Sepedi 2000 (NSO00)
1

11Lengwalo le le tšwago go nna, Paulose, mohlanka wa Jesu Kriste, yo ke bileditšwego go ba moapostola, ke kgethetšwego go bega Taba ye Botse ya Modimo.

2Taba ye Botse yeo ke ye setšhaba sa Israele se e holofeditšwego ke yena Modimo ka baprofeta ba gagwe e sešo ya hlaga, go ya ka mo go ngwadilwego ka gona ka Mangwalong a Makgethwa. 3Ke ya mabapi le Morwa wa gagwe, yo ka tlhago ya gagwe ya bomotho a tswetšwego e le wa leloko la Dafida; 4ge e le ka tlhago ya gagwe ya bomodimo o bontšhitšwe ka maatla a magolo gore ke Morwa wa Modimo ka go tsošwa bahung, yena Jesu Kriste, Morena wa rena. 5Ka yena Modimo o mpontšhitše go ntokela ga gagwe, a ntira moapostola, gore batho ba ditšhaba tšohle ba tle ba dumele go Modimo ka nna mme ba mo theeletše, e be gona go tumiša Jesu. 6Seo se ama le lena le lego fao Roma, bao Modimo a le bileditšego go ba ba Jesu Kriste.

7Go lena bohle ba motse wa Roma, ba le ratwago ke Modimo mme a le bileditšego go ba ba gagwe, ke re:

Nke Modimo, Tatagorena, le Morena Jesu Kriste ba le gaugele, ba le fe khutšo.

Tša Paulose ge a duma go ya Roma

8Ke thoma ka go le lebogela bohle go Modimo wa ka ka Jesu Kriste, gobane tumelo ya lena e kwagala gohle lefaseng. 9Modimo yo ke mo direlago ka pelo ya ka yohle ka go bega Taba ye Botse ya Morwa wa gagwe, ke hlatse ya ka gore ge ke rapela ke dula ke le gopotše. 10Nako le nako ge ke rapela ke kgopela Modimo gore ge e le thato ya gagwe a dire gore ke be ke kgone go tlo le etela. 11Gobane ke le hlolosetše kudu, gore ke tle ke le fe mpho ye nngwenyana ya moya ya go le tiiša. 12Ke ra gore nna le lena re tle re maatlafatšane – nna ke maatlafatšwe ke tumelo ya lena, le lena le maatlafatšwe ke ya ka.

13

1:13
Dit. 19:2
Ke nyaka ge le tseba, banabešo, gore e šetše e le gantši ke re ke tla le etela, fela nako le nako go be le se sengwenyana sa go ntšhitiša. Gape le moo go lena ke nyaka go ba le basokologi, bjalo ka ge ke na le bona ditšhabeng tše dingwe. 14Gobane ke tlemegile go begela ba ba hlabologilego le ba ba sego ba hlabologa Taba ye Botse; ba ba rutegilego le ba ba sa tsebego selo. 15Ke ka lebaka leo ke fišegelago go tlo begela le lena le dulago Roma Taba ye Botse.

Maatla a Ebangedi

16

1:16
Mar. 8:38
Ga ke na dihlong ka Ebangedi; ke maatla a Modimo a go phološa bohle ba ba dumelago, ba mathomo ke Bajuda, gwa latela ba e sego Bajuda. 17
1:17
Hab. 2:4
Gobane Ebangedi e utolla toka ya Modimo ka mo a lokafatšago batho ka gona: ke ka tumelo fela. Bjalo ka ge go ngwadilwe ka Mangwalong a Makgethwa: “Yo a lokafaditšwego ke Modimo ka tumelo o tla phela.”

Sebe le kotlo ya sona

18Kgalefo ya Modimo e bonala e etšwa legodimong e lebile bobe bjohle le bokgopo ka moka bja batho bao mekgwa ya bona ye mebe e šitišago therešo go tsebja. 19Modimo o ba otla ka gobane tše di kgonago go tsebja mabapi le yena, mo go bona di pepeneneng, gobane Modimo ka boyena o ba utolletše tšona. 20Go tloga mola Modimo a hlolago lefase, tše di sa bonwego tša gagwe, e lego maatla a gagwe a a sa felego le bomodimo bja gagwe, di bonagala gabotse; di bonagala dilong tše a di dirilego. Ka gona batho bao ga ba na tše ba ka mo latolago ka tšona. 21

1:21
Baef. 4:17-18
Gobane ba tseba Modimo, eupša ga ba mo hlomphe ka mo go mo lebanego, le gona ga ba mo leboge. Menagano ya bona e fetogile lefeela, gomme ka ge ba šilofetše, ga ba kwešiše selo. 22Ba re ba hlalefile, etšwe e le ditlaela; 23
1:23
Doit. 4:16-18
bakeng sa go khunamela Modimo yo a sa hwego, ba khunamela diswantšhobopša tša batho ba nama le tša dinonyana le tša diphoofolo le tša digagabi.

24Ka gona Modimo o ba gafetše dikganyogong tša bona tša go šišimiša, gomme ba dirana dilo tša go leša dihlong ka mebele ya bona. 25Ba fetola nnete ya Modimo maaka; ba khunamela sebopiwa ba se hlankela, bakeng sa go khunamela le go hlankela yena Mmopi yo a swanetšego go tumišwa go ya go ile! Amene.

26Ke ka lebaka leo Modimo a ba gafetšego ditumong tša go leša dihlong. Gobane le basadi ba gona ba fetotše mokgwa wa tlhago wa thobalo, mme ba a robalana. 27Ka wona mokgwa woo banna ba gona le bona ba tlogetše mokgwa wa tlhago wa go robala le basadi, ba duma go robalana. Ba dira taba ya go leša dihlong ya gore monna a robale monna, gomme ba ikobela kotlo ye e lebanego bokgopo bjoo bja bona.

28Ka ge ba sa nyake go tseba Modimo, yena o dirile gore ba dule ba nagana tše mpe, gomme bjale ba dira tše ba sego ba swanela go di dira. 29Ba tletše bobe bja mehuta yohle, bokgopo, bojato le bonokwane; ba tletše tseba, polao, bonganga, boradia le bomenetša; ba na le lesebo, 30gomme ba senya ba bangwe maina; ba hloile Modimo, ba na le mereba, ba a ikgogomoša ebile ba a ikgantšha; ba dula ba nagana mathaithai; ga ba theeletše batswadi ba bona; 31ke mašilo; ba tšeiša dikeno tša bona phefo; ga ba ne lerato le lešoko. 32Le ge ba tseba gore molao wa Modimo o re badiri ba tše bjalo ba lebanwe ke lehu, bona ba tšwela pele e sego fela le go di dira, eupša le go thabela bao ba di dirago.

2

Tša kahlolo ya Modimo

21

2:1
Mat. 7:1
Luk. 6:37
Bjale ge, wena motho, o lego semangmang, mosolabangwe, o ka se re ga o na molato, gobane ge o solela bangwe tše ba di dirago etšwe le wena o di dira, o a ikahlola. 2Re a tseba gore Modimo ge a ahlola badiri ba tše bjalo go lebane. 3Eupša wena motho, o dirago tšona tšeo o di solago go ba bangwe, na o gopola gore o tla phonyokga kahlolo ya Modimo? 4Na ga se gore o nyatša Modimo ka ge a lokile kudu, a sa go felele pelo, a le pelotelele? Ga ke re o a tseba gore Modimo, ka botho bja gagwe, o rata go go hlahla gore o sokologe? 5Eupša wena o ne kgang ebile o gana go itshola, ka gona o ikobela kotlo ye kgolo ya Letšatši la Kahlolo, mohla Modimo a tlilo utolla kahlolo ya gagwe mme a ahlola ka toka. 6
2:6
Pes. 62:12
Diema 24:12
Gobane Modimo o tlilo nea mongwe le mongwe se se lebanego mediro ya gagwe: 7bao ba kgotleletšego go dira tše di lokilego, ba nyakago gore Modimo a ba tumiše, a ba rete, le gona a dire gore ba se ke ba hwa, bona o tla ba phediša go ya go ile. 8Bao e lego dijato le gona ba ganago se e lego nnete, ba kwanago le bokgopo; bao bona Modimo o tla ba galefela, o tla ba tukela bogale. 9Mang le mang yo a dirago tše dimpe o tla welwa ke tlaišego le tlalelo, pele tša wela Mojuda, gwa latela yo e sego Mojuda. 10Fela mang le mang yo a dirago tše di lokilego, pele Mojuda, gwa latela yo e sego Mojuda, Modimo o tla mo tumiša, a mo reta, a dira gore a be le khutšo, 11
2:11
Doit. 10:17
gobane Modimo ga a bebe batho.

12Ba ba dirilego sebe ba sa tsebe melao ya Moshe, ba tla lahlega ba sa ahlolwe ka melao yeo. Ba ba dirilego sebe ba tseba melao ya Moshe, ba tla ahlolwa ka melao yeo. 13Gape batho ga ba lokafatšwe ke Modimo ka go kwa melao ya Moshe, eupša ba lokafatšwa ka go phetha melao yeo. 14Baditšhaba ga ba ne melao ya Moshe, eupša ge ba dira se se laelwago ke melao yeo ka go itsebela sona ka bobona, gona bona beng ke molao ka bobona, le ge melao ya Moshe mo go bona e se gona. 15Maitshwaro a bona a bontšha gore se melao yeo e se laelago se ngwadilwe ka dipelong tša bona. Ebile matswalo a bona a bontšha gore seo ke nnete, ka ge ditlhaologanyo tša bona ka nako ye nngwe di ba tšwa, ka nako ye nngwe di ema le bona. 16Bjale ge, go ya ka Taba ye Botse ye ke e begago ye, dilo tše di tla bonagala ka Letšatši la Kahlolo, mohla Modimo a tlago ahlola batho ka Jesu Kriste go ya ka dikhupamarama tša bona.

Bajuda ba bangwe ga ba phethe melao ya Moshe

17Bjale wena? Etse o re ke wena Mojuda; o ikanya melao ya Moshe ebile o ikgantšha ka Modimo; 18o tseba se Modimo a nyakago o se dira, o ithutile melao ya Moshe go kgetha se se lokilego; 19o itirile mohlahli wa difofu le seetša sa ba ba lego leswiswing; 20o re ke wena moeletši wa ditlaela le morutiši wa ba ba sa tsebego selo, ka ge o nagana gore melao ya Moshe e go ruta tšohle mabapi le tsebo le therešo. 21Ka ge o le morutabangwe, o reng, wena mong, o sa ithute? O reng o laya batho gore ba se ke ba utswa, etšwe wena mong o utswa? 22O reng o iletša bangwe go otswa, mola wena o otswa? O šišingwelang medimo ya diswantšho, eupša o thopa tša ka ditempeleng tša medimo yeo? 23Wena o kgantšhago melao ya Modimo, o reng o hlompholla Modimo ka go tshela melao yeo? 24

2:24
Jes. 52:5
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Baditšhaba ba nyefola Modimo ka lebaka la lena Bajuda.”

25Go bolla ga lena go tla le hola ge le phetha melao ya Moshe, fela ge le sa e phethe, go bolla ga lena go no swana le go se bolle. 26Ka gona, ge lešoboro la moditšhaba le ka phetha tšohle tše di laelwago ke melao ya Moshe, go Modimo le swana le yo a bolotšego. 27Ka lebaka leo, baditšhaba, le ge e le mašoboro eupša ba phetha melao ya Moshe, ba tla ahlola lena le e tshelago etšwe le na le yona e ngwadilwe ebile le bolotše. 28Gape ga se gore Mojudajuda ke yo a bolotšego, le gona ga se gore lebollobollo ke leswao leo le bonalago mmeleng. 29

2:29
Doit. 30:6
Aowa, Mojudajuda ke yo e lego Mojuda ka pelong, le lebollobollo ke le e lego la pelo, gomme ke modiro wa Moya wa Modimo, e sego wa melao ya Moshe ye e ngwadilwego. Motho yo mobjalo o retwa ke Modimo, e sego batho.

3

31Ge go le bjalo, ke eng se Bajuda ba phalago baditšhaba ka sona? Mohola wa lebollo wona ke eng? 2Ke wo mogolo ka mekgwa ye mentši. Mokgwa wa mathomo ke wa ge Modimo a dirile Bajuda baboloki ba molaetša wa gagwe. 3Bjale, ge eba ba bangwe ba bona ba ile ba lesa go botega, na go se botege moo ga bona go ra gore Modimo le yena o ile a lesa go botega? 4

3:4
Pes. 51:4
Le gatee! Go pepeneneng gore wa go rereša ke Modimo, le ge batho bohle e le ba maaka. Gobane Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ruri, ge o ipobola o ka se bonwe molato;

mme ge o sekišwa o tla tšwa pele.”

5Bjale ge go se loke ga rena go bonagatša go loka ga Modimo, gona re tla reng? Na re ka re Modimo ga se a loka ge a re otla? Seo ke se motho wa nama a ka se botšišago. 6Le gatee! Ge Modimo a ka be a se a loka, na o be a tla ahlola lefase bjang?

7Bjale ge eba go bolela maaka ga ka go tumiša Modimo ka go tšweletša nnete ya gagwe gabotse, ke sa ahlolelwang gore ke modiradibe? 8Ge go le bjalo, ke reng ke sa re: “A re direng tše mpe gore go tle go tšwelele tše di lokilego”? Gape batho ba bangwe ba nkgobošitše ka go mphara ka go re ke realo. Ba tla otlwa, bjalo ka ge go ba swanetše.

Ga go motho yo e lego moloki

9Bjale ge, na rena Bajuda re phala baditšhaba? Le gatee! Gobane ke šetše ke boletše gore Bajuda le baditšhaba ba bušwa ke sebe bohle, 10

3:10-12
Pes. 14:1-3
53:1-3
bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ga go motho yo a lokilego, le o tee;

11ga go yo a kwešišago,

ga go yo a nyakago go tseba thato ya Modimo.

12Bohle ba tšwile tseleng,

ka moka ba dira tše mpe;

ga go modiratoka, le o tee.

13

3:13
Pes. 5:9
140:3
Dipolelo tša bona di a bolaya;

ba na le maleme a boreledi;

ka ganong ga bona go tšwa bohloko bja mokopa.

14

3:14
Pes. 10:7
Ba khupile mahlapa le bohloko ka melomo.

15

3:15-17
Jes. 59:7-8
Ba ka pela go bolayeng;

16mo ba sepelago gona ke bosenyi le mahlomola.

17Tša go phedišana le ba bangwe ka boiketlo ga ba di šetše.

18

3:18
Pes. 36:1
Modimo le yena ga ba mmoife.”

19Bjale re a tseba gore tšohle tše melao ya Moshe o di bolelago di botšwa ba ba bušwago ke yona melao yeo, gore go se be le yo a bago le lebaka la go ikemelela, le gore batho bohle lefaseng ba tle ba lebanwe ke go ahlolwa ke Modimo. 20

3:20
Pes. 143:2
Bag. 2:16
Gobane ga go motho yo a lokafatšwago ka go phetha melao ya Moshe; se melao yeo e se dirago ke go lemoša motho gore o dirile sebe.

Ka moo Modimo a lokafatšago batho

21Gomme bjale tsela ya Modimo ya go lokafatša batho e utolotšwe. Ga e sepelelane le molao, le ge e hlatsetšwe ke melao ya Moshe le baprofeta. 22

3:22
Bag. 2:16
Modimo o lokafatša batho ka tumelo ya bona go Jesu Kriste. Seo Modimo o se direla bohle ba ba dumelago go Kriste, ka gobane ga go kgethollo. 23Bohle ba dirile dibe gomme ba hloka letago la Modimo. 24Eupša Modimo, ka kgaugelo ya gagwe ye e sego ya swanela batho, o ba lokafatša ka Kriste Jesu yo a ba lokollago. 25-26Modimo o ba neetše yena, gore ka go bolawa ga gagwe e tle e be mmoelanyi wa batho le Modimo ka go dumela ga bona go Kriste. Seo Modimo o be a se direla go bontšha go loka ga gagwe. Mehleng ya kgale o be a le pelotelele mme a hlokomologile dibe tša batho; eupša mehleng yeno o a ba kgala, gore a bontšhe go loka ga gagwe. Ke wona mokgwa wo ka wona Modimo a bontšhago go loka ga gagwe, mme a lokafatšago yo a dumelago go Jesu.

27Bjale, ke eng se re ka ikgantšhago ka sona? Ga se gona! Lebaka ke eng? Kgane lebaka ke gore re phetha melao ya Moshe? Aowaa, lebaka ke gore re a dumela. 28Ga ke na le ka pelaelo gore motho o lokafatšwa ka tumelo, e sego ke go phetha tše di laelwago ke melao ya Moshe. 29Kgane Modimo ke Modimo wa Bajuda fela? Na baditšhaba bona ga se Modimo wa bona? Ee, le bona ke wa bona. 30

3:30
Doit. 6:4
Bag. 3:20
Modimo ke o tee, gomme o tla lokafatša Bajuda3:30 “Bajuda” Segerike se re “ba ba bollago”. ka tumelo ya bona; baditšhaba3:30 “baditšhaba” Segerike se re “ba ba sa bollego”. le bona o tla ba lokafatša ka ya bona tumelo. 31Na e ka ba seo ke go re melao ya Moshe re e fediša ka yona tumelo? Aowaa, le gatee! Ebile ke gona ge re e tiiša.