Sepedi 2000 (NSO00)
8

Go phela ka maatla a Moya wa Modimo

81Ge go le bjalo, bao ba phelago ba le ba tee le Kriste Jesu ba ka se lahlwe. 2Gobane molao wa Moya, Moya wo o re dirago gore re phele re le ba tee le Kriste Jesu, o ntokolotše8:2 “o ntokolotše” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “o go lokolotše”; tše dingwe di re “o re lokolotše”. molaong wa sebe le lehu. 3Gobane se se bego se palela melao ya Moshe ka lebaka la ge e fokodišwa ke tlhago ya motho, Modimo yena o se kgonne. O ahloletše sebe se se lego tlhagong ya motho go lahlwa ka go roma Morwagwe lefaseng a na le tlhago ya go swana le ya motho ye e sekametšego sebeng, gore a fediše sona sebe. 4Seo Modimo o se diretše gore rena re phelago go ya ka Moya, e sego go ya ka nama, re tle re phethe tše melao e di nyakago. 5Gobane bao ba phelago go ya ka nama, ba lakwa ke tša nama. Bao ba phelago go ya ka Moya, ba lakwa ke Moya. 6Gape go lakwa ke tša nama go iša motho lehung, kganthe go lakwa ke Moya gona go iša motho bophelong le boiketlong. 7Ka gona, ge motho a lakwa ke tša nama e ba lenaba la Modimo, ka gobane ga a phethe melao ya Modimo, ebile a ka se kgone go e phetha. 8Bao ba phethago tša nama ba ka se kgone go kgahla Modimo.

9Eupša lena ga le phele go ya ka tša nama, le phela go ya ka mo le lakwago ke Moya, ge eba Moya wa Modimo o dula ka gare ga lena. Motho yo a se nago Moya wa Kriste ga se wa Kriste. 10Eupša ge Kriste a le ka gare ga lena, le ge mmele wona o tla hwa ka lebaka la sebe, Moya wona o a le phediša, ka ge le lokafaditšwe ke Modimo. 11

8:11
1 Bakor. 3:16
Gomme ge Moya wa Modimo yo a tsošitšego Jesu bahung o phela ka gare ga lena, gona Modimo yo a tsošitšego Kriste bahung, le mebele ya lena ye e hwago o tla e phediša ka Moya wa gagwe wo o phelago ka gare ga lena.

12Ka gona, banabešo, re na le se se re tlemago, fela ga se go phela ka mo re lakwago ke tša nama. 13Gobane ge le phela ka go lakwa ke tša nama, le tla hwa; eupša ge le thušwa ke Moya go lahla mediro ya lena ye mebe, gona le tla phela. 14Bao ba hlahlwago ke Moya wa Modimo ke bona bana ba gagwe. 15

8:15-17
Bag. 4:5-7
8:15
Mar. 14:36
Bag. 4:6
Gape Moya wo Modimo a le filego wona ga o le dire makgoba ebile ga o le dire gore le boife bjalo ka pele; eupša o le dira bana ba Modimo, o le dira gore le bitše Modimo le re: “Aba!8:15 “Aba” Le ke lentšu la Searamo le le rago “Tate”. Tate!” 16Moya wa Modimo o ikopanya le meoya ya rena mme ya hlatsela gore re bana ba Modimo. 17Gomme bjale ge re le bana ba gagwe, gona re bajalefa, bajalefa ba Modimo, ba go ja lefa le Kriste, gobane ka ge re tla be re hlokofaditšwe bjalo ka yena, le letago re tla le fiwa bjalo ka yena.

Letago la ka moso

18Nna ke bona gore tše re tlaišwago ka tšona mehleng yeno di ka se bapetšwe le letago le Modimo a tlago re utollela lona. 19Tlholo ka moka e fišegela go tlo utollelwa ba e lego bana ba Modimo. 20

8:20
Gen. 3:17-19
Gobane Modimo o beakantše gore tlholo yohle e se be ye e dulelago sa ruri. Ga se tlholo ye e ratilego gore go be bjalo, eupša ke Modimo yo a beakantšego ka mokgwa woo. Fela yena o e holofeditše 21gore tšatši le lengwe e tla lokollwa dinaleng tša lehu, ya abelwa tokologo ya letago la bana ba Modimo. 22Etse re a tseba gore le gonabjale tlholo ka moka e sa tsetla go etša mosadi ge a swerwe ke lešoko la pelego. 23
8:23
2 Bakor. 5:2-4
Eupša ga se yona fela e tsetlago; le rena beng re lego dithakangwaga tša Moya re llela teng, re ntše re letetše Modimo gore a tle a re dire bana ba gagwe, a re lokolle. 24Gobane re phološitšwe ka ge re be re holofetše; fela ge se re bego re se holofetše re se bona, ga e sa le kholofelo, gobane ga go motho yo a ka holofelago se a se bonago. 25Eupša ka ge se re se holofelago e le se re sa se bonego re se letela re sa fele pelo.

26Godimo ga moo re thušwa le ke Moya, ka ge re fokola gakaaka. Gape rena ga re tsebe gore ge re rapela re kgopele eng, le gona bjang, eupša Moya ke wona o re bolelelago le Modimo ka mefegelo ye e sa laodišegego. 27Gomme Modimo yo a lekolago dipelo tša batho o tseba se Moya o se nyakago; gobane Moya o kgopelela badumedi tše Modimo a di nyakago.

28Gape re tseba ge go ba ba ratago Modimo dilo ka moka di šomela go ba hola, bona bao a ba biditšego go ya ka mo a bego a ikemišeditše ka gona. 29Etse bao a ilego a ba kgetha8:29 “kgetha” goba “tseba” o ile a ba rerela gore ba tle ba swane le Morwagwe, gore yo Morwagwe a tle a be le banababo ba bantši, mme yena e be mogolo wa bona. 30Bao Modimo a ba reretšego go swana le Morwagwe, o ba biditše; bao a ba biditšego o ba lokafaditše, gomme bao a ba lokafaditšego o ba dirile gore ba be le letago.

Modimo o re rata kudu ka Kriste Jesu

31Ge ditaba di le ka mokgwa wo na re ka reng? Kgane ge Modimo a na le rena ke mang yo a ka emeletšanago le rena? 32Modimo ga se a babalela Morwagwe, eupša o ile a re gafela yena go re phološa bohle. Bjale a ka napa a se re fe tše dingwe tšohle? 33Na bao ba kgethilwego ke Modimo, o gona yo a ka ba beago molato? Etse Modimo yena ga a ba bone molato! 34Bjale ke mang yo a ka ba bonago molato? Gape Kriste Jesu o hwile a ba a tsošwa, a yo dula madulong a bogoši kgauswi le Modimo, gomme o re rapelela go yena. 35Bjale ke mang yo a ka kgonago go re aroganya le Kriste yo a re ratago yo? Kgane tlalelo e ka kgona, goba mathata, goba tlaišo, goba tlala, goba mohlako, goba kotsi, goba lehu? 36

8:36
Pes. 44:22
Ga ke re go ngwadilwe ka Mangwalong a Makgethwa gwa thwe:

“Ka lebaka la gago re dula re lebane le lehu;

re swarwa bjalo ka dinku tše di yago go hlabja.”

37Aowa, dilong tšeo ka moka re šetše re fentše ka botlalo ka yo a re ratilego. 38Gobane ke tseba ntle le pelaelo gore ga go se se kago re aroganya le Modimo yo a re ratago: ga se lehu goba bophelo, ga se barongwa goba magoši a semoya goba balaodi ba semoya, goba dilo tša gonabjale goba tša ka moso, 39ga se sa kua godimo sebakabakeng, goba sa kua fase bodulabahu – gare ga tšohle tše di hlodilwego ga go se se kago re aroganya le Modimo yo a re ratago ka Kriste Jesu, Morena wa rena.