Sesotho 1989 (SO) (SSO89SO)
1

Leloko la Adama

(Tshim. 5:1-32; 10:1-32; 11:10-26)

11Adama a tswala Seta, Seta a tswala Enoshe, Enoshe a tswala Kenane, 2Kenane a tswala Mahalalele, Mahalalele a tswala Jarete, 3Jarete a tswala Henoke, Henoke a tswala Metushela, Metushela a tswala Lameke, 4Lameke a tswala Nowe, Nowe a tswala Sema, le Kama, le Jafeta.

Leloko la Jafeta

5Bana ke bara ba Jafeta: Gomere, le Magogo, le Madai, le Jafane, le Tubale, le Mesheke, le Tirase. 6Bana ke bara ba Gomere: Ashekenase, le Rifate, le Togarema. 7Bana ke bara ba Jafane: Elisha, le Tarashishe, le Kitime, le Dodanime.

Leloko la Kama

8Bana ke bara ba Kama: Kushe, le Miseraime, le Pute, le Kanana. 9Bana ke bara ba Kushe: Seba, le Hafila, le Sabeta, le Rama, le Sabeteka. Bara ba Rama ke Sheba le Dedane. 10Kushe a tswala Nimerode. Nimerode ke yena eo e bileng mohale wa pele, e moholo, lefatsheng.

11Miseraime a tswala Balode, le Baaname, le Balehabe, le Banafetuhe, 12le Bapatarusi, le Bakasalohe ba tswetseng Bafilesita, le Bakafatore.

13Kanana a itsibola ka Sidone, ya tla ba Hete, 14le Bajebuse, le Baamore, le Bagirigashe, 15le Bahife, le Baareki, le Basine, 16le Baarefade, le Basemare, le Bahamate.

17Bara ba Sema ke: Elame, le Asure, le Arepakeshade, le Lode, le Arame, le Use, le Hule, le Getere, le Mashe. 18Arepakeshade a tswala Shela, mme Shela a tswala Ebere. 19Ebere a tswala bara ba babedi. Lebitso la e mong e ne e le Pelege, hobane baahi ba lefatshe ba ne ba arohane mehleng ya hae; moena wa hae e ne e le Jokotane. 20Jokotane a tswala Alamodade, le Shelefe, le Hasere-Mafete, le Jera, 21le Hadorame, le Usale, le Dikela, 22le Ebale, le Abimaele, le Sheba, 23le Ofire, le Hafila, le Jobabe. Bana bohle ke bara ba Jokotane.

Leloko la Sema

24Bana ke bara ba Sema: Arepakeshade, le Shela, 25le Ebere, le Pelege, le Reu, 26le Seruge, le Nakore, le Tera, 27le Aborame, e leng Aborahama.

Leloko la Ishemaele

(Tshim. 25:12-16)

28Bana ke bara ba Aborahama: Isaka, le Ishemaele. 29Lena ke leloko la Ishemaele: Nebajota, letsibolo la Ishemaele, le Kedare, le Adabeele, le Mibesame, 30le Mishema, le Duma, le Masa, le Hadade, le Tema, 31le Jeture, le Nafishe, le Kedema. Bana ke bona bara ba Ishemaele.

Bara ba Ketura

(Tshim. 25:1-4)

32Bana ke bara ba Ketura, mosadi wa lefielo wa Aborahama. Ketura a tswala Simerane, le Jokoshane, le Medane, le Midiane, le Jishebaka, le Shua. Bara ba Jokoshane ke Sheba le Dedane. 33Bara ba Midiane e ne e le Efa, le Efere, le Hanoke, le Abida, le Eledaa. Bana bohle ke ditloholo tsa Ketura.

Leloko la Esau

(Tshim. 36:1-19)

34Aborahama a tswala Isaka. Bara ba Isaka ke Esau le Iseraele. 35Bara ba Esau ke Elefase, le Reuele, le Jeushe, le Jalame, le Kora. 36Bara ba Elefase e ne e le Temana, le Omare, le Sefo, le Fatame, le Kenase, le Timina, le Amaleke. 37Bara ba Reuele ke bana: Nahate, le Sera, le Shamma, le Misa.

Baahi ba Edomo ba pele

(Tshim. 36:20-30)

38Bana ke bara ba Seire: Lotane, le Shobale, le Sebone, le Ana, le Dishone, le Esere, le Dishane. 39Bana ke bara ba Lotane: Hori, le Homame. Kgaitsedi ya Lotane e ne e le Timina. 40Bara ba Shobale e ne e le Aleana, le Manahate, le Ebale, le Shefi, le Oname. Bana ke bara ba Sebone: Aya, le Ana. 41Mora wa Ana ke Dishone. Bara ba Dishone ke Hamerane, le Eshebane, le Jiterane, le Kerane. 42Bana ke bara ba Esere: Bilehane, le Saafane, le Jakane. Bara ba Dishane ke Use le Arane.

Dikgosi tsa Edomo

(Tshim. 36:31-43)

43Tsena ke dikgosi tse ileng tsa busa naha ya Edomo, ho eso be le kgosi e busang bana ba Iseraele: Bela, mora wa Beore, mme lebitso la motse wa hae e ne e le Dinehaba. 44Ha Bela a eshwa, Jobabe, mora wa Sera, ya tswang Bosera, a mo hlahlama. 45Ha Jobabe a eshwa, Hushame, wa naha ya Batemane, a mo hlahlama. 46Ha Hushame a eshwa, Hadade, mora wa Bedade, ya neng a hlole Bamediane naheng ya Moabe, a mo hlahlama. Lebitso la motse wa hae e ne e le Afite. 47Ha Hadade a eshwa, Samela wa Masereka a mo hlahlama. 48Ha Samela a eshwa, Shaule wa Rehobote, e lebopong la NokaNoka: Ke noka ya Euferatese. a mo hlahlama. 49Ha Shaule a eshwa, Baale-Hanane, mora wa Akabore, a mo hlahlama. 50Ha Baale-Hanane a eshwa, Hadade a mo hlahlama. Lebitso la motse wa hae e ne e le Pai, athe la mosadi wa hae e ne e le Mehetabela, moradi wa Matereta, setloholo sa Me-Sahabe. 51Hadade le yena a shwa.

Tsena ke dikgosi tsa Edomo: Timina, le Alea, le Jetete, 52le Aholebama, le Ela, le Pinone, 53le Kenase, le Temana, le Mibesare, 54le Magedeele, le Irame. Tsena ke tsona dikgosi tsa Edomo.

2

Ditloholo tsa Juda

21Bana ke bara ba Iseraele: Rubene, le Simeone, le Levi, le Juda, le Isakare, le Sebulone, 2le Dane, le Josefa, le Benjamine, le Nafthali, le Gade, le Ashere.

3Bana ke bara ba Juda: Ere, le Onane, le Shela. Bana ba bararo o ile a ba tswallwa ke moradi wa Shua wa Mokanana. Ere, letsibolo la hae, o ne a le kgopo mahlong a Morena, mme Morena a mmolaya. 4Tamare, ngwetsi ya Juda, a tswalla Juda Perese le Sera. Kaofela bara ba Juda ba ne ba le bahlano.

5Bara ba Perese ke Heserone, le Hamule. 6Bara ba Sera ke Simeri, le Etane, le Hemane, le Kalekole, le Dara. Kaofela ba ne ba le bahlano. 7Bara ba Karimi ke Akare, ya ileng a kenya Baiseraele tshotso dinaleng, ka ho inkela dintho tse rohakehileng.Josh. 7:1
8Mora wa Etane ke Asariya.

Leloko la kgosi Davida

9Heserone a tswallwa bara bana: Jerahemeele, le Rama, le Kalebe. 10Rama a tswala Aminadabe, Aminadabe a tswala Naheshone, e leng yena kgosana ya bana ba Juda. 11Naheshone a tswala Salemone, Salemone a tswala Boase. 12Boase a tswala Obede, Obede a tswala Jese. 13Mora wa Jese wa letsibolo ke Eliabe, wa bobedi ke Abinadabe, wa boraro ka Shima, 14wa bone ke Netanele, wa bohlano ke Radai, 15wa botshelela ke Oseme, wa bosupa ke Davida. 16Dikgaitsedi tsa bona e ne e le Seruya le Abikaele. Bara ba Seruya ba ne ba le bararo, e le Abishai, le Joabe, le Asaele. 17Abikaele a tswala Amasa, eo ntatae e neng e le Jetere wa Moishemaele.

18Asuba a tswalla Kalebe, mora wa Heserone, moradi ya bitswang Jeriote. A mo tswalla le bara bana: Jeshere, le Shobabe, le Aradone. 19Hoba Asuba a shwe, Kalebe a nyala Eferata, ya ileng a mo tswalla Hure. 20Hure a tswala Uri, Uri a tswala Besalele.

21Ha Heserone a ena le dilemo tse mashome a tsheletseng, a nyala moradi wa Makiri, ntata Gileade. Mosadi eo a mo tswalla mora ya bitswang Segube. 22Segube a tswala Jaire, ya ileng a ba le metse e mashome a mabedi a metso e meraro naheng ya Gileade. 23Gesure, le Arame ba hapa Metse ya Jaire, le Kenate le metsana ya yona. E ne e le metsana e mashome a tsheletseng. Bana bohle ke ditloholo tsa Makiri, ntata Gileade. 24Hoba Heserone a shwe, Kalebe, mora wa hae, a kenela Eferata, mohatsa ntatae, mme eo a mo tswalla Ashehure, ya ileng a thea Tekowa.

Leloko la Jerahemeele

25Bana ke bara ba Jerahemeele, letsibolo la Heserone: Rama ke yena letsibolo, e nto ba Buna, le Orene, le Oseme, le Ahiya. 26Jerahemeele o ne a ena le mosadi e mong ya bitswang Atara; Atara a tswala Oname. 27Bara ba Rama, letsibolo la Jerahemeele, ke bana: Maase, le Jamine, le Ekere. 28Bara ba Oname ke Shamai le Jada. Bara ba Shamai ke Nadabe le Abishure. 29Lebitso la mosadi wa Abishure e ne e le Abihaele, ya ileng a mo tswalla Akabane, le Molede. 30Bara ba Nadabe ke Selede, le Apaime. Selede a shwa a se na bana. 31Apaime a tswala Ishi, Ishi a tswala Sheshane, Sheshane a tswala Akalai.

32Bana ke bara ba Jada, ngwanabo Shamai: Jetere le Jonathane. Jetere a shwa a se na bana. 33Bara ba Jonathane ke Pelete le Sasa. Bana kaofela ke bona ditloholo tsa Jerahemeele.

34Sheshane o ne a se na bara, a ena le baradi feela. O ne a ena le mohlanka wa Moegepeta ya bitswang Jareha. 35Sheshane a nea mohlanka eo wa hae, Jareha, moradi wa hae, mme moradi eo a mo tswalla Atai. 36Atai a tswala Nathane, Nathane a tswala Sabada, 37Sabada a tswala Efalale, Efalale a tswala Obede. 38Obede a tswala Jehu, mme Jehu a tswala Asariya. 39Asariya a tswala Helese, Helese a tswala Eleasa, 40Eleasa a tswala Sisemai, Sisemai a tswala Shalome, 41Shalome a tswala Jekamia, Jekamia a tswala Eleshama.

Leloko la Kalebe

42Bana ke bara ba Kalebe, ngwanabo Jerahemeele: Mesha, e leng letsibolo la hae, a tswala Sife, Sife a tswala Maresha, Maresha a tswala Heborone. 43Bara ba Heborone ke Kora, le Tapua, le Rekeme, le Shema. 44Shema a tswala Rahama, Rahama a tswala Jorokowame. Regeme a tswala Shamai. 45Mora wa Shamai e ne e le Maone, ya ileng a thea Bete-Sure.

46Kalebe o ne a ena le mosadi wa lefielo ya bitswang Efa, mme a mo tswalla bara ba bararo, e leng Harane, le Mosa, le Gasese. Harane e ne e le ntata Gasese.

47Bana ke bara ba Jahadai: Regeme, le Jotame, le Geshane, le Pelete, le Efa, le Shaafe. 48Maaka, mosadi wa lefielo wa Kalebe, a tswala Shebere, le Tirehana. 49A ba a tswala le Shaafe, ya ileng a thea Mademana; a tswala le Shefa, ya ileng a thea Makebena, le Gibea. Moradi wa Kalebe e ne e le Akasa.

50Bana ke ditloholo tsa Kalebe, mora wa Hure, letsibolo la Eferata: Shobale a thea Kiriate-Jearime, 51le Salema, ya ileng a thea Betlelehema, le Harefe, ya ileng a thea Bete-Gadere. 52Ditloholo tsa Shobale, ya ileng a thea Kiriate-Jearime, e ne e le Baharowe, e leng halofo ya morabe wa Bamanahate. 53Merabe ya Kiriate-Jearime ke ena: Bajethero, le Baputi, le Bashoma, le Bamishera. Bona ba ile ba tswala merabe ya Basore le Baeshetaole.

54Bana ke ditloholo tsa Salema: Betlelehema, Banetofa, le Atarote-Bete-Joabe, le halofo ya morabe wa Bamanahate, le Basora. 55Ena ke merabe ya bangodi ba neng ba ahile Jabese: Batire, le Bashima, le Basuka. Bana ke bona Bakene ba tswetsweng ke Hamate, e leng ntata ba lelapa la Rekabe.