Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
14

Maleme asele le boporofeta

141Folofellang lerato. Labalabelang dineo tsa moya, haholo neo ya ho porofeta. 2Motho ya buang ka leleme lesele ha a bue le batho, o bua le Modimo, hobane ha ho ya mo utlwisisang. O bolela diphiri ka Moya o Halalelang. 3Ya porofetang o bua le batho, o a ba matlafatsa, o a ba kgothatsa, o a ba tshedisa. 4Ya buang ka leleme lesele o a imatlafatsa, empa ya porofetang o matlafatsa phutheho. 5Nka thabela ha lona bohle le ka bua ka maleme asele, empa nka thabiswa haholo ke ha le porofeta. Ya porofetang ke motho wa bohlokwa ho feta ya buang ka leleme lesele, haese haeba yena a ka itlhalosa, e le hore phutheho e matlafale.

6Jwale, bana beso, ho tla le thusa kang ha nka tla ho lona, ke bua ka leleme lesele, ntle le haeba puo ya ka e le senolela tsa Modimo, kapa tsebo, kapa boporofeta, kapa thuto? 7Le diletsa tse sa pheleng, tse kang lekodilo le lekoope, ha di sa qaqolohanye dinoto hantle, motho a ka tseba jwang pina eo di e letsang? 8Hona haeba modumo wa terompeta o sa utlwahale hantle, ke mang ya ka hlomellang ntwa? 9Le ho lona ho jwalo. Motho a ka le utlwisisa jwang haeba le bolela se sa utlwahaleng hantle ka leleme lesele? Le tla be le polela kathoko ho seotlo. 10Dipuo di mefutafuta mona lefatsheng, empa e nngwe le e nngwe e a utlwahala. 11Ka baka leo, ha ke sa tsebe puo e buuwang, ya e buang e tla ba moditjhaba ho nna, le nna ke be moditjhaba ho yena. 12Kaha le lona le labalabela dineo tsa Moya, batlang tse ngata tse tla matlafatsa phutheho.

13Ka baka leo, ya buang ka leleme lesele a rapelle hore a sitswe ka neo ya ho hlalosa se bolelwang. 14Ha ke rapela ka leleme lesele, ho tla be ho rapela moya wa ka, empa kelello ya ka yona e robetse. 15Ke etse jwang? Ke tla rapela ka moya, ke be ke rapele le ka kelello. Ke tla bina ka moya, ke be ke bine le ka kelello. 16Ho seng jwalo, ha ho ka ba teng phuthehong motho eo e esong ho be Mokreste, o tla re “Amen!” jwang thapelong ya hao ya teboho, athe ha a utlwisise seo o se bolelang? 17Leha wena o rapetse hantle, thapelo ya hao ya teboho ha e thuse motho eo.

18Ke leboha Modimo, hobane ke tseba ho bua ka maleme asele ho le feta kaofela. 19Empa phuthehong nka rata ho bua mantswe a mahlano, a utlwisiswang, hore ke rute ba bang, ho ena le ho bua mantswe a diketekete a sa utlwahaleng.

20Bana beso, le se ke la nahana jwaloka bana, le nahane jwaloka batho ba baholo, empa le be masea ka nqeng ya bobe. 21Molaong ho ngotswe, ho thwe:

“Ke tla bua le setjhaba sena

ka maleme a batho basele,

ka maleme a baditjhaba;

leha ho le jwalo

ha se a ka sa mmamela,”

ho rialo Morena.Esa. 28:11,12

22Ho bua ka maleme asele ke pontsho e etsetswang ba sa dumelang, e seng badumedi; athe neo ya boporofeta ke ya badumedi, e seng ya ba sa dumelang. 23Ka baka leo, ha kereke yohle e phuthehetse sebakeng se le seng, mme bohle ba bua ka maleme asele, jwale ho kena bao e esong ho be Bakreste kapa ba sa dumeleng, na ha ba tlo re le a hlanya? 24Empa haeba bohle ba porofeta, e mong ya sa dumeleng, kapa eo e esong ho be Mokreste, ha a kena o tla kgodiseha, mme a ahlolwe ke se buuwang ke bohle. 25Makunutu a pelo ya hae a tla senoleha. O tla itihela fatshe, a kgumamele Modimo, a phatlalatse, a re: “Ruri Modimo o teng hara lona.”

Tsohle di etswe ka tshwanelo le ka molao

26Jwale, ke tla reng bana beso? Ke re: Kamehla ha le phuthehile, e mong a bine sefela, e mong a rute, e mong a le senolele tsa Modimo, e mong a bue ka leleme lesele, e mong a hlalose puo eo. Tsena tsohle di etsetswe ho matlafatsa phutheho. 27Haeba ho buuwa ka maleme asele, ho bue ba babedi, kapa ba sa feteng boraro; ba bue ka ho hlahlamana, mme e mong a hlalose. 28Empa haeba ho se ya hlalosang, sebui le sona se thole phuthehong; se mpe se bue ka pelo, se bue le Modimo.

29Ho ba porofetang ho bue ba babedi, kapa ba bararo, mme ba bang ba ahlole se bolelwang. 30Haeba e mong, phuthehong, a senolelwa ho hong, ya ntseng a bua a thole, ba bang ba ahlole se bolelwang. 31Bohle le ka porofeta, empa e be ka tlhlahlamano, e le hore bohle ba tle ba ithute, mme bohle ba kgothatswe. 32Eka kgona baporofeta ba laole moya wa boporofeta oo ba nang le wona, 33hobane Modimo ke Modimo wa kgotso, e seng wa moferefere.

Jwaloka dikerekeng tsohle tsa badumedi, 34eka kgona basadi ba thole diphuthehong; ha ba a dumellwa ho bua. Kamoo le Molao o bolelang kateng, ba lokela ho laolwa. 35Haeba ho ena le seo ba lakatsang ho se tseba, eka kgona ba botse banna ba bona ha ba le malapeng a bona, hobane ho dihlong hore mosadi a bue phuthehong. 36Na ebe lentswe la Modimo le tswile ho lona, kapa na ke lona feela ba le amohetseng?

37Haeba e mong o teng ya lekanyang hore ke moporofeta, kapa o na le neo ya Moya wa Modimo, eka kgona a hlokomele hore tseo ke le ngollang tsona ke molao wa Morena. 38Empa haeba motho a sa amohele tsena, le yena a ke ke a amoheleha ho Modimo.

39Ka baka leo, bana beso, batlang neo ya ho porofeta, le se ke la thibela ba buang ka maleme asele. 40Tsohle di etswe ka tshwanelo le ka molao.