Sepedi 2000 (NSO00)
5

Modimo o re lokafaditše

51Ka ge bjale re lokafaditšwe ka tumelo, re boelantšwe le Modimo ke Jesu Kriste, Morena wa rena. 2Ke yena a re filego mahlogonolo a Modimo ka tumelo ya rena ao bjale re phelago ka ona. Ke ka lebaka leo re ikgantšhago ka letago la gagwe le re le holofetšego. 3E sego fao fela; re ikgantšha le ka mathata a rena, ka ge re tseba gore mathata a tliša kgotlelelo, 4kgotlelelo e dira gore re kgahle Modimo, gomme go kgahla Modimo go re tlišetša kholofelo. 5Kholofelo yeo ga e re swabiše, gobane lerato la Modimo le tšhetšwe ka dipelong tša rena ke Moya wo Mokgethwa wo re o filwego.

6Gobane Kriste o re hwetše ka nako ye e swanelago, mola re sa kgone go iphološa, a hwela bohle. 7Gape go hwela moloki ke taba ye e nyakago e sa direge; kganthe yo botho yena mohlomong motho a ka beta pelo a mo hwela. 8Modimo yena o re bontšhitše lerato le a re ratago ka lona, e lego la mola Kriste a re hwela re sa le badiradibe. 9Ka ge bjale re lokafaditšwe ka lehu la Kriste, re tloga re sa belaele gore re tla hlakodišwa kgalefong ya Modimo ka yena Kriste. 10Ge mola re le manaba a Modimo re boelantšwe le yena ka lehu la Morwagwe, ge bjale re šetše re boelantšwe le yena, re tloga re sa belaele gore o tla re phološa ka gobane a phela. 11Gomme ga se moo fela; re bile re thabela tše Modimo a di dirilego ka Jesu Kriste, Morena wa rena, yo bjale a re boelantšego le yena Modimo.

Adamo le Kriste ba a bapišwa

12

5:12
Gen. 3:6
Bjalo ka ge sebe se tlile lefaseng ka motho o tee, mme lehu la tla ka sona sebe, lehu le napile le aparetše batho bohle, ka ge bohle ba dirile dibe. 13Pele ga ge melao ya Moshe e etla sebe se be se šetše se le gona lefaseng, eupša ge go se na molao motho ga a balelwe dibe tša gagwe. 14Le ge go le bjalo, batho bohle ba ba phetšego go tloga mehleng ya Adamo go fihla mehleng ya Moshe ba ile ba lebanwa ke go hwa, ešita le bao ba bego ba se ba ka ba dira sebe sa go swana le sa Adamo mola a tshela taelo ya Modimo.

Gape Adamo e be e le seswantšho sa yo a bego a tlilo tla. 15Eupša mpho ya Modimo e ka se swane le sebe sa Adamo. Ka lebaka la sebe sa motho o tee yola go hwile batho ba bantši. Eupša kgaugelo ya Modimo ke ye kgolo le go feta, kganthe le yona mpho ya gagwe ye a e filego batho ba bantši ka kgaugelo ya motho o tee yoo, Jesu Kriste, ke ye kgolo kudu le go feta. 16Le gona mpho ya Modimo le sebe sa motho o tee yola ga di swane. Gobane motho o tee yola o rile go dira sebe Modimo a mmona molato, gomme go bonwa molato moo ga gagwe gwa obela le batho bohle go bonwa molato. Eupša e rile ge sebe se dirwa ke batho ba bantši Modimo a ba gaugela ka mo go sa ba swanelego, a bega gore ga ba na molato. 17Ka lebaka la sebe sa motho o tee yola batho ba ile ba lebanwa ke go hwa. Se se phethilwego ke motho o tee yo, Jesu Kriste, sona ke se segolo kudu go feta se se sentšwego ke motho o tee yola. Ke go re ba ba gaugelwago kudu ke Modimo, ba ba fiwago ke yena mpho ya go lokafatšwa, ba tla tia moyeng ka yena Jesu Kriste.

18Ka lebaka leo, bjalo ka ge bosenyi bja motho o tee yola bo dirile gore batho bohle ba bewe molato, ka mokgwa wo mobjalo tiro ya go lokafatša ya motho o tee yo le yona e lokafaditše batho bohle, mme ya dira gore ba phelele sa ruri. 19Bjalo ka ge ba bantši e ile ya ba badiradibe ka lebaka la go se kwe ga motho o tee yola, ka mokgwa wo mobjalo ba bantši ba tla lokafatšwa ka lebaka la go hwa ga motho o tee yo.

20Molao o tlile ka morago gore o atiše diphošo, eupša mo go atilego sebe, kgaugelo ya Modimo yona e atile kudu le go feta, 21gore bjalo ka ge sebe se ile sa dira gore batho ba lebanwe ke go hwa, bjale kgaugelo ya Modimo e dire gore batho ba lebanwe ke go lokafatšwa, ba tle ba phelele sa ruri ka Jesu Kriste, Morena wa rena.

6

Re se phelele sebe, re phele re le ba tee le Kriste

61Bjale ke ge re ka reng? Na re ka dio dula re phela sebeng gore kgaugelo ya Modimo e tle e ate? 2Le gatee! Na bjale ge re se sa phelela sebe re ka no dula re le mo go sona? 3Kgane ga le tsebe gore bjalo ka ge kolobetšo ya rena e re dirile ba tee le Kriste, ebile e re dirile ba tee le lona lehu la gagwe? 4

6:4
Bakol. 2:12
Mola re kolobetšwa e bile setšha re ehwa mme re bolokwa le yena, gore bjalo ka ge a ile a tsošwa bahung ka maatla a a makatšago a Tatagwe, le rena re tle re phele bophelo bjo bofsa.

5Gobane ka ge re bile ba tee le yena ka go hwa lehu la go swana le la gagwe, re tla ba ba tee le yena le ka go tsoga tsogo ya go swana le ya gagwe. 6Gape re a tseba gore bomotho bjola bja rena bja kgale bo bapotšwe le Kriste sefapanong sa gagwe, gore tlhago ya rena ya go dira sebe e fedišwe, gore re se sa laolwa ke sebe. 7Gobane motho ge a hwile ga a sa laolwa ke sebe. 8Ge eba re hwile le Kriste, re dumela gore le go phela re tla phela naye. 9Gobane re a tseba gore Kriste o tsošitšwe bahung gomme a ka se sa hwa – lehu ga le sa mo laola. 10Go hwa o hwile gatee ya ba moka mola a hwela dibe, gomme bjale o a phela, o phelela Modimo. 11Ka yona tsela yeo le lena, mabapi le sebe le itsheme ba ba hwilego, eupša ba ba phelelago Modimo ka Kriste Jesu.

12Le se sa lakwa ke sebe, lena ba mebele ye e bolago, mo le ka laolwago ke ditumo tša yona. 13Le gona le se ke la gafela ditho tša lena sebe, ya ba tša go dira bokgopo. Le upše le ikgafele Modimo le le ba le tsošitšwego bahung la phela, gomme ditho tša lena le di gafele go dira boloki. 14Le se ke la laolwa ke sebe; gobane ga le bušwe ke molao, eupša le bušwa ke kgaugelo ya Modimo.

Re swanetše go dira tše di lokilego

15Bjale? Na re swanetše go dira dibe ka ge re sa bušwe ke molao, eupša re re re bušwa ke kgaugelo ya Modimo? Le gatee! 16Kgane ga le tsebe gore ge le ineela go direla motho le go mo theeletša, le ba bahlanka ba gagwe – e ka ba go ba bahlanka ba sebe, gona go išago lehung, goba go ba bahlanka ba go kwa Modimo, gona go išago go lokeng? 17Fela a re lebogeng Modimo, ge lena le bego le le bahlanka ba sebe bjale le latela ka dipelo tša lena ka moka thuto ye le e rutilwego. 18Le lokolotšwe sebeng la ba bahlanka ba boloki. 19Ke bolela ka mokgwa wo o tlwaelegilego ka lebaka la go hlaelela ga kwešišo ya lena, ke re: Bjalo ka ge pele le be le ineetše la ba bahlanka ba bootswa le ba bokgopo mme la phela bjalo, ka tsela yeo bjale ineeleng le be bahlanka ba boloki mme le phele bophelo bjo bokgethwa.

20Mola le sa le bahlanka ba sebe le be le sa bone le tlemegile go dira tše di nyakwago ke Modimo. 21Go le thušitšeng go dira dilo tšeo bjale di le lešago dihlong? Etse pheletšo ya tšona ke lehu. 22Gomme ge bjale le lokolotšwe sebeng, le le bahlanka ba Modimo le boelwa ke bophelo bjo bokgethwa, gomme pheletšo ya gona ke go phelela sa ruri. 23Gobane moputso wa sebe ke lehu, eupša mpho ya kgaugelo ya Modimo yona ke go phelela sa ruri ka Kriste Jesu, Morena wa rena.

7

Go swantšhwa ka lenyalo

71Banabešo, ke botšiša lena le tsebago molao, ke re na ga le tsebe gore molao o buša motho fela ge a sa phela? 2Mohlala šo: Mosadi yo a nyetšwego o tlemagantšwe le monna wa gagwe ke molao ge monna wa gagwe a sa phela; eupša ge monna a ka hwa mosadi o tlemologa molaong wo o mo tlemagantšego le yena. 3Ka gona, ge a ka ipha monna yo mongwe monna wa gagwe a sa phela, o tla bitšwa seotswa; eupša ge monna wa gagwe a hwile, gona o tlemologa molaong woo, gomme ge a ka nyalwa ke monna yo mongwe ga a otswe. 4Le go lena, banabešo, go bjalo. Ge go iwa ka melao ya Moshe, le lena ke setšha le hwile, ka gobane le ditho tša mmele wa Kriste; gomme bjale le ba yo a tsošitšwego bahung gore re tle re enywe dienywa tše di kgahlago Modimo. 5Gobane mola re sa laolwa ke ditumo tša nama, go duma sebe mo go lego mo go rena go be go hlohleletšwa ke melao ya Moshe, gomme go re iša lehung. 6Eupša bjale re tlemolotšwe melaong ya Moshe, ka gobane ka thokong ya melao ye e bego e re tlemile yeo re hwile. Ga re sa hlankela Modimo ka mokgwa wola wa kgale wo re bego re o laetšwe ke melao ye e ngwadilwego, eupša re mo hlankela ka mokgwa wo mofsa wo re o laelwago ke Moya.

Molao o utolla bobe bja sebe

7

7:7
Eks. 20:17
Doit. 5:21
Bjale re ka reng? Na re ka re melao ya Moshe ka boyona ke sebe? Le gatee! Fela nna sebe nkabe ke sa se tsebe, ge e ka be e se ka lebaka la yona melao yeo. Ge molao wa Moshe o ka be o sa re: “O se ke wa duma sa motho,” nkabe ke sa tsebe gore tumo ke eng. 8Eupša ka molao woo sebe se kgonne go hlohleletša ditumo tše di fapafapanego mo go nna. Ge molao o se gona, sebe se hwile. 9Nna nkile ka phela go se na molao; eupša ya re ge molao o etla, sebe sa tsoga, 10gomme nna ka hwa. Ya ba gore molao wo o beetšwego go mphediša, o a mpolaya. 11
7:11
Gen. 3:13
Sebe sa ntsena ka molao wo, sa nthadia, sa mpolaya ka wona.

12Bjale ge, melao ya Moshe ka boyona ke ye mekgethwa, le ditaelo tša yona ke tše kgethwa, di lokile, di botse. 13Na e ka ba seo se ra gore nna ke bolailwe ke se sebotse? Le gatee! Ke bolailwe ke sebe; ka go šomiša selo se sebotse sebe se mpolaile gore bobe bja sona bo tle bo utologe. Ka lebaka leo, ka yona melao ye sebe se bontšhwa e le se sebe le go feta.

Moya le nama di a lwa

14Melao ya Moshe re tseba ge e le ya moya, fela nna ke motho wa nama, ke rekišitšwe ka ba lekgoba la sebe. 15

7:15
Bag. 5:17
Se ke se dirago ga ke se tsebe, gobane ga ke dire se ke se ratago, eupša ke dira se ke se hloilego. 16Ka ge se ke se dirago e le se ke sa se ratego, seo se šupa gore ke dumela gore melao ya Moshe e lokile. 17Ka gona ga se nna ke dirago se, eupša ke sebe se se dulago mo go nna. 18Gobane ke a tseba gore mo go nna ga go dule se se lokilego – ke ra nameng ya ka. Ka gore le ge ke nyaka go dira tše di lokilego, ga ke kgone. 19Ga ke dire tše di lokilego tše ke nyakago go di dira, eupša tše dimpe tše ke sa nyakego go di dira, ke a di dira. 20Gomme ge ke dira tše ke sa di nyakego ga e sa le nna ke di dirago, eupša ke sebe se se agilego mo go nna.

21Ke mo ke lemogago gore se se diregago mo go nna ke go re ge ke nyaka go dira se se lokilego, e ba fela se sebe se ke se kgonago. 22Nnaena ka pelong ya ka ke thabela melao ya Modimo. 23Eupša mo nameng ya ka ke hwetša molao o šele wo o lwantšhago molao wa pelo ya ka. O ntira sebofša sa molao wa sebe wo o šomago mo nameng ya ka. 24Joo, nna motho wa madimabe! Ke tla hlakodišwa ke mang nameng ye ya go nkiša lehung? 25Modimo ke yena a ntlhakodišago, gomme ke mo leboga ka Jesu Kriste, Morena wa rena!

Bjale ge, taba ya ka e ka mokgwa wo: melao ya Modimo ke e phetha ka pelo fela, eupša ka nama ya ka gona ke phetha molao wa sebe.