Sepedi 2000 (NSO00)
11

Mašaledi a Baisraele

111

11:1
Baf. 3:5
Bjale ke botšiša ke re: Na ke go re Modimo o lahlile setšhaba sa gagwe? Le gatee! Gape le nna ke Moisraele wa lešika la Abrahama, wa kgoro ya Benjamene. 2Modimo ga se a lahla setšhaba sa gagwe se a se kgethilego kgale. Na ga le tsebe gore Mangwalo a Makgethwa a reng ka temaneng yela Eliya a begago Baisraele go Modimo? A re: 3
11:3
1 Dikg. 19:10,14
“Morena, ba bolaile baprofeta ba gago, ba kgereša le dialetare tša gago; ke nna fela ke šetšego, gomme le nna ba nyaka go mpolaya.” 4
11:4
1 Dikg. 19:18
Modimo yena o ile a mo fetola bjang? O mo fetotše ka go re: “Ke itšhadišeditše banna ba dikete tše di šupago ba ba se ba kago ba khunamela Baale.”11:4 “Baale” E be e le modingwana wa Bakanana. 5Le mehleng yeno go sa le bjalo. Go na le mašaledi ao Modimo a a kgethilego ka ge yena a na le kgaugelo. 6Gape Modimo o kgetha batho go ya ka kgaugelo ya gagwe, e sego ka tše batho ba di dirago. Ge a ka be a kgetha go ya ka mediro ya batho, gona kgaugelo ya gagwe e ka be e se ya nnete.

7Bjale go ka thweng? Baisraele ga se ba hwetša se ba bego ba se nyaka. Se hweditšwe fela ke bao ba kgethilwego ke Modimo; ba bangwe bona a ba thatafatša gore ba se mo kwe. 8

11:8
Doit. 29:4
Jes. 29:10
Ya ba go phethega ga tše di bolelwago ke Mangwalo a Makgethwa ge a re: “Modimo o dirile gore ba palelwe ke go nagana; go fihlela bjale o sa ba timile go kwešiša le go hlaologanya.” 9
11:9-10
Pes. 69:22-23
Dafida le yena o re:

“A ba beelwe melaba mme ba tanywe menyanyeng ya bona;

a ba we ba otlwe!

10A ba foufale,

ba tle ba se ke ba bona;

a ba kokoropantšhwe mekokotlo ke matshwenyego a bona.”

Go phološwa ga baditšhaba

11Bjale ke re: Na ke go re go kgopša ga Bajuda go ba wišeditše gore ba lahlegele sa ruri? Le gatee! Ka ge ba dirile sebe phologo e tletše baditšhaba gore Bajuda ba tle ba be le lehufa. 12Go dira sebe ga Bajuda go hotše ditšhaba tša lefase kudu, gomme go gana Modimo ga bona go hotše baditšhaba. Bjale ge, ge Bajuda ka moka ba ka be ba ka amogela Modimo, ditšhaba tšohle di ka be di ka holega le go feta.

13Bjale ke botša lena baditšhaba ke re: Ge ke sa ntše ke le moapostola wa baditšhaba ke tla no fela ke itheta ka modiro wa ka. 14Mohlomongwe nka hufegiša morafe wa gešo, gomme ka go dira bjalo ka phološa ba bangwe ba bona. 15Gobane mola Modimo a ba lahla o boelantše merafe ye mengwe ya lefase le yena. Bjale mohla a ba amogela gape a gona go tla ba bjang? E tla ba mo nkego bahu ba tsošwa mabitleng.

16Gape ge lekako la mathomo le abetšwe Modimo, gona mogopo wohle ke wa gagwe; ge medu ya mohlare e abetšwe Modimo, le makala a wona a abetšwe yena. 17Makala a mangwe a mohlware wa gae a kgaotšwe, gwa hlomesetšwa lekala la mohlware wa naga. Le wena o bjalo ka lekala leo la mohlware wa naga, gomme o holega ka mohlodi wa mohlware wa gae, wona o tsenago mohlwareng ka medu. 18Ka gona, o se ikgantšhetše bao ba bego ba kgaotšwe boka makala; gobane le ge o ka re o a ikgantšha, o no tseba gore ga se wena o rwelego medu, medu ke yona e rwelego wena.

19Mohlomongwe o ka re: “Makala a kgaoletšwe gore go tle go hlomesetšwe nna.” 20Moo ke nnete. A kgaotšwe ka lebaka la go se dumele, kganthe wena o šadišitšwe ka lebaka la tumelo. Fela o se ikgogomoše ka seo; sa gago a e be go boifa, 21gobane ge Modimo a se a ka a hlekesetša bao e lego makala a mohlware, le wena a ka se go hlekesetše. 22Ke mo re bonago botho le bogale bja Modimo. O bogale go bao ba kgelogilego, kganthe go wena o botho, ge eba o phela ka mo go swanelago botho bja gagwe. Ge o sa phele bjalo, gona le wena o tla rengwa. 23Bona ge ba se sa gana go dumela, le bona ba tla hlomesetšwa, gobane Modimo o na le maatla a go ba bušetša madulong. 24Wena o bjalo ka lekala le le remilwego mohlwareng wa naga mme la hlomesetšwa go wa gae wo ka tlhago e sego wa gabolona. Bajuda ba swana le mohlware woo wa gae; gomme go tla ba bonolo kudu go Modimo go hlomesetša makala a a kgaotšwego go mmagoona.

Modimo o gaugela bohle

25Banabešo, go na le sephiri se sengwe se ke nyakago gore le se tsebe, gore le se ikgopole le le ba bohlale. Sona sese: Bohlogothata bja Baisraele ga se bja dulela ruri, eupša bo tla ba kgomarela go fihlela palo ye e feletšego ya baditšhaba e sokologela go Modimo. 26

11:26
Jes. 59:20-21
Ka mokgwa wo Baisraele bohle ba tla phološwa, bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela a re:

“Mophološi o tla tla a etšwa Sione,

a tloša bokgopo bjohle ditlogolong tša Jakobo.

27

11:27
Jes. 27:9
Ke yona kgwerano ye ke tlago e dira le bona,

ge ke tlilo tloša dibe tša bona.”

28Ge go iwa ka Ebangedi bona ke manaba a Modimo, mme seo sa hola lena baditšhaba. Fela ge go iwa ka go kgethwa gona ke ba a ba ratago, ka lebaka la borakgolokhukhu ba bona. 29Gobane Modimo ga a hlaname mo go kgetheng le go šegofatšeng ga gagwe. 30Ge e le lena, kgale le be le sa theeletše Modimo; eupša bjale le gaugetšwe ka lebaka la ge bona ba sa theeletše. 31Ka mokgwa woo, ka ge go gaugetšwe lena, bjale ga ba theeletše, gore bjale le bona ba tle ba gaugelwe. 32Gobane Modimo o dirile gore batho bohle ba se theeletše, gore a tle a ba gaugele bohle.

A go retwe Modimo

33

11:33
Jes. 55:8
Na a kaakang mahumo a Modimo! Bohlale le tsebo ya gagwe di tebile bjang! Dikahlolo tša gagwe di kwešišwa ke mang? Ditsela tša gagwe ga di na mohlathi. 34
11:34
Jes. 40:3
Gobane le Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ke mang yo a tsebago tše Morena a di gopolago?

Moeletši wa gagwe yena ke mang?

35

11:35
Jobo 41:11
Ke mang yo a kilego a mo direla selo,

gore bjale a lebanwe ke go bušetšwa?”

36
11:36
1 Bakor. 8:6
Gobane dilo tšohle di tšwa go yena, tšohle di ba gona ka yena, tšohle di a mo tumiša. A go tumišwe Modimo go ya go ile! Amene.
12

Go hlankela Modimo ka dimpho tša moya

121Bjale ge, banabešo, ka ge Modimo a re gaugetše gakaaka, ke a le kgopela ke re: Ineeleng go yena le be sehlabelo se se phelago, se sekgethwa se se mo kgahlago. Ke wona mokgwa wa nnete wo le swanetšego go mo khunamela ka wona. 2Le se swantšhe mekgwa ya lena le ya batho ba mo lefaseng, le upše le dumelele Modimo gore a le fetoše ka go le mpshafatša dikgopolong. Ke mo le tlago tseba se e lego thato ya gagwe se se lokilego, se se mo kgahlago, se se feletšego.

3Gomme ge ke bona mpho ye Modimo a mphilego yona ka kgaugelo ya gagwe, ke botša yo mongwe le yo mongwe wa lena gore a se ikgopole go feta tekanyo, eupša a ikgopole ka mo go mo swanetšego, a ipone go ya ka tumelo ye a e filwego ke Modimo. 4

12:4-5
1 Bakor. 12:12
Gobane re swana le mmele wo o nago le ditho tše dintši, mme ditho tšeo di sa dire modiro o tee tšohle. 5Ka wona mokgwa woo, le rena le ge re le ba bantši, re mmele o tee ka Kriste, gomme mongwe le mongwe ke setho sa mongwekayena. 6
12:6-8
1 Bakor. 12:4-11
Re na le dimpho tše di fapafapanego tše Modimo a re babaletšego ka tšona go ya ka kgaugelo ya gagwe. Ge motho a filwe mpho ya go bega molaetša wa Modimo, a o bege go ya ka tumelo ye a nago le yona; 7ge e le bodiredi, a direle ba bangwe; ge e le go ruta, a rute; 8ge e le go kgothatša, a kgothatše; yo a abelago ba bangwe, a ba abele ka pelo ye tšhweu; yo a etago ba bangwe pele, a ba ete ka mafolofolo; yo a kwelago ba bangwe bohloko, a ba kwele a thabile.

Tša boitshwaro bja Mokriste

9Le se be le lerato la bofora. Le hloye bobe le itshwarelele ka boloki. 10Le rataneng kudu ka mo go lebanego badumedi, mme le fišegele go hlomphana. 11Le se itšimeletše go bontšha mafolofolo. Le be le matšato. Le direle Morena. 12Le thakgatšwe ke kholofelo ye le nago le yona; ge le na le matshwenyego le se a felele pelo; le dule le rapela. 13Tše le nago le tšona le di abelane le badumedi ba ba di hlokago; le thakgalele go amogela baeti.

14

12:14
Mat. 5:44
Luk. 6:28
Ba ba le hlomarago le ba šegofatše; ee, le ba šegofatše, le se ba roge. 15Le thabe le ba ba thabilego, le lle le ba ba llago. 16
12:16
Diema 3:7
Le phedišane ka kwano. Le se llele bogolo, le upše le gwerane le babotlana.12:16 “le upše le gwerane le babotlana” goba “sa lena e be go swarišana mediro ye e nyatšegago” Le se ipone le le bahlalefi.

17Le se itefeletše go bao ba le dirago bobe. Le leke go dira tše batho bohle ba bonago e le tše di lokilego. 18Le dire ka mo le ka kgonago ka gona go phedišana le batho ka moka. 19

12:19
Doit. 32:35
Barategi, le se ke la itefeletša, le upše le lefeletšwe ke Modimo a galefile, gobane Mangwalo a Makgethwa a re: “Ke nna ke lefeletšago; ke nna ke tlago bušetša. O realo, Morena”. 20
12:20
Diema 25:21-22
Go ya ka Mangwalo a Makgethwa: “Wena, ge lenaba la gago le swerwe ke tlala, o le fe dijo; ge le kgalegile, o le noše. Ka mokgwa woo o tla be o le leša dihlong e le ruri.” 21O se ke wa fenywa ke bobe, o fenye bobe ka go loka.

13

Motho o swanetše go phetha ditaelo tša babuši

131Motho mang le mang a se gane go bušwa ke ba ba filwego maatla a go buša, ka gobane ga go mmušo wo o sa tšwego go Modimo; mebušo ye e lego gona e hlomilwe ke Modimo. 2Ka gona, yo a lwago le mmušo o lwa le se se laetšwego ke Modimo; gomme yo a lwago le sona o ikobela kotlo. 3Gobane go bao ba dirago tša go loka babuši ga ba boifiše, ba boifiša go bao ba dirago tše dimpe. Kgane wena ga o nyake go phela o sa boife babuši? Gona o dire tše di lokilego, gomme bona ba tla go reta, 4gobane ke bona bahlanka ba Modimo ba ba šomelago go go hola. Eupša ge o dira tše dimpe, gona o ba boife, gobane maatla a bona a go otla ga se a lefeela. Ke bona bahlanka ba Modimo, ke balefeletši ba Modimo ba go otla bakgopo. 5Ke ka lebaka leo le swanetšego go theeletša ba ba bušago, e sego fela ka gobane le tšhaba kotlo ya Modimo, eupša e be le ka lebaka la letswalo.

6

13:6-7
Mat. 22:21
Mar. 12:17
Luk. 20:25
Ke ka lebaka leo le tšhelago le metšhelo, gobane babuši ge ba dira mediro ya bona ba šomela Modimo. 7Ka gona le ntšhetše bohle tše di ba lebanego: yo a lebanwego ke seloba le mo lobe; yo a lebanwego ke sebego le mmegele; yo a lebanwego ke tlhompho le mo hlomphe; yo a lebanwego ke kgodišo le mo godiše.

Ka mo batho ba swanetšego go phedišana

8Le se ke la kolota motho selo ge e se go ratana naye. Gobane yo a ratago ba bangwe ke yena yo a phethago melao ya Moshe. 9

13:9
Eks. 20:13-15,17
Lef. 19:18
Doit. 5:17-19,21
Gape melao ye e rego: “O se ke wa otswa, o se ke wa bolaya, o se ke wa utswa, o se ke wa duma tša ba bangwe” le wo mongwe molao wo o ka bago gona, yohle e akaretšwa ka wo o rego: “O rate bangwekawena bjalo ka ge o ithata.” 10Moratamongwekayena ga a mo senyetše. Bjale ge, go rata ke go phetha melao yohle ya Moshe.

11Le dire ka mokgwa woo ka ge le tseba gore ke nako – nako ya go tsoga borokong e šetše e fihlile. Gobane nako ya gore re phološwe bjale e kgauswi go feta mola re sa tšo dumela. 12Bjale go swana le ge bošego bo esa, letšatši le le kgauswi le go hlaba. Ka gona, a re tlogeleng mediro ya leswiswi, re itlhameng ka dibetša tša go lwa seetšeng. 13A re itshwareng gabotse bjalo ka batho ba ba phelago seetšeng sa mosegare, e sego ka bohlola le botagwa, e sego ka bofebe le tša go leša dihlong, e sego ka diphapano le mahufa. 14Le upše le phele bjalo ka balatedi ba Morena Jesu Kriste, mme le lese go beakanyetša dilo pele ka mokgwa wa go kgotsofatša ditumo tša lena tša nama.