Sepedi 2000 (NSO00)
6
Makgarebe

61Hee, wena wa go phala basadi bohle ka botse,

moratiwa wa gago o ile kae?

Re botše tsela ye a tšerego ka yona,

gore re tle re go nyakiše yena.

Kgarebe

2Moratiwa wa ka o ile serapeng sa gagwe

moo go nago le dimelana tša dinoko,

go ya go thaba gona le go kga matšoba.

3Nna ke wa moratiwa wa ka,

moratiwa wa ka le yena ke wa ka.

O thabišwa ke ge a le gare ga matšoba.

Kopelo ya bohlano

Lesogana

4Hee, moratiwa, o botse bjalo ka motse wa Tirtsa,

o botse go etša wa Jerusalema,

wa go gakgamatša boka madira a a swerego difoka.

5Tlogela go ntebelela,

gobane o a nkgakantšha.

Moriri wa gago o tlolatlola bjalo ka mohlape wa dipudi

ge o theoga thabeng ya Gileade.

6Meno a gago a šweufetše bjalo ka dinku tša ditshadi tše di sa tšogo hlapišwa.

Ka moka a bapetše ka go lekanela,

ga go le le kgolegilego.

7Dithama tša gago ka lešireng nke bokagare bja garenate.

8Le ge bahumagadi ba kgoši e le ba masometshela,

metlabo e le ye masomeseswai, mathari e le a a sa balwego,

9nna wa ka ke o tee;

ke yena leebana la ka,

yena wa lebopo le le se nago bosodi.

Ke morwedi a le tee wa mmagwe,

ke yena mmamoratwe wa mmagwe.

Mathari ge a mmona a re ke yo lehlogonolo,

bahumagadi le metlabo ya kgoši ba a mo reta.

10Ke mang yo wa go tšwelela bjalo ka masa?

O botse go swana le ngwedi,

o taga go etša letšatši,

o gakgamatša boka madira a a swerego difoka.

11Ke theogetše mono serapeng sa mehlare ya dikoko,

ka tlo bona mahlogedi ka moeding,

ka tlo bona ge merara e khukhuša,

le megarenate ge e thunya.

12Ke rile ke sa itebetše ka ikwa nke ke nametše koloi ya Aminadibe ya ntwa.6:12 Ka Seheberu temana ye ga e kwagale gabotse.

7
Makgarebe

71Retologa, retologa,

kgarebe ya Shulamo,

retologa, retologa,

gore re go bogele!

Kgarebe

Le reng le nyaka go mpogela ke bina

ka gare ga melokoloko ye mebedi ya dibini?7:1 “ke bina ... dibini” Seheberu ga se kwagale gabotse.

Lesogana

2Wena kgarebe la mošate,

nao tša gago ga se ka botse ge o apere dieta,

le matheka a gago a botse boka lebenyabje le le dirilwego ke sethakga.

3Mokhubo wa gago e dio ba sebjana sa nkgokolwana

se se sa kgarihlwego beine ya leno.

Mpana ya gago nke mokgobo wa mabele

wo o dikaneditšwego ke matšoba.

4Matswele a gago ka mabedi a swana le dikgamana tša mafahla.

5Molala wa gago e dio ba tora ya nakatlou.

Mahlo a gago a etša megobe ya motse wa Heshbone,

ya kgauswi ga lesoro la Bate-Rabime.

Nko ya gago nke tora ye e lego godimo ga Lebanone,

ye e lebanego le Damaskose.

6Hlogo ya gago e leletše go etša thaba ya Karmele.

Leetse la gago le tsetsema bjalo ka lešela la bohwibidu bja moretele;

botse bja lona7:6 “botse bja lona” Seheberu ga se kwagale gabotse. bo goka kgoši.

7O yo mobotse, moratiwa,

o nkgahla e le ruri, wena mmalethabo!

8Seemo sa gago ke sa mopalema,

matswele a gago nke dintšhuhlana tša dikenywa tša wona.

9Ke ile ka gopola gore ke namele mopalema woo

ke sware dintšhuhlana tšeo.

Matswele a gago go nna a a be bjalo ka dintšhuhlana tša diterebe,

lehema la gago e be monkgo wo mobose wa diapola,

10gomme molomo wa gago e be beine ye bosebose.

Kgarebe

Beine yeo e ele bosele e etšwa dipounameng tša ka le menong,7:10 Diphetolelo tše dingwe tša kgale di re “dipounameng tša ka le menong” Seheberu se re “melomong ya ba ba robetšego”.

e elele go moratiwa wa ka.

11Nna ke wa moratiwa wa ka,

gomme o duma go mphopholaphophola.

12Etla, moratiwa, re ye lešokeng,

re lale re le kua matšobeng.7:12 “matšobeng” goba “metseng”

13Re tsogele dirapeng tša merara,

re yo bona ge merara e khukhuša,

goba e paleša,

le ge megarenate e thunya.

Ke gona mo ke tlago go bontšha gore ke a go rata.

14Go kwagala monkgo wa dikenywa tša moratišo,

le dikenywa tše dibosebose,

tša mongwaga le tša ngwagola,

di mo kgauswi le ga gešo.

Ke go beetše tšona, moratiwa.

8

81Nke nkabe o le kgaetšedi ya ka ye e nyantšego letswele la mma.

Gona ke be nka re ge ke kopana nago,

ka go atla mme ka se solwe ke motho.

2Ke be ke tla go iša lapeng la mma,

mo o bego o8:2 “o bego o” goba “a bego a” tla nthuta tša lerato.

Ke be ke tla go fa beine ya leno,

le matutu a digarenate tša ka,

gore o nwe.

3O nthekgile hlogo ka la nngele,

gomme ka la go ja o nkgokere.

4Nkaneleng, lena makgarebe a Jerusalema,

gore le ka se re tutuetše go ratana –

rena re tla ratana ka borena.

Kopelo ya boselela

Makgarebe

5Ke mang yo wa go tšwa lešokeng

a ithekgile ka moratiwa wa gagwe?

Kgarebe

Ke go tsošitše o le ka fase ga moapola

moo mmago, yena motswadi wa gago,

a ilego a thoma go šokwa a le gona.

6Nkapare molaleng goba monwaneng

bjalo ka papetlana ya go šupetša gore ke wa gago,

gobane lerato le ne maatla, le etša lehu;

tumo ga e ne kwelobohloko, e swana le bodulabahu.

Lerato ke mollo wo o laumago kgabo,

le tuka bjalo ka mollo wo o galefilego.

7Maphaaphaa a meetse a ka se le time,

le tšona dinoka di ka se le tšee.

Le ge motho a ka re o le reka ka mahumo ohle a gagwe,

o tla nyatšwa kudu.

Dikgaetšedi tša kgarebe

8Re na le kgaetšedinyana,

ke gona e thoka matswele.

Na re mo direle eng mohla a gokwa ke masogana?

9Ge a ka ikageletša ka morako,

re tla o hlomela sekgabiso sa silibera;

eupša ge a ka etša lesoro le le ahlamego,

re tla le pheka ka diphaphathi tša mesedere.

Kgarebe

10Nna ke morako,

matswele a ka ke ditora tša wona;

ka gona moratiwa wa ka o mpona

ke le wa go mo kgotsofatša.

Lesogana

11Solomone o be a na le serapa sa merara kua Baale-Hamone.

A se hirišetša bahlokomedi,

mohiri ka hlogwana a lefa papetlana tše sekete tša silibera, a lefela tše a di bunnego.

12Serapa sa ka, sa ka tiitii, se re nna wee!

Wena, Solomone, o ka no itshwarela dipapetlana tšeo tša gago tše sekete,

le bahlokomedi ba itshwarela tša bona tše makgolo a mabedi.

13Wena, modulakaserapeng,

bagwera ba ka ba nyaka go go kwa o bolela;

a ke kwe lentšu la gago!

Kgarebe

14Kitima, moratiwa, o etše tshephe,

o swane le kgamana dithabeng tša dinoko.