik. 18:9
4Puo ya ka le molaetsa wa ka ha di a ka tsa bolelwa ka mantswe a hapang, a bohlale ba motho, empa e ne e le ka matla a kgodisang a Moya o Halalelang. 5E ne e le hore tumelo ya lona e se ke ya thewa hodima bohlale ba motho, e mpe e thewe hodima matla a Modimo.

Re senolelwa ke Moya wa Modimo

6Leha ho le jwalo, re bua tsa bohlale hara ba hodileng tumelong, empa hase tsa bohlale ba lefatshe lena, kapa ba babusi ba lefatshe lena ba shwang. 7Re bua ka tsa bohlale ba Modimo, boo e leng sephiri, bo patehileng, boo Modimo a bo hlotseng le lefatshe le eso be teng, hore e be tlotla ya rona. 8Ke boo ho seng le ya mong wa babusi ba lefatshe lena ya kileng a bo tseba hobane, hojane ba ne ba bo tsebile, ba ka be ba sa ka ba thakgisa Morena wa tlotla. 9Empa jwalokaha ho ngotswe,

“Tseo leihlo le sa kang la di bona,

tsebe e sa kang ya di utlwa,

le kelello ya motho

e sa kang ya di lekanya,

ke tsona tseo Modimo

a di lokiseditseng ba mo ratang.”Esa. 52:15
64:4

10Rona Modimo o re senoletse tsona ka Moya wa hae, hobane Moya o Halalelang o fuputsa tsohle, esita le tse tebileng tsa Modimo.

11Ana ke mang ya tsebang tse ka pelong ya motho, haese moya wa motho o ka ho yena? Ka mokgwa o jwalo, ha ho le ya mong ya tsebang tsa Modimo, haese Moya wa Modimo feela. 12Rona ha re a amohela moya wa lefatshe, empa re amohetse Moya o tswang ho Modimo, hore re tle re tsebe tseo re di filweng ke Modimo ka mohau wa hae. 13Tsena ha re di bolele ka mantswe a rutwang ka bohlale ba motho, empa re di bolela ka mantswe a rutwang ke Moya o Halalelang, ka ho hlalosetsa ba nang le Moya o Halalelang ditaba tsa moya. 14Motho ya buswang ke botho ha a amohele tsa Moya wa Modimo, hobane ho yena tseo ke bothoto. Le ho di tseba a ke ke a di tseba, hobane di hlalohanngwa ka Moya o Halalelang feela. 15Motho ya nang le Moya o Halalelang o hlalohanya tsohle, athe yena ha ho ya ka mo ahlolang.

16“Ke mang ya tsebang

mehopolo ya Morena?

Ke mang ya ka mo rutang?”

Ha e le rona re na le maikutlo a Kreste.Esa. 40:13
3

Basebeletsi ba Modimo

31Bana beso, nna ke sitilwe ho bua le lona jwalokaha ke ne nka bua le batho ba nang le Moya o Halalelang, empa ke buile le lona jwalokaha le le ba lefatshe, jwaloka masea ho Kreste. 2Ke le fepile ka lebese e seng ka dijo tse thata, hobane di ne di ka le sita. Esita le jwale di ntse di ka le sita,Bah. 5:12,13
3hobane le ntse le le ba lefatshe. Ha e le mona le sa na le mohono le diqabang hara lona, na hoo ha ho supe hore le ba lefatshe, mme le laolwa ke tsa botho? 4Ha e mong a re: “Nna ke wa Paulosi,” mme e mong a re: “Nna ke wa Apolosi,” na ha le ye ka tsa botho?1 Bakr. 1:12

5Hantlentle Apolosi ke eng? Paulose yena ke eng? Ke basebeletsi feela bao le dumetseng ka baka la bona, ba sebeditseng ho ya kamoo Morena a abetseng e mong le e mong wa bona kateng. 6Nna ke ile ka lema, Apolosi yena a nwesetsa, empa ke Modimo ya medisitseng.Dik. 18:4-11,24,28
7Ka hona ya lemang hase letho, le ya nwesetsang hase letho, empa eo e leng letho ke Modimo ya medisang. 8Ya lemang le ya nwesetsang ba a tshwana, mme e mong le e mong o tla amohela moputso ho ya ka mosebetsi wa hae. 9Rona re sebetsa mmoho le Modimo; lona le tshimo ya Modimo, le mohaho wa Modimo.

10Ka mohau oo Modimo a nketseditseng wona ke ile ka etsa motheo jwaloka sehahi se bohlale; e mong a haha hodima wona. Empa e mong le e mong a hlokomele hore na o haha jwang. 11Ha ho ya ka etsang motheo o mong kantle ho o seng o le teng, e leng Jesu Kreste. 12Ha ba bang, ba hahang hodima motheo ona, ba ka sebedisa kgauta, kapa silefera, kapa majwe a bohlokwa, ba bang lehong, kapa jwang, kapa lehlaka, 13mosebetsi wa e mong le e mong wa bona o tla pepeseha. Letsatsi la Kreste le tla o hlahatsa. Le tla tla ka mollo, mme mollo oo o tla hlahloba boleng ba mosebetsi wa e mong le e mong. 14Haeba mosebetsi wa e mong ya hahileng hodima motheo o sa senyehe, o tla amohela moputso. 15Haeba mosebetsi wa e mong o etjha, o tla mo senyehela, empa yena o tla pholoswa, jwaloka ya fetileng hara mollo.

16Na ha le tsebe hore le tempele ya Modimo, le hore Moya wa Modimo o ahile ka ho lona?1 Bakr. 6:19
2 Bakr. 6:16
17Ha motho a heletsa tempele ya Modimo, Modimo o tla mo timetsa, hobane tempele ya Modimo e a halalela, mme tempele eo ke lona.

18Ho se be ya ithetsang. Ha e mong hara lona a ikgopola hore o na le bohlale ba lefatshe lena, a ke a fetohe sethoto, e le hore a tle a hlalefe. 19Bohlale ba lefatshe lena ke bothoto mahlong a Modimo. Etswe Mangolo a re:

“Modimo o tshwasa ba bohlale

maqhekeng a bona.”Jobo 5:13

20Hape ho thwe:

“Morena o tseba hore mehopolo

ya ba bohlale ke lefeela.”Pes. 94:11

21Kahoo ho se be ya ithorisang ka batho. Tsohle ke tsa lona, 22e ka ba Paulosi, kapa Apolosi, kapa Kefase, kapa lefatshe lena, kapa bophelo, kapa lefu, kapa tse teng, esita le tse tlang. Tsena tsohle ke tsa lona, 23lona le ba Kreste, mme Kreste ke wa Modimo.