Sepedi 2000 (NSO00)
2

Tša kahlolo ya Modimo

21

2:1
Mat. 7:1
Luk. 6:37
Bjale ge, wena motho, o lego semangmang, mosolabangwe, o ka se re ga o na molato, gobane ge o solela bangwe tše ba di dirago etšwe le wena o di dira, o a ikahlola. 2Re a tseba gore Modimo ge a ahlola badiri ba tše bjalo go lebane. 3Eupša wena motho, o dirago tšona tšeo o di solago go ba bangwe, na o gopola gore o tla phonyokga kahlolo ya Modimo? 4Na ga se gore o nyatša Modimo ka ge a lokile kudu, a sa go felele pelo, a le pelotelele? Ga ke re o a tseba gore Modimo, ka botho bja gagwe, o rata go go hlahla gore o sokologe? 5Eupša wena o ne kgang ebile o gana go itshola, ka gona o ikobela kotlo ye kgolo ya Letšatši la Kahlolo, mohla Modimo a tlilo utolla kahlolo ya gagwe mme a ahlola ka toka. 6
2:6
Pes. 62:12
Diema 24:12
Gobane Modimo o tlilo nea mongwe le mongwe se se lebanego mediro ya gagwe: 7bao ba kgotleletšego go dira tše di lokilego, ba nyakago gore Modimo a ba tumiše, a ba rete, le gona a dire gore ba se ke ba hwa, bona o tla ba phediša go ya go ile. 8Bao e lego dijato le gona ba ganago se e lego nnete, ba kwanago le bokgopo; bao bona Modimo o tla ba galefela, o tla ba tukela bogale. 9Mang le mang yo a dirago tše dimpe o tla welwa ke tlaišego le tlalelo, pele tša wela Mojuda, gwa latela yo e sego Mojuda. 10Fela mang le mang yo a dirago tše di lokilego, pele Mojuda, gwa latela yo e sego Mojuda, Modimo o tla mo tumiša, a mo reta, a dira gore a be le khutšo, 11
2:11
Doit. 10:17
gobane Modimo ga a bebe batho.

12Ba ba dirilego sebe ba sa tsebe melao ya Moshe, ba tla lahlega ba sa ahlolwe ka melao yeo. Ba ba dirilego sebe ba tseba melao ya Moshe, ba tla ahlolwa ka melao yeo. 13Gape batho ga ba lokafatšwe ke Modimo ka go kwa melao ya Moshe, eupša ba lokafatšwa ka go phetha melao yeo. 14Baditšhaba ga ba ne melao ya Moshe, eupša ge ba dira se se laelwago ke melao yeo ka go itsebela sona ka bobona, gona bona beng ke molao ka bobona, le ge melao ya Moshe mo go bona e se gona. 15Maitshwaro a bona a bontšha gore se melao yeo e se laelago se ngwadilwe ka dipelong tša bona. Ebile matswalo a bona a bontšha gore seo ke nnete, ka ge ditlhaologanyo tša bona ka nako ye nngwe di ba tšwa, ka nako ye nngwe di ema le bona. 16Bjale ge, go ya ka Taba ye Botse ye ke e begago ye, dilo tše di tla bonagala ka Letšatši la Kahlolo, mohla Modimo a tlago ahlola batho ka Jesu Kriste go ya ka dikhupamarama tša bona.

Bajuda ba bangwe ga ba phethe melao ya Moshe

17Bjale wena? Etse o re ke wena Mojuda; o ikanya melao ya Moshe ebile o ikgantšha ka Modimo; 18o tseba se Modimo a nyakago o se dira, o ithutile melao ya Moshe go kgetha se se lokilego; 19o itirile mohlahli wa difofu le seetša sa ba ba lego leswiswing; 20o re ke wena moeletši wa ditlaela le morutiši wa ba ba sa tsebego selo, ka ge o nagana gore melao ya Moshe e go ruta tšohle mabapi le tsebo le therešo. 21Ka ge o le morutabangwe, o reng, wena mong, o sa ithute? O reng o laya batho gore ba se ke ba utswa, etšwe wena mong o utswa? 22O reng o iletša bangwe go otswa, mola wena o otswa? O šišingwelang medimo ya diswantšho, eupša o thopa tša ka ditempeleng tša medimo yeo? 23Wena o kgantšhago melao ya Modimo, o reng o hlompholla Modimo ka go tshela melao yeo? 24

2:24
Jes. 52:5
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Baditšhaba ba nyefola Modimo ka lebaka la lena Bajuda.”

25Go bolla ga lena go tla le hola ge le phetha melao ya Moshe, fela ge le sa e phethe, go bolla ga lena go no swana le go se bolle. 26Ka gona, ge lešoboro la moditšhaba le ka phetha tšohle tše di laelwago ke melao ya Moshe, go Modimo le swana le yo a bolotšego. 27Ka lebaka leo, baditšhaba, le ge e le mašoboro eupša ba phetha melao ya Moshe, ba tla ahlola lena le e tshelago etšwe le na le yona e ngwadilwe ebile le bolotše. 28Gape ga se gore Mojudajuda ke yo a bolotšego, le gona ga se gore lebollobollo ke leswao leo le bonalago mmeleng. 29

2:29
Doit. 30:6
Aowa, Mojudajuda ke yo e lego Mojuda ka pelong, le lebollobollo ke le e lego la pelo, gomme ke modiro wa Moya wa Modimo, e sego wa melao ya Moshe ye e ngwadilwego. Motho yo mobjalo o retwa ke Modimo, e sego batho.

3

31Ge go le bjalo, ke eng se Bajuda ba phalago baditšhaba ka sona? Mohola wa lebollo wona ke eng? 2Ke wo mogolo ka mekgwa ye mentši. Mokgwa wa mathomo ke wa ge Modimo a dirile Bajuda baboloki ba molaetša wa gagwe. 3Bjale, ge eba ba bangwe ba bona ba ile ba lesa go botega, na go se botege moo ga bona go ra gore Modimo le yena o ile a lesa go botega? 4

3:4
Pes. 51:4
Le gatee! Go pepeneneng gore wa go rereša ke Modimo, le ge batho bohle e le ba maaka. Gobane Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ruri, ge o ipobola o ka se bonwe molato;

mme ge o sekišwa o tla tšwa pele.”

5Bjale ge go se loke ga rena go bonagatša go loka ga Modimo, gona re tla reng? Na re ka re Modimo ga se a loka ge a re otla? Seo ke se motho wa nama a ka se botšišago. 6Le gatee! Ge Modimo a ka be a se a loka, na o be a tla ahlola lefase bjang?

7Bjale ge eba go bolela maaka ga ka go tumiša Modimo ka go tšweletša nnete ya gagwe gabotse, ke sa ahlolelwang gore ke modiradibe? 8Ge go le bjalo, ke reng ke sa re: “A re direng tše mpe gore go tle go tšwelele tše di lokilego”? Gape batho ba bangwe ba nkgobošitše ka go mphara ka go re ke realo. Ba tla otlwa, bjalo ka ge go ba swanetše.

Ga go motho yo e lego moloki

9Bjale ge, na rena Bajuda re phala baditšhaba? Le gatee! Gobane ke šetše ke boletše gore Bajuda le baditšhaba ba bušwa ke sebe bohle, 10

3:10-12
Pes. 14:1-3
53:1-3
bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ga go motho yo a lokilego, le o tee;

11ga go yo a kwešišago,

ga go yo a nyakago go tseba thato ya Modimo.

12Bohle ba tšwile tseleng,

ka moka ba dira tše mpe;

ga go modiratoka, le o tee.

13

3:13
Pes. 5:9
140:3
Dipolelo tša bona di a bolaya;

ba na le maleme a boreledi;

ka ganong ga bona go tšwa bohloko bja mokopa.

14

3:14
Pes. 10:7
Ba khupile mahlapa le bohloko ka melomo.

15

3:15-17
Jes. 59:7-8
Ba ka pela go bolayeng;

16mo ba sepelago gona ke bosenyi le mahlomola.

17Tša go phedišana le ba bangwe ka boiketlo ga ba di šetše.

18

3:18
Pes. 36:1
Modimo le yena ga ba mmoife.”

19Bjale re a tseba gore tšohle tše melao ya Moshe o di bolelago di botšwa ba ba bušwago ke yona melao yeo, gore go se be le yo a bago le lebaka la go ikemelela, le gore batho bohle lefaseng ba tle ba lebanwe ke go ahlolwa ke Modimo. 20

3:20
Pes. 143:2
Bag. 2:16
Gobane ga go motho yo a lokafatšwago ka go phetha melao ya Moshe; se melao yeo e se dirago ke go lemoša motho gore o dirile sebe.

Ka moo Modimo a lokafatšago batho

21Gomme bjale tsela ya Modimo ya go lokafatša batho e utolotšwe. Ga e sepelelane le molao, le ge e hlatsetšwe ke melao ya Moshe le baprofeta. 22

3:22
Bag. 2:16
Modimo o lokafatša batho ka tumelo ya bona go Jesu Kriste. Seo Modimo o se direla bohle ba ba dumelago go Kriste, ka gobane ga go kgethollo. 23Bohle ba dirile dibe gomme ba hloka letago la Modimo. 24Eupša Modimo, ka kgaugelo ya gagwe ye e sego ya swanela batho, o ba lokafatša ka Kriste Jesu yo a ba lokollago. 25-26Modimo o ba neetše yena, gore ka go bolawa ga gagwe e tle e be mmoelanyi wa batho le Modimo ka go dumela ga bona go Kriste. Seo Modimo o be a se direla go bontšha go loka ga gagwe. Mehleng ya kgale o be a le pelotelele mme a hlokomologile dibe tša batho; eupša mehleng yeno o a ba kgala, gore a bontšhe go loka ga gagwe. Ke wona mokgwa wo ka wona Modimo a bontšhago go loka ga gagwe, mme a lokafatšago yo a dumelago go Jesu.

27Bjale, ke eng se re ka ikgantšhago ka sona? Ga se gona! Lebaka ke eng? Kgane lebaka ke gore re phetha melao ya Moshe? Aowaa, lebaka ke gore re a dumela. 28Ga ke na le ka pelaelo gore motho o lokafatšwa ka tumelo, e sego ke go phetha tše di laelwago ke melao ya Moshe. 29Kgane Modimo ke Modimo wa Bajuda fela? Na baditšhaba bona ga se Modimo wa bona? Ee, le bona ke wa bona. 30

3:30
Doit. 6:4
Bag. 3:20
Modimo ke o tee, gomme o tla lokafatša Bajuda3:30 “Bajuda” Segerike se re “ba ba bollago”. ka tumelo ya bona; baditšhaba3:30 “baditšhaba” Segerike se re “ba ba sa bollego”. le bona o tla ba lokafatša ka ya bona tumelo. 31Na e ka ba seo ke go re melao ya Moshe re e fediša ka yona tumelo? Aowaa, le gatee! Ebile ke gona ge re e tiiša.

4

Tumelo ya Abrahama ke mohlala

41Ge go le bjalo, re tla re Abrahama, rakgolokhukhu wa setšhaba sa gaborena, o holegile ka eng? 2Ge a ka be a lokafaditšwe ka tše a di dirilego, a ka be a na le se a ka ikgantšhago ka sona, fela pele ga Modimo ga a na le sona. 3

4:3
Gen. 15:6
Bag. 3:6
Gomme Mangwalo a Makgethwa a reng? A re: “Abrahama a dumela go Modimo, gomme ka lebaka la tumelo ya gagwe Modimo a mmona e le moloki.” 4Mogolo wa mošomi ga o tšewe e le mpho ye mošomi a e fiwago, eupša ke se se mo swanetšego. 5Kganthe wa go ikanya go phetha melao ya Moshe, wa go dumela go Modimo yo a lokafatšago mohlokatumelo, yena ke tumelo ya gagwe ye Modimo a e lebelelago gore a mo lokafatše ka yona. 6Dafida le yena o be a era seo ge a be a bolela ka lehlogonolo la motho yo Modimo a mmonago a lokafatše, a sa lebelele gore na o phetha melao ya Moshe goba ga a e phethe, mola a re:

7

4:7-8
Pes. 32:1-2
“Go lehlogonolo bao ba swaretšwego melato ya bona,

bao ba lebaletšwego dibe tša bona.

8Go lehlogonolo motho yo Morena a sa mmalelego dibe tša gagwe.”

9Kgane lehlogonolo leo ke la bao ba bolotšego fela, goba bao ba sego ba bolla le bona ke la bona? Gape re sa ya le mola Mangwalo a Makgethwa a rego: “Abrahama, ka lebaka la tumelo ya gagwe, Modimo o mmone e le moloki.” 10Taba ye e diregile neng? Na ke ge a šetše a bolotše goba a sešo a bolla? Ga se ge a šetše a bolotše, ke ge a sešo a bolla. 11

4:11
Gen. 17:10
Gomme lebollo la gagwe ya ba sešupo sa go hlatsela gore Modimo o mmone e le moloki pele ga ge a bolla. Ka gona Abrahama ke tatago bohle ba ba dumelago go Modimo le ge ba se ba bolla, mme yena o ba tšea gore ke baloki. 12Ebile ke tatago bao ba bolotšego, bao ba go re ba bolotše ba ba ba phela le bophelo bja tumelo go swana le bjo bo phetšwego ke tatagorena Abrahama mola a sešo a bolla.

Modimo o holofetša go lokafatša ba ba dumelago go yena

13

4:13
Gen. 17:4-6
22:17-18
Bag. 3:29
Mola Modimo a holofetša Abrahama le ditlogolo tša gagwe gore Abrahama e tla ba mojalefa wa lefase, e be e se ka lebaka la ge Abrahama a phetha melao ya Moshe, eupša e be e le ka lebaka la ge a dumetše, ka gona Modimo o mmone e le moloki. 14
4:14
Bag. 3:18
Gobane ge e le go re bajalefa ke bao ba phethago melao ya Moshe, gona tumelo ya motho ga se selo, le kholofetšo ya Modimo ga e ne mohola. 15Gobane melao ya Moshe e tliša kgalefo ya Modimo; eupša mo go se nago molao, go tshela molao ga go be gona.

16

4:16
Bag. 3:7
Ka gona, Abrahama Modimo o mo holofeditše seo ka ge a be a dumetše go yena, gore kholofetšo yeo e tle e be bonnete bja gore ke mpho ya ditlogolo ka moka tša Abrahama – e sego fela bao ba phethago melao ya Moshe, eupša le bao ba dumelago bjalo ka Abrahama. Gobane Abrahama ke tatagorena ka moka, 17
4:17
Gen. 17:5
bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a re: “Ke go dirile tatagoditšhaba tše dintši.” Ka gona, go ya ka Modimo yo Abrahama a dumetšego go yena, yena Modimo yo a tsošago bahu, yo a laelago tše di sego gona tša ba gona, kholofetšo ye e lebane. 18
4:18
Gen. 15:5
Abrahama o dumetše a holofetše, le ge lebaka la go holofela le be le se gona, ka gona a ba “tatagoditšhaba tše dintši”, go ya ka mo a bego a holofeditšwe ka gona, moo Mangwalo a Makgethwa a rego: “Ditlogolo tša gago di tla ata bjalo.”4:18 Lebelela Gen. 15:5. 19
4:19
Gen. 17:17
Ka nako yeo o be a šetše a na le mengwaga ye e batamelago lekgolo, gomme le ge a be a tseba a se sa kgona go tswala bana, le Sara a sa belege, o ile a se ke a fokola tumelong. 20Tumelo ya gagwe ya se mo tšhabele, mme le yena a se belaele se Modimo a mo holofeditšego sona; a upša a tielela tumelong, a tumiša Modimo, 21a tloga a kgolwa gore Modimo a ka kgona go dira seo a mo holofeditšego sona. 22Ke ka lebaka leo Abrahama “a bonwego ke Modimo e le moloki.” 23Mantšu ao a go re “o bonwe e le moloki” ga se a ngwalelwa yena fela. 24A ngwaletšwe le rena re tlago bonwa re le baloki, rena re dumelago go yo a tsošitšego Jesu, Morena wa rena, bahung. 25
4:25
Jes. 53:4-5
Yena o ile a gafelwa lehung ka lebaka la dibe tša rena, gomme a tsošwa bahung gore re tle re lokafatšwe.