Sepedi 2000 (NSO00)
6

Re se phelele sebe, re phele re le ba tee le Kriste

61Bjale ke ge re ka reng? Na re ka dio dula re phela sebeng gore kgaugelo ya Modimo e tle e ate? 2Le gatee! Na bjale ge re se sa phelela sebe re ka no dula re le mo go sona? 3Kgane ga le tsebe gore bjalo ka ge kolobetšo ya rena e re dirile ba tee le Kriste, ebile e re dirile ba tee le lona lehu la gagwe? 4

6:4
Bakol. 2:12
Mola re kolobetšwa e bile setšha re ehwa mme re bolokwa le yena, gore bjalo ka ge a ile a tsošwa bahung ka maatla a a makatšago a Tatagwe, le rena re tle re phele bophelo bjo bofsa.

5Gobane ka ge re bile ba tee le yena ka go hwa lehu la go swana le la gagwe, re tla ba ba tee le yena le ka go tsoga tsogo ya go swana le ya gagwe. 6Gape re a tseba gore bomotho bjola bja rena bja kgale bo bapotšwe le Kriste sefapanong sa gagwe, gore tlhago ya rena ya go dira sebe e fedišwe, gore re se sa laolwa ke sebe. 7Gobane motho ge a hwile ga a sa laolwa ke sebe. 8Ge eba re hwile le Kriste, re dumela gore le go phela re tla phela naye. 9Gobane re a tseba gore Kriste o tsošitšwe bahung gomme a ka se sa hwa – lehu ga le sa mo laola. 10Go hwa o hwile gatee ya ba moka mola a hwela dibe, gomme bjale o a phela, o phelela Modimo. 11Ka yona tsela yeo le lena, mabapi le sebe le itsheme ba ba hwilego, eupša ba ba phelelago Modimo ka Kriste Jesu.

12Le se sa lakwa ke sebe, lena ba mebele ye e bolago, mo le ka laolwago ke ditumo tša yona. 13Le gona le se ke la gafela ditho tša lena sebe, ya ba tša go dira bokgopo. Le upše le ikgafele Modimo le le ba le tsošitšwego bahung la phela, gomme ditho tša lena le di gafele go dira boloki. 14Le se ke la laolwa ke sebe; gobane ga le bušwe ke molao, eupša le bušwa ke kgaugelo ya Modimo.

Re swanetše go dira tše di lokilego

15Bjale? Na re swanetše go dira dibe ka ge re sa bušwe ke molao, eupša re re re bušwa ke kgaugelo ya Modimo? Le gatee! 16Kgane ga le tsebe gore ge le ineela go direla motho le go mo theeletša, le ba bahlanka ba gagwe – e ka ba go ba bahlanka ba sebe, gona go išago lehung, goba go ba bahlanka ba go kwa Modimo, gona go išago go lokeng? 17Fela a re lebogeng Modimo, ge lena le bego le le bahlanka ba sebe bjale le latela ka dipelo tša lena ka moka thuto ye le e rutilwego. 18Le lokolotšwe sebeng la ba bahlanka ba boloki. 19Ke bolela ka mokgwa wo o tlwaelegilego ka lebaka la go hlaelela ga kwešišo ya lena, ke re: Bjalo ka ge pele le be le ineetše la ba bahlanka ba bootswa le ba bokgopo mme la phela bjalo, ka tsela yeo bjale ineeleng le be bahlanka ba boloki mme le phele bophelo bjo bokgethwa.

20Mola le sa le bahlanka ba sebe le be le sa bone le tlemegile go dira tše di nyakwago ke Modimo. 21Go le thušitšeng go dira dilo tšeo bjale di le lešago dihlong? Etse pheletšo ya tšona ke lehu. 22Gomme ge bjale le lokolotšwe sebeng, le le bahlanka ba Modimo le boelwa ke bophelo bjo bokgethwa, gomme pheletšo ya gona ke go phelela sa ruri. 23Gobane moputso wa sebe ke lehu, eupša mpho ya kgaugelo ya Modimo yona ke go phelela sa ruri ka Kriste Jesu, Morena wa rena.

7

Go swantšhwa ka lenyalo

71Banabešo, ke botšiša lena le tsebago molao, ke re na ga le tsebe gore molao o buša motho fela ge a sa phela? 2Mohlala šo: Mosadi yo a nyetšwego o tlemagantšwe le monna wa gagwe ke molao ge monna wa gagwe a sa phela; eupša ge monna a ka hwa mosadi o tlemologa molaong wo o mo tlemagantšego le yena. 3Ka gona, ge a ka ipha monna yo mongwe monna wa gagwe a sa phela, o tla bitšwa seotswa; eupša ge monna wa gagwe a hwile, gona o tlemologa molaong woo, gomme ge a ka nyalwa ke monna yo mongwe ga a otswe. 4Le go lena, banabešo, go bjalo. Ge go iwa ka melao ya Moshe, le lena ke setšha le hwile, ka gobane le ditho tša mmele wa Kriste; gomme bjale le ba yo a tsošitšwego bahung gore re tle re enywe dienywa tše di kgahlago Modimo. 5Gobane mola re sa laolwa ke ditumo tša nama, go duma sebe mo go lego mo go rena go be go hlohleletšwa ke melao ya Moshe, gomme go re iša lehung. 6Eupša bjale re tlemolotšwe melaong ya Moshe, ka gobane ka thokong ya melao ye e bego e re tlemile yeo re hwile. Ga re sa hlankela Modimo ka mokgwa wola wa kgale wo re bego re o laetšwe ke melao ye e ngwadilwego, eupša re mo hlankela ka mokgwa wo mofsa wo re o laelwago ke Moya.

Molao o utolla bobe bja sebe

7

7:7
Eks. 20:17
Doit. 5:21
Bjale re ka reng? Na re ka re melao ya Moshe ka boyona ke sebe? Le gatee! Fela nna sebe nkabe ke sa se tsebe, ge e ka be e se ka lebaka la yona melao yeo. Ge molao wa Moshe o ka be o sa re: “O se ke wa duma sa motho,” nkabe ke sa tsebe gore tumo ke eng. 8Eupša ka molao woo sebe se kgonne go hlohleletša ditumo tše di fapafapanego mo go nna. Ge molao o se gona, sebe se hwile. 9Nna nkile ka phela go se na molao; eupša ya re ge molao o etla, sebe sa tsoga, 10gomme nna ka hwa. Ya ba gore molao wo o beetšwego go mphediša, o a mpolaya. 11
7:11
Gen. 3:13
Sebe sa ntsena ka molao wo, sa nthadia, sa mpolaya ka wona.

12Bjale ge, melao ya Moshe ka boyona ke ye mekgethwa, le ditaelo tša yona ke tše kgethwa, di lokile, di botse. 13Na e ka ba seo se ra gore nna ke bolailwe ke se sebotse? Le gatee! Ke bolailwe ke sebe; ka go šomiša selo se sebotse sebe se mpolaile gore bobe bja sona bo tle bo utologe. Ka lebaka leo, ka yona melao ye sebe se bontšhwa e le se sebe le go feta.

Moya le nama di a lwa

14Melao ya Moshe re tseba ge e le ya moya, fela nna ke motho wa nama, ke rekišitšwe ka ba lekgoba la sebe. 15

7:15
Bag. 5:17
Se ke se dirago ga ke se tsebe, gobane ga ke dire se ke se ratago, eupša ke dira se ke se hloilego. 16Ka ge se ke se dirago e le se ke sa se ratego, seo se šupa gore ke dumela gore melao ya Moshe e lokile. 17Ka gona ga se nna ke dirago se, eupša ke sebe se se dulago mo go nna. 18Gobane ke a tseba gore mo go nna ga go dule se se lokilego – ke ra nameng ya ka. Ka gore le ge ke nyaka go dira tše di lokilego, ga ke kgone. 19Ga ke dire tše di lokilego tše ke nyakago go di dira, eupša tše dimpe tše ke sa nyakego go di dira, ke a di dira. 20Gomme ge ke dira tše ke sa di nyakego ga e sa le nna ke di dirago, eupša ke sebe se se agilego mo go nna.

21Ke mo ke lemogago gore se se diregago mo go nna ke go re ge ke nyaka go dira se se lokilego, e ba fela se sebe se ke se kgonago. 22Nnaena ka pelong ya ka ke thabela melao ya Modimo. 23Eupša mo nameng ya ka ke hwetša molao o šele wo o lwantšhago molao wa pelo ya ka. O ntira sebofša sa molao wa sebe wo o šomago mo nameng ya ka. 24Joo, nna motho wa madimabe! Ke tla hlakodišwa ke mang nameng ye ya go nkiša lehung? 25Modimo ke yena a ntlhakodišago, gomme ke mo leboga ka Jesu Kriste, Morena wa rena!

Bjale ge, taba ya ka e ka mokgwa wo: melao ya Modimo ke e phetha ka pelo fela, eupša ka nama ya ka gona ke phetha molao wa sebe.

8

Go phela ka maatla a Moya wa Modimo

81Ge go le bjalo, bao ba phelago ba le ba tee le Kriste Jesu ba ka se lahlwe. 2Gobane molao wa Moya, Moya wo o re dirago gore re phele re le ba tee le Kriste Jesu, o ntokolotše8:2 “o ntokolotše” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “o go lokolotše”; tše dingwe di re “o re lokolotše”. molaong wa sebe le lehu. 3Gobane se se bego se palela melao ya Moshe ka lebaka la ge e fokodišwa ke tlhago ya motho, Modimo yena o se kgonne. O ahloletše sebe se se lego tlhagong ya motho go lahlwa ka go roma Morwagwe lefaseng a na le tlhago ya go swana le ya motho ye e sekametšego sebeng, gore a fediše sona sebe. 4Seo Modimo o se diretše gore rena re phelago go ya ka Moya, e sego go ya ka nama, re tle re phethe tše melao e di nyakago. 5Gobane bao ba phelago go ya ka nama, ba lakwa ke tša nama. Bao ba phelago go ya ka Moya, ba lakwa ke Moya. 6Gape go lakwa ke tša nama go iša motho lehung, kganthe go lakwa ke Moya gona go iša motho bophelong le boiketlong. 7Ka gona, ge motho a lakwa ke tša nama e ba lenaba la Modimo, ka gobane ga a phethe melao ya Modimo, ebile a ka se kgone go e phetha. 8Bao ba phethago tša nama ba ka se kgone go kgahla Modimo.

9Eupša lena ga le phele go ya ka tša nama, le phela go ya ka mo le lakwago ke Moya, ge eba Moya wa Modimo o dula ka gare ga lena. Motho yo a se nago Moya wa Kriste ga se wa Kriste. 10Eupša ge Kriste a le ka gare ga lena, le ge mmele wona o tla hwa ka lebaka la sebe, Moya wona o a le phediša, ka ge le lokafaditšwe ke Modimo. 11

8:11
1 Bakor. 3:16
Gomme ge Moya wa Modimo yo a tsošitšego Jesu bahung o phela ka gare ga lena, gona Modimo yo a tsošitšego Kriste bahung, le mebele ya lena ye e hwago o tla e phediša ka Moya wa gagwe wo o phelago ka gare ga lena.

12Ka gona, banabešo, re na le se se re tlemago, fela ga se go phela ka mo re lakwago ke tša nama. 13Gobane ge le phela ka go lakwa ke tša nama, le tla hwa; eupša ge le thušwa ke Moya go lahla mediro ya lena ye mebe, gona le tla phela. 14Bao ba hlahlwago ke Moya wa Modimo ke bona bana ba gagwe. 15

8:15-17
Bag. 4:5-7
8:15
Mar. 14:36
Bag. 4:6
Gape Moya wo Modimo a le filego wona ga o le dire makgoba ebile ga o le dire gore le boife bjalo ka pele; eupša o le dira bana ba Modimo, o le dira gore le bitše Modimo le re: “Aba!8:15 “Aba” Le ke lentšu la Searamo le le rago “Tate”. Tate!” 16Moya wa Modimo o ikopanya le meoya ya rena mme ya hlatsela gore re bana ba Modimo. 17Gomme bjale ge re le bana ba gagwe, gona re bajalefa, bajalefa ba Modimo, ba go ja lefa le Kriste, gobane ka ge re tla be re hlokofaditšwe bjalo ka yena, le letago re tla le fiwa bjalo ka yena.

Letago la ka moso

18Nna ke bona gore tše re tlaišwago ka tšona mehleng yeno di ka se bapetšwe le letago le Modimo a tlago re utollela lona. 19Tlholo ka moka e fišegela go tlo utollelwa ba e lego bana ba Modimo. 20

8:20
Gen. 3:17-19
Gobane Modimo o beakantše gore tlholo yohle e se be ye e dulelago sa ruri. Ga se tlholo ye e ratilego gore go be bjalo, eupša ke Modimo yo a beakantšego ka mokgwa woo. Fela yena o e holofeditše 21gore tšatši le lengwe e tla lokollwa dinaleng tša lehu, ya abelwa tokologo ya letago la bana ba Modimo. 22Etse re a tseba gore le gonabjale tlholo ka moka e sa tsetla go etša mosadi ge a swerwe ke lešoko la pelego. 23
8:23
2 Bakor. 5:2-4
Eupša ga se yona fela e tsetlago; le rena beng re lego dithakangwaga tša Moya re llela teng, re ntše re letetše Modimo gore a tle a re dire bana ba gagwe, a re lokolle. 24Gobane re phološitšwe ka ge re be re holofetše; fela ge se re bego re se holofetše re se bona, ga e sa le kholofelo, gobane ga go motho yo a ka holofelago se a se bonago. 25Eupša ka ge se re se holofelago e le se re sa se bonego re se letela re sa fele pelo.

26Godimo ga moo re thušwa le ke Moya, ka ge re fokola gakaaka. Gape rena ga re tsebe gore ge re rapela re kgopele eng, le gona bjang, eupša Moya ke wona o re bolelelago le Modimo ka mefegelo ye e sa laodišegego. 27Gomme Modimo yo a lekolago dipelo tša batho o tseba se Moya o se nyakago; gobane Moya o kgopelela badumedi tše Modimo a di nyakago.

28Gape re tseba ge go ba ba ratago Modimo dilo ka moka di šomela go ba hola, bona bao a ba biditšego go ya ka mo a bego a ikemišeditše ka gona. 29Etse bao a ilego a ba kgetha8:29 “kgetha” goba “tseba” o ile a ba rerela gore ba tle ba swane le Morwagwe, gore yo Morwagwe a tle a be le banababo ba bantši, mme yena e be mogolo wa bona. 30Bao Modimo a ba reretšego go swana le Morwagwe, o ba biditše; bao a ba biditšego o ba lokafaditše, gomme bao a ba lokafaditšego o ba dirile gore ba be le letago.

Modimo o re rata kudu ka Kriste Jesu

31Ge ditaba di le ka mokgwa wo na re ka reng? Kgane ge Modimo a na le rena ke mang yo a ka emeletšanago le rena? 32Modimo ga se a babalela Morwagwe, eupša o ile a re gafela yena go re phološa bohle. Bjale a ka napa a se re fe tše dingwe tšohle? 33Na bao ba kgethilwego ke Modimo, o gona yo a ka ba beago molato? Etse Modimo yena ga a ba bone molato! 34Bjale ke mang yo a ka ba bonago molato? Gape Kriste Jesu o hwile a ba a tsošwa, a yo dula madulong a bogoši kgauswi le Modimo, gomme o re rapelela go yena. 35Bjale ke mang yo a ka kgonago go re aroganya le Kriste yo a re ratago yo? Kgane tlalelo e ka kgona, goba mathata, goba tlaišo, goba tlala, goba mohlako, goba kotsi, goba lehu? 36

8:36
Pes. 44:22
Ga ke re go ngwadilwe ka Mangwalong a Makgethwa gwa thwe:

“Ka lebaka la gago re dula re lebane le lehu;

re swarwa bjalo ka dinku tše di yago go hlabja.”

37Aowa, dilong tšeo ka moka re šetše re fentše ka botlalo ka yo a re ratilego. 38Gobane ke tseba ntle le pelaelo gore ga go se se kago re aroganya le Modimo yo a re ratago: ga se lehu goba bophelo, ga se barongwa goba magoši a semoya goba balaodi ba semoya, goba dilo tša gonabjale goba tša ka moso, 39ga se sa kua godimo sebakabakeng, goba sa kua fase bodulabahu – gare ga tšohle tše di hlodilwego ga go se se kago re aroganya le Modimo yo a re ratago ka Kriste Jesu, Morena wa rena.