Sepedi 2000 (NSO00)
8

Go phela ka maatla a Moya wa Modimo

81Ge go le bjalo, bao ba phelago ba le ba tee le Kriste Jesu ba ka se lahlwe. 2Gobane molao wa Moya, Moya wo o re dirago gore re phele re le ba tee le Kriste Jesu, o ntokolotše8:2 “o ntokolotše” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “o go lokolotše”; tše dingwe di re “o re lokolotše”. molaong wa sebe le lehu. 3Gobane se se bego se palela melao ya Moshe ka lebaka la ge e fokodišwa ke tlhago ya motho, Modimo yena o se kgonne. O ahloletše sebe se se lego tlhagong ya motho go lahlwa ka go roma Morwagwe lefaseng a na le tlhago ya go swana le ya motho ye e sekametšego sebeng, gore a fediše sona sebe. 4Seo Modimo o se diretše gore rena re phelago go ya ka Moya, e sego go ya ka nama, re tle re phethe tše melao e di nyakago. 5Gobane bao ba phelago go ya ka nama, ba lakwa ke tša nama. Bao ba phelago go ya ka Moya, ba lakwa ke Moya. 6Gape go lakwa ke tša nama go iša motho lehung, kganthe go lakwa ke Moya gona go iša motho bophelong le boiketlong. 7Ka gona, ge motho a lakwa ke tša nama e ba lenaba la Modimo, ka gobane ga a phethe melao ya Modimo, ebile a ka se kgone go e phetha. 8Bao ba phethago tša nama ba ka se kgone go kgahla Modimo.

9Eupša lena ga le phele go ya ka tša nama, le phela go ya ka mo le lakwago ke Moya, ge eba Moya wa Modimo o dula ka gare ga lena. Motho yo a se nago Moya wa Kriste ga se wa Kriste. 10Eupša ge Kriste a le ka gare ga lena, le ge mmele wona o tla hwa ka lebaka la sebe, Moya wona o a le phediša, ka ge le lokafaditšwe ke Modimo. 11

8:11
1 Bakor. 3:16
Gomme ge Moya wa Modimo yo a tsošitšego Jesu bahung o phela ka gare ga lena, gona Modimo yo a tsošitšego Kriste bahung, le mebele ya lena ye e hwago o tla e phediša ka Moya wa gagwe wo o phelago ka gare ga lena.

12Ka gona, banabešo, re na le se se re tlemago, fela ga se go phela ka mo re lakwago ke tša nama. 13Gobane ge le phela ka go lakwa ke tša nama, le tla hwa; eupša ge le thušwa ke Moya go lahla mediro ya lena ye mebe, gona le tla phela. 14Bao ba hlahlwago ke Moya wa Modimo ke bona bana ba gagwe. 15

8:15-17
Bag. 4:5-7
8:15
Mar. 14:36
Bag. 4:6
Gape Moya wo Modimo a le filego wona ga o le dire makgoba ebile ga o le dire gore le boife bjalo ka pele; eupša o le dira bana ba Modimo, o le dira gore le bitše Modimo le re: “Aba!8:15 “Aba” Le ke lentšu la Searamo le le rago “Tate”. Tate!” 16Moya wa Modimo o ikopanya le meoya ya rena mme ya hlatsela gore re bana ba Modimo. 17Gomme bjale ge re le bana ba gagwe, gona re bajalefa, bajalefa ba Modimo, ba go ja lefa le Kriste, gobane ka ge re tla be re hlokofaditšwe bjalo ka yena, le letago re tla le fiwa bjalo ka yena.

Letago la ka moso

18Nna ke bona gore tše re tlaišwago ka tšona mehleng yeno di ka se bapetšwe le letago le Modimo a tlago re utollela lona. 19Tlholo ka moka e fišegela go tlo utollelwa ba e lego bana ba Modimo. 20

8:20
Gen. 3:17-19
Gobane Modimo o beakantše gore tlholo yohle e se be ye e dulelago sa ruri. Ga se tlholo ye e ratilego gore go be bjalo, eupša ke Modimo yo a beakantšego ka mokgwa woo. Fela yena o e holofeditše 21gore tšatši le lengwe e tla lokollwa dinaleng tša lehu, ya abelwa tokologo ya letago la bana ba Modimo. 22Etse re a tseba gore le gonabjale tlholo ka moka e sa tsetla go etša mosadi ge a swerwe ke lešoko la pelego. 23
8:23
2 Bakor. 5:2-4
Eupša ga se yona fela e tsetlago; le rena beng re lego dithakangwaga tša Moya re llela teng, re ntše re letetše Modimo gore a tle a re dire bana ba gagwe, a re lokolle. 24Gobane re phološitšwe ka ge re be re holofetše; fela ge se re bego re se holofetše re se bona, ga e sa le kholofelo, gobane ga go motho yo a ka holofelago se a se bonago. 25Eupša ka ge se re se holofelago e le se re sa se bonego re se letela re sa fele pelo.

26Godimo ga moo re thušwa le ke Moya, ka ge re fokola gakaaka. Gape rena ga re tsebe gore ge re rapela re kgopele eng, le gona bjang, eupša Moya ke wona o re bolelelago le Modimo ka mefegelo ye e sa laodišegego. 27Gomme Modimo yo a lekolago dipelo tša batho o tseba se Moya o se nyakago; gobane Moya o kgopelela badumedi tše Modimo a di nyakago.

28Gape re tseba ge go ba ba ratago Modimo dilo ka moka di šomela go ba hola, bona bao a ba biditšego go ya ka mo a bego a ikemišeditše ka gona. 29Etse bao a ilego a ba kgetha8:29 “kgetha” goba “tseba” o ile a ba rerela gore ba tle ba swane le Morwagwe, gore yo Morwagwe a tle a be le banababo ba bantši, mme yena e be mogolo wa bona. 30Bao Modimo a ba reretšego go swana le Morwagwe, o ba biditše; bao a ba biditšego o ba lokafaditše, gomme bao a ba lokafaditšego o ba dirile gore ba be le letago.

Modimo o re rata kudu ka Kriste Jesu

31Ge ditaba di le ka mokgwa wo na re ka reng? Kgane ge Modimo a na le rena ke mang yo a ka emeletšanago le rena? 32Modimo ga se a babalela Morwagwe, eupša o ile a re gafela yena go re phološa bohle. Bjale a ka napa a se re fe tše dingwe tšohle? 33Na bao ba kgethilwego ke Modimo, o gona yo a ka ba beago molato? Etse Modimo yena ga a ba bone molato! 34Bjale ke mang yo a ka ba bonago molato? Gape Kriste Jesu o hwile a ba a tsošwa, a yo dula madulong a bogoši kgauswi le Modimo, gomme o re rapelela go yena. 35Bjale ke mang yo a ka kgonago go re aroganya le Kriste yo a re ratago yo? Kgane tlalelo e ka kgona, goba mathata, goba tlaišo, goba tlala, goba mohlako, goba kotsi, goba lehu? 36

8:36
Pes. 44:22
Ga ke re go ngwadilwe ka Mangwalong a Makgethwa gwa thwe:

“Ka lebaka la gago re dula re lebane le lehu;

re swarwa bjalo ka dinku tše di yago go hlabja.”

37Aowa, dilong tšeo ka moka re šetše re fentše ka botlalo ka yo a re ratilego. 38Gobane ke tseba ntle le pelaelo gore ga go se se kago re aroganya le Modimo yo a re ratago: ga se lehu goba bophelo, ga se barongwa goba magoši a semoya goba balaodi ba semoya, goba dilo tša gonabjale goba tša ka moso, 39ga se sa kua godimo sebakabakeng, goba sa kua fase bodulabahu – gare ga tšohle tše di hlodilwego ga go se se kago re aroganya le Modimo yo a re ratago ka Kriste Jesu, Morena wa rena.

9

Modimo le setšhaba se a se kgethilego

91Ka ge ke le wa Kriste ke bolela nnete, e sego maaka. Le letswalo la ka le le laolwago ke Moya wo Mokgethwa le ntlhatsela gore ga ke bolele maaka 2ge ke re ke kwa bohloko bjo bogolo le manyami a a sa felego ka pelong ya ka 3ka lebaka la batho ba gešo, bona e lego setšhaba sa gešo. Ka lebaka la bona ke re nke nkabe nna mong Modimo a ntswintše motswiri ke arogane le Kriste. 4

9:4
Eks. 4:22
Gape bona ke Baisraele; o ba dirile bana ba gagwe mme a ba utollela letago la gagwe; a dira dikgwerano le bona, a ba fa melao ka Moshe; ke ba ba mo khunamelago ka tshwanelo, ba ba filwego ke yena dikholofetšo; 5ke bona ditlogolo tša borakgolokhukhu ba Baheberu, bao setšhabeng sa bona go tswetšwego Kriste. Modimo, Mmušatšohle, a a retwe go ya go ile!9:5 “Modimo ... go ya go ile!” goba “gomme yena, yo e lego Mmušatšohle, a a retwe go ya go ile!” Amene.

6Fela ga se go re ke re kholofetšo ya Modimo e wetše fase; gobane ga se bohle ba lešika la Israele ba e lego Baisraele ka tumelo. 7

9:7
Gen. 21:12
Le gona ga se ba lešika ka moka la Abrahama ba e lego ditlogolo tša gagwe. Modimo o rile go Abrahama: “Ke ka Isaka mo o tlago ba le ditlogolo.” 8Taba ye e ra gore ga se bana ka moka ba go tswalwa ke Abrahama bao e lego bana ba Modimo; ke fela bao Abrahama a ba tswetšego ka kholofetšo ya Modimo ba go thwego ke bona ditlogolo tša mmannete tša Modimo. 9
9:9
Gen. 18:10
Gobane kholofetšo ya Modimo e rile: “Išago ka tšona nako tše ke tla boa mme Sara o tla be a belege morwa.”

10Gomme fao ga se moka. Barwa ba Rebeka le bona ba be ba tswetšwe ke monna o tee, e lego Isaka, rakgolokhukhu wa rena. 11-13

9:12
Gen. 25:23
9:13
Mal. 1:2-3
Pele ga ge ba tswalwa, pele ba dira se sebotse goba se sebe, Modimo o ile a botša Rebeka a re: “Mogolo o tla hlankela moratho.” Le Mangwalo a Makgethwa a re: “Ke ratile Jakobo, ka hloya Esau.” Morero wo wa Modimo o ya le go ikgethela ga gagwe. Ga o laolwe ke se motho a se dirago, o laolwa ke yena Modimo yo a bitšago motho.

14Na bjale re tla reng? Kgane re tla re Modimo ga se a loka? Le gatee! 15

9:15
Eks. 33:19
Gobane o boditše Moshe a re: “Ke tla gaugela yo ke ratago go mo gaugela; ke tla šokela yo ke ratago go mo šokela.” 16Ka gona, dilo ga di ye ka thato goba tumo ya motho, eupša di ya ka kgaugelo ya Modimo. 17
9:17
Eks. 9:16
Gobane Mangwalo a Makgethwa a botša kgoši ya Egepeta a re: “Ke go beile kgoši ka lebaka la yona taba ye, gore ka wena ke bontšhe maatla a ka, gomme ke phatlalatše setumo sa ka lefaseng ka moka.” 18Ge go le bjalo gona, Modimo o gaugela yo a ratago go mo gaugela, ebile o ngangabatša yo a ratago go mo ngangabatša.

Modimo o re go galefa a be a gaugele

19Ge go le bjalo gona, motho a ka no mpotšiša a re: “Bjale Modimo o reng a bona motho molato, etšwe go se yo a ka lwantšhago thato ya gagwe?” 20

9:20
Jes. 29:16
45:9
Aowi! Ke wena mang, motho ke wena, o ka solago Modimo! Kgane sebjana se ka botšiša mmopi wa sona sa re o be o reng o mpopa ka mokgwa wo? 21Kgane mmopi ga a na tokelo ya go bopa dibjana tše pedi ka letsopa le tee, se sengwe ya ba sa matšatši a magolo, sengwe ya ba sa mehleng?

22Agaa, le tše di dirilwego ke Modimo di bjalo. O ratile go bontšha kgalefo ya gagwe le go tsebatša maatla a gagwe. Eupša bale a bego a ba galefetše, bale ba bego ba lebanwe ke go fedišwa, ga se a ka a ba felela pelo. 23Le gona o be a nyaka go utolla letago la gagwe le legolo, le a ilego a le tšholla godimo ga rena ba a bego a tlilo re gaugela, rena balokišetšwaletago ba gagwe. 24Gobane re batho ba a ba biditšego, e sego fela gare ga Bajuda, eupša le gare ga baditšhaba. 25

9:25
Hos. 2:23
Ke tšona tše a di bolelago ka pukung ya Hosea ge a re:

“Setšhaba se e sego sa ka ke tla se bitša ‘Setšhaba sa ka’.

Morafe wo ke bego ke sa o rate ke tla o bitša ‘Moratiwa wa ka’.

26
9:26
Hos. 1:10
“Gomme moo ba bego ba boditšwe go re:

“ ‘Ga le setšhaba sa ka’,

ke gona mo ba tlago bitšwa ‘bana ba Modimo yo a phelago’.”

27
9:27-28
Jes. 10:22-23
Jesaya le yena o goelela a era Baisraele ge a re: “Le ge setšhaba sa Israele se lekana le lešabašaba la lewatle ka bontši, go tla phologa fela ba se bakae; 28gobane Morena o tlilo ahlola batho bohle ba lefase a sa dikadike.” 29
9:29
Jes. 1:9
Go tla ba bjalo ka ge Jesaya a kile a bolela a re: “Ge Modimo Ramaatlaohle a ka be a se a re šadišetša ditlogolo, re ka be re bile bjalo ka Sodoma, re ka be re editše Gomora.”

Paulose o rapelela Baisraele

30Bjale re ka phetha ka go reng? Re ka phetha ka go re baditšhaba ba ba bego ba sa itshwenye ka go nyaka go lokafatšwa ke Modimo, ba be ba lokafatšwa ka tumelo, 31kganthe Baisraele ba ba bego ba nyaka molao wa go ba lokafatša, ba o hlokile. 32Ba o hlokile ka lebaka lang? Ke ka lebaka la ge ba be ba sa ikanye tumelo, eupša ba ikanya mediro ya bona. Ka gona ba kgopša ke leswika la sekgopi 33

9:33
Jes. 28:16
le le bolelwago ke Mangwalo a Makgethwa ge a re:

“Bonang, ke bea leswika la sekgopi Sione,

letlapa le le tlago ba thetša.

Fela yo a dumelago go lona a ka se swabe.”

10

101Banabešo, nna ke duma ka pelo ya ka ka moka, ebile ke kgopelela setšhaba sa gešo go Modimo gore ba phološwe. 2Gobane nna ke hlatse ya gore ba fišegela Modimo, fela phišegelo ya bona ke ya motho yo a hlokago kwešišo. 3Ga se ba ka ba tseba tsela yeo Modimo a lokafatšago batho ka yona, eupša ba lekile go itshepelela ka ya bona tsela; ka gona ba se ipee tseleng ya Modimo ya go lokafatša batho. 4Gape Kriste o fedišitše melao ya Moshe, gomme bohle ba ba dumelago go yena ba a lokafatšwa.

Mang le mang a ka phološwa

5

10:5
Lef. 18:5
Moshe ge a ngwala mabapi le go lokafatšwa ka go phetha melao yela Modimo a mo filego yona, o re: “Yo a phethago ditaelo tša melao ya Modimo o tla phela.” 6
10:6-8
Doit. 30:12-14
Se Mangwalo a Makgethwa a se bolelago mabapi le go lokafatšwa ka tumelo sona se re: “O se ke wa ipotšiša wa re: Ke mang yo a tlago rotogela legodimong?” Seo se ra go re a yo theoša Kriste. 7“Le gona o se ke wa re: Ke mang yo a tlago theogela bodulabahu?” Seo se ra go re a yo rotoša Kriste bahung. 8Se Mangwalo a Makgethwa a se bolelago se re: “Molaetša wa Modimo o kgauswi le wena, o mo molomong wa gago le ka pelong ya gago.” Ke wona molaetša wa tumelo wo re o begago. 9Ge o bega gore Jesu ke Morena mme o dumela gore Modimo o mo tsošitše bahung, o tla phološwa. 10Gobane motho o lokafatšwa ka go dumela, mola ka go bega tumelo yeo a phološwa. 11
10:11
Jes. 28:16
Mangwalo a Makgethwa a re: “Yo a dumelago go yena a ka se swabe.” 12Seo se ra gore ga go kgethollwe Mojuda goba moditšhaba, gobane Morena wa bohle ke o tee mme ba ba mo rapelago o ba atla kudu; 13
10:13
Joele 2:32
bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela a re: “Mang le mang yo a kgopelago Morena thušo o tla phološwa.”

14Eupša ba ka mo kgopela thušo bjang ba se ba dumela go yena? Gomme ba ka dumela go yena bjang ba se ba kwa molaetša wa gagwe? Molaetša wa gagwe wona ba ka o kwa bjang ba sa o begelwe? 15

10:15
Jes. 52:7
Gomme molaetša o ka begwa bjang go se gwa rongwa batseta? Bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela a re: “Go botse bjang go bona batseta ba etla, ba re tlela le taba ye botse!”

16

10:16
Jes. 53:1
Fela ga se batho bohle ba ba amogetšego Taba ye Botse yeo. Jesaya le yena o rile: “Morena, ke mang yo a dumetšego molaetša wa rena?” 17Etse tumelo e tšwa go kweng, mme molaetša o tla ka go begwa ga Kriste.

18

10:18
Pes. 19:4
Bjale nna ke a botšiša ke re: Na Baisraele ga se ba kwa molaetša woo? Ruri, go o kwa gona ba o kwele, gobane le Mangwalo a Makgethwa a re:

“Mokgoši wa bona o phatlaletše lefaseng lohle,

molaetša wa bona o fihlile magomong a lefase.”

19
10:19
Doit. 32:21
Ke botšiša gape ke re: Ga ke re setšhaba sa Israele se o kwešišitše? Etse Moshe ka noši e bile yena wa mathomo wa go fetola legatong la Modimo a re:

“Ke tla le hufegiša batho ba e sego setšhaba;

ke tla le galefiša ka morafe wa mašilo.”

20

10:20
Jes. 65:1
Jesaya yena a ba a ba le sebete, a bolela se a se laetšwego ke Modimo a re:

“Ke hweditšwe ke bao ba bego ba sa nnyake,

ka iponagatša go bao ba bego ba sa mpotšiše.”

21
10:21
Jes. 65:2
Mabapi le Baisraele Modimo o re:

“Ke hlwele ke phurolotše matsogo go amogela morafe wa lenyatšo le manganga.”