Sepedi 2000 (NSO00)
3

31Pele ge ke robetše bošego

ke be ke lora yo ke mo ratago,

ke lora ke mo nyaka,

ke sa mmone.

2Ke lora ke tsoga borokong ke thetha

le motse,

ke ralala le mekgotha le mapatlelo,

ke nyaka yo ke mo ratago;

ke mo nyaka,

fela ke sa mmone.

3Baleti ba motse ba ba sepelago le wona ba gahlana le nna.

Ka ba botšiša ka re:

“Na ga se la bona moratiwa wa ka?”

4Ge ke seno tloga go bona ka mo hwetša.

Ka mo swara ka se mo lese,

go fihlela ke mo iša go mma ka ntlong,

ka phapošing ya yo a mpelegego.

5Nkaneleng ka ditshephe le dikgama,

lena basadi ba Jerusalema,

gore le ka se re tutuetše go ratana –

rena re tla ratana ka borena.

Kopelo ya boraro

Kgarebe

6Ke eng sela se tšwago lešokeng

nke ke mokubega wa muši,

se nkgago bose bja mira le bja seorelo,

le bja dinkgabose tša mehutahuta tša go rekišwa ke babapatši?

7Ke Solomone o tla a rwelwe ka setulo sa gagwe sa bogoši;

bahlabani ba masometshela ke bona baleti ba gagwe,

ke ba bangwe ba bagalegale mo Israele.

8Bohle ke bakgoni ba tšhoša;

ke batsebi ba ntwa.

Mongwe le mongwe o itlhamile ka tšhoša,

ba itokišeditše go lwantšha bahlasedi ba bošego.

9Kgoši Solomone o rwelwe ka setulo sa gagwe sa bogoši

se a laetšego gore a se direlwe ka dikota tša sethokgwa sa Lebanone.

10Dikota tša go thekga tlhaka ya sona di manegilwe ka silibera;

boithekgo bja sona bo manegilwe ka gauta;

mosamelo wa sona o apešitšwe lešela la bohwibidu bja moretele.

Bokagare bja sona bo kgabišitšwe gabotse ke makgarebe a Jerusalema,

e le sešupo sa lerato la bona.3:10 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Bokagare ... bona” Diphetolelo tše dingwe di re “Bokagare bja sona bo kgabišitšwe ka diripana tša meno a tlou. 11 Lena basadi ba Jerusalema ...”

11Lena basadi ba Sione,

etlang le bone Kgoši Solomone.

O rwele mphapahlogo wo a o rwešitšwego ke mmagwe tšatšing lela a nyala,

mohlang wola a nyakaletše.

4
Lesogana

41Na o botse bjang, moratiwa,

o botse bjang!

Mahlo a gago ga se ka go taga ka lešireng la gago,

a etša a leeba!

Moriri wa gago o tlolatlola bjalo ka mohlape wa dipudi ge o theoga thabeng ya Gileade.

2Meno a gago a šweufetše bjalo ka dinku tše di sa tšogo kotwa tša hlapišwa.

A bapetše ka go lekanela, ga go le le kgolegilego.

3Dipounama tša gago di swana le thapo ye khwibidu;

molomo wa gago ga se ka botse.

Dithama tša gago ka lešireng

di swana le bokagare bja garenate.

4Molala wa gago nke ke tora ya Dafida

ye e agilwego ka go hlatlaganya maswika;

pheta ya gago e etša dikotse tše sekete tše di leketlago toreng yeo,

e le tša bagale.

5Matswele a gago ka mabedi a swana le dikgamana tša mafahla

tše di fulago gare ga matšoba.

6Ke tla dula thabeng ya mira,

gona mmotong wa seorelo,

go fihlela phefšana ya masa e foka,

le leswiswi le apoga.

7O botse mo gohle, moratiwa,

ga go mo o hlaelelwago gona.

8A4:8 “A” Diphetolelo tše dingwe di re “Tlaa”. re tloge mo dithabeng tša Lebanone,

hle, mmeeletšwa wa ka;

a re tloge mo Lebanone.

Theoga ntlhoreng ya thaba ya Amana,

ntlhoreng ya Senire le ya Hermone,

matšabeng a ditau,

thabeng tša dinkwe.

9O nkutswitše pelo, moratiwa, mmeeletšwa wa ka,

o nkutswitše pelo ka go nkgadima,

le ka pheta e tee ya moruka wa gago.

10Lerato la gago le nkgahla kudu,

moratiwa, mmeeletšwa wa ka.

Lerato la gago le phala beine ka bose;

monkgo wa senkgabose sa gago o phala wa ditlolo tšohle.

11Mmeeletšwa wa ka, dipounama tša gago di rotha todi;

leleme la gago nke ke todi le maswi.

Diaparo tša gago di nkga bose wa dimela tša Lebanone.

12Moratiwa, mmeeletšwa wa ka,

ke serapana se se tswaletšwego,

ke serapana sa legora, mothopo wo o ageleditšwego.

13Mahlogedi a gago nke tšhemo ya megarenate

ye e enywago dikenywa tše dibosebose.

Hena le narete di mela gona,

14le safrone le kalamose le sinamone,

le dimela tša mehutahuta tša diorelo,

le tša mira le tša dikgopha,

le tše dingwe tša go dira ditlolo tše dibotse kudu.

15Wena o mothopo wa go nošetša dirapa,

o sediba sa meetse a a elago,

o moela wo o phororago thabeng tša Lebanone.

Kgarebe

16Tsoga, wena phefo ya leboa!

Etla, wena phefo ya borwa!

Fokang ka serapaneng sa ka,

le phatlalatše monkgo wa sona wo mobose.

Moratiwa wa ka a a tle ka serapaneng sa gagwe,

a je dikenywa tše dibosebose.

5
Lesogana

51Ke tlile serapaneng sa ka, moratiwa,

mmeeletšwa wa ka.

Ke kga mira wa ka le dinoko;

ke ja mamapo le todi ya ka;

ke nwa beine ya ka le maswi.

Makgarebe5:1 Ga go tsebege gabotse gore mo go bolela mang.

Ejang, bagwera, le nweng,

le phonkgele maratong!

Kopelo ya bone

Kgarebe

2Le ge ke be ke robetše pelo yona e be e hlobaela,

ka kwa moratiwa a kokota.

Lesogana

Mpulele, moratiwa, leebana la ka,

wena wa lebopo le le se nago bosodi.

Hlogo ya ka e wetšwe ke phoka,

le leetse la ka le boeditšwe

ke monola wa bošego.

Kgarebe

3Ke šetše ke apotše;

o ra gore ke boele ke apare?

Ke šetše ke hlapile maoto;

o ra gore ke a tšhilafatše gape?

4E rile ge moratiwa a tsenya seatla lešobeng la lebati,

pelo ya ka ya thebatheba ka lethabo.

5Ka tsoga ke re ke yo mmulela.

Diatla tša ka tša rotha mira,

wa elela menwaneng, o etšwa mokgokong

wa sekgonyo sa lebati.

6Ka bulela moratiwa wa ka,

fela ya ba o tlogile, o ile.

Ke be ke mo thabetše mola a bolela.

Ka yo mo nyaka, fela ka mo hloka;

ka mmitša, a se nkarabe.

7Ka bonwa ke baleti ba motse ge ba o potologa;

ba nkeketa ba nkgobatša;

baleti bao ba morako ba nkamoga tšajana ya ka.

8Lena basadi ba Jerusalema,

nkaneleng gore ge le ka bona moratiwa wa ka,

le tla mmotša gore ke lwatšwa ke lerato.

Makgarebe

9Na moratiwa wa gago o phala bangwe ka eng,

wena wa go phala basadi bohle ka botse?

Moratiwa wa gago o phala bangwe ka eng,

ge o re re go anele bjalo?

Kgarebe

10Moratiwa wa ka o edile sefahlego,

o phedile gabotse;

o phala ba diketekete.

11Sefahlego sa gagwe ke sa mmala wa mphiri,

se boreledi;

moriri wa gagwe ke leetse, wa boso bja legokobu.

12Mahlo a gagwe a taga bjalo ka a maeba dinokaneng tše di elago,

maeba a a hlapišwago ka lebese a eme kgauswi le mothopo wa meetse a mantši.5:12 Mohlomongwe go swanetše go balwa “a eme ... a mantši” Seheberu ga se kwagale gabotse.

13Dithama tša gagwe di nkga bose bjalo ka serapa sa dinoko.

Dipounama tša gagwe nke ke matšoba,

di rotha mira.

14Matsogo a gagwe a bopegile,

o apere maseka

a a kgabišitšwego ka magakabje.

Mmele wa gagwe o botse boka nakatlou ye e tlokilwego ka mabenyabje.

15Maoto a gagwe ke dikokwane tša mmabole tše di hlometšwego mekotianeng ya gauta ye e sego ya tswakwa.

O bopegile wa dithaba tša Lebanone tša mesedere ye e letlilego.

16Molomo wa gagwe o ntsefela kudu ge ke mo atla,

gomme tšohle tša gagwe di a dumiša.

Lena makgarebe a Jerusalema, moratiwa wa ka,

yena mogwera wa ka, o bjalo.