Sepedi 2000 (NSO00)
2

Tša kahlolo ya Modimo

21

2:1
Mat. 7:1
Luk. 6:37
Bjale ge, wena motho, o lego semangmang, mosolabangwe, o ka se re ga o na molato, gobane ge o solela bangwe tše ba di dirago etšwe le wena o di dira, o a ikahlola. 2Re a tseba gore Modimo ge a ahlola badiri ba tše bjalo go lebane. 3Eupša wena motho, o dirago tšona tšeo o di solago go ba bangwe, na o gopola gore o tla phonyokga kahlolo ya Modimo? 4Na ga se gore o nyatša Modimo ka ge a lokile kudu, a sa go felele pelo, a le pelotelele? Ga ke re o a tseba gore Modimo, ka botho bja gagwe, o rata go go hlahla gore o sokologe? 5Eupša wena o ne kgang ebile o gana go itshola, ka gona o ikobela kotlo ye kgolo ya Letšatši la Kahlolo, mohla Modimo a tlilo utolla kahlolo ya gagwe mme a ahlola ka toka. 6
2:6
Pes. 62:12
Diema 24:12
Gobane Modimo o tlilo nea mongwe le mongwe se se lebanego mediro ya gagwe: 7bao ba kgotleletšego go dira tše di lokilego, ba nyakago gore Modimo a ba tumiše, a ba rete, le gona a dire gore ba se ke ba hwa, bona o tla ba phediša go ya go ile. 8Bao e lego dijato le gona ba ganago se e lego nnete, ba kwanago le bokgopo; bao bona Modimo o tla ba galefela, o tla ba tukela bogale. 9Mang le mang yo a dirago tše dimpe o tla welwa ke tlaišego le tlalelo, pele tša wela Mojuda, gwa latela yo e sego Mojuda. 10Fela mang le mang yo a dirago tše di lokilego, pele Mojuda, gwa latela yo e sego Mojuda, Modimo o tla mo tumiša, a mo reta, a dira gore a be le khutšo, 11
2:11
Doit. 10:17
gobane Modimo ga a bebe batho.

12Ba ba dirilego sebe ba sa tsebe melao ya Moshe, ba tla lahlega ba sa ahlolwe ka melao yeo. Ba ba dirilego sebe ba tseba melao ya Moshe, ba tla ahlolwa ka melao yeo. 13Gape batho ga ba lokafatšwe ke Modimo ka go kwa melao ya Moshe, eupša ba lokafatšwa ka go phetha melao yeo. 14Baditšhaba ga ba ne melao ya Moshe, eupša ge ba dira se se laelwago ke melao yeo ka go itsebela sona ka bobona, gona bona beng ke molao ka bobona, le ge melao ya Moshe mo go bona e se gona. 15Maitshwaro a bona a bontšha gore se melao yeo e se laelago se ngwadilwe ka dipelong tša bona. Ebile matswalo a bona a bontšha gore seo ke nnete, ka ge ditlhaologanyo tša bona ka nako ye nngwe di ba tšwa, ka nako ye nngwe di ema le bona. 16Bjale ge, go ya ka Taba ye Botse ye ke e begago ye, dilo tše di tla bonagala ka Letšatši la Kahlolo, mohla Modimo a tlago ahlola batho ka Jesu Kriste go ya ka dikhupamarama tša bona.

Bajuda ba bangwe ga ba phethe melao ya Moshe

17Bjale wena? Etse o re ke wena Mojuda; o ikanya melao ya Moshe ebile o ikgantšha ka Modimo; 18o tseba se Modimo a nyakago o se dira, o ithutile melao ya Moshe go kgetha se se lokilego; 19o itirile mohlahli wa difofu le seetša sa ba ba lego leswiswing; 20o re ke wena moeletši wa ditlaela le morutiši wa ba ba sa tsebego selo, ka ge o nagana gore melao ya Moshe e go ruta tšohle mabapi le tsebo le therešo. 21Ka ge o le morutabangwe, o reng, wena mong, o sa ithute? O reng o laya batho gore ba se ke ba utswa, etšwe wena mong o utswa? 22O reng o iletša bangwe go otswa, mola wena o otswa? O šišingwelang medimo ya diswantšho, eupša o thopa tša ka ditempeleng tša medimo yeo? 23Wena o kgantšhago melao ya Modimo, o reng o hlompholla Modimo ka go tshela melao yeo? 24

2:24
Jes. 52:5
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Baditšhaba ba nyefola Modimo ka lebaka la lena Bajuda.”

25Go bolla ga lena go tla le hola ge le phetha melao ya Moshe, fela ge le sa e phethe, go bolla ga lena go no swana le go se bolle. 26Ka gona, ge lešoboro la moditšhaba le ka phetha tšohle tše di laelwago ke melao ya Moshe, go Modimo le swana le yo a bolotšego. 27Ka lebaka leo, baditšhaba, le ge e le mašoboro eupša ba phetha melao ya Moshe, ba tla ahlola lena le e tshelago etšwe le na le yona e ngwadilwe ebile le bolotše. 28Gape ga se gore Mojudajuda ke yo a bolotšego, le gona ga se gore lebollobollo ke leswao leo le bonalago mmeleng. 29

2:29
Doit. 30:6
Aowa, Mojudajuda ke yo e lego Mojuda ka pelong, le lebollobollo ke le e lego la pelo, gomme ke modiro wa Moya wa Modimo, e sego wa melao ya Moshe ye e ngwadilwego. Motho yo mobjalo o retwa ke Modimo, e sego batho.