Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
2

Ditloholo tsa Juda

21Bana ke bara ba Iseraele: Rubene, le Simeone, le Levi, le Juda, le Isakare, le Sebulone, 2le Dane, le Josefa, le Benjamine, le Nafthali, le Gade, le Ashere.

3Bana ke bara ba Juda: Ere, le Onane, le Shela. Bana ba bararo o ile a ba tswallwa ke moradi wa Shua wa Mokanana. Ere, letsibolo la hae, o ne a le kgopo mahlong a Morena, mme Morena a mmolaya. 4Tamare, ngwetsi ya Juda, a tswalla Juda Perese le Sera. Kaofela bara ba Juda ba ne ba le bahlano.

5Bara ba Perese ke Heserone, le Hamule. 6Bara ba Sera ke Simeri, le Etane, le Hemane, le Kalekole, le Dara. Kaofela ba ne ba le bahlano. 7Bara ba Karimi ke Akare, ya ileng a kenya Baiseraele tshotso dinaleng, ka ho inkela dintho tse rohakehileng.Josh. 7:1
8Mora wa Etane ke Asariya.

Leloko la kgosi Davida

9Heserone a tswallwa bara bana: Jerahemeele, le Rama, le Kalebe. 10Rama a tswala Aminadabe, Aminadabe a tswala Naheshone, e leng yena kgosana ya bana ba Juda. 11Naheshone a tswala Salemone, Salemone a tswala Boase. 12Boase a tswala Obede, Obede a tswala Jese. 13Mora wa Jese wa letsibolo ke Eliabe, wa bobedi ke Abinadabe, wa boraro ka Shima, 14wa bone ke Netanele, wa bohlano ke Radai, 15wa botshelela ke Oseme, wa bosupa ke Davida. 16Dikgaitsedi tsa bona e ne e le Seruya le Abikaele. Bara ba Seruya ba ne ba le bararo, e le Abishai, le Joabe, le Asaele. 17Abikaele a tswala Amasa, eo ntatae e neng e le Jetere wa Moishemaele.

18Asuba a tswalla Kalebe, mora wa Heserone, moradi ya bitswang Jeriote. A mo tswalla le bara bana: Jeshere, le Shobabe, le Aradone. 19Hoba Asuba a shwe, Kalebe a nyala Eferata, ya ileng a mo tswalla Hure. 20Hure a tswala Uri, Uri a tswala Besalele.

21Ha Heserone a ena le dilemo tse mashome a tsheletseng, a nyala moradi wa Makiri, ntata Gileade. Mosadi eo a mo tswalla mora ya bitswang Segube. 22Segube a tswala Jaire, ya ileng a ba le metse e mashome a mabedi a metso e meraro naheng ya Gileade. 23Gesure, le Arame ba hapa Metse ya Jaire, le Kenate le metsana ya yona. E ne e le metsana e mashome a tsheletseng. Bana bohle ke ditloholo tsa Makiri, ntata Gileade. 24Hoba Heserone a shwe, Kalebe, mora wa hae, a kenela Eferata, mohatsa ntatae, mme eo a mo tswalla Ashehure, ya ileng a thea Tekowa.

Leloko la Jerahemeele

25Bana ke bara ba Jerahemeele, letsibolo la Heserone: Rama ke yena letsibolo, e nto ba Buna, le Orene, le Oseme, le Ahiya. 26Jerahemeele o ne a ena le mosadi e mong ya bitswang Atara; Atara a tswala Oname. 27Bara ba Rama, letsibolo la Jerahemeele, ke bana: Maase, le Jamine, le Ekere. 28Bara ba Oname ke Shamai le Jada. Bara ba Shamai ke Nadabe le Abishure. 29Lebitso la mosadi wa Abishure e ne e le Abihaele, ya ileng a mo tswalla Akabane, le Molede. 30Bara ba Nadabe ke Selede, le Apaime. Selede a shwa a se na bana. 31Apaime a tswala Ishi, Ishi a tswala Sheshane, Sheshane a tswala Akalai.

32Bana ke bara ba Jada, ngwanabo Shamai: Jetere le Jonathane. Jetere a shwa a se na bana. 33Bara ba Jonathane ke Pelete le Sasa. Bana kaofela ke bona ditloholo tsa Jerahemeele.

34Sheshane o ne a se na bara, a ena le baradi feela. O ne a ena le mohlanka wa Moegepeta ya bitswang Jareha. 35Sheshane a nea mohlanka eo wa hae, Jareha, moradi wa hae, mme moradi eo a mo tswalla Atai. 36Atai a tswala Nathane, Nathane a tswala Sabada, 37Sabada a tswala Efalale, Efalale a tswala Obede. 38Obede a tswala Jehu, mme Jehu a tswala Asariya. 39Asariya a tswala Helese, Helese a tswala Eleasa, 40Eleasa a tswala Sisemai, Sisemai a tswala Shalome, 41Shalome a tswala Jekamia, Jekamia a tswala Eleshama.

Leloko la Kalebe

42Bana ke bara ba Kalebe, ngwanabo Jerahemeele: Mesha, e leng letsibolo la hae, a tswala Sife, Sife a tswala Maresha, Maresha a tswala Heborone. 43Bara ba Heborone ke Kora, le Tapua, le Rekeme, le Shema. 44Shema a tswala Rahama, Rahama a tswala Jorokowame. Regeme a tswala Shamai. 45Mora wa Shamai e ne e le Maone, ya ileng a thea Bete-Sure.

46Kalebe o ne a ena le mosadi wa lefielo ya bitswang Efa, mme a mo tswalla bara ba bararo, e leng Harane, le Mosa, le Gasese. Harane e ne e le ntata Gasese.

47Bana ke bara ba Jahadai: Regeme, le Jotame, le Geshane, le Pelete, le Efa, le Shaafe. 48Maaka, mosadi wa lefielo wa Kalebe, a tswala Shebere, le Tirehana. 49A ba a tswala le Shaafe, ya ileng a thea Mademana; a tswala le Shefa, ya ileng a thea Makebena, le Gibea. Moradi wa Kalebe e ne e le Akasa.

50Bana ke ditloholo tsa Kalebe, mora wa Hure, letsibolo la Eferata: Shobale a thea Kiriate-Jearime, 51le Salema, ya ileng a thea Betlelehema, le Harefe, ya ileng a thea Bete-Gadere. 52Ditloholo tsa Shobale, ya ileng a thea Kiriate-Jearime, e ne e le Baharowe, e leng halofo ya morabe wa Bamanahate. 53Merabe ya Kiriate-Jearime ke ena: Bajethero, le Baputi, le Bashoma, le Bamishera. Bona ba ile ba tswala merabe ya Basore le Baeshetaole.

54Bana ke ditloholo tsa Salema: Betlelehema, Banetofa, le Atarote-Bete-Joabe, le halofo ya morabe wa Bamanahate, le Basora. 55Ena ke merabe ya bangodi ba neng ba ahile Jabese: Batire, le Bashima, le Basuka. Bana ke bona Bakene ba tswetsweng ke Hamate, e leng ntata ba lelapa la Rekabe.

3

Bara ba Davida

(2 Sam. 3:2-5; 5:14-16; 1 Dik. 14:3-7)

31Bana ke bara bao Davida a ileng a ba tswala ha a le Heborone. Mora wa hae wa matsibolo ke Amanone, ya tswetsweng ke Ahinoame wa Mojesereele; wa bobedi ke Daniele, ya tswetsweng ke Abikaele wa Mokaramele; 2wa boraro ya eba Abosalome, mora wa Maaka, moradi wa Talamai, kgosi ya Gesure; wa bone ya eba Adoniya, mora wa Hagite; 3wa bohlano ya eba Shefatiya, mora wa Abitale; wa botshelela ya eba Jitereame, wa mosadi wa hae ya bitswang Egela. 4Bana ba tsheletseng ba ile ba tswallwa Heborone, moo Davida a ileng a busa a le hona teng ka dilemo tse supileng le dikgwedi tse tsheletseng. A busa ka dilemo tse mashome a mararo a metso e meraro a le Jerusalema.2 Sam. 5:4,5
1 Dikg. 2:11
1 Dik. 29:27
5Bana ba ile ba tswalwa ha a se a le Jerusalema: Shima, le Shobabe, le Nathane, le Solomone. Bana ba bane ba ile ba tswalwa ke Batesheba, moradi wa Amiele.2 Sam. 11:3
6Ba bang e ne e le bo-Jibehare, le Eleshua, le Elipelete, 7le Noga, le Nefege, le Jafia, 8le Eleshama, le Eleada, le Elefelede, mme bona ba le robong. 9Bana kaofela e ne e le bara ba Davida, kantle ho bara bao a ba tswaletsweng ke basadi ba hae ba mafielo. Kgaitsedi ya bona e ne e le Tamare.

Ditloholo tsa kgosi Solomone

10Mora wa Solomone e ne e le Rehoboame. Rehoboame a tswala Abiya, Abiya a tswala Asa, Asa a tswala Jehoshafate, 11Jehoshafate a tswala Jehorame, Jehorame a tswala Akasiya, Akasiya, a tswala Jowashe, 12Jowashe a tswala Amasiya, Amasiya a tswala Asariya, Asariya a tswala Jotame, 13Jotame a tswala Akase, Akase a tswala Hesekiya, Hesekiya a tswala Manase, 14Manase a tswala Amona, Amona a tswala Josiya. 15Bara ba Josiya ke: Johanane, letsibolo la hae, wa bobedi ya eba Jehoyakime, wa boraro ya eba Sedekiya, wa bone ya eba Shalome. 16Bara ba Jehoyakime e ne e le Jekoneya le Sedekiya.

Leloko la kgosi Jekoneya

17Bara ba Jekoneya, ya ileng a thopuwa, a iswa Babilona, e ne e le Shealetiele, 18le Malakirame, le Pedaya, le Shenasara, le Jekameya, le Hoshama, le Nedabiya. 19Bara ba Pedaya ke Serubabele, le Shimei. Bara ba Serubabele ke Meshulame, le Hananiya; kgaitsedi ya bona ke Shelomite. 20Bara ba bang ba hae ba bahlano ke Hashuba, le Ohele, le Berekiya, le Hasadiya, le Jushabe-Heseda. 21Bara ba Hananiya ke Pelatiya, le Jeshaya. Jeshaya a tswala Refaya, Refaya a tswala Arenane, Arenane a tswala Obadiya, Obadiya a tswala Shekaniya, 22Shekaniya a tswala Shemaya, le Hatushe, le Jigale, le Baria, le Neareya, le Shafate. Kaofela ba ne ba tsheletse. 23Bara ba Neareya ke Eleunai, le Hesekiya, le Asarikama. Ba ne ba le bararo. 24Bara ba Eleunai ba ne ba supile, e le Hodafiya, le Eleashibe, le Pelaya, le Akube, le Johanane, le Delaya, le Anani.

4

Leloko la Juda

41Bana ke bara ba Juda: Perese, le Heserone, le Karimi, le Hure, le Shobale. 2Reaya, mora wa Shobale, a tswala Jahate, Jahate a tswala Ahumai le Lahade. Ena ke yona merabe ya Basora. 3Bana ke bara ba Etame: Jesereele, le Jishema, le Jidebashe. Lebitso la kgaitsedi ya bona ke Haseleleponi. 4Penuele a tswala Gedore. Esere a tswala Husha. Bana ke bona bara ba Hure, letsibolo la Eferata, ya ileng a thea Betlelehema.

5Ashehure ya ileng a thea Tekowa, o ne a ena le basadi ba babedi, e leng Hela le Naara. 6Naara a mo tswalla Ahusame, le Hefere, le Temeni, le Hahashatari. Bana ke bara ba Naara. 7Bara ba Hela ke Serete, le Sohare, le Etenane, 8le Kose, ya ileng a tswala Anube, le Hasobeba, le ba morabe wa Aharahele, mora wa Harume.

9Hasobeba o ne a hlompheha ho feta bana babo. Mmae o ne a ile a mo rea lebitso la Jabese, hobane o ne a re: “Ke ile ka mmeleha ka mahlaba a maholo.”

10Jabese a ipiletsa ho Modimo wa Iseraele, a re: “Ke a o rapela: O ke o ntlohohonolofatse, o nkekeletse naha, o mpaballe, o ntshireletse, mme ke se ke ka hlokofatswa.” Modimo a mo nea seo a se kopileng.

Meloko e meng

11Kelobe, ngwanabo Shuha, a tswala Mehire, Mehire a tswala Eshetone, 12Eshetone a tswala Bete-Rafa, le Paseya, le Tehina, Tehina a tswala Ire-Nahashe. Bana ke bona baahi ba Reka.

13Bana ke bara ba Kenase: Oteniele, le Seraya. Bara ba Oteniele ke Hatate le Meonotai. 14Meonotai a tswala Ofera. Seraya a tswala Joabe. Joabe a thea motse o bitswang Kgohlo ya Ditsebi, hobane baahi ba wona e ne e le ditsebi tsa mesebetsi ya matsoho.

15Bana ke bara ba Kalebe, mora wa Jefune: Iru, le Ela, le Naame. Mora wa Ela ke Kenase. 16Bana ke bara ba Jehalelele: Sife, le Sifa, le Tiriya, le Asarele. 17Bana ke bara ba Esera: Jetere, le Merede, le Efere, le Jalone, Merede a nyala Bitiya, moradi wa Faro, mme a mo tswalla moradi ya bitswang Meriama, le bara ba babedi, Shamai le Jisheba. Jisheba ke yena mothei wa Eshetemoa. 18Mosadi wa hae wa Mojuda a tswala Jerede ya ileng a thea Gedore, le Hebere ya ileng a thea Soko, le Jekutiele ya ileng a thea Sanowa. 19Bara ba mosadi wa hae Hodiya, kgaitsedi ya Nahama, ke Keila wa Mogarimi, le Eshetemoa wa Maaka. 20Bara ba Shimone ke Amanone, le Rina, le Bene-Hanane, le Tilone. Bara ba Ishi ke Sohete, le Bene-Sohete.

Leloko la Shela

21Bana ke bara ba Shela, mora wa Juda: Ere ya ileng a thea Leka, le Lada ya ileng a thea Maresha, le ba merabe ya ba neng ba etsa masela a lene, mane Bete-Ashebea, 22le Jokime, le baahi ba Koseba, le Jowashe, le Sarafa, e leng ba neng ba busa Moabe le Jashobi-Leheme. Tsena di tswa dingodilweng tsa boholoholo. 23Bana e ne e le dibopi tse neng di ahile Netaime le Kedera, di sebeletsa kgosi.

Leloko la Simeone

24Bana ke bara ba Simeone: Nemuele, le Jamine, le Jaribe, le Sera, le Shaule.Tshim. 46:10
Phal. 6:15
Dipa. 26:12,13
25Shaule a tswala Shalome, Shalome a tswala Mibesame, Mibesame a tswala Mishema. 26Bara ba Mishema ke Hamuele, Hamuele a tswala Sakure, Sakure a tswala Shimei.

27Shimei o ne a ena le bara ba leshome le metso e tsheletseng, le baradi ba tsheletseng, empa bana babo ba ne ba se na bana; ka lebaka lena morabe wa bona wa se ke wa ata jwaloka morabe wa Juda.

28Ba ne ba ahile Beeresheba le Molada, le Hasere-Shuale, 29le Bileha, le Eseme, le Tolada, 30le Bethuele, le Horema, le Sikelage, 31le Bete-Marakabote, le Hasere-Susime, le Bete-Biri, le Shaaraime. Ena e bile metse ya bona ho fihlela pusong ya Davida. 32Metsana e ba potapotileng e ne e le Etame, le Aine, le Rimone, le Tokene, le Ashane, e ne e le metsana e mehlano, 33le metsana yohle e neng e potapotile metse eo, ho ya fihla Baalate. Ena ke yona metse eo ba neng ba phela ho yona.

4:28-33 —
Josh. 19:2-8

34Lenane la tlhatlhamano ya bona ke lena: Meshobabe, le Jameleke, le Josha, mora wa Amasiya, 35le Joele, le Jehu, mora wa Joshibiya, setloholo sa Seraya, setloholwana sa Asiele; 36le Eleunai, le Jaakoba, le Jeshohaya, le Asaya, le Adiele, le Jesimiele, le Benaya, 37le Sisa, mora wa Shifi, setloholo sa Alone, ya tswetsweng ke Jedaya, Jedaya yha tswetsweng ke Shimeri, Shimeri ya tswetsweng ke Shemaya.

38Banna bana ba boletsweng kahodimo e ne e le mahosana a merabe yabo bona. Malapa abo bona a ata. 39Ba nna ba tsamaya ho ya fihla kantle ho meedi ya Gedore, le ho ya fihla botjhabela ho kgohlo, ba ntse ba batlela mehlape ya bona makgulo. 40Ba fumana makgulo a matle, a nonneng, le naha e namileng, e nang le kgotso, e kgutsitseng. Baahi ba yona ba pele e ne e le Bahame.

41Banna bana ba boletsweng ka mabitso ba ne ba fihle mehleng ya Hesekiya, kgosi ya Juda. Ba futuhela diahelo tsa Bahame le tsa Bameune ba neng ba ahile moo, ba ba ripitla ho hang, jwalokaha ho ntse ho bonahala le kajeno-ya-bokajeno. Jwale ba aha naheng eo ya bona, hobane mehlape ya bona e ne e fumane makgulo. 42Banna ba ka bang makgolo a mahlano, ba morabe ona wa Simeone, ba futuhela Thaba ya Seire ba eteletswe pele ke Pelatiya, le Neareya, le Refaya, le Usiele, bara ba Ishi. 43Ba bolaya masalla a Baamaleke a ileng a phonyoha, mme ba aha naheng eo ya bona ho fihlela kajeno-ya-bokajeno.