Sepedi 2000 (NSO00)
13

Motho o swanetše go phetha ditaelo tša babuši

131Motho mang le mang a se gane go bušwa ke ba ba filwego maatla a go buša, ka gobane ga go mmušo wo o sa tšwego go Modimo; mebušo ye e lego gona e hlomilwe ke Modimo. 2Ka gona, yo a lwago le mmušo o lwa le se se laetšwego ke Modimo; gomme yo a lwago le sona o ikobela kotlo. 3Gobane go bao ba dirago tša go loka babuši ga ba boifiše, ba boifiša go bao ba dirago tše dimpe. Kgane wena ga o nyake go phela o sa boife babuši? Gona o dire tše di lokilego, gomme bona ba tla go reta, 4gobane ke bona bahlanka ba Modimo ba ba šomelago go go hola. Eupša ge o dira tše dimpe, gona o ba boife, gobane maatla a bona a go otla ga se a lefeela. Ke bona bahlanka ba Modimo, ke balefeletši ba Modimo ba go otla bakgopo. 5Ke ka lebaka leo le swanetšego go theeletša ba ba bušago, e sego fela ka gobane le tšhaba kotlo ya Modimo, eupša e be le ka lebaka la letswalo.

6

13:6-7
Mat. 22:21
Mar. 12:17
Luk. 20:25
Ke ka lebaka leo le tšhelago le metšhelo, gobane babuši ge ba dira mediro ya bona ba šomela Modimo. 7Ka gona le ntšhetše bohle tše di ba lebanego: yo a lebanwego ke seloba le mo lobe; yo a lebanwego ke sebego le mmegele; yo a lebanwego ke tlhompho le mo hlomphe; yo a lebanwego ke kgodišo le mo godiše.

Ka mo batho ba swanetšego go phedišana

8Le se ke la kolota motho selo ge e se go ratana naye. Gobane yo a ratago ba bangwe ke yena yo a phethago melao ya Moshe. 9

13:9
Eks. 20:13-15,17
Lef. 19:18
Doit. 5:17-19,21
Gape melao ye e rego: “O se ke wa otswa, o se ke wa bolaya, o se ke wa utswa, o se ke wa duma tša ba bangwe” le wo mongwe molao wo o ka bago gona, yohle e akaretšwa ka wo o rego: “O rate bangwekawena bjalo ka ge o ithata.” 10Moratamongwekayena ga a mo senyetše. Bjale ge, go rata ke go phetha melao yohle ya Moshe.

11Le dire ka mokgwa woo ka ge le tseba gore ke nako – nako ya go tsoga borokong e šetše e fihlile. Gobane nako ya gore re phološwe bjale e kgauswi go feta mola re sa tšo dumela. 12Bjale go swana le ge bošego bo esa, letšatši le le kgauswi le go hlaba. Ka gona, a re tlogeleng mediro ya leswiswi, re itlhameng ka dibetša tša go lwa seetšeng. 13A re itshwareng gabotse bjalo ka batho ba ba phelago seetšeng sa mosegare, e sego ka bohlola le botagwa, e sego ka bofebe le tša go leša dihlong, e sego ka diphapano le mahufa. 14Le upše le phele bjalo ka balatedi ba Morena Jesu Kriste, mme le lese go beakanyetša dilo pele ka mokgwa wa go kgotsofatša ditumo tša lena tša nama.

14

O se bone ngwaneno phošo

141

14:1-6
Bakol. 2:16
Yo a tekatekago tumelong le mo amogele le sa ngangišane naye ka tše a di dumelago. 2Tumelo ya yo mongwe e re a ka ja sejo se sengwe le se sengwe, mola ya yo a tekatekago e re a je merogo fela. 3Yo a jago se sengwe le se sengwe a se ke a nyatša yo a sa se jego; le yo a jago merogo fela a se ke a bona yo a jago se sengwe le se sengwe phošo; gobane Modimo o mo amogetše. 4Bjale wena o mang ge o bona mohlanka wa yo mongwe phošo? Etse yo a tsebago go kgona le go palelwa ga mohlanka ke mong wa gagwe. Gomme o tla kgona ka gobane Morena a na le maatla a go mo kgontšha.

5Yo mongwe o bona letšatši le lengwe e le le legolo go feta a mangwe, mola yo mongwe a bona matšatši ka moka a lekana. Mongwe le mongwe a a phethe se a se dumelago. 6Yo a hlomphago letšatši le lengwenyana, o le hlomphela Morena; yo a jago se sengwe le se sengwe o se jela go hlompha Morena, ka gobane o leboga Modimo ka lebaka la dijo tšeo. Yo a ganago go ja dijo tše dingwenyana le yena o ganela go hlompha Morena, gomme o leboga Modimo. 7Gobane mo go rena ga go yo a iphelelago, le yo a ikhwelago ga a gona. 8Ge re phela, re phelela Morena, le ge re ehwa, re hwela Morena. Ka gona, ge re phela goba re ehwa, re ba Morena. 9Gobane Kriste o rile go hwa a ba a tsoga gore a tle a be Morena wa ba ba phelago le ba ba hwilego. 10

14:10
2 Bakor. 5:10
Bjale ge, wena o jago merogo fela, o reng o bona ngwaneno phošo? Le wena o jago sengwe le sengwe, o reng o nyatša ngwaneno? Gape ka moka ga rena re tlilo ema pele ga Modimo gore a re ahlole. 11
14:11
Jes. 45:23
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore mongwe le mongwe o tla nkhunamela,

mang le mang o tla dumela gore ke nna Modimo.”

12Ka gona mongwe le mongwe wa rena o tla itlhaloša go Modimo ka tše a dirilego.

O se ke wa diriša ngwaneno sebe

13Ge go le bjalo, a re leseng go bonana diphošo. Go ka ba kaone ge motho a ka ikemišetša go se kgopiše ngwanabo le ge e le go mo diriša sebe. 14Ka ge ke le molatedi wa Morena Jesu, ke a tseba ebile ke a kgolwa gore ga go selo se ka bosona se tšhilafetšego, fela ge motho a kgolwa gore selo se tšhilafetše, ka nnete go yena e ba se se tšhilafetšego. 15Ge eba ka go ja sejo se sengwenyana o kgopiša ngwaneno, gona ga o sa hlahlwa ke lerato. O se ke wa timetša motho yo a hwetšwego ke Kriste ka se o se jago. 16Le se ke la dira gore se sebotse se le nago le sona se goboge. 17Gobane mmušo wa Modimo ga se go ja le go nwa, eupša ke boloki le khutšo le lethabo – dilo tšeo di tlišwago ke Moya wo Mokgethwa. 18Yo a hlankelago Kriste ka mokgwa wo, o kgahla Modimo gomme o hlompšha ke batho.

19Ka gona, a re phegeleleng14:19 “a re phegeleleng” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “re phegelela”. go dira tše di hlohleletšago khutšo, gomme re tiišaneng. 20Se Modimo a se dirilego o se ke wa se senya ka lebaka la dijo. Ga go na sejo se se sa lewego; fela ke phošo go ja sejo se se ka dirišago yo mongwe sebe. 21Ke mo gobotse go se je nama, go se nwe beine, le go se dire se se ka wetšago ngwaneno sebeng. 22Mabapi le taba ye, se o se dumelago se ama wena le Modimo. Go lehlogonolo yo a rego go dira selo se a bonago se lokile a se itshole. 23Ge motho a ka re a eja sejo se sengwenyana a kwa a na le pelo tše pedi, ge a se ja Modimo o a mo tšwa, ka ge a eja a sa hlahlwe ke tumelo ya gagwe. Gomme sengwe le sengwe se motho a se dirago a sa hlahlwe ke tumelo, ke sebe.

15

Re se ikgahliše, re kgahliše ba bangwe

151Rena ba tumelo ye e tiilego re swanetše go rwadiša ba tumelo ye e fokolago mathata a bona mo go tša tumelo. Re se ikgahliše. 2Motho a kgahliše modumedikayena ka go mo direla tše di mo holago, a mo age mo go tša tumelo. 3

15:3
Pes. 69:9
Gobane Kriste le yena o be a sa ikgahliše; eupša go bile bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela a re: “Ke wetšwe ke mahlapa a bao ba go rogago.” 4Tšohle tše di ngwadilwego ka Mangwalong a Makgethwa mehleng ya kgale di ngwaletšwe go re ruta, gore re tle re be le kholofelo ka go se fele pelo le go tiišwa ke tše di ngwadilwego. 5A Modimo yo a re kgontšhago go se fele pelo, gape a re tiišago a dire gore le phedišane ka kwano go ya ka moo go kgahlago Kriste Jesu, 6gore le tle le tumiše Modimo, TatagoMorena wa rena, Jesu Kriste, mmogo ka molomo o tee.

Taba ye Botse ya go botšwa baditšhaba

7Ka gona, le amogelaneng bjalo ka ge Kriste le yena a le amogetše, mme e be gona go tumiša Modimo. 8Gomme ke le botša gore Kriste o be a tletše go hlankela Bajuda15:8 “Bajuda” Segerike se re “ba ba bollago”. ka go phetha tše Modimo a di holofeditšego borakgolokhukhu ba rena, go bontšha gore yena Modimo o a botega, 9

15:9
2 Sam. 22:50
Pes. 18:49
le go dira gore baditšhaba ba tle ba tumiše Modimo ka ge a na le kgaugelo, bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ka lebaka leo ke tla go tumiša baditšhabeng,

ke tla go opelela ditheto.”

10

15:10
Doit. 32:43
Mo gongwe go thwe:

“Lena baditšhaba,

thabang le setšhaba sa Modimo!”

11

15:11
Pes. 117:1
Gwa buša gwa thwe:

“Retang Morena, lena baditšhaba bohle;

mo reteng, lena merafe ka moka!”

12

15:12
Jes. 11:10
Jesaya le yena o re:

“Go tla tšwelela mongwe wa ditlogolokhukhu tša Isai,

a tla a buša baditšhaba,

mme bona ba tla mmota.”

13Anke Modimo yo a le fago kholofelo a dire gore ka ge le mo dumetše, le be le lethabo le khutšo ka botlalo, gore kholofelo ya lena e fele e oketšwa ke Moya wo Mokgethwa ka maatla a wona.

Se se dirilego gore Paulose a ngwale ka sebete

14Banabešo, nnaena ke tloga ke dumela gore le na le botho e le ruri, le gore le tseba ka botlalo se motho a swanetšego go se dira, ebile le kgona le go eletšana. 15Fela mo lengwalong le ke tloga ke betile pelo ka ngwala ditaba tše dingwenyana tše ke le gopotšago tšona. Ke bile le sebete ka ge Modimo a bile yo botho go nna, 16ka go ntira mohlanka wa Kriste Jesu wa go begela baditšhaba Taba ye Botse ya Modimo. Ge ke dira bjalo ke dira modiro wa boprista, gore baditšhaba e tle e be sehlabelo se se kgahlago Modimo, se a se abetšwego ke Moya wo Mokgethwa. 17Ke ka lebaka leo ke nago le lebaka la go ikgantšha ge ke šomela Modimo, ke le wa Kriste Jesu. 18Nka se bete pelo ka bolela tše dingwe ntle le tše Kriste a di dirilego ka nna go ruta baditšhaba go theeletša Modimo. Seo o se dirile ka dipolelo le ka mediro, 19ka maatla a mehlolo le a dimakatšo, le ka maatla a Moya wa Modimo. Ke ka lebaka leo ke gašitšego Taba ye Botse ye ya Kriste ka botlalo gohle mo ke fetilego gona, go tloga Jerusalema go yo fihla Ilirikomo. 20Se ke bego ke se fišegela ke go gaša Taba ye Botse ye moo batho ba bego ba sešo ba kwa ka Kriste, gore e se tlo ba nke ke aga motheong wa yo mongwe. 21

15:21
Jes. 52:15
A go be bjalo ke ge Mangwalo a Makgethwa a bolela a re:

“Bao ba sešogo ba botšwa ka yena ba tla bona,

le bao ba sešogo ba kwa ka yena ba tla kwešiša.”

Paulose o ikemišetša go etela Roma

22

15:22
Bar. 1:13
Ke yona taba ye e mpaledišitšego gantši go le etela. 23Fela bjale ga go sa na modiro wo nka o dirago mo dinageng tše, le gona e šetše e le mengwaga ye mentšinyana ke duma go tlo feta moo go lena 24ge ke eya Spania. Ke mo ke holofelago gore ke tla feta ke le bona la mphelesetša gona ka morago ga ge ke ile ka iketla le lena sebakanyana. 25
15:25-26
1 Bakor. 16:1-4
Gonabjale ke sa ya Jerusalema go yo thuša badumedi ba gona. 26Gobane diphuthego tša Matsedonia le tša Agaya di kgahlilwe ke go kgobokeletša bahloki gare ga badumedi ba Jerusalema dimpho. 27
15:27
1 Bakor. 9:11
Seo ke se ba ithaopilego go se dira; fela gabotsebotse ba tlemegile go ba thuša, gobane ka ge Bajuda ba abelane le baditšhaba tša moya, baditšhaba le bona ba lebanwe ke go thuša Bajuda ka tša nama. 28E tla re ge ke phethile mošomo wo ke bile ke ba file tšhelete ka moka ye ba e kgobokeleditšwego, ka tšea leeto la go ya Spania mme ka feta ke le bona. 29Ke a tseba gore mohla ke etla go lena ke tla le kgopelela tšhegofatšo ye e feletšego ya Kriste go Modimo.

30Bjale ge, banabešo, ke le kgothatša ka Morena wa rena Jesu Kriste le ka lerato le Moya o re fago lona, gore le nthapediše Modimo ka phišego. 31Le nthapelele gore ke se wele diatleng tša bahlokatumelo ba naga ya Judea, le gore tše ke thušago badumedi ba Jerusalema ka tšona di ba kgahle. 32Ke mo ke tlago tla go lena ke thabile, ge Modimo a rata, ka lapološwa ke go ba le lena. 33Modimo yo a re fago khutšo a be le lena. Amene.