Sepedi 2000 (NSO00)
2

21Ke nna tšoba la naga mo Sharone,

ke nna tšoba la molapo.

Lesogana

2Moratiwa wa ka gare ga makgarebe

nke ke letšoba gare ga meetlwa.

Kgarebe

3Moratiwa wa ka gare ga masogana

o etša moapola gare ga mehlare ya sethokgwa.

Ke ipshina ka go dula moriting wa mohlare wo,

le dikenywa tša wona di a ntsefela.

4O ntlišitše ntlong ya menyaka,

a mpea pelo ka lerato la gagwe.

5Ntapološeng ka makwapi a diterebe,

le mmaatlafatšeng ka diapola,

gobane ke lwatšwa ke lerato.

6O nthekgile hlogo ka la nngele,

gomme ka la go ja o nkgokere.

7Nkaneleng ka ditshephe le dikgama,

lena makgarebe a Jerusalema,

gore le ka se re tutuetše go ratana –

rena re tla ratana ka borena.

Kopelo ya bobedi

Kgarebe

8Theeletšang!

Ke kwa lentšu la moratiwa wa ka.

Šolee! O tla a taboga kua dithabeng,

a tshela le mebotong!

9Moratiwa wa ka nke ke tshephe,

o swana le kgamana.

Šolee! O eme ka morago ga morako.

O hlodimela ka lefasetere,

o leka go lebelela ka seširo.

10Moratiwa wa ka o bolela le nna.

Lesogana

Emelela, hle, moratiwa;

masebotsana wa ka, etla.

11Marega a fetile, dipula di khudile,

di iketše.

12Kua nageng matšoba a thuntše.

Nako ya go opela e fihlile,

le nageng ya rena go lla mekuru.

13Mago a thoma go butšwa;

matšoba a merara a nkgiša moya bose.

Emelela, hle, moratiwa;

masebotsana wa ka, etla.

14O swana le leeba le le khutago

ka mphatšeng.

Nke ke bone sebopego sa gago

se sebotsana,

ke kwe lentšwana la gago

le lebosana.

15Re tanyetšeng diphukubje,

diphukubjana tšela di re senyetšago

dirapa tša merara,

gobane merara ya rena e thuntše.

Kgarebe

16Moratiwa wa ka ke wa ka,

le nna ke wa gagwe.

O thabišwa ke ge a le gare ga matšoba

17go fihlela phefšana ya masa e foka,

mme leswiswi le apoga.

Boa, moratiwa wa ka, o etše tshephe,

o swane le kgamana

dithabeng tša maswika a magolo.2:17 “dithabeng tša maswika a magolo” goba “dithabeng tša Betere”

3

31Pele ge ke robetše bošego

ke be ke lora yo ke mo ratago,

ke lora ke mo nyaka,

ke sa mmone.

2Ke lora ke tsoga borokong ke thetha

le motse,

ke ralala le mekgotha le mapatlelo,

ke nyaka yo ke mo ratago;

ke mo nyaka,

fela ke sa mmone.

3Baleti ba motse ba ba sepelago le wona ba gahlana le nna.

Ka ba botšiša ka re:

“Na ga se la bona moratiwa wa ka?”

4Ge ke seno tloga go bona ka mo hwetša.

Ka mo swara ka se mo lese,

go fihlela ke mo iša go mma ka ntlong,

ka phapošing ya yo a mpelegego.

5Nkaneleng ka ditshephe le dikgama,

lena basadi ba Jerusalema,

gore le ka se re tutuetše go ratana –

rena re tla ratana ka borena.

Kopelo ya boraro

Kgarebe

6Ke eng sela se tšwago lešokeng

nke ke mokubega wa muši,

se nkgago bose bja mira le bja seorelo,

le bja dinkgabose tša mehutahuta tša go rekišwa ke babapatši?

7Ke Solomone o tla a rwelwe ka setulo sa gagwe sa bogoši;

bahlabani ba masometshela ke bona baleti ba gagwe,

ke ba bangwe ba bagalegale mo Israele.

8Bohle ke bakgoni ba tšhoša;

ke batsebi ba ntwa.

Mongwe le mongwe o itlhamile ka tšhoša,

ba itokišeditše go lwantšha bahlasedi ba bošego.

9Kgoši Solomone o rwelwe ka setulo sa gagwe sa bogoši

se a laetšego gore a se direlwe ka dikota tša sethokgwa sa Lebanone.

10Dikota tša go thekga tlhaka ya sona di manegilwe ka silibera;

boithekgo bja sona bo manegilwe ka gauta;

mosamelo wa sona o apešitšwe lešela la bohwibidu bja moretele.

Bokagare bja sona bo kgabišitšwe gabotse ke makgarebe a Jerusalema,

e le sešupo sa lerato la bona.3:10 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Bokagare ... bona” Diphetolelo tše dingwe di re “Bokagare bja sona bo kgabišitšwe ka diripana tša meno a tlou. 11 Lena basadi ba Jerusalema ...”

11Lena basadi ba Sione,

etlang le bone Kgoši Solomone.

O rwele mphapahlogo wo a o rwešitšwego ke mmagwe tšatšing lela a nyala,

mohlang wola a nyakaletše.

4
Lesogana

41Na o botse bjang, moratiwa,

o botse bjang!

Mahlo a gago ga se ka go taga ka lešireng la gago,

a etša a leeba!

Moriri wa gago o tlolatlola bjalo ka mohlape wa dipudi ge o theoga thabeng ya Gileade.

2Meno a gago a šweufetše bjalo ka dinku tše di sa tšogo kotwa tša hlapišwa.

A bapetše ka go lekanela, ga go le le kgolegilego.

3Dipounama tša gago di swana le thapo ye khwibidu;

molomo wa gago ga se ka botse.

Dithama tša gago ka lešireng

di swana le bokagare bja garenate.

4Molala wa gago nke ke tora ya Dafida

ye e agilwego ka go hlatlaganya maswika;

pheta ya gago e etša dikotse tše sekete tše di leketlago toreng yeo,

e le tša bagale.

5Matswele a gago ka mabedi a swana le dikgamana tša mafahla

tše di fulago gare ga matšoba.

6Ke tla dula thabeng ya mira,

gona mmotong wa seorelo,

go fihlela phefšana ya masa e foka,

le leswiswi le apoga.

7O botse mo gohle, moratiwa,

ga go mo o hlaelelwago gona.

8A4:8 “A” Diphetolelo tše dingwe di re “Tlaa”. re tloge mo dithabeng tša Lebanone,

hle, mmeeletšwa wa ka;

a re tloge mo Lebanone.

Theoga ntlhoreng ya thaba ya Amana,

ntlhoreng ya Senire le ya Hermone,

matšabeng a ditau,

thabeng tša dinkwe.

9O nkutswitše pelo, moratiwa, mmeeletšwa wa ka,

o nkutswitše pelo ka go nkgadima,

le ka pheta e tee ya moruka wa gago.

10Lerato la gago le nkgahla kudu,

moratiwa, mmeeletšwa wa ka.

Lerato la gago le phala beine ka bose;

monkgo wa senkgabose sa gago o phala wa ditlolo tšohle.

11Mmeeletšwa wa ka, dipounama tša gago di rotha todi;

leleme la gago nke ke todi le maswi.

Diaparo tša gago di nkga bose wa dimela tša Lebanone.

12Moratiwa, mmeeletšwa wa ka,

ke serapana se se tswaletšwego,

ke serapana sa legora, mothopo wo o ageleditšwego.

13Mahlogedi a gago nke tšhemo ya megarenate

ye e enywago dikenywa tše dibosebose.

Hena le narete di mela gona,

14le safrone le kalamose le sinamone,

le dimela tša mehutahuta tša diorelo,

le tša mira le tša dikgopha,

le tše dingwe tša go dira ditlolo tše dibotse kudu.

15Wena o mothopo wa go nošetša dirapa,

o sediba sa meetse a a elago,

o moela wo o phororago thabeng tša Lebanone.

Kgarebe

16Tsoga, wena phefo ya leboa!

Etla, wena phefo ya borwa!

Fokang ka serapaneng sa ka,

le phatlalatše monkgo wa sona wo mobose.

Moratiwa wa ka a a tle ka serapaneng sa gagwe,

a je dikenywa tše dibosebose.