Sepedi 2000 (NSO00)
3

Rute o nyakelwa motsenedi

31Ka tšatši le lengwe Naume, matswale wa Rute, a re go Rute: “Ngwanaka, ga ke re ke swanetše go go hweletša monna gore o tle o age motse o ikhutše? 2Gape monna yo, Boase, yo o šomilego le badiredi ba gagwe, ke moloko wa borena. Bjale theetša gabotse. Bošego bja lehono Boase o tla be a ološa garase seboeng. 3Ka gona o hlape, o tlole ka dinkgabose, mme o apare gabotse. Ke moka o theogele seboeng, fela o se ke wa iponatša go yena go fihlela ge a feditše go ja le go nwa. 4Ge a yo robala o diše moo a robalago ntshe. Gomme o ye, o mo apole kobo maotong, o robale. Ke moo a tlago go botša gore o dire eng.”

5Rute a mo fetola a re: “Ke tla dira tšohle tše o mpotšago tšona.”

6Ka gona Rute a theogela seboeng mme a dira ka moka tšeo matswalagwe a mo laetšego tšona. 7Ya re ge Boase a feditše go ja le go nwa, a thabile, a ya go robala sethaleng sa garase. Rute a nanyetša go yena, a mo apola kobo maotong mme a robala. 8Ka bomašegogare Boase a phafoga. Ge a fetoga a bona mosadi a robetše maotong a gagwe. 9A mmotšiša a re: “O mang?”

Rute a mo fetola a re: “Ke nna Rute, mong wa ka. Ka ge o le motsenedi, hle, ntsenele, nna, molata wa gago.”

10Boase a re: “Morena a go šegofatše, ngwanaka! O laetša gore o tloga o botegela lapa lešo ka seo o se dirago bjale go fetiša ka moo o diretšego matswalago. Ga wa ikganyogela lesogana la mohumi goba la modiidi. 11Bjale, ngwanaka, se boife! Mang le mang mo motseng wa gešo o tseba ge o le mosadi wa mmakgonthe. Ke tla dira tšohle tše o nkgopelago tšona. 12

3:12
Rute 2:20
Ke therešo ke motsenedi, mme ke swanetše go go tsenela. Fela go sa na le monna yo e lego motsenedi wa kgauswi go mpheta. 13Lala mo bošego ka moka, mme ge go sele re tla nyakišiša ge e ka ba o tla go tsenela. Ge go ka ba bjalo, go lokile. Eupša ge go ka se be bjalo, gona ke ena ka Modimo yo a phelago gore ke tla go tsenela. Bjale ithobalele fa go fihlela go esa.”

14Ka gona a robala moo maotong a Boase go fihlela go esa. Fela a tsoga e sa le ka maswiswana gore a se ke a bonwa, ka gobane Boase o be a sa rate gore yo mongwe a tsebe gore Rute o letše fao seboeng. 15Boase a re go yena: “Ala kobo ya gago fase o e swareletše.” Rute a dira bjalo, gomme Boase a mo elela garase ye e ka bago diroto tše pedi,3:15 “diroto tše pedi” Lebelela Rute 2:17. a mo rweša yona. Rute a napa a rotogela motseng a rwaleletše. 16Ge a fihla gae matswalagwe a mmotšiša a re: “Gomme o sepetše bjang, ngwanaka?”

Rute a mmotša tšohle tše Boase a mo diretšego tšona. 17A ba a re: “O ntšheletše šuba se sa garase gomme a re go nna: ‘O se ke wa boela go matswalago o akga diatla.’ ”

18Matswalagwe a re go yena: “Bjale o iketle, o se ke wa fela pelo, ngwanaka, go fihlela o bona gore taba ye e tla feletša kae. Boase a ka se khutše lehono pele a phetha taba ye.”

4

Boase o nyala Rute

41Boase a ya kgorong ya motse, a fihla a dula fao. Ke moka motsenedi yola Boase a mmoletšego a feta moo, gomme Boase a mmitša a re: “Anke o fetele mono, morwarre, o dule fa.” Ka gona monna yoo a fetela thoko yeo a dula. 2Boase a kgobokanya bakgomana ba lesome ba motse, gomme a ba kgopela gore le bona ba dule fase moo. Ge ba dutše, 3Boase a bolela le motsenedi a re: “Bjale ka gore yola Naume o tšo boa nageng ya Moaba, o rekiša mogola wola wa Elimeleke, moloko wa borena, 4nna ke ile ke tle ke go lome tsebe. Bjale ge, ge o nyaka mogola woo, o reke banna le bakgomana ba ba dutšego mo ba le gona. Fela ge o sa o nyake, hle, ntsebiše, ka gobane mo ditabeng tše go tla wena pele, gwa tsebo latela nna.”

Monna yoo a re: “Ke tla o reka.”

5Ke moo Boase a itšego: “Bjale ge, tšatšing leo o rekago mogola woo go Naume, o tla be o tšea le Rute, mohlologadi wa Momoaba, gore o tle o tswale mojalefa go tsošetša mohu leina.”

6Monna yoo a mo fetola a re: “Ge go le bjalo, gona nka se ithekele mogola woo, ka gobane o ka se tle o eba bohwa bja bana ba ka. Wena ithekele wona. Nna nka se kgone.”

7

4:7,8
Doit. 25:9
Mehleng yeo e be e le setlwaedi setšhabeng sa Israele gore ge motho a rekolla karolo ya gabo ya naga, goba a e neela yo mongwe, a role seeta sa gagwe a se neele yoo mongwekayena. Wo e be e le mokgwa wa Baisraele wa go tiišetša taba.

8Ka fao ge monna yola a re go Boase: “Wena ithekele wona,” o ile a rola seeta sa gagwe a mo neela sona.4:8 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a mo neela sona” Seheberu ga se na mantšu a. 9Ke moo Boase a ilego a bolela le bakgomana le batho ka moka a re: “Lena le dihlatse lehono tša gore ke rekile tšohle go Naume tše e bego e le tša Elimeleke, le tšohle tša Kilione le Maglone. 10

4:10
Doit. 25:5,6
Le gona Rute, Momoaba, mohlologadi wa Maglone, ke a mo tšea e ba mogatšake gore ke tle ke tswale mojalefa go tsošetša mohu leina, gore leina la gagwe le se ke la timelela lelokong la gabo le motseng wa gabo. Lena le dihlatse lehono.”

11

4:11
Gen. 29:31
Bakgomana le bohle ba bangwe kgorong ba re: “Ee, re dihlatse. A Morena a atle mosadi yoo o mo gorošago lapeng la gago, a be bjalo ka Ragele le Lea, bao bobedi ba bilego le thari, ba thea setšhaba sa Israele. Anke o be senatla kgorwaneng ya Efrata, gomme le leina la gago le tume motseng wa Betlelehema. 12
4:12
Gen. 38:27-30
A bana bao Morena a tlago go fa bona ka mosadi yo mofsa yoo ba age lapa la gago bjalo ka lapa la Peretse, morwa wa Juda ka Tamare.”

Boase le ditlogolo tša gagwe

13Ka fao Boase a goroša Rute ya ba mosadi wa gagwe. A tsena dikobong naye; Morena a mo atla, a ima, gomme a belega ngwana wa mošemane. 14Basadi ba motse ba re go Naume: “Reta Morena! O go file setlogolo lehono sa go go babalela. A mošemanyana yo a tume go Baisraele! 15Ngwetši ya gago e a go rata, mme go wena e phala le barwa ba motho ba ba šupago. Bjale o go belegetše setlogolo sa go go hlogiša lefsa, le go go fepa ge o tšofetše.” 16Naume a tšea ngwana, a mmea difarong,4:16 “a mmea difarong” goba “ya ba ngwana wa gagwe” gomme a iphepela yena.

17Basadi ba baagišani ba rea mošemanyana leina la Obede. Ba tšama ba botša mang le mang ba re: “Naume o belegetšwe ngwana wa mošemane!”

Obede e bile tatagoIsai yo e bilego tatagoDafida.

18Bjale le ke lešika la leloko go tloga go Peretse go fihla go Dafida:

Peretse ke tatagoHetserone;

19Hetserone ke tatagoRamo;

Ramo ke tatagoAminadaba;

20Aminadaba ke tatagoNagshone;

Nagshone ke tatagoSalmone;

21Salmone ke tatagoBoase;

Boase ke tatagoObede;

22Obede ke tatagoIsai;

Isai ke tatagoDafida.