Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
12

Dineo tsa Moya

121Bana beso, tabeng ya dineo tsa Moya ke rata ha le ka ba le tsebo. 2Le a tseba hore ha le ne le sa le bahedene le ne le latela medimo ya bohata, e semumu, ho ya kamoo e neng e le hohela kateng. 3Ke ka baka leo, ke le tsebisang hore ha ho motho ya nang le Moya o Halalelang ya ka reng: “Jesu o rohakehile;” ebile ha ho motho ya ka reng: “Jesu ke Morena,” ha a se na Moya o Halalelang.

4Ho na le dineo tse fapaneng, empa Moya o fanang ka tsona o mong. 5Ho na le mekgwa e fapaneng ya ho sebeletsa, empa Morena ya sebeletswang o mong. 6Ho na le mesebetsi e fapaneng, empa Modimo ya sebetsang tsohle ho bohle o mong.

7E mong le e mong o amohetse neo ya ho bonahatsa Moya hore bohle ba fumane molemo. 8Moya o nea e mong ho bua ka bohlale, athe wona Moya oo o nea e mong ho bua ka tsebo. 9Moya o nea e mong tumelo, athe wona Moya oo o nea e mong neo ya ho fodisa. 10Moya o nea e mong matla a ho etsa mehlolo, e mong ho porofeta, e mong ho kgetholla meya; Moya o nea e mong neo ya ho bua ka maleme asele, athe e mong o mo nea ho a hlalosa. 11Tsena tsohle di etswa ke wona Moya oo o le mong feela, mme o abela e mong le e mong kamoo o ratang kateng.

Ditho di ngata, mmele o mong

12Jwalokaha mmele o le mong o ena le ditho tse ngata, mme ditho tsohle tsa mmele, leha di le ngata, e le tsa mmele o le mong, le yena Kreste o jwalo. 13Bohle re kolobeleditswe ho ba mmele o le mong, ka Moya o le mong; leha re ka ba Bajuda kapa Bagerike, makgoba kapa balokolohi, re amohetse Moya o le mong.

14Efela mmele hase setho se le seng, empa ke ditho tse ngata. 15Haeba leoto le ka re: “Erekaha ke se letsoho, ha ke karolo ya mmele,” ho rialo ho ke ke ha etsa hore le kgaotse ho ba karolo ya mmele. 16Haeba tsebe e ka re: “Erekaha ke se leihlo, ha ke karolo ya mmele,” ho rialo ho ke ke ha etsa hore le kgaotse ho ba karolo ya mmele. 17Haeba mmele wohle e ne e le leihlo, ho ne ho tla utluwa kang? Haeba mmele wohle e ne e le tsebe, ho ne ho tla fofonelwa kang? 18Empa Modimo o hlophile ditho tsa mmele, se seng le se seng, kamoo a ratang kateng. 19Haeba ditho tsohle e ne e le setho se le seng, mmele o ka be o le kae? 20Jwale ditho di ngata, empa mmele o mong.

21Leihlo le ke ke la re ho letsoho: “Ha ke o hloke;” le hlooho e ke ke ya re ho maoto: “Ha ke le hloke.” 22Esita le ditho tsa mmele tseo e kang di fokola haholo, ke tsa bohlokwa. 23Ditho tsa mmele tseo re hopolang hore ha di hlomphehe haholo, re di hlompha ho feta; ditho tsa rona tseo re leng dihlong ka tsona, re di apesa ka hlompho e fetisisang; 24e leng seo ditho tsa rona tseo re seng dihlong ka tsona di sa se hlokeng. Empa Modimo o bopile mmele, a nea ditho tse eisehang hlompho e fetisisang, 25e le hore ho se be twantshano mmeleng, ditho di hlokomelane. 26Haeba setho se seng se utlwa bohloko, ditho tse ding tsohle di utlwa bohloko le sona; kapa ha se seng se roriswa, tse ding tsohle di thaba le sona.

27Lona le mmele wa Kreste. E mong le e mong wa lona ke setho sa wona. 28Bao Modimo a ba beileng kerekeng ke bana: ba pele ke baapostola, ba bobedi ke baporofeta, ba boraro ke baruti; ho nto latela ba etsang mehlolo, le ba dineo tsa ho fodisa kapa ho thusa ba bang, kapa ho busa, kapa ho bua ka maleme asele. 29Na bohle ke baapostola? Kapa bohle ke baporofeta? Kapa bohle ke baruti? Kapa bohle ke ba etsang mehlolo? 30Na bohle ba na le neo ya ho fodisa? Kapa bohle ke ba buang ka maleme asele? Kapa bohle ke ba hlalosang maleme ao? 31Labalabelang dineo tsa bohlokwa.

Lerato la Sekreste

Jwale ke tla le bontsha tsela e ntle ka ho fetisisa.

13

131Leha nka bua dipuo tsa batho le tsa mangeloi, empa ke se na lerato, ke itshwanela feela le tshepe e llang kapa lekapa le etsang mangenengene. 2Leha nka ba le neo ya boporofeta, mme ka tseba diphiri tsohle tsa Modimo, ka ba ka di utlwisisa, esita leha nka ba le tumelo yohle e hlokahalang ho suthisa dithaba, empa ke se na lerato, ha ke letho. 3Leha nka fana ka tsohle tseo ke nang le tsona, esita leha nka neelana ka mmele wa ka hore o tjheswe, empa ke se na lerato, ha ho nthuse letho.

4Lerato le na le mamello, lerato le mosa; ha le na mohono, ha le na boikakaso, ha le na boikgohomoso, 5ha le na mekgwa e mebe, ha le ikgopolele, ha le halefe, ha le na disuwa, 6ha le thabele bokgopo, empa le thabela nnete. 7Le iphapanyetsa tsohle, le dumela tsohle, le tshepa tsohle, le mamella tsohle.

8Lerato ha le ka ke la fela le ka mohla, empa dipolelo tsa boporofeta di tla fela, le neo ya maleme asele e tla kgaotsa, le tsebo e tla fela. 9Re tseba ka mokgwa o sa phethahalang, mme re porofeta ka mokgwa o sa phethahalang, 10empa mohla ho hlahang ho phethehileng, ho sa phethahalang ho tla fela. 11Ha ke ne ke sa le ngwana, ke ne ke bua jwaloka ngwana, ke hopola jwaloka ngwana, ke nahana jwaloka ngwana, empa ha ke se ke le monna, ke tlohetse tsa bongwana. 12Hajwale re bona ka seipone, ka lerootho, empa mohlang oo re tla bona jwalokaha difahleho di tadimane. Hajwale ke tseba ka mokgwa o sa phethahalang, empa mohlang oo ke tla tseba jwalokaha Modimo a ntseba.

13Jwale tsena tse tharo, e leng tumelo, le tshepo, le lerato, di tla nne di be teng, empa e kgolo ho tsona ke lerato.

14

Maleme asele le boporofeta

141Folofellang lerato. Labalabelang dineo tsa moya, haholo neo ya ho porofeta. 2Motho ya buang ka leleme lesele ha a bue le batho, o bua le Modimo, hobane ha ho ya mo utlwisisang. O bolela diphiri ka Moya o Halalelang. 3Ya porofetang o bua le batho, o a ba matlafatsa, o a ba kgothatsa, o a ba tshedisa. 4Ya buang ka leleme lesele o a imatlafatsa, empa ya porofetang o matlafatsa phutheho. 5Nka thabela ha lona bohle le ka bua ka maleme asele, empa nka thabiswa haholo ke ha le porofeta. Ya porofetang ke motho wa bohlokwa ho feta ya buang ka leleme lesele, haese haeba yena a ka itlhalosa, e le hore phutheho e matlafale.

6Jwale, bana beso, ho tla le thusa kang ha nka tla ho lona, ke bua ka leleme lesele, ntle le haeba puo ya ka e le senolela tsa Modimo, kapa tsebo, kapa boporofeta, kapa thuto? 7Le diletsa tse sa pheleng, tse kang lekodilo le lekoope, ha di sa qaqolohanye dinoto hantle, motho a ka tseba jwang pina eo di e letsang? 8Hona haeba modumo wa terompeta o sa utlwahale hantle, ke mang ya ka hlomellang ntwa? 9Le ho lona ho jwalo. Motho a ka le utlwisisa jwang haeba le bolela se sa utlwahaleng hantle ka leleme lesele? Le tla be le polela kathoko ho seotlo. 10Dipuo di mefutafuta mona lefatsheng, empa e nngwe le e nngwe e a utlwahala. 11Ka baka leo, ha ke sa tsebe puo e buuwang, ya e buang e tla ba moditjhaba ho nna, le nna ke be moditjhaba ho yena. 12Kaha le lona le labalabela dineo tsa Moya, batlang tse ngata tse tla matlafatsa phutheho.

13Ka baka leo, ya buang ka leleme lesele a rapelle hore a sitswe ka neo ya ho hlalosa se bolelwang. 14Ha ke rapela ka leleme lesele, ho tla be ho rapela moya wa ka, empa kelello ya ka yona e robetse. 15Ke etse jwang? Ke tla rapela ka moya, ke be ke rapele le ka kelello. Ke tla bina ka moya, ke be ke bine le ka kelello. 16Ho seng jwalo, ha ho ka ba teng phuthehong motho eo e esong ho be Mokreste, o tla re “Amen!” jwang thapelong ya hao ya teboho, athe ha a utlwisise seo o se bolelang? 17Leha wena o rapetse hantle, thapelo ya hao ya teboho ha e thuse motho eo.

18Ke leboha Modimo, hobane ke tseba ho bua ka maleme asele ho le feta kaofela. 19Empa phuthehong nka rata ho bua mantswe a mahlano, a utlwisiswang, hore ke rute ba bang, ho ena le ho bua mantswe a diketekete a sa utlwahaleng.

20Bana beso, le se ke la nahana jwaloka bana, le nahane jwaloka batho ba baholo, empa le be masea ka nqeng ya bobe. 21Molaong ho ngotswe, ho thwe:

“Ke tla bua le setjhaba sena

ka maleme a batho basele,

ka maleme a baditjhaba;

leha ho le jwalo

ha se a ka sa mmamela,”

ho rialo Morena.

22Ho bua ka maleme asele ke pontsho e etsetswang ba sa dumelang, e seng badumedi; athe neo ya boporofeta ke ya badumedi, e seng ya ba sa dumelang. 23Ka baka leo, ha kereke yohle e phuthehetse sebakeng se le seng, mme bohle ba bua ka maleme asele, jwale ho kena bao e esong ho be Bakreste kapa ba sa dumeleng, na ha ba tlo re le a hlanya? 24Empa haeba bohle ba porofeta, e mong ya sa dumeleng, kapa eo e esong ho be Mokreste, ha a kena o tla kgodiseha, mme a ahlolwe ke se buuwang ke bohle. 25Makunutu a pelo ya hae a tla senoleha. O tla itihela fatshe, a kgumamele Modimo, a phatlalatse, a re: “Ruri Modimo o teng hara lona.”

Tsohle di etswe ka tshwanelo le ka molao

26Jwale, ke tla reng bana beso? Ke re: Kamehla ha le phuthehile, e mong a bine sefela, e mong a rute, e mong a le senolele tsa Modimo, e mong a bue ka leleme lesele, e mong a hlalose puo eo. Tsena tsohle di etsetswe ho matlafatsa phutheho. 27Haeba ho buuwa ka maleme asele, ho bue ba babedi, kapa ba sa feteng boraro; ba bue ka ho hlahlamana, mme e mong a hlalose. 28Empa haeba ho se ya hlalosang, sebui le sona se thole phuthehong; se mpe se bue ka pelo, se bue le Modimo.

29Ho ba porofetang ho bue ba babedi, kapa ba bararo, mme ba bang ba ahlole se bolelwang. 30Haeba e mong, phuthehong, a senolelwa ho hong, ya ntseng a bua a thole, ba bang ba ahlole se bolelwang. 31Bohle le ka porofeta, empa e be ka tlhlahlamano, e le hore bohle ba tle ba ithute, mme bohle ba kgothatswe. 32Eka kgona baporofeta ba laole moya wa boporofeta oo ba nang le wona, 33hobane Modimo ke Modimo wa kgotso, e seng wa moferefere.

Jwaloka dikerekeng tsohle tsa badumedi, 34eka kgona basadi ba thole diphuthehong; ha ba a dumellwa ho bua. Kamoo le Molao o bolelang kateng, ba lokela ho laolwa. 35Haeba ho ena le seo ba lakatsang ho se tseba, eka kgona ba botse banna ba bona ha ba le malapeng a bona, hobane ho dihlong hore mosadi a bue phuthehong. 36Na ebe lentswe la Modimo le tswile ho lona, kapa na ke lona feela ba le amohetseng?

37Haeba e mong o teng ya lekanyang hore ke moporofeta, kapa o na le neo ya Moya wa Modimo, eka kgona a hlokomele hore tseo ke le ngollang tsona ke molao wa Morena. 38Empa haeba motho a sa amohele tsena, le yena a ke ke a amoheleha ho Modimo.

39Ka baka leo, bana beso, batlang neo ya ho porofeta, le se ke la thibela ba buang ka maleme asele. 40Tsohle di etswe ka tshwanelo le ka molao.