Sepedi 2000 (NSO00)
1

11

1:1
1 Dikg. 4:32
Kopelo ya Solomone ye botsebotse.

Kopelo ya mathomo

Kgarebe

2Nke o nkatle leboelela,

gobane lerato la gago le phala beine ka bose.

3Senkgabose sa gago se a ratega;

wena o senkgabose se se tšhologilego.

Ke ka lebaka leo o ratwago ke makgarebe.

4Ntšee, re kitime mmogo.

Kgoši, nkiše ka diphapošing tša gago.

A re hlalale re thabe mmogo,

re rete rato la gago go phala beine.

Ga go makatše ge o ratwa ke makgarebe ohle!

5Lena makgarebe a Jerusalema,

nna le ge ke fifaditšwe ke letšatši ke botse;

ke fifetše wa mešaša ya Kedara,

eupša ke botse wa diširo tša ga Solomone.1:5 “diširo tša ga Solomone” Diphetolelo tše dingwe di re “diširo tša Salmone”.

6Se nkgeruleleng go fifala ga ka ge ke fifaditšwe ke letšatši.

Dikgaetšedi tša ka di be di dula di nkgalefetše,

di ntlhokomediša dirapa tša merara,

mme nako ya go hlokomela sa ka serapa,

ke ra nako ya go itlhokomela, nnamong,

ke e hloka.

7Mpotše, hle, wena ke go ratago ratirati,

mo o fudišago dihuswane tša gago,

mo o di robatšago gona mosegare.

Ke reng ke swanetše go ebela le mehlape ya badiša ba bangwe ke go nyaka?1:7 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Ke reng ... nyaka?” Diphetolelo tše dingwe di re “Ke reng ke swanetše go etša mosadi yo a aperego lešira mehlapeng ya badiša ba bangwe?”

Lesogana

8Ge o sa go tsebe,

wena wa go phala basadi bohle ka botse,

sepela o latele dihuswane;

diša dihuswanyana tša gago

merakeng ya badiša.

9Wena, moratiwa,

go nna o etša pere ya tshadi

ge e kitimiša dipere tša dipoo madi,

dipere tša dikoloi tša Farao tša ntwa.

10Dithama tša gago di kgabišitšwe ke mangina,

molala wa gago o kgabišwe ke dipheta.

11Rena re tla go direla mangina a gauta a a kgabišitšwego ka dipheta tša silibera.

Kgarebe

12E tla re ge kgoši a sekame bosekamong,

gwa kwagala monkgo wa senkgabose sa ka.

13Moratiwa wa ka o nkga bose bjalo ka mira

ge a patlame kgareng ya ka.

14Moratiwa wa ka o nkga bose go swana le matšoba

ge a khukhuša ka dirapeng tša merara tša Engedi.

Lesogana

15Na o botse bjang, moratiwa, o botse bjang!

Mahlo a gago ga se ka go taga

bjalo ka a leeba!

Kgarebe

16Yo mobotse ke wena, moratiwa;

o nkgahla e le ruri!

Re patlame bjanyengbotala;

17mesedere ke dikota tša ntlo ya rena,

mephaene ke mahlomo a rena.

2

21Ke nna tšoba la naga mo Sharone,

ke nna tšoba la molapo.

Lesogana

2Moratiwa wa ka gare ga makgarebe

nke ke letšoba gare ga meetlwa.

Kgarebe

3Moratiwa wa ka gare ga masogana

o etša moapola gare ga mehlare ya sethokgwa.

Ke ipshina ka go dula moriting wa mohlare wo,

le dikenywa tša wona di a ntsefela.

4O ntlišitše ntlong ya menyaka,

a mpea pelo ka lerato la gagwe.

5Ntapološeng ka makwapi a diterebe,

le mmaatlafatšeng ka diapola,

gobane ke lwatšwa ke lerato.

6O nthekgile hlogo ka la nngele,

gomme ka la go ja o nkgokere.

7Nkaneleng ka ditshephe le dikgama,

lena makgarebe a Jerusalema,

gore le ka se re tutuetše go ratana –

rena re tla ratana ka borena.

Kopelo ya bobedi

Kgarebe

8Theeletšang!

Ke kwa lentšu la moratiwa wa ka.

Šolee! O tla a taboga kua dithabeng,

a tshela le mebotong!

9Moratiwa wa ka nke ke tshephe,

o swana le kgamana.

Šolee! O eme ka morago ga morako.

O hlodimela ka lefasetere,

o leka go lebelela ka seširo.

10Moratiwa wa ka o bolela le nna.

Lesogana

Emelela, hle, moratiwa;

masebotsana wa ka, etla.

11Marega a fetile, dipula di khudile,

di iketše.

12Kua nageng matšoba a thuntše.

Nako ya go opela e fihlile,

le nageng ya rena go lla mekuru.

13Mago a thoma go butšwa;

matšoba a merara a nkgiša moya bose.

Emelela, hle, moratiwa;

masebotsana wa ka, etla.

14O swana le leeba le le khutago

ka mphatšeng.

Nke ke bone sebopego sa gago

se sebotsana,

ke kwe lentšwana la gago

le lebosana.

15Re tanyetšeng diphukubje,

diphukubjana tšela di re senyetšago

dirapa tša merara,

gobane merara ya rena e thuntše.

Kgarebe

16Moratiwa wa ka ke wa ka,

le nna ke wa gagwe.

O thabišwa ke ge a le gare ga matšoba

17go fihlela phefšana ya masa e foka,

mme leswiswi le apoga.

Boa, moratiwa wa ka, o etše tshephe,

o swane le kgamana

dithabeng tša maswika a magolo.2:17 “dithabeng tša maswika a magolo” goba “dithabeng tša Betere”

3

31Pele ge ke robetše bošego

ke be ke lora yo ke mo ratago,

ke lora ke mo nyaka,

ke sa mmone.

2Ke lora ke tsoga borokong ke thetha

le motse,

ke ralala le mekgotha le mapatlelo,

ke nyaka yo ke mo ratago;

ke mo nyaka,

fela ke sa mmone.

3Baleti ba motse ba ba sepelago le wona ba gahlana le nna.

Ka ba botšiša ka re:

“Na ga se la bona moratiwa wa ka?”

4Ge ke seno tloga go bona ka mo hwetša.

Ka mo swara ka se mo lese,

go fihlela ke mo iša go mma ka ntlong,

ka phapošing ya yo a mpelegego.

5Nkaneleng ka ditshephe le dikgama,

lena basadi ba Jerusalema,

gore le ka se re tutuetše go ratana –

rena re tla ratana ka borena.

Kopelo ya boraro

Kgarebe

6Ke eng sela se tšwago lešokeng

nke ke mokubega wa muši,

se nkgago bose bja mira le bja seorelo,

le bja dinkgabose tša mehutahuta tša go rekišwa ke babapatši?

7Ke Solomone o tla a rwelwe ka setulo sa gagwe sa bogoši;

bahlabani ba masometshela ke bona baleti ba gagwe,

ke ba bangwe ba bagalegale mo Israele.

8Bohle ke bakgoni ba tšhoša;

ke batsebi ba ntwa.

Mongwe le mongwe o itlhamile ka tšhoša,

ba itokišeditše go lwantšha bahlasedi ba bošego.

9Kgoši Solomone o rwelwe ka setulo sa gagwe sa bogoši

se a laetšego gore a se direlwe ka dikota tša sethokgwa sa Lebanone.

10Dikota tša go thekga tlhaka ya sona di manegilwe ka silibera;

boithekgo bja sona bo manegilwe ka gauta;

mosamelo wa sona o apešitšwe lešela la bohwibidu bja moretele.

Bokagare bja sona bo kgabišitšwe gabotse ke makgarebe a Jerusalema,

e le sešupo sa lerato la bona.3:10 Mohlomongwe go swanetše go balwa “Bokagare ... bona” Diphetolelo tše dingwe di re “Bokagare bja sona bo kgabišitšwe ka diripana tša meno a tlou. 11 Lena basadi ba Jerusalema ...”

11Lena basadi ba Sione,

etlang le bone Kgoši Solomone.

O rwele mphapahlogo wo a o rwešitšwego ke mmagwe tšatšing lela a nyala,

mohlang wola a nyakaletše.