Sepedi 2000 (NSO00)
1

Elimeleke le lapa la gagwe nageng ya Moaba

11Mehleng ya ge naga ya Israele e sa bušwa ke baahlodi, go ile gwa wa tlala nageng. Ka gona, monna yo mongwe wa motse wa Betlelehema, nageng ya Juda, a tloga le mosadi le barwa ba gagwe ba babedi go yo diilela nageng ya Moaba. 2Leina la monna yoo e be e le Elimeleke, la mosadi e le Naume. Barwa ba bona ba babedi e be e le Maglone le Kilione. E be e le ba kgorwana ya Efrata ya Betlelehema, nageng ya Juda. Ge ba sa le moo Moaba, 3Elimeleke a hwa, gomme Naume a šala a le noši le barwa ba gagwe ba babedi. 4Bona ba nyala basadi ba Bamoaba; leina la yo mongwe e be e le Orpa, la yo mongwe e le Rute. Ge ba dutše fao mengwaga ye e ka bago ye lesome, 5Maglone le Kilione le bona ba hwa, gomme Naume a tlogelwa a le nošinoši – a se na barwa, a se na le monna.

Naume le Rute ba boela Betlelehema

6Ya re ge Naume a sa le nageng ya Moaba, a kwa gore Morena o atlile setšhaba sa Israele ka go se fa puno ye botse; ka gona a itokišetša go tloga Moaba le betši ba gagwe. 7Ba tloga mmogo go boela nageng ya Juda, fela ge ba le tseleng, 8Naume a re go betši ba gagwe ba babedi a re: “Ipoeleleng magae le yo itulela malapeng a bolena. Hle, Morena a le dire ka botho bjalo ka ge le lena le dirile bao ba hwilego ka botho, mme le nna la ntira ka botho. 9Le gona, hle, a Morena a thuše yo mongwe le yo mongwe wa lena le nyalwe gape, le age metse.”

Ka gona Naume a ba atla a ba šadiša gabotse. Eupša bona ba lla, 10ba re go yena: “Aowa hle! Re tla ya nago go batho ba geno.”

11Fela Naume a ba fetola a re: “Anke le gomeng hle, bana ba ka. Ke ka lebaka lang le nyaka go ya le nna? Na ke sa kgona go belega barwa ba ba tlago le nyala? 12Ipoeleleng gae; nna ke itšofaletše, nka se hlwe ke sa nyalwa gape. Le ge e be nka hutša go nyalwa bjona bošego bjo gomme ka ima ka ba le barwa, 13a le be le ka letela ge ba godile gore ba le nyale? A seo se be se ka le thibela go nyalwa ke ba bangwe? Aowa, bana ba ka, le a tseba gore ga go kgonege. Ke setlega pelo kudu ka lena; nna Morena o mphularetše.”

14Ba napa ba lla go fetišiša. Gomme Orpa a atla matswalagwe a laelana naye, a boela gae.1:14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a boela gae” Seheberu ga se na mantšu a. Rute yena a gomarela matswalagwe. 15Ka gona Naume a re go yena: “Rute, ngwanaka, ngwaneno o ipoeletše gae setšhabeng sa gabo le go modimo wa gabo.1:15 “modimo wa gabo” goba “medimo ya gabo” Le wena ipoelele gae le yena.”

16Fela Rute a mo fetola a re: “Hle, se phegelele go nkgopela go go gomela. Ntumelele ke sepele nago. Mo o yago gona le nna ke tla ya; mo o dulago ntshe le nna ke tla dula gona. Batho ba geno e tla ba batho ba gešo, mme Modimo wa gago e tla ba Modimo wa ka. 17Mo o tlago hwela gona le nna ke tla hwela ntshe, mme ke gona moo ke tlago bolokwa ntshe. Go na le gore ke kgaogane le wena e se ka lehu,1:17 “e se ka lehu” goba “le ge e le lehu” Morena a ka upša a nkotla ka kotlo e šorošoro.”

18Ge Naume a bona gore Rute o tloga a feditše le pelo go ya naye, a se hlwe a mo phegelela.

19Bobedi bja bona ba sepela ba ba ba fihla Betlelehema. Ge ba fihla, motse ka moka wa huduega mme basadi ba botšišana ba re: “A ruri yo ke yena Naume yola?”

20Yena a ba fetola a re: “Se mpitšeng Naume, mpitšeng Mara,1:20 “Naume ... Mara” Ka Seheberu Naume ke go re “lethabo”, mme Mara ke go re “kgalako”. ka gobane Ramaatlaohle o ntirile tše di galakago kudu. 21Ge ke tloga mo ke be ke na le tša ka, eupša Morena o mpušitše ke le fela. A ruri le ka hlwa le mpitša Naume mola Morena Ramaatlaohle a ntšwile mme a ntlhokofaditše?”

22Ke ka moo Naume a boilego ka gona a etšwa nageng ya Moaba le Rute, ngwetši ya gagwe ya Momoaba. Ba gorogile Betlelehema ge batho ba thoma go buna garase.