Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
14

Maleme asele le boporofeta

141Folofellang lerato. Labalabelang dineo tsa moya, haholo neo ya ho porofeta. 2Motho ya buang ka leleme lesele ha a bue le batho, o bua le Modimo, hobane ha ho ya mo utlwisisang. O bolela diphiri ka Moya o Halalelang. 3Ya porofetang o bua le batho, o a ba matlafatsa, o a ba kgothatsa, o a ba tshedisa. 4Ya buang ka leleme lesele o a imatlafatsa, empa ya porofetang o matlafatsa phutheho. 5Nka thabela ha lona bohle le ka bua ka maleme asele, empa nka thabiswa haholo ke ha le porofeta. Ya porofetang ke motho wa bohlokwa ho feta ya buang ka leleme lesele, haese haeba yena a ka itlhalosa, e le hore phutheho e matlafale.

6Jwale, bana beso, ho tla le thusa kang ha nka tla ho lona, ke bua ka leleme lesele, ntle le haeba puo ya ka e le senolela tsa Modimo, kapa tsebo, kapa boporofeta, kapa thuto? 7Le diletsa tse sa pheleng, tse kang lekodilo le lekoope, ha di sa qaqolohanye dinoto hantle, motho a ka tseba jwang pina eo di e letsang? 8Hona haeba modumo wa terompeta o sa utlwahale hantle, ke mang ya ka hlomellang ntwa? 9Le ho lona ho jwalo. Motho a ka le utlwisisa jwang haeba le bolela se sa utlwahaleng hantle ka leleme lesele? Le tla be le polela kathoko ho seotlo. 10Dipuo di mefutafuta mona lefatsheng, empa e nngwe le e nngwe e a utlwahala. 11Ka baka leo, ha ke sa tsebe puo e buuwang, ya e buang e tla ba moditjhaba ho nna, le nna ke be moditjhaba ho yena. 12Kaha le lona le labalabela dineo tsa Moya, batlang tse ngata tse tla matlafatsa phutheho.

13Ka baka leo, ya buang ka leleme lesele a rapelle hore a sitswe ka neo ya ho hlalosa se bolelwang. 14Ha ke rapela ka leleme lesele, ho tla be ho rapela moya wa ka, empa kelello ya ka yona e robetse. 15Ke etse jwang? Ke tla rapela ka moya, ke be ke rapele le ka kelello. Ke tla bina ka moya, ke be ke bine le ka kelello. 16Ho seng jwalo, ha ho ka ba teng phuthehong motho eo e esong ho be Mokreste, o tla re “Amen!” jwang thapelong ya hao ya teboho, athe ha a utlwisise seo o se bolelang? 17Leha wena o rapetse hantle, thapelo ya hao ya teboho ha e thuse motho eo.

18Ke leboha Modimo, hobane ke tseba ho bua ka maleme asele ho le feta kaofela. 19Empa phuthehong nka rata ho bua mantswe a mahlano, a utlwisiswang, hore ke rute ba bang, ho ena le ho bua mantswe a diketekete a sa utlwahaleng.

20Bana beso, le se ke la nahana jwaloka bana, le nahane jwaloka batho ba baholo, empa le be masea ka nqeng ya bobe. 21Molaong ho ngotswe, ho thwe:

“Ke tla bua le setjhaba sena

ka maleme a batho basele,

ka maleme a baditjhaba;

leha ho le jwalo

ha se a ka sa mmamela,”

ho rialo Morena.Esa. 28:11,12

22Ho bua ka maleme asele ke pontsho e etsetswang ba sa dumelang, e seng badumedi; athe neo ya boporofeta ke ya badumedi, e seng ya ba sa dumelang. 23Ka baka leo, ha kereke yohle e phuthehetse sebakeng se le seng, mme bohle ba bua ka maleme asele, jwale ho kena bao e esong ho be Bakreste kapa ba sa dumeleng, na ha ba tlo re le a hlanya? 24Empa haeba bohle ba porofeta, e mong ya sa dumeleng, kapa eo e esong ho be Mokreste, ha a kena o tla kgodiseha, mme a ahlolwe ke se buuwang ke bohle. 25Makunutu a pelo ya hae a tla senoleha. O tla itihela fatshe, a kgumamele Modimo, a phatlalatse, a re: “Ruri Modimo o teng hara lona.”

Tsohle di etswe ka tshwanelo le ka molao

26Jwale, ke tla reng bana beso? Ke re: Kamehla ha le phuthehile, e mong a bine sefela, e mong a rute, e mong a le senolele tsa Modimo, e mong a bue ka leleme lesele, e mong a hlalose puo eo. Tsena tsohle di etsetswe ho matlafatsa phutheho. 27Haeba ho buuwa ka maleme asele, ho bue ba babedi, kapa ba sa feteng boraro; ba bue ka ho hlahlamana, mme e mong a hlalose. 28Empa haeba ho se ya hlalosang, sebui le sona se thole phuthehong; se mpe se bue ka pelo, se bue le Modimo.

29Ho ba porofetang ho bue ba babedi, kapa ba bararo, mme ba bang ba ahlole se bolelwang. 30Haeba e mong, phuthehong, a senolelwa ho hong, ya ntseng a bua a thole, ba bang ba ahlole se bolelwang. 31Bohle le ka porofeta, empa e be ka tlhlahlamano, e le hore bohle ba tle ba ithute, mme bohle ba kgothatswe. 32Eka kgona baporofeta ba laole moya wa boporofeta oo ba nang le wona, 33hobane Modimo ke Modimo wa kgotso, e seng wa moferefere.

Jwaloka dikerekeng tsohle tsa badumedi, 34eka kgona basadi ba thole diphuthehong; ha ba a dumellwa ho bua. Kamoo le Molao o bolelang kateng, ba lokela ho laolwa. 35Haeba ho ena le seo ba lakatsang ho se tseba, eka kgona ba botse banna ba bona ha ba le malapeng a bona, hobane ho dihlong hore mosadi a bue phuthehong. 36Na ebe lentswe la Modimo le tswile ho lona, kapa na ke lona feela ba le amohetseng?

37Haeba e mong o teng ya lekanyang hore ke moporofeta, kapa o na le neo ya Moya wa Modimo, eka kgona a hlokomele hore tseo ke le ngollang tsona ke molao wa Morena. 38Empa haeba motho a sa amohele tsena, le yena a ke ke a amoheleha ho Modimo.

39Ka baka leo, bana beso, batlang neo ya ho porofeta, le se ke la thibela ba buang ka maleme asele. 40Tsohle di etswe ka tshwanelo le ka molao.

15

Tsoho ya Kreste bafung

151Jwale, bana beso, ke le hopotsa molaetsa o molemo oo ke le boleletseng wona, oo le o amohetseng, oo le tiileng ho wona, 2oo le tla pholoswa ka wona, ha le o boloka kamoo ke le boleletseng wona kateng; ho seng jwalo tumelo ya lona ke ya lefeela.

3Pele ho tsohle, ke le neile seo nna ke se amohetseng, e leng hore Kreste o shwele ka baka la dibe tsa rona, ho ya kamoo Mangolo a bolelang kateng,Esa. 53:5-12
4le hore o ile a patwa, a ba a tsoha bafung ka tsatsi la boraro.Pes. 16:9-11
Mat. 12:40
Dik. 2:24-32
5O ile a iponahatsa ho Kefase, hamorao ho ba leshome le metso e mmedi.Mat. 28:16,17
Mar. 16:14
Luka 24:34,36
Joh. 20:19
6Kamorao ho moo a iponahatsa ka nako e le nngwe ho badumedi ba fetang makgolo a mahlano, bao ba bangata ba bona ba ntseng ba phela le kajeno, leha ba bang ba bona ba se ba shwele. 7A nto iponahatsa ho Jakobo, kamorao ho moo ho baapostola kaofela. 8Qetellong, kamorao ho bohle, a iponahatsa ho nna, ya jwaloka sefolotsana.Dik. 9:3-6

9Ho baapostola ke nna e monyenyane, ho bile ho a roneha hore ke bitswe moapostola, hobane ke ile ka hlorisa kereke ya Modimo.Dik. 8:3
10Empa ke ka mohau wa Modimo ke leng seo ke leng sona, mme mohau wa Modimo ho nna ha o a ka wa fetoha lefeela. Ke sebeditse ho feta baapostola bohle, le hoja e se ka bonna, e le ka mohau wa Modimo o ho nna. 11Jwale leha e le nna kapa bona, re ruta jwalo, le lona le dumela jwalo.

Tsoho ya bafu

12Erekaha molaetsa wa rona o bolela hore Kreste o tsohile bafung, ba bang ba lona ba ka bolela jwang hore tsoho ya bafu ha e yo? 13Haeba tsoho ya bafu ha e yo, le Kreste ha a ya tsoha bafung, 14mme haeba Kreste ha a ya tsoha bafung, thuto ya rona le tumelo ya lona ke lefeela. 15Ho feta moo, haeba ke nnete hore ha ba tsohe, re pakela Modimo ka leshano, hobane re re o tsositse Kreste bafung, empa a sa mo tsosa. 16Haeba bafu ba sa tsohe, le yena Kreste ha a ya tsoha. 17Jwale haeba Kreste ha a ya tsoha bafung, tumelo ya lona ke lefeela, le sa ntsane le le dibeng tsa lona. 18Le ba shwetseng ho Kreste e tla ba ba timetse. 19Haeba Kreste re mo tshepetse bophelo bona feela, re madimabe ho feta batho bohle.

20Empa Kreste o fela a tsohile bafung, mme ke yena letsibolo la ba shweleng. 21Erekaha lefu le hlahile ka motho, le tsoho ya bafu e hlaha ka motho. 22Jwalokaha bohle ba eshwa ka baka la Adama, bohle ba tla boela ba phela ka baka la Kreste. 23E mong le e mong o tla tsoha ka nako ya hae: Kreste ke letsibolo, e nto ba bao e tla be e le ba Kreste, mohla a kgutlang. 24Kamorao ho moo e tla ba bofelo, mohla Kreste a busetsang borena ho Modimo Ntatae, hoba a fedise mebuso yohle, le borena bohle, le matla wohle, 25hobane eka kgona Kreste a buse ho fihlela Modimo a bea dira tsohle tsa hae katlasa maoto a hae.Pes. 110:1
26Lefu ke sera sa ho qetela se tla fediswa. 27Mangolo a re: “Tsohle Modimo o di beile katlasa maoto a hae.” Feela ha ho thwe “tsohle” ho pepenene hore ha ho balellwe le Modimo, e leng yena ya beileng tsohle katlasa Kreste.Pes. 8:7
28Empa etlare ha tsohle di se di beilwe katlasa Kreste, Mora le yena o tla ba katlasa Modimo, ya beileng tsohle katlasa hae, hore Modimo a tle a buse tsohle, hohle.

29Haeba ho sa be jwalo, ba kolobetswang bakeng sa bafu ba tla fumana eng? Haeba ho hang bafu ha ba na ho tsoha, ke ka baka lang ha ba kolobetswa bakeng sa bafu? 30Rona ke ka baka lang re leng kotsing ka nako tsohle? 31Bana beso, ke tjametswe ke lefu ka matsatsi wohle! Ke bolela hona ke ithorisa ka lona ho Jesu Kreste Morena wa rona. 32Haeba ke lwanne e mahlomafubedu mona Efese ka mabaka a botho feela, ke ruileng ka hoo? Haeba bafu ba sa tsohe,

“a re jeng, re inwelleng,

hobane hosasane

re tla be re shwele.”Esa. 22:13
56:12

33Le se ke la ithetsa.

“Ditlwaelano tse mpe

di senya mekgwa e metle.”

34Hlaphohelwang, mme le se ke la nna la etsa sebe. Ba bang ha ba tsebe Modimo; ke rialo hore le hlajwe ke dihlong.

Mmele wa ba tsohileng bafung

35Empa e mong o tla re: “Bafu ba tla tsoha jwang? Ka mmele o jwang?” 36Sethoto towe! Seo o se jalang se ke ke sa mela, ha se sa shwe pele. 37Ha o jala, ha o jale semela, empa o jala tlhaku feela, ya koro kapa ya mofuta o mong. 38Ka yona Modimo o medisa semela, kamoo a ratang kateng, ho ya ka mefuta e fapaneng ya ditlhaku. 39Mefuta ya nama ha e tshwane; ho na le nama ya batho, le ya diphoofolo, le ya dinonyana, le ya ditlhapi. 40Ho na le dibopuwa tsa lehodimo le tsa lefatshe, empa kganya ya tsa lehodimo ha e tshwane le kganya ya tsa lefatshe. 41Ho na le kganya ya letsatsi, le ya kgwedi, le ya dinaledi, empa le kganya ya dinaledi ha e tshwane.

42Le tsoho ya bafu e jwalo. Mmele o jalwa e le o bolang, o tla tsoha e le o sa boleng. 43O jalwa e le o eisehang, o tla tsoha e le o tlotlehang. O jalwa e le o fokolang, o tla tsoha e le o matla. 44O jalwa e le wa nama, o tla tsoha e le wa moya.

Ha e le mona mmele o le teng oo e leng wa nama feela, le wona wa moya o teng, 45hobane Mangolo a re: “Motho wa pele, Adama, ya eba sebopuwa se phelang;” Adama wa mehla ya bofelo ke yena moya o phedisang.Tshim. 2:7
46Se bileng teng pele hase sa moya, ke sa nama; ha nto hlaha sa moya. 47Motho wa pele o tswa mobung, ke wa lefatshe; motho wa bobedi yena o tswa lehodimong. 48Bao e leng ba lefatshe ba tshwana le wa lefatshe, athe bao e leng ba lehodimo ba tshwana le wa lehodimo. 49Jwalokaha re futsitse wa lefatshe, eka kgona re futse le wa lehodimo.

50Bana beso, jwale ke re ho lona: Nama le madi di ke ke tsa eja lefa la Mmuso wa Modimo, le se bolang se ke ke sa eja lefa la se sa boleng. 51Mamelang, ke le bolelle sephiri: Ha re na ho shwa kaofela, empa kaofela re tla fetoha, 52hanghang, ka ho panya ha ntshi, ha ho lla terompeta ya mehla ya bofelo, hobane terompeta e tla lla, bafu ba tla tsoha ba se ke ba bola, mme rona re tla fetoha.1 Bat. 4:15-17
53Eka kgona se bolang sena se apare ho se bole, le se shwang sena se apare ho se shwe. 54Ha se bolang sena se se se apare ho se bole, mme se shwang sena se se se apere ho se shwe, ke moo ho tla phethahala polelo ya Mangolo, e reng:

“Lefu le fedisitswe,

la hlolelwa ruri.Esa. 25:8

55Wena lefu,

tlholo ya hao e hokae?

Wena lefu,

motsu wa hao o hokae?”Hos. 13:14

56Motsu wa lefu ke sebe, mme matla a sebe ke Molao. 57Ha ho le jwalo, a re leboheng Modimo ya re neileng ho hlola ka Morena wa rona Jesu Kreste.

58Ka baka leo, bana beso ba ratehang, le tiye, le se ke la thekesela, le nne le sebeletse Morena ka mesebetsi e mengatangata kamehla, le ntse le tseba hore mofufutso wa lona hase wa lefeela pela Morena.

16

Mpho e etsetswang badumedi ba Jerusalema

161Tabeng ya koleke e etsetswang badumedi, le lona le etse jwalokaha ke laetse dikereke tsa Galatia.Bar. 15:25,26
2Ka tsatsi le qalang beke, e mong le e mong wa lona a bee ho hong kathoko ha hae, ho ya kamoo a sitsitsweng kateng; dikoleke di etswe ke eso fihle. 3Ha ke fihla, ke tla romela bao le ka ba kgethang ka mangolo hore ba ise dimpho tsa lona tsa mohau Jerusalema. 4Haeba ho hlokeha hore le nna ke ye, ke tla ya le bona.

Merero ya maeto

5Ke tla feta le ho lona ha ke potolohile Masedonia, hobane ke ntse ke potoloha Masedonia.Dik. 19:21
6Mohlomong ke tla hlola le lona, ke qete mariha, le tle le nthuse ho tswela pele maetong a ka. 7Ha ke lakatse ho le fapohela feela ke feta, hobane ke ikemiseditse ho dula le lona nako e itseng, ha Morena a rata. 8Ke tla ba mona Efese ho fihlela ka Pentekonta,Mee. 23:15-21
Dipo. 16:9-11
9hobane teng ke buletswe monyetla o moholo, o atlehang, empa ho bile ho na le ba bangata ba nkganyetsang.Dik. 19:8-10

10Haeba Timothea a ka fihla, le etse hore a dule le lona a se na tshabo, hobane o sebetsa mosebetsi wa Morena jwaloka nna.1 Bakr. 4:17
11Ho se be ya mo nyedisang, le mpe le mo fetisetse ho nna ka kgotso, hobane nna le bana babo rona re mo lebeletse.

12Ha e le ngwanabo rona Apolosi, ke mo kopile haholo hore a tle ho lona le bana babo rona, empa e ne e se thato ya hae ho hang ho tla hona jwale. O tla tla mohla a fumanang sebaka.

Kopo ya ho qetela le ditumediso

13Fadimehang, tiyang tumelong, emang senna, matlafalang. 14Etsang tsohle ka lerato.

15Jwale ke sa na le kopo, bana beso. Le a tseba hore lelapa la Setefanase ke letsibolo bodumeding naheng ya Akaya, mme le ikabetse ho sebeletsa badumedi.1 Bakr. 1:16
16Ikokobeletseng ba jwalo, esita le bohle ba sebetsang, ba fufulelwang mmoho le bona. 17Ke thabetse ho fihla ha Setefanase, le Foretunatose, le Akaikuse, hobane ke bona ba nthusitseng bosiyong ba lona. 18Ba kgatholotse moya wa ka le ya lona. Ananelang ba jwalo.

19Dikereke tsa Asia di a le dumedisa. Akulase le Prisilla le kereke e kenelang ha bona ba le dumedisa haholo Moreneng.Dik. 18:2
20Bana babo rona bohle ba a le dumedisa. Dumedisanang ka kako e halalelang.

21Ke nna Paulosi ya ngotseng ditumediso tsena ka letsoho la ka.

22Haeba ho ena le ya sa rateng Morena, a ke a rohakehe. Marana tha!Marana tha, ke ho re: Morena wa rona, tloo! kapa: Morena o a tla. Morena, tloo!

23Mohau wa Morena Jesu o ke o be le lona.

24Lerato la ka le be le lona bohle ho Kreste Jesu.