Sepedi 2000 (NSO00)
8

Sekgomaretši sa bošupa

81E rile ge Kwana e kgomarolla sekgomaretši sa bošupa gwa homola gwa re tuu legodimong nako ye e ka bago seripa sa iri. 2Ke moka ka bona barongwa ba ba šupago ba eme pele ga Modimo go mo hlankela, ba fiwa diphala tše di šupago.

3

8:3
Amose 9:1
Eks. 30:1,3
Morongwa yo mongwe a tla a ema kgauswi ga aletare a swere setšhumeladiorelo sa gauta. A fiwa diorelo tše dintši gore a di neele gotee le dithapelo tša badumedi bohle godimo ga aletare ya gauta ye e lego pele ga setulo sa bogoši. 4Muši wa diorelo tšeo di bego di tšhungwa ke morongwa yola wa rotogela go Modimo gotee le dithapelo tša badumedi. 5
8:5
Lef. 16:12
Hes. 10:2
Eks. 19:16
Kut. 11:19
16:18
Ke moka morongwa yoo a tšea setšhumeladiorelo sela, a se tlatša mollo wo o tšwago aletareng, a o kgotholela fase. Gwa kwagala mekidimetšo le dituduma, magadima a bonala, le lefase la šikinyega.

Diphala

6Barongwa bale ba go šupa ba go swara diphala tše di šupago ba itokišetša go di letša.

7

8:7
Eks. 9:23-25
Hes. 38:22
Morongwa wa pele a letša ya gagwe, gomme gwa na sefako le mollo di tswakane le madi tša tloromišwa lefaseng. Gwa swa karolo ya boraro ya lefase, le karolo ya boraro ya dihlare, le bjang ka moka bjo botala.

8Morongwa wa bobedi a letša ya gagwe, gomme selo se nkego ke thaba ye kgolo ye e tukago mollo sa lahlelwa ka lewatleng. Karolo ya boraro ya lewatle ya fetoga madi; 9karolo ya boraro ya diphedi tšohle tša ka lewatleng ya hwa, le karolo ya boraro ya maselawatle ya fedišwa.

10

8:10
Jes. 14:12
Morongwa wa boraro a letša ya gagwe, gomme gwa wa naledi ye kgolo go tšwa leratadimeng e tuka bjalo ka serumola, ya wela karolo ya boraro ya dinoka, ya wela le didiba tša meetse. 11
8:11
Jer. 9:14
Leina la naledi yeo ke “Lengana”. Karolo ya boraro ya meetse ya galaka, gomme batho ba bantši ba ba nwelego meetse ao a go galaka ba hwa.

12

8:12
Jes. 13:10
Hes. 32:7
Joele 2:10,31
3:15
Morongwa wa bone a letša ya gagwe, gomme karolo ya boraro ya letšatši le ya ngwedi le ya dinaledi ya rathwa mme ya fifala. Gwa fifala nako ye e ka bago karolo ya boraro mosegare, le karolo ya boraro bošego.

13E rile ke sa lebeletše, ka kwa ntšhu ye e fofago kua godimo sebakabakeng e goelela e re: “Joo! joo! Badulalefaseng ga ba le bona, ge barongwa bale ba bangwe ba bararo ba tlilo letša tša bona diphala!”

9

91Morongwa wa bohlano a letša ya gagwe. Ka bona naledi ya sebakabakeng e wetše fase, gomme ya fiwa sekgonyo sa molete wo o išago fasefase. 2

9:2
Gen. 19:28
Ya khurumola molete woo, gomme go wona gwa kuelela muši wo nkego wa mokubego wo mogolo, mme letšatši le leratadima tša thibja ke mokuelelo woo wa go tšwa moleteng. 3
9:3
Eks. 10:12-15
Gwa tšwa tšie moo mokuelelong mme ya wa nageng, ya fiwa maatla a go swana le a phepheng. 4
9:4
Hes. 9:4
Ya laelwa gore e se senye bjang goba mehlare goba dimela tše dingwe, e upše e lome fela batho ba ba se nago leswao la Modimo mo diphatleng tša bona. 5Ya laelwa gore e se ba bolaye, fela e ba hlokofatše dikgwedi tše tlhano. Bohloko bja yona bo swana le bja phepheng ge e lomile motho. 6
9:6
Jobo 3:21
Jer. 8:3
Dikgweding tšeo tše tlhano batho ba tla inyakela lehu, fela ba ka se le hwetše; ba tla duma go hwa, fela lehu le tla ba tšhaba.

7

9:7
Joele 2:4
Tšie yeo e be nke ke dipere tše di hlametšwego ntwa. Hlogong ya yona e be e rwele se nkego mphapahlogo wa gauta, le sefahlego sa yona se be se swana le sa motho. 8
9:8
Joele 1:6
E be e na le moriri wa go swana le leetse la basadi, gomme meno a yona nke ke a tau. 9
9:9
Joele 2:5
E be e na le dilo tše nkego ke difahlelakgara tša tshipi, le lešata la maphego a yona e be nke ke la dikoloi tše dintši tše di gogwago ke dipere tše di kitimelago ntweng. 10E be e na le mosela wa lebolela bjalo ka wa phepheng, gomme maatla a yona a go hlokofatša batho dikgwedi tšeo tše tlhano a be a le mo moseleng wa yona. 11E be e na le kgoši ya go e buša, e lego morongwa wa molete, yo leina la gagwe ka Seheberu ba rego ke Abadone, gomme ka Segerike ba rego ke Apolione, ke go re “Mofediši”.

12Masetlapelo a mathomo a fetile; go sa tlilo tla a mangwe a mabedi.

13

9:13
Eks. 30:1-3
Morongwa wa boselela a letša ya gagwe phala. Ka kwa lentšu le etšwa dikhutlong tše nne tša aletare ya gauta ye e lego mo pele ga Modimo. 14La botša morongwa wa boselela yo a swerego phala la re: “Kgokolla barongwa bale ba bane ba ba kgokilwego ka kua nokeng ye kgolo ya Yufratese!” 15Barongwa bao ba bane ba ile ba kgokollwa. Gape ba be ba šetše ba lokišeditšwe yona nako ye, le lona letšatši le, le yona kgwedi ye, le wona ngwaga wo, gore ba bolaye karolo ya boraro ya batho. 16Ke ile ka kwa ge go bolelwa palo ya bahlabani ba dipere; bona e be e le ba dimilione tše makgolo a mabedi. 17Moo ponong ya ka ke bone dipere le banamedi ba tšona di le ka mokgwa wo: banamedi ba be ba apere difahlelakgara tša bohwibidu bja mollo, tša botala bja leratadima, tša modipa wa tshebela. Dihlogo tša tšona di be di swana le tša ditau, gomme di ntšha mollo le muši le tshebela ka melomo. 18Karolo ya boraro ya batho e ile ya bolawa ka dikotlo tše tharo tše tša go ntšhwa ke dipere ka melomo: mollo le muši le tshebela. 19Gobane maatla a pere tšeo a be a le ka melomong ya tšona le meseleng ya tšona. Mesela ya tšona e swana le dinoga, e na le dihlogo gomme di gobatša batho ka yona.

20

9:20
Pes. 115:4-7
135:15-17
Dan. 5:23
Batho ba go šala, bao ba ilego ba se bolawe ka dikotlo tše, ba ile ba se lahle medingwana ye ba itiretšego yona. Ba se lese go khunamela bademone, goba medingwana ya gauta le ya silibera le ya mphiri le ya maswika le ya kota, e lego dilo tše di sa kgonego go bona le go kwa le go sepela; 21le gona ba se tlogele dipolao le boloi le bohlola le bohodu bja bona.

10

Morongwa yo a swerego lengwalwana

101Ka morago ka bona yo mongwe morongwa wa senatla a theoga legodimong a apere leru, a na le molalatladi hlogong; sefahlego sa gagwe nke ke letšatši, mme maoto ona nke dikokwane tša mollo. 2Ka seatleng o be a swere lengwalwana le le phutholotšwego. O be a gatile lewatle ka leoto la go ja, ka la mmangele a gatile lefase, 3gomme a goelela ka lentšu le legolo le nkego ke la tau e rora. Ge a goelela bjalo, dituduma tše di šupago tša mo araba ka go kidimetša. 4E rile ge dituduma tšeo di seno bolela, ka re ke sa re ke ngwala tše di bolelwago, ka kwa lentšu le etšwa legodimong le re: “Tše di boletšwego ke dituduma tše di šupago tšeo e be sephiri, o se di ngwale!”

5

10:5-7
Eks. 20:11
Doit. 32:40
Dan. 12:7
Amose 3:7
Morongwa yola ka go mmona a gatile lewatle le lefase a emišetša seatla sa gagwe sa la go ja legodimong, 6a ikana ka yena Mophelelasaruri yo a hlodilego legodimo le lefase le lewatle le tšohle tše di lego mo go tšona, a re: “Tiego ga e sa tlo ba gona! 7Se se tlago ba gona ke gore mohla morongwa wa bošupa a letša phala Modimo o tla phethagatša sephiri sa gagwe, bjalo ka ge a begetše bahlanka ba gagwe, baprofeta.”

8

10:8-10
Hes. 2:8 – 3:3
Lentšu lela ka go le kwa le etšwa legodimong la bolela le nna gape la re: “Eya o tšee lengwalwana lela la go bulwa le lego ka seatleng sa morongwa yola a gatilego lewatle le lefase.”

9Ka ya go morongwa yoo ka re a mphe lengwalwana leo. Yena a re go nna: “Le tšee o le je; le tla ba bose bjalo ka todi ka ganong, fela ka mpeng le tla galaka.”

10Ka tšea lengwalwana leo ka seatleng sa gagwe ka le ja, gomme la ba bose bjalo ka todi ka ganong. Fela ka re go le metša la ntomiša mala. 11Ke ge ke botšwa gwa thwe: “Eya o boeletše o porofete ka ga ditšhaba le merafe le maleme le dikgoši.”