Sepedi 2000 (NSO00)
1

Elimeleke le lapa la gagwe nageng ya Moaba

11Mehleng ya ge naga ya Israele e sa bušwa ke baahlodi, go ile gwa wa tlala nageng. Ka gona, monna yo mongwe wa motse wa Betlelehema, nageng ya Juda, a tloga le mosadi le barwa ba gagwe ba babedi go yo diilela nageng ya Moaba. 2Leina la monna yoo e be e le Elimeleke, la mosadi e le Naume. Barwa ba bona ba babedi e be e le Maglone le Kilione. E be e le ba kgorwana ya Efrata ya Betlelehema, nageng ya Juda. Ge ba sa le moo Moaba, 3Elimeleke a hwa, gomme Naume a šala a le noši le barwa ba gagwe ba babedi. 4Bona ba nyala basadi ba Bamoaba; leina la yo mongwe e be e le Orpa, la yo mongwe e le Rute. Ge ba dutše fao mengwaga ye e ka bago ye lesome, 5Maglone le Kilione le bona ba hwa, gomme Naume a tlogelwa a le nošinoši – a se na barwa, a se na le monna.

Naume le Rute ba boela Betlelehema

6Ya re ge Naume a sa le nageng ya Moaba, a kwa gore Morena o atlile setšhaba sa Israele ka go se fa puno ye botse; ka gona a itokišetša go tloga Moaba le betši ba gagwe. 7Ba tloga mmogo go boela nageng ya Juda, fela ge ba le tseleng, 8Naume a re go betši ba gagwe ba babedi a re: “Ipoeleleng magae le yo itulela malapeng a bolena. Hle, Morena a le dire ka botho bjalo ka ge le lena le dirile bao ba hwilego ka botho, mme le nna la ntira ka botho. 9Le gona, hle, a Morena a thuše yo mongwe le yo mongwe wa lena le nyalwe gape, le age metse.”

Ka gona Naume a ba atla a ba šadiša gabotse. Eupša bona ba lla, 10ba re go yena: “Aowa hle! Re tla ya nago go batho ba geno.”

11Fela Naume a ba fetola a re: “Anke le gomeng hle, bana ba ka. Ke ka lebaka lang le nyaka go ya le nna? Na ke sa kgona go belega barwa ba ba tlago le nyala? 12Ipoeleleng gae; nna ke itšofaletše, nka se hlwe ke sa nyalwa gape. Le ge e be nka hutša go nyalwa bjona bošego bjo gomme ka ima ka ba le barwa, 13a le be le ka letela ge ba godile gore ba le nyale? A seo se be se ka le thibela go nyalwa ke ba bangwe? Aowa, bana ba ka, le a tseba gore ga go kgonege. Ke setlega pelo kudu ka lena; nna Morena o mphularetše.”

14Ba napa ba lla go fetišiša. Gomme Orpa a atla matswalagwe a laelana naye, a boela gae.1:14 Phetolelo ye nngwe ya kgale e re “a boela gae” Seheberu ga se na mantšu a. Rute yena a gomarela matswalagwe. 15Ka gona Naume a re go yena: “Rute, ngwanaka, ngwaneno o ipoeletše gae setšhabeng sa gabo le go modimo wa gabo.1:15 “modimo wa gabo” goba “medimo ya gabo” Le wena ipoelele gae le yena.”

16Fela Rute a mo fetola a re: “Hle, se phegelele go nkgopela go go gomela. Ntumelele ke sepele nago. Mo o yago gona le nna ke tla ya; mo o dulago ntshe le nna ke tla dula gona. Batho ba geno e tla ba batho ba gešo, mme Modimo wa gago e tla ba Modimo wa ka. 17Mo o tlago hwela gona le nna ke tla hwela ntshe, mme ke gona moo ke tlago bolokwa ntshe. Go na le gore ke kgaogane le wena e se ka lehu,1:17 “e se ka lehu” goba “le ge e le lehu” Morena a ka upša a nkotla ka kotlo e šorošoro.”

18Ge Naume a bona gore Rute o tloga a feditše le pelo go ya naye, a se hlwe a mo phegelela.

19Bobedi bja bona ba sepela ba ba ba fihla Betlelehema. Ge ba fihla, motse ka moka wa huduega mme basadi ba botšišana ba re: “A ruri yo ke yena Naume yola?”

20Yena a ba fetola a re: “Se mpitšeng Naume, mpitšeng Mara,1:20 “Naume ... Mara” Ka Seheberu Naume ke go re “lethabo”, mme Mara ke go re “kgalako”. ka gobane Ramaatlaohle o ntirile tše di galakago kudu. 21Ge ke tloga mo ke be ke na le tša ka, eupša Morena o mpušitše ke le fela. A ruri le ka hlwa le mpitša Naume mola Morena Ramaatlaohle a ntšwile mme a ntlhokofaditše?”

22Ke ka moo Naume a boilego ka gona a etšwa nageng ya Moaba le Rute, ngwetši ya gagwe ya Momoaba. Ba gorogile Betlelehema ge batho ba thoma go buna garase.

2

Rute o budutša tšhemong ya Boase

21Go be go na le monna yo mongwe wa leloko la boElimeleke, mogatšaNaume. Yena o be a bitšwa Boase. E be e le monna wa mohumi wa maemo. 2

2:2
Lef. 19:9,10
Doit. 24:19
Rute a re go Naume: “E re ke ye mašemong ke yo budutša ka morago ga yo a ka ntšhokelwago.”

Naume a mo fetola a re: “Sepela, ngwanaka.”

3Ka fao Rute a ya mašemong mme a sepela ka morago ga babuni a tšama a budutša. A ikhwetša a le tšhemong ya Boase wa leloko la boElimeleke.

4Ka morago ga lebaka yena Boase a fihla a etšwa Betlelehema. A dumediša babuni a re: “Morena a be le lena!”

Bona ba mo fetola ba re: “Morena a go šegofatše!”

5Boase a botšiša mohlapetši wa babuni a re: “A kgadi yela ke ya ga mang?”

6Yena a mo fetola a re: “Ke kgadi yela ya Momoaba ye e tlilego le Naume ge a boa nageng ya Moaba. 7O nkgopetše gore ke mo dumelele go budutša le go kgobela ka morago ga babuni. E sa le le hlaba a ikeme go fihlela bjale ge a no khutšanyana mola mošašaneng.”

8Ke mo Boase a rilego go Rute: “E re ke go botše, ngwanaka. O se hlwe o eya go budutša tšhemong ye nngwe ge e se go ye. Itseparele gona fa, o batamele basadi ba ba šomago mo. 9O lebeledišiše moo banna ba bunago, mme o ipate le basadi. Ke laetše banna gore ba se ke ba go tshwenya. Ge o swerwe ke lenyora, o ye o nwe kua meeteng ya meetse ao badiredi ba a gelego.”

10Rute a khunama, a itahlela fase ka sefahlego, a re go Boase: “Ke ka lebaka lang o ntlhokomela, o ntebelela ka botho mola ke le motho o šele?”

11Boase a mo fetola a re: “Ba mpoditše tšohle tše o di diretšego matswalago go tloga mola mogatšago a hlokafalago. Ke tseba ka mo o tlogetšego tatago le mmago le naga ya geno, le ka mo o tlilego go dula setšhabeng se o bego o sa tsebe tša sona. 12A Morena a go putse go tšeo o di dirilego. Anke Morena Modimo wa Israele yo o tlilego go yena go šireletšwa ke diphego tša gagwe a go putse ka mo go tletšego.”

13Rute a mo fetola a re: “O yo botho kudu go nna, mong wa ka. O nkhomoditše wa nkuša pelo le ge ke se yo mongwe wa badiredi ba gago.”

14Ka nako ya dijo Boase a re go Rute: “Batamela mono o tšee lerathana la senkgwa o šebe ka morong wa beine.” Ka fao a dula le bašomi, gomme Boase a mo hlallela dipale. A ja a khora, a ba a šadiša tše dingwe. 15Ka morago ga ge Rute a boetše go budutša, Boase a laela bašomi a re: “Le mo lese a topatopele le gare ga mekgobo ya diako, mme le se ke la mo kgalema. 16Le tšame le uša diako tše dingwe ka boomo, a tle a topatope. Gomme le se ke la mo omanya.”

17Ka gona Rute a budutša tšhemong yeo go fihlela mathapama, mme ge a fotše a nyaka go tlatša seroto.2:17 “seroto” Se emela keloboima ye ka Seheberu ba rego ke “efa”. “Efa” e lekana le dikilokramo tše lesome. 18A rwala mabele a gagwe a boela motseng, a bontšha matswalagwe mabudutša ao. A mo fa le tšela di šetšego ge a eja. 19Matswalagwe a mmotšiša a re: “Na o hlwele o budutša kae lehono? O be o šoma tšhemong ya mang? A Modimo a šegofatše monna yo a go šeditšego.”

Ke moo Rute a boditšego matswalagwe a re: “Lehono ke hlwele ke šoma tšhemong ya monna yo ba rego ke Boase.”

20

2:20
Lef. 25:25
Naume a re go ngwetšiagwe: “A a šegofatšwe ke Morena yo ka mehla a phethago dikholofetšo tša gagwe go ba ba phelago le go ba ba hwilego!” A tšwela pele a re: “Monna yoo ke moloko wa kgauswi le rena, ke yo mongwe wa bao ka segagešo ba swanetšego go re babalela.”

21Ke moo Rute a itšego: “O ile a ba a re go nna: ‘O fele o ipata le badiredi ba ka go fihlela ba fetša go buna.’ ”

22Naume a re go Rute, ngwetšiagwe: “Ee, ngwanaka, ge o ka ya tšhemong ya motho yo mongwe mohlomongwe ba ka go tshwenya. Go kaone ge o ka itšhomela le basadi ba tšhemong ya Boase.” 23Ke ka moo Rute a šomilego le bona ka go budutša go fihlela ba fetša go buna garase le korong. Gomme a fela a ituletše le matswalagwe.