Sepedi 2000 (NSO00)
12

Go hlankela Modimo ka dimpho tša moya

121Bjale ge, banabešo, ka ge Modimo a re gaugetše gakaaka, ke a le kgopela ke re: Ineeleng go yena le be sehlabelo se se phelago, se sekgethwa se se mo kgahlago. Ke wona mokgwa wa nnete wo le swanetšego go mo khunamela ka wona. 2Le se swantšhe mekgwa ya lena le ya batho ba mo lefaseng, le upše le dumelele Modimo gore a le fetoše ka go le mpshafatša dikgopolong. Ke mo le tlago tseba se e lego thato ya gagwe se se lokilego, se se mo kgahlago, se se feletšego.

3Gomme ge ke bona mpho ye Modimo a mphilego yona ka kgaugelo ya gagwe, ke botša yo mongwe le yo mongwe wa lena gore a se ikgopole go feta tekanyo, eupša a ikgopole ka mo go mo swanetšego, a ipone go ya ka tumelo ye a e filwego ke Modimo. 4

12:4-5
1 Bakor. 12:12
Gobane re swana le mmele wo o nago le ditho tše dintši, mme ditho tšeo di sa dire modiro o tee tšohle. 5Ka wona mokgwa woo, le rena le ge re le ba bantši, re mmele o tee ka Kriste, gomme mongwe le mongwe ke setho sa mongwekayena. 6
12:6-8
1 Bakor. 12:4-11
Re na le dimpho tše di fapafapanego tše Modimo a re babaletšego ka tšona go ya ka kgaugelo ya gagwe. Ge motho a filwe mpho ya go bega molaetša wa Modimo, a o bege go ya ka tumelo ye a nago le yona; 7ge e le bodiredi, a direle ba bangwe; ge e le go ruta, a rute; 8ge e le go kgothatša, a kgothatše; yo a abelago ba bangwe, a ba abele ka pelo ye tšhweu; yo a etago ba bangwe pele, a ba ete ka mafolofolo; yo a kwelago ba bangwe bohloko, a ba kwele a thabile.

Tša boitshwaro bja Mokriste

9Le se be le lerato la bofora. Le hloye bobe le itshwarelele ka boloki. 10Le rataneng kudu ka mo go lebanego badumedi, mme le fišegele go hlomphana. 11Le se itšimeletše go bontšha mafolofolo. Le be le matšato. Le direle Morena. 12Le thakgatšwe ke kholofelo ye le nago le yona; ge le na le matshwenyego le se a felele pelo; le dule le rapela. 13Tše le nago le tšona le di abelane le badumedi ba ba di hlokago; le thakgalele go amogela baeti.

14

12:14
Mat. 5:44
Luk. 6:28
Ba ba le hlomarago le ba šegofatše; ee, le ba šegofatše, le se ba roge. 15Le thabe le ba ba thabilego, le lle le ba ba llago. 16
12:16
Diema 3:7
Le phedišane ka kwano. Le se llele bogolo, le upše le gwerane le babotlana.12:16 “le upše le gwerane le babotlana” goba “sa lena e be go swarišana mediro ye e nyatšegago” Le se ipone le le bahlalefi.

17Le se itefeletše go bao ba le dirago bobe. Le leke go dira tše batho bohle ba bonago e le tše di lokilego. 18Le dire ka mo le ka kgonago ka gona go phedišana le batho ka moka. 19

12:19
Doit. 32:35
Barategi, le se ke la itefeletša, le upše le lefeletšwe ke Modimo a galefile, gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Ke nna ke lefeletšago; ke nna ke tlago bušetša. O realo, Morena”. 20
12:20
Diema 25:21-22
Go ya ka Mangwalo a Makgethwa: “Wena, ge lenaba la gago le swerwe ke tlala, o le fe dijo; ge le kgalegile, o le noše. Ka mokgwa woo o tla be o le leša dihlong e le ruri.” 21O se ke wa fenywa ke bobe, o fenye bobe ka go loka.

13

Motho o swanetše go phetha ditaelo tša babuši

131Motho mang le mang a se gane go bušwa ke ba ba filwego maatla a go buša, ka gobane ga go mmušo wo o sa tšwego go Modimo; mebušo ye e lego gona e hlomilwe ke Modimo. 2Ka gona, yo a lwago le mmušo o lwa le se se laetšwego ke Modimo; gomme yo a lwago le sona o ikobela kotlo. 3Gobane go bao ba dirago tša go loka babuši ga ba boifiše, ba boifiša go bao ba dirago tše dimpe. Kgane wena ga o nyake go phela o sa boife babuši? Gona o dire tše di lokilego, gomme bona ba tla go reta, 4gobane ke bona bahlanka ba Modimo ba ba šomelago go go hola. Eupša ge o dira tše dimpe, gona o ba boife, gobane maatla a bona a go otla ga se a lefeela. Ke bona bahlanka ba Modimo, ke balefeletši ba Modimo ba go otla bakgopo. 5Ke ka lebaka leo le swanetšego go theeletša ba ba bušago, e sego fela ka gobane le tšhaba kotlo ya Modimo, eupša e be le ka lebaka la letswalo.

6

13:6-7
Mat. 22:21
Mar. 12:17
Luk. 20:25
Ke ka lebaka leo le tšhelago le metšhelo, gobane babuši ge ba dira mediro ya bona ba šomela Modimo. 7Ka gona le ntšhetše bohle tše di ba lebanego: yo a lebanwego ke seloba le mo lobe; yo a lebanwego ke sebego le mmegele; yo a lebanwego ke tlhompho le mo hlomphe; yo a lebanwego ke kgodišo le mo godiše.

Ka mo batho ba swanetšego go phedišana

8Le se ke la kolota motho selo ge e se go ratana naye. Gobane yo a ratago ba bangwe ke yena yo a phethago melao ya Moshe. 9

13:9
Eks. 20:13-15,17
Lef. 19:18
Doit. 5:17-19,21
Gape melao ye e rego: “O se ke wa otswa, o se ke wa bolaya, o se ke wa utswa, o se ke wa duma tša ba bangwe” le wo mongwe molao wo o ka bago gona, yohle e akaretšwa ka wo o rego: “O rate bangwekawena bjalo ka ge o ithata.” 10Moratamongwekayena ga a mo senyetše. Bjale ge, go rata ke go phetha melao yohle ya Moshe.

11Le dire ka mokgwa woo ka ge le tseba gore ke nako – nako ya go tsoga borokong e šetše e fihlile. Gobane nako ya gore re phološwe bjale e kgauswi go feta mola re sa tšo dumela. 12Bjale go swana le ge bošego bo esa, letšatši le le kgauswi le go hlaba. Ka gona, a re tlogeleng mediro ya leswiswi, re itlhameng ka dibetša tša go lwa seetšeng. 13A re itshwareng gabotse bjalo ka batho ba ba phelago seetšeng sa mosegare, e sego ka bohlola le botagwa, e sego ka bofebe le tša go leša dihlong, e sego ka diphapano le mahufa. 14Le upše le phele bjalo ka balatedi ba Morena Jesu Kriste, mme le lese go beakanyetša dilo pele ka mokgwa wa go kgotsofatša ditumo tša lena tša nama.

14

O se bone ngwaneno phošo

141

14:1-6
Bakol. 2:16
Yo a tekatekago tumelong le mo amogele le sa ngangišane naye ka tše a di dumelago. 2Tumelo ya yo mongwe e re a ka ja sejo se sengwe le se sengwe, mola ya yo a tekatekago e re a je merogo fela. 3Yo a jago se sengwe le se sengwe a se ke a nyatša yo a sa se jego; le yo a jago merogo fela a se ke a bona yo a jago se sengwe le se sengwe phošo; gobane Modimo o mo amogetše. 4Bjale wena o mang ge o bona mohlanka wa yo mongwe phošo? Etse yo a tsebago go kgona le go palelwa ga mohlanka ke mong wa gagwe. Gomme o tla kgona ka gobane Morena a na le maatla a go mo kgontšha.

5Yo mongwe o bona letšatši le lengwe e le le legolo go feta a mangwe, mola yo mongwe a bona matšatši ka moka a lekana. Mongwe le mongwe a a phethe se a se dumelago. 6Yo a hlomphago letšatši le lengwenyana, o le hlomphela Morena; yo a jago se sengwe le se sengwe o se jela go hlompha Morena, ka gobane o leboga Modimo ka lebaka la dijo tšeo. Yo a ganago go ja dijo tše dingwenyana le yena o ganela go hlompha Morena, gomme o leboga Modimo. 7Gobane mo go rena ga go yo a iphelelago, le yo a ikhwelago ga a gona. 8Ge re phela, re phelela Morena, le ge re ehwa, re hwela Morena. Ka gona, ge re phela goba re ehwa, re ba Morena. 9Gobane Kriste o rile go hwa a ba a tsoga gore a tle a be Morena wa ba ba phelago le ba ba hwilego. 10

14:10
2 Bakor. 5:10
Bjale ge, wena o jago merogo fela, o reng o bona ngwaneno phošo? Le wena o jago sengwe le sengwe, o reng o nyatša ngwaneno? Gape ka moka ga rena re tlilo ema pele ga Modimo gore a re ahlole. 11
14:11
Jes. 45:23
Gobane Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ke ikana ke le Modimo yo a phelago gore mongwe le mongwe o tla nkhunamela,

mang le mang o tla dumela gore ke nna Modimo.”

12Ka gona mongwe le mongwe wa rena o tla itlhaloša go Modimo ka tše a dirilego.

O se ke wa diriša ngwaneno sebe

13Ge go le bjalo, a re leseng go bonana diphošo. Go ka ba kaone ge motho a ka ikemišetša go se kgopiše ngwanabo le ge e le go mo diriša sebe. 14Ka ge ke le molatedi wa Morena Jesu, ke a tseba ebile ke a kgolwa gore ga go selo se ka bosona se tšhilafetšego, fela ge motho a kgolwa gore selo se tšhilafetše, ka nnete go yena e ba se se tšhilafetšego. 15Ge eba ka go ja sejo se sengwenyana o kgopiša ngwaneno, gona ga o sa hlahlwa ke lerato. O se ke wa timetša motho yo a hwetšwego ke Kriste ka se o se jago. 16Le se ke la dira gore se sebotse se le nago le sona se goboge. 17Gobane mmušo wa Modimo ga se go ja le go nwa, eupša ke boloki le khutšo le lethabo – dilo tšeo di tlišwago ke Moya wo Mokgethwa. 18Yo a hlankelago Kriste ka mokgwa wo, o kgahla Modimo gomme o hlompšha ke batho.

19Ka gona, a re phegeleleng14:19 “a re phegeleleng” Dingwalwakaseatla tše dingwe di re “re phegelela”. go dira tše di hlohleletšago khutšo, gomme re tiišaneng. 20Se Modimo a se dirilego o se ke wa se senya ka lebaka la dijo. Ga go na sejo se se sa lewego; fela ke phošo go ja sejo se se ka dirišago yo mongwe sebe. 21Ke mo gobotse go se je nama, go se nwe beine, le go se dire se se ka wetšago ngwaneno sebeng. 22Mabapi le taba ye, se o se dumelago se ama wena le Modimo. Go lehlogonolo yo a rego go dira selo se a bonago se lokile a se itshole. 23Ge motho a ka re a eja sejo se sengwenyana a kwa a na le pelo tše pedi, ge a se ja Modimo o a mo tšwa, ka ge a eja a sa hlahlwe ke tumelo ya gagwe. Gomme sengwe le sengwe se motho a se dirago a sa hlahlwe ke tumelo, ke sebe.