Sepedi 2000 (NSO00)
9

Modimo le setšhaba se a se kgethilego

91Ka ge ke le wa Kriste ke bolela nnete, e sego maaka. Le letswalo la ka le le laolwago ke Moya wo Mokgethwa le ntlhatsela gore ga ke bolele maaka 2ge ke re ke kwa bohloko bjo bogolo le manyami a a sa felego ka pelong ya ka 3ka lebaka la batho ba gešo, bona e lego setšhaba sa gešo. Ka lebaka la bona ke re nke nkabe nna mong Modimo a ntswintše motswiri ke arogane le Kriste. 4

9:4
Eks. 4:22
Gape bona ke Baisraele; o ba dirile bana ba gagwe mme a ba utollela letago la gagwe; a dira dikgwerano le bona, a ba fa melao ka Moshe; ke ba ba mo khunamelago ka tshwanelo, ba ba filwego ke yena dikholofetšo; 5ke bona ditlogolo tša borakgolokhukhu ba Baheberu, bao setšhabeng sa bona go tswetšwego Kriste. Modimo, Mmušatšohle, a a retwe go ya go ile!9:5 “Modimo ... go ya go ile!” goba “gomme yena, yo e lego Mmušatšohle, a a retwe go ya go ile!” Amene.

6Fela ga se go re ke re kholofetšo ya Modimo e wetše fase; gobane ga se bohle ba lešika la Israele ba e lego Baisraele ka tumelo. 7

9:7
Gen. 21:12
Le gona ga se ba lešika ka moka la Abrahama ba e lego ditlogolo tša gagwe. Modimo o rile go Abrahama: “Ke ka Isaka mo o tlago ba le ditlogolo.” 8Taba ye e ra gore ga se bana ka moka ba go tswalwa ke Abrahama bao e lego bana ba Modimo; ke fela bao Abrahama a ba tswetšego ka kholofetšo ya Modimo ba go thwego ke bona ditlogolo tša mmannete tša Modimo. 9
9:9
Gen. 18:10
Gobane kholofetšo ya Modimo e rile: “Išago ka tšona nako tše ke tla boa mme Sara o tla be a belege morwa.”

10Gomme fao ga se moka. Barwa ba Rebeka le bona ba be ba tswetšwe ke monna o tee, e lego Isaka, rakgolokhukhu wa rena. 11-13

9:12
Gen. 25:23
9:13
Mal. 1:2-3
Pele ga ge ba tswalwa, pele ba dira se sebotse goba se sebe, Modimo o ile a botša Rebeka a re: “Mogolo o tla hlankela moratho.” Le Mangwalo a Makgethwa a re: “Ke ratile Jakobo, ka hloya Esau.” Morero wo wa Modimo o ya le go ikgethela ga gagwe. Ga o laolwe ke se motho a se dirago, o laolwa ke yena Modimo yo a bitšago motho.

14Na bjale re tla reng? Kgane re tla re Modimo ga se a loka? Le gatee! 15

9:15
Eks. 33:19
Gobane o boditše Moshe a re: “Ke tla gaugela yo ke ratago go mo gaugela; ke tla šokela yo ke ratago go mo šokela.” 16Ka gona, dilo ga di ye ka thato goba tumo ya motho, eupša di ya ka kgaugelo ya Modimo. 17
9:17
Eks. 9:16
Gobane Mangwalo a Makgethwa a botša kgoši ya Egepeta a re: “Ke go beile kgoši ka lebaka la yona taba ye, gore ka wena ke bontšhe maatla a ka, gomme ke phatlalatše setumo sa ka lefaseng ka moka.” 18Ge go le bjalo gona, Modimo o gaugela yo a ratago go mo gaugela, ebile o ngangabatša yo a ratago go mo ngangabatša.

Modimo o re go galefa a be a gaugele

19Ge go le bjalo gona, motho a ka no mpotšiša a re: “Bjale Modimo o reng a bona motho molato, etšwe go se yo a ka lwantšhago thato ya gagwe?” 20

9:20
Jes. 29:16
45:9
Aowi! Ke wena mang, motho ke wena, o ka solago Modimo! Kgane sebjana se ka botšiša mmopi wa sona sa re o be o reng o mpopa ka mokgwa wo? 21Kgane mmopi ga a na tokelo ya go bopa dibjana tše pedi ka letsopa le tee, se sengwe ya ba sa matšatši a magolo, sengwe ya ba sa mehleng?

22Agaa, le tše di dirilwego ke Modimo di bjalo. O ratile go bontšha kgalefo ya gagwe le go tsebatša maatla a gagwe. Eupša bale a bego a ba galefetše, bale ba bego ba lebanwe ke go fedišwa, ga se a ka a ba felela pelo. 23Le gona o be a nyaka go utolla letago la gagwe le legolo, le a ilego a le tšholla godimo ga rena ba a bego a tlilo re gaugela, rena balokišetšwaletago ba gagwe. 24Gobane re batho ba a ba biditšego, e sego fela gare ga Bajuda, eupša le gare ga baditšhaba. 25

9:25
Hos. 2:23
Ke tšona tše a di bolelago ka pukung ya Hosea ge a re:

“Setšhaba se e sego sa ka ke tla se bitša ‘Setšhaba sa ka’.

Morafe wo ke bego ke sa o rate ke tla o bitša ‘Moratiwa wa ka’.

26
9:26
Hos. 1:10
“Gomme moo ba bego ba boditšwe go re:

“ ‘Ga le setšhaba sa ka’,

ke gona mo ba tlago bitšwa ‘bana ba Modimo yo a phelago’.”

27
9:27-28
Jes. 10:22-23
Jesaya le yena o goelela a era Baisraele ge a re: “Le ge setšhaba sa Israele se lekana le lešabašaba la lewatle ka bontši, go tla phologa fela ba se bakae; 28gobane Morena o tlilo ahlola batho bohle ba lefase a sa dikadike.” 29
9:29
Jes. 1:9
Go tla ba bjalo ka ge Jesaya a kile a bolela a re: “Ge Modimo Ramaatlaohle a ka be a se a re šadišetša ditlogolo, re ka be re bile bjalo ka Sodoma, re ka be re editše Gomora.”

Paulose o rapelela Baisraele

30Bjale re ka phetha ka go reng? Re ka phetha ka go re baditšhaba ba ba bego ba sa itshwenye ka go nyaka go lokafatšwa ke Modimo, ba be ba lokafatšwa ka tumelo, 31kganthe Baisraele ba ba bego ba nyaka molao wa go ba lokafatša, ba o hlokile. 32Ba o hlokile ka lebaka lang? Ke ka lebaka la ge ba be ba sa ikanye tumelo, eupša ba ikanya mediro ya bona. Ka gona ba kgopša ke leswika la sekgopi 33

9:33
Jes. 28:16
le le bolelwago ke Mangwalo a Makgethwa ge a re:

“Bonang, ke bea leswika la sekgopi Sione,

letlapa le le tlago ba thetša.

Fela yo a dumelago go lona a ka se swabe.”

10

101Banabešo, nna ke duma ka pelo ya ka ka moka, ebile ke kgopelela setšhaba sa gešo go Modimo gore ba phološwe. 2Gobane nna ke hlatse ya gore ba fišegela Modimo, fela phišegelo ya bona ke ya motho yo a hlokago kwešišo. 3Ga se ba ka ba tseba tsela yeo Modimo a lokafatšago batho ka yona, eupša ba lekile go itshepelela ka ya bona tsela; ka gona ba se ipee tseleng ya Modimo ya go lokafatša batho. 4Gape Kriste o fedišitše melao ya Moshe, gomme bohle ba ba dumelago go yena ba a lokafatšwa.

Mang le mang a ka phološwa

5

10:5
Lef. 18:5
Moshe ge a ngwala mabapi le go lokafatšwa ka go phetha melao yela Modimo a mo filego yona, o re: “Yo a phethago ditaelo tša melao ya Modimo o tla phela.” 6
10:6-8
Doit. 30:12-14
Se Mangwalo a Makgethwa a se bolelago mabapi le go lokafatšwa ka tumelo sona se re: “O se ke wa ipotšiša wa re: Ke mang yo a tlago rotogela legodimong?” Seo se ra go re a yo theoša Kriste. 7“Le gona o se ke wa re: Ke mang yo a tlago theogela bodulabahu?” Seo se ra go re a yo rotoša Kriste bahung. 8Se Mangwalo a Makgethwa a se bolelago se re: “Molaetša wa Modimo o kgauswi le wena, o mo molomong wa gago le ka pelong ya gago.” Ke wona molaetša wa tumelo wo re o begago. 9Ge o bega gore Jesu ke Morena mme o dumela gore Modimo o mo tsošitše bahung, o tla phološwa. 10Gobane motho o lokafatšwa ka go dumela, mola ka go bega tumelo yeo a phološwa. 11
10:11
Jes. 28:16
Mangwalo a Makgethwa a re: “Yo a dumelago go yena a ka se swabe.” 12Seo se ra gore ga go kgethollwe Mojuda goba moditšhaba, gobane Morena wa bohle ke o tee mme ba ba mo rapelago o ba atla kudu; 13
10:13
Joele 2:32
bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela a re: “Mang le mang yo a kgopelago Morena thušo o tla phološwa.”

14Eupša ba ka mo kgopela thušo bjang ba se ba dumela go yena? Gomme ba ka dumela go yena bjang ba se ba kwa molaetša wa gagwe? Molaetša wa gagwe wona ba ka o kwa bjang ba sa o begelwe? 15

10:15
Jes. 52:7
Gomme molaetša o ka begwa bjang go se gwa rongwa batseta? Bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela a re: “Go botse bjang go bona batseta ba etla, ba re tlela le taba ye botse!”

16

10:16
Jes. 53:1
Fela ga se batho bohle ba ba amogetšego Taba ye Botse yeo. Jesaya le yena o rile: “Morena, ke mang yo a dumetšego molaetša wa rena?” 17Etse tumelo e tšwa go kweng, mme molaetša o tla ka go begwa ga Kriste.

18

10:18
Pes. 19:4
Bjale nna ke a botšiša ke re: Na Baisraele ga se ba kwa molaetša woo? Ruri, go o kwa gona ba o kwele, gobane le Mangwalo a Makgethwa a re:

“Mokgoši wa bona o phatlaletše lefaseng lohle,

molaetša wa bona o fihlile magomong a lefase.”

19
10:19
Doit. 32:21
Ke botšiša gape ke re: Ga ke re setšhaba sa Israele se o kwešišitše? Etse Moshe ka noši e bile yena wa mathomo wa go fetola legatong la Modimo a re:

“Ke tla le hufegiša batho ba e sego setšhaba;

ke tla le galefiša ka morafe wa mašilo.”

20

10:20
Jes. 65:1
Jesaya yena a ba a ba le sebete, a bolela se a se laetšwego ke Modimo a re:

“Ke hweditšwe ke bao ba bego ba sa nnyake,

ka iponagatša go bao ba bego ba sa mpotšiše.”

21
10:21
Jes. 65:2
Mabapi le Baisraele Modimo o re:

“Ke hlwele ke phurolotše matsogo go amogela morafe wa lenyatšo le manganga.”

11

Mašaledi a Baisraele

111

11:1
Baf. 3:5
Bjale ke botšiša ke re: Na ke go re Modimo o lahlile setšhaba sa gagwe? Le gatee! Gape le nna ke Moisraele wa lešika la Abrahama, wa kgoro ya Benjamene. 2Modimo ga se a lahla setšhaba sa gagwe se a se kgethilego kgale. Na ga le tsebe gore Mangwalo a Makgethwa a reng ka temaneng yela Eliya a begago Baisraele go Modimo? A re: 3
11:3
1 Dikg. 19:10,14
“Morena, ba bolaile baprofeta ba gago, ba kgereša le dialetare tša gago; ke nna fela ke šetšego, gomme le nna ba nyaka go mpolaya.” 4
11:4
1 Dikg. 19:18
Modimo yena o ile a mo fetola bjang? O mo fetotše ka go re: “Ke itšhadišeditše banna ba dikete tše di šupago ba ba se ba kago ba khunamela Baale.”11:4 “Baale” E be e le modingwana wa Bakanana. 5Le mehleng yeno go sa le bjalo. Go na le mašaledi ao Modimo a a kgethilego ka ge yena a na le kgaugelo. 6Gape Modimo o kgetha batho go ya ka kgaugelo ya gagwe, e sego ka tše batho ba di dirago. Ge a ka be a kgetha go ya ka mediro ya batho, gona kgaugelo ya gagwe e ka be e se ya nnete.

7Bjale go ka thweng? Baisraele ga se ba hwetša se ba bego ba se nyaka. Se hweditšwe fela ke bao ba kgethilwego ke Modimo; ba bangwe bona a ba thatafatša gore ba se mo kwe. 8

11:8
Doit. 29:4
Jes. 29:10
Ya ba go phethega ga tše di bolelwago ke Mangwalo a Makgethwa ge a re: “Modimo o dirile gore ba palelwe ke go nagana; go fihlela bjale o sa ba timile go kwešiša le go hlaologanya.” 9
11:9-10
Pes. 69:22-23
Dafida le yena o re:

“A ba beelwe melaba mme ba tanywe menyanyeng ya bona;

a ba we ba otlwe!

10A ba foufale,

ba tle ba se ke ba bona;

a ba kokoropantšhwe mekokotlo ke matshwenyego a bona.”

Go phološwa ga baditšhaba

11Bjale ke re: Na ke go re go kgopša ga Bajuda go ba wišeditše gore ba lahlegele sa ruri? Le gatee! Ka ge ba dirile sebe phologo e tletše baditšhaba gore Bajuda ba tle ba be le lehufa. 12Go dira sebe ga Bajuda go hotše ditšhaba tša lefase kudu, gomme go gana Modimo ga bona go hotše baditšhaba. Bjale ge, ge Bajuda ka moka ba ka be ba ka amogela Modimo, ditšhaba tšohle di ka be di ka holega le go feta.

13Bjale ke botša lena baditšhaba ke re: Ge ke sa ntše ke le moapostola wa baditšhaba ke tla no fela ke itheta ka modiro wa ka. 14Mohlomongwe nka hufegiša morafe wa gešo, gomme ka go dira bjalo ka phološa ba bangwe ba bona. 15Gobane mola Modimo a ba lahla o boelantše merafe ye mengwe ya lefase le yena. Bjale mohla a ba amogela gape a gona go tla ba bjang? E tla ba mo nkego bahu ba tsošwa mabitleng.

16Gape ge lekako la mathomo le abetšwe Modimo, gona mogopo wohle ke wa gagwe; ge medu ya mohlare e abetšwe Modimo, le makala a wona a abetšwe yena. 17Makala a mangwe a mohlware wa gae a kgaotšwe, gwa hlomesetšwa lekala la mohlware wa naga. Le wena o bjalo ka lekala leo la mohlware wa naga, gomme o holega ka mohlodi wa mohlware wa gae, wona o tsenago mohlwareng ka medu. 18Ka gona, o se ikgantšhetše bao ba bego ba kgaotšwe boka makala; gobane le ge o ka re o a ikgantšha, o no tseba gore ga se wena o rwelego medu, medu ke yona e rwelego wena.

19Mohlomongwe o ka re: “Makala a kgaoletšwe gore go tle go hlomesetšwe nna.” 20Moo ke nnete. A kgaotšwe ka lebaka la go se dumele, kganthe wena o šadišitšwe ka lebaka la tumelo. Fela o se ikgogomoše ka seo; sa gago a e be go boifa, 21gobane ge Modimo a se a ka a hlekesetša bao e lego makala a mohlware, le wena a ka se go hlekesetše. 22Ke mo re bonago botho le bogale bja Modimo. O bogale go bao ba kgelogilego, kganthe go wena o botho, ge eba o phela ka mo go swanelago botho bja gagwe. Ge o sa phele bjalo, gona le wena o tla rengwa. 23Bona ge ba se sa gana go dumela, le bona ba tla hlomesetšwa, gobane Modimo o na le maatla a go ba bušetša madulong. 24Wena o bjalo ka lekala le le remilwego mohlwareng wa naga mme la hlomesetšwa go wa gae wo ka tlhago e sego wa gabolona. Bajuda ba swana le mohlware woo wa gae; gomme go tla ba bonolo kudu go Modimo go hlomesetša makala a a kgaotšwego go mmagoona.

Modimo o gaugela bohle

25Banabešo, go na le sephiri se sengwe se ke nyakago gore le se tsebe, gore le se ikgopole le le ba bohlale. Sona sese: Bohlogothata bja Baisraele ga se bja dulela ruri, eupša bo tla ba kgomarela go fihlela palo ye e feletšego ya baditšhaba e sokologela go Modimo. 26

11:26
Jes. 59:20-21
Ka mokgwa wo Baisraele bohle ba tla phološwa, bjalo ka ge Mangwalo a Makgethwa a bolela a re:

“Mophološi o tla tla a etšwa Sione,

a tloša bokgopo bjohle ditlogolong tša Jakobo.

27

11:27
Jes. 27:9
Ke yona kgwerano ye ke tlago e dira le bona,

ge ke tlilo tloša dibe tša bona.”

28Ge go iwa ka Ebangedi bona ke manaba a Modimo, mme seo sa hola lena baditšhaba. Fela ge go iwa ka go kgethwa gona ke ba a ba ratago, ka lebaka la borakgolokhukhu ba bona. 29Gobane Modimo ga a hlaname mo go kgetheng le go šegofatšeng ga gagwe. 30Ge e le lena, kgale le be le sa theeletše Modimo; eupša bjale le gaugetšwe ka lebaka la ge bona ba sa theeletše. 31Ka mokgwa woo, ka ge go gaugetšwe lena, bjale ga ba theeletše, gore bjale le bona ba tle ba gaugelwe. 32Gobane Modimo o dirile gore batho bohle ba se theeletše, gore a tle a ba gaugele bohle.

A go retwe Modimo

33

11:33
Jes. 55:8
Na a kaakang mahumo a Modimo! Bohlale le tsebo ya gagwe di tebile bjang! Dikahlolo tša gagwe di kwešišwa ke mang? Ditsela tša gagwe ga di na mohlathi. 34
11:34
Jes. 40:3
Gobane le Mangwalo a Makgethwa a re:

“Ke mang yo a tsebago tše Morena a di gopolago?

Moeletši wa gagwe yena ke mang?

35

11:35
Jobo 41:11
Ke mang yo a kilego a mo direla selo,

gore bjale a lebanwe ke go bušetšwa?”

36
11:36
1 Bakor. 8:6
Gobane dilo tšohle di tšwa go yena, tšohle di ba gona ka yena, tšohle di a mo tumiša. A go tumišwe Modimo go ya go ile! Amene.