Sepedi 2000 (NSO00)
3

31Ge go le bjalo, ke eng se Bajuda ba phalago baditšhaba ka sona? Mohola wa lebollo wona ke eng? 2Ke wo mogolo ka mekgwa ye mentši. Mokgwa wa mathomo ke wa ge Modimo a dirile Bajuda baboloki ba molaetša wa gagwe. 3Bjale, ge eba ba bangwe ba bona ba ile ba lesa go botega, na go se botege moo ga bona go ra gore Modimo le yena o ile a lesa go botega? 4

3:4
Pes. 51:4
Le gatee! Go pepeneneng gore wa go rereša ke Modimo, le ge batho bohle e le ba maaka. Gobane Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ruri, ge o ipobola o ka se bonwe molato;

mme ge o sekišwa o tla tšwa pele.”

5Bjale ge go se loke ga rena go bonagatša go loka ga Modimo, gona re tla reng? Na re ka re Modimo ga se a loka ge a re otla? Seo ke se motho wa nama a ka se botšišago. 6Le gatee! Ge Modimo a ka be a se a loka, na o be a tla ahlola lefase bjang?

7Bjale ge eba go bolela maaka ga ka go tumiša Modimo ka go tšweletša nnete ya gagwe gabotse, ke sa ahlolelwang gore ke modiradibe? 8Ge go le bjalo, ke reng ke sa re: “A re direng tše mpe gore go tle go tšwelele tše di lokilego”? Gape batho ba bangwe ba nkgobošitše ka go mphara ka go re ke realo. Ba tla otlwa, bjalo ka ge go ba swanetše.

Ga go motho yo e lego moloki

9Bjale ge, na rena Bajuda re phala baditšhaba? Le gatee! Gobane ke šetše ke boletše gore Bajuda le baditšhaba ba bušwa ke sebe bohle, 10

3:10-12
Pes. 14:1-3
53:1-3
bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ga go motho yo a lokilego, le o tee;

11ga go yo a kwešišago,

ga go yo a nyakago go tseba thato ya Modimo.

12Bohle ba tšwile tseleng,

ka moka ba dira tše mpe;

ga go modiratoka, le o tee.

13

3:13
Pes. 5:9
140:3
Dipolelo tša bona di a bolaya;

ba na le maleme a boreledi;

ka ganong ga bona go tšwa bohloko bja mokopa.

14

3:14
Pes. 10:7
Ba khupile mahlapa le bohloko ka melomo.

15

3:15-17
Jes. 59:7-8
Ba ka pela go bolayeng;

16mo ba sepelago gona ke bosenyi le mahlomola.

17Tša go phedišana le ba bangwe ka boiketlo ga ba di šetše.

18

3:18
Pes. 36:1
Modimo le yena ga ba mmoife.”

19Bjale re a tseba gore tšohle tše melao ya Moshe o di bolelago di botšwa ba ba bušwago ke yona melao yeo, gore go se be le yo a bago le lebaka la go ikemelela, le gore batho bohle lefaseng ba tle ba lebanwe ke go ahlolwa ke Modimo. 20

3:20
Pes. 143:2
Bag. 2:16
Gobane ga go motho yo a lokafatšwago ka go phetha melao ya Moshe; se melao yeo e se dirago ke go lemoša motho gore o dirile sebe.

Ka moo Modimo a lokafatšago batho

21Gomme bjale tsela ya Modimo ya go lokafatša batho e utolotšwe. Ga e sepelelane le molao, le ge e hlatsetšwe ke melao ya Moshe le baprofeta. 22

3:22
Bag. 2:16
Modimo o lokafatša batho ka tumelo ya bona go Jesu Kriste. Seo Modimo o se direla bohle ba ba dumelago go Kriste, ka gobane ga go kgethollo. 23Bohle ba dirile dibe gomme ba hloka letago la Modimo. 24Eupša Modimo, ka kgaugelo ya gagwe ye e sego ya swanela batho, o ba lokafatša ka Kriste Jesu yo a ba lokollago. 25-26Modimo o ba neetše yena, gore ka go bolawa ga gagwe e tle e be mmoelanyi wa batho le Modimo ka go dumela ga bona go Kriste. Seo Modimo o be a se direla go bontšha go loka ga gagwe. Mehleng ya kgale o be a le pelotelele mme a hlokomologile dibe tša batho; eupša mehleng yeno o a ba kgala, gore a bontšhe go loka ga gagwe. Ke wona mokgwa wo ka wona Modimo a bontšhago go loka ga gagwe, mme a lokafatšago yo a dumelago go Jesu.

27Bjale, ke eng se re ka ikgantšhago ka sona? Ga se gona! Lebaka ke eng? Kgane lebaka ke gore re phetha melao ya Moshe? Aowaa, lebaka ke gore re a dumela. 28Ga ke na le ka pelaelo gore motho o lokafatšwa ka tumelo, e sego ke go phetha tše di laelwago ke melao ya Moshe. 29Kgane Modimo ke Modimo wa Bajuda fela? Na baditšhaba bona ga se Modimo wa bona? Ee, le bona ke wa bona. 30

3:30
Doit. 6:4
Bag. 3:20
Modimo ke o tee, gomme o tla lokafatša Bajuda3:30 “Bajuda” Segerike se re “ba ba bollago”. ka tumelo ya bona; baditšhaba3:30 “baditšhaba” Segerike se re “ba ba sa bollego”. le bona o tla ba lokafatša ka ya bona tumelo. 31Na e ka ba seo ke go re melao ya Moshe re e fediša ka yona tumelo? Aowaa, le gatee! Ebile ke gona ge re e tiiša.

4

Tumelo ya Abrahama ke mohlala

41Ge go le bjalo, re tla re Abrahama, rakgolokhukhu wa setšhaba sa gaborena, o holegile ka eng? 2Ge a ka be a lokafaditšwe ka tše a di dirilego, a ka be a na le se a ka ikgantšhago ka sona, fela pele ga Modimo ga a na le sona. 3

4:3
Gen. 15:6
Bag. 3:6
Gomme Mangwalo a Makgethwa a reng? A re: “Abrahama a dumela go Modimo, gomme ka lebaka la tumelo ya gagwe Modimo a mmona e le moloki.” 4Mogolo wa mošomi ga o tšewe e le mpho ye mošomi a e fiwago, eupša ke se se mo swanetšego. 5Kganthe wa go ikanya go phetha melao ya Moshe, wa go dumela go Modimo yo a lokafatšago mohlokatumelo, yena ke tumelo ya gagwe ye Modimo a e lebelelago gore a mo lokafatše ka yona. 6Dafida le yena o be a era seo ge a be a bolela ka lehlogonolo la motho yo Modimo a mmonago a lokafatše, a sa lebelele gore na o phetha melao ya Moshe goba ga a e phethe, mola a re:

7

4:7-8
Pes. 32:1-2
“Go lehlogonolo bao ba swaretšwego melato ya bona,

bao ba lebaletšwego dibe tša bona.

8Go lehlogonolo motho yo Morena a sa mmalelego dibe tša gagwe.”

9Kgane lehlogonolo leo ke la bao ba bolotšego fela, goba bao ba sego ba bolla le bona ke la bona? Gape re sa ya le mola Mangwalo a Makgethwa a rego: “Abrahama, ka lebaka la tumelo ya gagwe, Modimo o mmone e le moloki.” 10Taba ye e diregile neng? Na ke ge a šetše a bolotše goba a sešo a bolla? Ga se ge a šetše a bolotše, ke ge a sešo a bolla. 11

4:11
Gen. 17:10
Gomme lebollo la gagwe ya ba sešupo sa go hlatsela gore Modimo o mmone e le moloki pele ga ge a bolla. Ka gona Abrahama ke tatago bohle ba ba dumelago go Modimo le ge ba se ba bolla, mme yena o ba tšea gore ke baloki. 12Ebile ke tatago bao ba bolotšego, bao ba go re ba bolotše ba ba ba phela le bophelo bja tumelo go swana le bjo bo phetšwego ke tatagorena Abrahama mola a sešo a bolla.

Modimo o holofetša go lokafatša ba ba dumelago go yena

13

4:13
Gen. 17:4-6
22:17-18
Bag. 3:29
Mola Modimo a holofetša Abrahama le ditlogolo tša gagwe gore Abrahama e tla ba mojalefa wa lefase, e be e se ka lebaka la ge Abrahama a phetha melao ya Moshe, eupša e be e le ka lebaka la ge a dumetše, ka gona Modimo o mmone e le moloki. 14
4:14
Bag. 3:18
Gobane ge e le go re bajalefa ke bao ba phethago melao ya Moshe, gona tumelo ya motho ga se selo, le kholofetšo ya Modimo ga e ne mohola. 15Gobane melao ya Moshe e tliša kgalefo ya Modimo; eupša mo go se nago molao, go tshela molao ga go be gona.

16

4:16
Bag. 3:7
Ka gona, Abrahama Modimo o mo holofeditše seo ka ge a be a dumetše go yena, gore kholofetšo yeo e tle e be bonnete bja gore ke mpho ya ditlogolo ka moka tša Abrahama – e sego fela bao ba phethago melao ya Moshe, eupša le bao ba dumelago bjalo ka Abrahama. Gobane Abrahama ke tatagorena ka moka, 17
4:17
Gen. 17:5
bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a re: “Ke go dirile tatagoditšhaba tše dintši.” Ka gona, go ya ka Modimo yo Abrahama a dumetšego go yena, yena Modimo yo a tsošago bahu, yo a laelago tše di sego gona tša ba gona, kholofetšo ye e lebane. 18
4:18
Gen. 15:5
Abrahama o dumetše a holofetše, le ge lebaka la go holofela le be le se gona, ka gona a ba “tatagoditšhaba tše dintši”, go ya ka mo a bego a holofeditšwe ka gona, moo Mangwalo a Makgethwa a rego: “Ditlogolo tša gago di tla ata bjalo.”4:18 Lebelela Gen. 15:5. 19
4:19
Gen. 17:17
Ka nako yeo o be a šetše a na le mengwaga ye e batamelago lekgolo, gomme le ge a be a tseba a se sa kgona go tswala bana, le Sara a sa belege, o ile a se ke a fokola tumelong. 20Tumelo ya gagwe ya se mo tšhabele, mme le yena a se belaele se Modimo a mo holofeditšego sona; a upša a tielela tumelong, a tumiša Modimo, 21a tloga a kgolwa gore Modimo a ka kgona go dira seo a mo holofeditšego sona. 22Ke ka lebaka leo Abrahama “a bonwego ke Modimo e le moloki.” 23Mantšu ao a go re “o bonwe e le moloki” ga se a ngwalelwa yena fela. 24A ngwaletšwe le rena re tlago bonwa re le baloki, rena re dumelago go yo a tsošitšego Jesu, Morena wa rena, bahung. 25
4:25
Jes. 53:4-5
Yena o ile a gafelwa lehung ka lebaka la dibe tša rena, gomme a tsošwa bahung gore re tle re lokafatšwe.

5

Modimo o re lokafaditše

51Ka ge bjale re lokafaditšwe ka tumelo, re boelantšwe le Modimo ke Jesu Kriste, Morena wa rena. 2Ke yena a re filego mahlogonolo a Modimo ka tumelo ya rena ao bjale re phelago ka ona. Ke ka lebaka leo re ikgantšhago ka letago la gagwe le re le holofetšego. 3E sego fao fela; re ikgantšha le ka mathata a rena, ka ge re tseba gore mathata a tliša kgotlelelo, 4kgotlelelo e dira gore re kgahle Modimo, gomme go kgahla Modimo go re tlišetša kholofelo. 5Kholofelo yeo ga e re swabiše, gobane lerato la Modimo le tšhetšwe ka dipelong tša rena ke Moya wo Mokgethwa wo re o filwego.

6Gobane Kriste o re hwetše ka nako ye e swanelago, mola re sa kgone go iphološa, a hwela bohle. 7Gape go hwela moloki ke taba ye e nyakago e sa direge; kganthe yo botho yena mohlomong motho a ka beta pelo a mo hwela. 8Modimo yena o re bontšhitše lerato le a re ratago ka lona, e lego la mola Kriste a re hwela re sa le badiradibe. 9Ka ge bjale re lokafaditšwe ka lehu la Kriste, re tloga re sa belaele gore re tla hlakodišwa kgalefong ya Modimo ka yena Kriste. 10Ge mola re le manaba a Modimo re boelantšwe le yena ka lehu la Morwagwe, ge bjale re šetše re boelantšwe le yena, re tloga re sa belaele gore o tla re phološa ka gobane a phela. 11Gomme ga se moo fela; re bile re thabela tše Modimo a di dirilego ka Jesu Kriste, Morena wa rena, yo bjale a re boelantšego le yena Modimo.

Adamo le Kriste ba a bapišwa

12

5:12
Gen. 3:6
Bjalo ka ge sebe se tlile lefaseng ka motho o tee, mme lehu la tla ka sona sebe, lehu le napile le aparetše batho bohle, ka ge bohle ba dirile dibe. 13Pele ga ge melao ya Moshe e etla sebe se be se šetše se le gona lefaseng, eupša ge go se na molao motho ga a balelwe dibe tša gagwe. 14Le ge go le bjalo, batho bohle ba ba phetšego go tloga mehleng ya Adamo go fihla mehleng ya Moshe ba ile ba lebanwa ke go hwa, ešita le bao ba bego ba se ba ka ba dira sebe sa go swana le sa Adamo mola a tshela taelo ya Modimo.

Gape Adamo e be e le seswantšho sa yo a bego a tlilo tla. 15Eupša mpho ya Modimo e ka se swane le sebe sa Adamo. Ka lebaka la sebe sa motho o tee yola go hwile batho ba bantši. Eupša kgaugelo ya Modimo ke ye kgolo le go feta, kganthe le yona mpho ya gagwe ye a e filego batho ba bantši ka kgaugelo ya motho o tee yoo, Jesu Kriste, ke ye kgolo kudu le go feta. 16Le gona mpho ya Modimo le sebe sa motho o tee yola ga di swane. Gobane motho o tee yola o rile go dira sebe Modimo a mmona molato, gomme go bonwa molato moo ga gagwe gwa obela le batho bohle go bonwa molato. Eupša e rile ge sebe se dirwa ke batho ba bantši Modimo a ba gaugela ka mo go sa ba swanelego, a bega gore ga ba na molato. 17Ka lebaka la sebe sa motho o tee yola batho ba ile ba lebanwa ke go hwa. Se se phethilwego ke motho o tee yo, Jesu Kriste, sona ke se segolo kudu go feta se se sentšwego ke motho o tee yola. Ke go re ba ba gaugelwago kudu ke Modimo, ba ba fiwago ke yena mpho ya go lokafatšwa, ba tla tia moyeng ka yena Jesu Kriste.

18Ka lebaka leo, bjalo ka ge bosenyi bja motho o tee yola bo dirile gore batho bohle ba bewe molato, ka mokgwa wo mobjalo tiro ya go lokafatša ya motho o tee yo le yona e lokafaditše batho bohle, mme ya dira gore ba phelele sa ruri. 19Bjalo ka ge ba bantši e ile ya ba badiradibe ka lebaka la go se kwe ga motho o tee yola, ka mokgwa wo mobjalo ba bantši ba tla lokafatšwa ka lebaka la go hwa ga motho o tee yo.

20Molao o tlile ka morago gore o atiše diphošo, eupša mo go atilego sebe, kgaugelo ya Modimo yona e atile kudu le go feta, 21gore bjalo ka ge sebe se ile sa dira gore batho ba lebanwe ke go hwa, bjale kgaugelo ya Modimo e dire gore batho ba lebanwe ke go lokafatšwa, ba tle ba phelele sa ruri ka Jesu Kriste, Morena wa rena.