Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
11

111Latelang mohlala wa ka, jwalokaha le nna ke latela wa Kreste.1 Bakr. 4:16
Baf. 3:17

Ho rwala kapa ho se rwale ka kerekeng

2Ke a le rorisa hobane kamehla le a nkgopola, mme le boloka tsohle kamoo ke di fetiseditseng ho lona kateng.

3Empa ke rata hore le utlwisise hore Kreste ke hlooho ya monna e mong le e mong, monna ke hlooho ya mosadi, athe Modimo ke hlooho ya Kreste. 4Monna e mong le e mong ha a rapela kapa a porofetaHo porofeta: Ke ho ba molomo wa Modimo ho hlalosetsa batho lentswe la Modimo. Ka nako e nngwe ke ho bolela tse tlang ho etsahala. a rwetse ho hong hloohong, o tlontlolla Kreste. 5Mosadi e mong le e mong ha a rapela kapa a porofeta, a sa rwala letho hloohong, o tlontlolla monna wa hae; ha ho phapano mahareng a hae le mosadi ya kutileng lekorana. 6Ha mosadi a sa rwala letho, ho molemo hore a kute. Haeba e le ntho e tlontlollang hore mosadi a kute kapa a beole moriri, eka kgona a rwale ho hong hloohong. 7Ha ho hlokahale hore monna a rwale letho hloohong, hobane ke setshwantsho sa Modimo, mme o bontsha tlotla ya hae. Empa mosadi yena o bontsha tlotla ya monna wa hae.Tshim. 1:26,27
8Etswe mosadi o tswile ho monna, athe monna ha a ya tswa ho mosadi. 9Ebile mosadi o bopilwe ka baka la monna, athe monna ha ya bopjwa ka baka la mosadi.Tshim. 2:18-23
10Ka baka la mangeloi, mosadi o tshwanetse ho rwala ho hong hloohong, e leng pontsho ya hore o tlasa taolo ya monna wa hae.

11Athe mahlong a Morena, monna ke wa bohlokwa ho mosadi, le mosadi ke wa bohlokwa ho monna, 12hobane jwalokaha mosadi a tswile ho monna, le yena monna o tswalwa ke mosadi, mme tsohle di tswa ho Modimo. 13Ikahloleleng e le lona. Na ho a lokela hore mosadi a rapele Modimo a sa rwala letho hloohong? 14Ka tlhaho ho a tlontlolla hore monna a hodise moriri wa hae. 15Empa ha mosadi a hodisa moriri wa hae e ba tlotla ho yena, hobane o neilwe moriri o molelele, hore e tle e be lesira ho yena. 16Haeba e mong a rata ho phea kgang ka hona, rona, esita le dikereke tsa Modimo, ha re na moetlo o jwalo wa ho rapela.

Hlomphollo ya Selallo sa Morena

17Jwale, ka tseo ke tla di bolela, ha ke le rorise, hobane diphutheho tsa lona ha di na thuso. 18Taba ya pele, ke utlwa hore dikarohano di teng hara lona, diphuthehong tsa lona tsa kereke, mme ke batla ke dumela jwalo. 19E, eka kgona dikarohano di be teng hara lona, e le hore bao e leng ba nnete ba tle ba bonahale. 20Ka baka leo, ha le phutheha mmoho, ha le phuthehele ho ja Selallo sa Morena, 21hobane ha le le dijong, e mong le e mong o potlakela ho itjella tsa hae, e mong a lape, e mong a tahwe. 22Na ha le na mahalona moo le ka itjellang, kapa la inwella teng? Kapa le nyedisa kereke ya Modimo, mme le hlabisa ba se nang letho dihlong? Le re ke reng ho lona? Ke le rorise? Tjhe, tabeng ena nke ke ka le rorisa.

Ho thewa ha Selallo sa Morena

(Mat. 26:26-29; Mar. 14:22-25; Luka 22:14-20)

23Nna ke amohetse ho Morena seo ke le neileng sona, e leng hore, ka bosiu boo Morena Jesu a ileng a ekwa ka bona, o ile a nka bohobe, 24a leboha, a bo ngwatha, a re: “Hona ke mmele wa ka, o fanwang ka baka la lona. Etsang hona ho nkgopola.” 25Ka mokgwa o jwalo, ha ho se ho laletswe, a nka senwelo, a re: “Senwelo sena ke selekane se setjha se tiiswang ka madi a ka. Kamehla ha le enwa, le etse jwalo ho nkgopola.”Phal. 24:6-8
Jer. 31:31-34
26Kamehla ha le eja bohobe bona, mme le nwela senwelong sena, le phatlalatsa lefu la Morena ho fihlela a kgutla.

Ho ja Selallo ka mokgwa o sa lokelang

27Ka baka leo, mang kapa mang ya jang bohobe ba Morena, kapa ya nwelang senwelong sa Morena ka mokgwa o sa lokelang, o tla be a sitelwa mmele le madi a Morena. 28Kahoo, motho ka mong a ke a itekole pele, e be hona a jang bohobe boo, mme a nwelang senwelong seo. 29Ya jang le ya nwang a sa kgetholle hore ke mmele wa Morena, o ipitsetsa kahlolo. 30Ke ka baka leo ho nang le ba bangata hara lona, ba kulang le ba fokolang, mme ba bangata ba se ba shwele. 31Hoja re ye re itlhahlobe pele, Modimo o ne a ke ke a re ahlola. 32Empa re a tsuwa, mme re otlwa ke Morena, e le hore re tle re se ke ra ahlolwa mmoho le lefatshe.

33Ha ho le jwalo, bana beso, ha le phuthehela ho ja, fanang sebaka. 34Haeba e mong a lapile, a no ja ha hae, e le hore ho phutheha ha lona ho se ke ha le tlisetsa kahlolo. Ha e le ka tse ding, ke tla di lokisa mohla ke fihlang.

12

Dineo tsa Moya

121Bana beso, tabeng ya dineo tsa Moya ke rata ha le ka ba le tsebo. 2Le a tseba hore ha le ne le sa le bahedene le ne le latela medimo ya bohata, e semumu, ho ya kamoo e neng e le hohela kateng. 3Ke ka baka leo, ke le tsebisang hore ha ho motho ya nang le Moya o Halalelang ya ka reng: “Jesu o rohakehile;” ebile ha ho motho ya ka reng: “Jesu ke Morena,” ha a se na Moya o Halalelang.

4Ho na le dineo tse fapaneng, empa Moya o fanang ka tsona o mong. 5Ho na le mekgwa e fapaneng ya ho sebeletsa, empa Morena ya sebeletswang o mong. 6Ho na le mesebetsi e fapaneng, empa Modimo ya sebetsang tsohle ho bohle o mong.

7E mong le e mong o amohetse neo ya ho bonahatsa Moya hore bohle ba fumane molemo. 8Moya o nea e mong ho bua ka bohlale, athe wona Moya oo o nea e mong ho bua ka tsebo. 9Moya o nea e mong tumelo, athe wona Moya oo o nea e mong neo ya ho fodisa. 10Moya o nea e mong matla a ho etsa mehlolo, e mong ho porofeta, e mong ho kgetholla meya; Moya o nea e mong neo ya ho bua ka maleme asele, athe e mong o mo nea ho a hlalosa. 11Tsena tsohle di etswa ke wona Moya oo o le mong feela, mme o abela e mong le e mong kamoo o ratang kateng.Bar. 12:6-8

Ditho di ngata, mmele o mong

12Jwalokaha mmele o le mong o ena le ditho tse ngata, mme ditho tsohle tsa mmele, leha di le ngata, e le tsa mmele o le mong, le yena Kreste o jwalo.Bar. 12:4,5
13Bohle re kolobeleditswe ho ba mmele o le mong, ka Moya o le mong; leha re ka ba Bajuda kapa Bagerike, makgoba kapa balokolohi, re amohetse Moya o le mong.

14Efela mmele hase setho se le seng, empa ke ditho tse ngata. 15Haeba leoto le ka re: “Erekaha ke se letsoho, ha ke karolo ya mmele,” ho rialo ho ke ke ha etsa hore le kgaotse ho ba karolo ya mmele. 16Haeba tsebe e ka re: “Erekaha ke se leihlo, ha ke karolo ya mmele,” ho rialo ho ke ke ha etsa hore le kgaotse ho ba karolo ya mmele. 17Haeba mmele wohle e ne e le leihlo, ho ne ho tla utluwa kang? Haeba mmele wohle e ne e le tsebe, ho ne ho tla fofonelwa kang? 18Empa Modimo o hlophile ditho tsa mmele, se seng le se seng, kamoo a ratang kateng. 19Haeba ditho tsohle e ne e le setho se le seng, mmele o ka be o le kae? 20Jwale ditho di ngata, empa mmele o mong.

21Leihlo le ke ke la re ho letsoho: “Ha ke o hloke;” le hlooho e ke ke ya re ho maoto: “Ha ke le hloke.” 22Esita le ditho tsa mmele tseo e kang di fokola haholo, ke tsa bohlokwa. 23Ditho tsa mmele tseo re hopolang hore ha di hlomphehe haholo, re di hlompha ho feta; ditho tsa rona tseo re leng dihlong ka tsona, re di apesa ka hlompho e fetisisang; 24e leng seo ditho tsa rona tseo re seng dihlong ka tsona di sa se hlokeng. Empa Modimo o bopile mmele, a nea ditho tse eisehang hlompho e fetisisang, 25e le hore ho se be twantshano mmeleng, ditho di hlokomelane. 26Haeba setho se seng se utlwa bohloko, ditho tse ding tsohle di utlwa bohloko le sona; kapa ha se seng se roriswa, tse ding tsohle di thaba le sona.

27Lona le mmele wa Kreste. E mong le e mong wa lona ke setho sa wona. 28Bao Modimo a ba beileng kerekeng ke bana: ba pele ke baapostola, ba bobedi ke baporofeta, ba boraro ke baruti; ho nto latela ba etsang mehlolo, le ba dineo tsa ho fodisa kapa ho thusa ba bang, kapa ho busa, kapa ho bua ka maleme asele.Bae. 4:11
29Na bohle ke baapostola? Kapa bohle ke baporofeta? Kapa bohle ke baruti? Kapa bohle ke ba etsang mehlolo? 30Na bohle ba na le neo ya ho fodisa? Kapa bohle ke ba buang ka maleme asele? Kapa bohle ke ba hlalosang maleme ao? 31Labalabelang dineo tsa bohlokwa.

Lerato la Sekreste

Jwale ke tla le bontsha tsela e ntle ka ho fetisisa.

13

131Leha nka bua dipuo tsa batho le tsa mangeloi, empa ke se na lerato, ke itshwanela feela le tshepe e llang kapa lekapa le etsang mangenengene. 2Leha nka ba le neo ya boporofeta, mme ka tseba diphiri tsohle tsa Modimo, ka ba ka di utlwisisa, esita leha nka ba le tumelo yohle e hlokahalang ho suthisa dithaba, empa ke se na lerato, ha ke letho.Mat. 17:20
21:21
Mar. 11:23
3Leha nka fana ka tsohle tseo ke nang le tsona, esita leha nka neelana ka mmele wa ka hore o tjheswe, empa ke se na lerato, ha ho nthuse letho.

4Lerato le na le mamello, lerato le mosa; ha le na mohono, ha le na boikakaso, ha le na boikgohomoso, 5ha le na mekgwa e mebe, ha le ikgopolele, ha le halefe, ha le na disuwa, 6ha le thabele bokgopo, empa le thabela nnete. 7Le iphapanyetsa tsohle, le dumela tsohle, le tshepa tsohle, le mamella tsohle.

8Lerato ha le ka ke la fela le ka mohla, empa dipolelo tsa boporofeta di tla fela, le neo ya maleme asele e tla kgaotsa, le tsebo e tla fela. 9Re tseba ka mokgwa o sa phethahalang, mme re porofeta ka mokgwa o sa phethahalang, 10empa mohla ho hlahang ho phethehileng, ho sa phethahalang ho tla fela. 11Ha ke ne ke sa le ngwana, ke ne ke bua jwaloka ngwana, ke hopola jwaloka ngwana, ke nahana jwaloka ngwana, empa ha ke se ke le monna, ke tlohetse tsa bongwana. 12Hajwale re bona ka seipone, ka lerootho, empa mohlang oo re tla bona jwalokaha difahleho di tadimane. Hajwale ke tseba ka mokgwa o sa phethahalang, empa mohlang oo ke tla tseba jwalokaha Modimo a ntseba.

13Jwale tsena tse tharo, e leng tumelo, le tshepo, le lerato, di tla nne di be teng, empa e kgolo ho tsona ke lerato.