Sepedi 2000 (NSO00)
16

Paulose o dumediša ba bangwe ba badumedi

161Ke le tsebiša gore modumedikarena wa mosadi, Foibe, yo e lego modiredi phuthegong ya Kenegerea, ke motho yo a lokilego. 2Le mo amogele e le wa Morena, ka mo badumedi ba swanetšego go dira ka gona, gomme le mo thuše ka mo go nyakegago; gobane le yena o thušitše ba bantši, ešita le nna o nthušitše.

3

16:3
Dit. 18:2
Le dumediše Prisila le Akhwila, bona ba šomilego le nna mola re le modirong wa Kriste Jesu; 4ke bona bale ba go ka ba ipea kotsing ya lehu gore ba mphološe. Ga se nna fela ke ba lebogago, eupša ba lebogwa le ke diphuthego ka moka tše di tšwago baditšhabeng. 5Le phuthego ye e kopanelago ka lapeng la bona e dumele.

Le dumediše Epaenetose, mogwera wa ka yo ke mo ratago kudu, yo e bilego yena motho wa mathomo nageng ya Asia wa go dumela go Kriste. 6Le ntumedišetše Maria, yo a le šometšego kudu. 7Le dumediše le Andronikose le Juniase, banna ba gešo, ba ba kilego ba ba kgolegong le nna, ba ba tsebjago kudu ke baapostola, le gona ba bile Bakriste pele ga ka.

8Le dumediše Ampliatose, mogwera wa ka yo ke mo ratago kudu, yo e lego modumedi wa Morena bjalo ka nna. 9Le dumediše le Urbanose, yo a šomilego le rena ge re le modirong wa Kriste, le Stagise, mogwera wa ka yo ke mo ratago kudu. 10Apelese a dumele, yena monna yo go botegela Kriste ga gagwe go šetšego go bonagetše. Le ba ga Aristobulose ba dumele. 11Madume go mogagešo, Herodione, le go ba ga Narkisose, ba e lego ba Morena.

12Le ntumedišetše boTrefina le Trefosa, bona ba itapišetšago Morena; le dumediše le Persise, mogweraka yo ke mo ratago kudu, mosadi yo a šometšego Morena e le ruri. 13

16:13
Mar. 15:21
Le dumediše Rufose, mošomedi wa senatla wa Morena, le mmagwe, yo le nna a bego a ntshwere bjalo ka morwagwe. 14Le lotšhe Asinkritose le Flegone le Hermese le Patrobase le Hermase le bana ba borena ba bangwe ka moka ba ba nago le bona. 15Le ntumedišetše Filologose le Julia le Nereose le kgaetšedi ya gagwe, le Olimpase le badumedi ka moka ba ba nago le bona.

16Le dumedišane ka go atlana, gona go bontšhago go ratana ga badumedi. Diphuthego tšohle tša Kriste di a le dumediša.

Paulose o laya badumedi la mafelelo

17Banabešo, ke le laya ke tiišitše gore le itote go bao ba aroganyago batho le gona ba ba kgelošago thutong ye le ithutilego yona. Le se ke la kopana nabo, 18gobane ba babjalo ga ba hlankele Kriste, Morena wa rena, eupša ba laolwa ke bojato. Ka maleme a bona a boreledi le dipolelo tša bona tša go goketša ba fora ba ba sa ba gopolelego maaka. 19Batho ka moka ba kwele ka mo le botegetšego Ebangedi ka gona; ke sona se ke le thabeletšego sona. Ke nyaka ge le ka hlalefela tše di lokilego, tše dimpe tšona la se tsebe selo ka tšona. 20Gomme Modimo, yena Moretlišetšakhutšo, o kgauswi le go gataka Sathane.

Morena wa rena, Jesu Kriste, a le gaugele.

21

16:21
Dit. 16:1
Timotheose, mošomikanna, le magagešo, Lusiose, le Jasone le Sosipatere ba a le dumediša.

22Nna, Tersiose, mongwadi wa lengwalo le, ke le dumediša ke le modumedikalena.

23

16:23
Dit. 19:29
1 Bakor. 1:14
2 Tim. 4:20
Gayose, yo ke lego moeng wa gagwe, yo phuthego e kopanelago ka ga gagwe, o a le tamiša. Erastose, ramatlotlo wa motse, le ngwanaborena, Kwartose, ba re le dumele.16:23 Dingwalwakaseatla tše dingwe di tlaleletša ka temana 24 ye e rego “Morena wa rena, Jesu Kriste, a le gaugele bohle. Amene.” Mo go tše dingwe temana yeo e latela temana 27.

Paulose o feleletša ka go reta Modimo

25A re tumišeng Modimo yo a kgonago go le tiiša tumelong ya lena, go ya ka Taba ye Botse ye ke e begago mabapi le Jesu Kriste, le go ya ka kutollo ya sephiri se e sa lego se utwa go tloga le go tloga. 26Fela bjale sephiri seo se utolotšwe ka mangwalo a baprofeta; gomme ka taelo ya Modimo wa go sa felego se begetšwe ditšhaba tšohle, gore di dumele go Modimo di mo theeletše.

27A Modimo, yena Rabohlale a nnoši, a tumišwe go ya go ile ka Jesu Kriste. Amene.16:27 Dingwalakaseatla tše dingwe di na le temana 25-27 gona mo le go ba di ngwala 14:23; mo go tše dingwe ditemana tše di ngwadilwe go ba di ngwalwa 14:23; mo go sengwalwakaseatla se sengwe di latela 15:33.